Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Aplikacje Internetu Rzeczy - kierunek międzyuczelniany

Kierunek Aplikacje Internetu Rzeczy (AIR) kształci wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do stosowania najnowszych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych, zarówno w kontaktach automatycznych (między urządzeniami), jak i do realizacji interfejsu człowiek-maszyna, w aplikacjach systemów „inteligentnych”, których podstawą jest filozofia Internetu Rzeczy oraz Internetu Usług.

Studia II stopnia, 


W ogólnym zarysie, aktualną tendencją jest wyposażanie „rzeczy”, czyli przedmiotów i urządzeń, które nas otaczają, w możliwość pobierania z otoczenia i przetwarzania danych oraz możliwości komunikowania się i nawiązywania współpracy przez sieć.

Funkcje i informacje dostarczane przez „rzeczy” są dostępne, pod określonymi warunkami, jako usługi sieciowe (najczęściej w ramach tak zwanej architektury zorientowanej na usługi – ang. Service-Oriented Architecture SOA) lub źródła danych (dostępne najczęściej w ramach sieci Web, w tym tak zwany Internet Semantyczny, ang. Semantic Internet). Funkcje te są także udostępniane przez usługi społecznościowe, jako tak zwany Web 2.0. Przykładowe dziedziny zastosowań to: „inteligentne” budynki, nowa generacja urządzeń powszechnego użytku, sieci samochód-samochód i samochód-infrastruktura, telematyka, telemetria, telemedycyna, sieci ad-hoc, wirtualne laboratoria, rozproszony monitoring, narzędzia kooperacji społecznej przez sieć i wiele innych.

Do zagospodarowania tego nowego, fascynującego i niezwykle obiecującego obszaru potrzeba ludzi o wykształceniu horyzontalnym i interdyscyplinarnym.

Aplikacje Internetu Rzeczy wymagają wiedzy o czujnikach i sensorach (fizyka), wymiany i przetwarzania danych (informatyka) oraz umiejętności wprowadzenia uzyskanych innowacyjnych rozwiązań na rynek (ekonomia i zarządzanie).

Dzięki temu, że kierunek AIR jest tak silnie interdyscyplinarny, jego absolwenci będą dobrze przygotowani do kierowania zespołami specjalistów z różnych, węższych, monotematycznych dziedzin. Szerokie wykształcenie uczyni absolwenta kierunku AIR naturalnym liderem mieszanych zespołów badawczych, wdrożeniowych i przemysłowych.

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach działających w warunkach elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy. Będzie on doskonale przygotowany do czynnego udziału w procesach transformacji gospodarczej w sferze produkcji i usług. Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku AIR i ich perspektywy zawodowe to firmy konsultingowe, firmy informatyczne, międzynarodowe korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, administracja państwowa w zakresie nadzoru nad wykorzystaniem „inteligentnych” technologii (np. w miastach do optymalizacji transportu), a nawet praca w strukturach Unii Europejskiej. Absolwent II stopnia może kontynuować kształcenie na III stopniu lub studiach podyplomowych.

Nauczanie na kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy jest realizowane przez Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Studia prowadzone są przez najwyższej klasy specjalistów mających bogaty dorobek naukowy, jak również liczne doświadczenia wynikające ze współpracy z przedsiębiorstwami oraz organami administracji państwowej i samorządowej, oraz zaangażowanych w realizację międzynarodowych i krajowych projektów naukowo-badawczych oraz w działalność konsultingową. Pozwala to na przekazywanie studentom najnowszych osiągnięć wiedzy, zapewnia wysoki poziom zajęć, a w efekcie umacnia prestiż Uczelni partnerskich i Wydziałów. Łączenie w procesie kształcenia elementów teorii i praktyki powoduje, że absolwenci kierunku potrafią sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy i stają się poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.


Profil kandydata oraz warianty studiowania

Na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy nie wprowadzono podziału na specjalności. Jednakże, ze względu na specyfikę kandydatów (inżynierowie i licencjaci) wprowadzono dwa warianty kierunku AIR.

Wariant pierwszy jest przewidziany dla inżynierów (absolwentów 3,5-letnich studiów inżynierskich). Studia w tym wariancie trwają trzy semestry, a nabór jest prowadzony w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w okresie luty/marzec.

Wariant drugi jest przewidziany dla licencjatów (absolwentów 3-letnich studiów licencjackich o profilu nietechnicznym). Trwa on cztery semestry, przy czym trzy ostatnie semestry są wspólne z wersją pierwszą, natomiast pierwszy semestr ma za zadanie zwiększyć poziom wiedzy o charakterze inżynierskim, a tym samym umożliwić wspólne odbywanie następnych zajęć przez studentów obu wersji kierunku. Nabór na studia w wariancie drugim jest prowadzony przez Uniwersytet Ekonomiczny w okresie lipiec/wrzesień.
 

Powiązane kierunki

NADZÓR I KONTROLA nowość w ofercie studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu UEP

Zdecyduj się na pierwszy w Polsce kierunek praktyczny prowadzony we współpracy z międzynarodową firmą audytorską EY Polska.

czytaj dalej

Finanse, audyt i podatki

Specjalność finanse, audyt i podatki wychodzi naprzeciw potrzebom kształceniu uniwersyteckiemu i potrzebom praktyki gospodarczej, w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem audytu i podatków.

czytaj dalej

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Kierunek zdecydowanie wyróżnia się praktycznym charakterem. W ogólnym wymiarze 1320 godzin, 720 godzin przypada na zajęcia prowadzone przez praktyków z banku.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane