Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Inteligentne Miasta

Program kształcenia dla kierunku Inteligentne miasta przygotowuje absolwenta do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu problemów związanych z wpływem cywilizacji na środowisko, sposobu kształtowania i funkcjonowania jednostek miejskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych.

Na tym kierunku prowadzone są studia stacjonarne (I stopnia) i niestacjonarne (I stopnia).

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5 - letnie, 7 semestrów
studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4 - letnie, 8 semestrów

Zakresy:

  • Środowisko Smart City
  • Sterowanie i Zarządzanie Procesami

Kierunek powstał w wyniku kooperacji trzech wydziałów Politechniki Częstochowskiej: Wydziału Elektrycznego, Wydziału Infrastruktury i Środowiska oraz Wydziału Zarządzania przy współpracy z Urzędem Miasta Częstochowa i wsparciu Prezydenta Częstochowy. Student nabywa wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z wpływem cywilizacji na środowisko oraz sposobem kształtowania i funkcjonowania jednostek miejskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych. Program studiów powstał w porozumieniu z innymi jednostkami naukowymi oraz partnerami gospodarczymi, którzy są największymi pracodawcami w regionie.

STUDIA I STOPNIA

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Studia stacjonarne I stopnia na trwają 3,5 roku (7 semestrów), studia niestacjonarne 4 lata (8 semestrów) Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Przez pierwsze semestry studenci otrzymują przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu przedmiotów ogólnych i nauk podstawowych (podstawy ekonomii, podstawy organizacji i zarządzania, język obcy, informatyka oraz matematyka, fizyka) oraz technicznych przedmiotów kierunkowych związanych z inżynierią elektrotechniczną, elektroniczną i informatyczną (elektrotechnika, podstawy programowania, metody numeryczne, metrologia elektryczna, podstawy automatyki, technika mikroprocesorowa, rozproszone systemy pomiarowe, maszyny i napędy elektryczne, sterowniki programowalne, podstawy elektroniki). W programie kształcenia poruszana jest problematyka wpływu cywilizacji na środowisko i mieszkańców (chemia środowiska, źródła zanieczyszczeń środowiska) oraz zagadnienia związane z uwarunkowaniami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi współczesnego rynku oraz instrumentami finansowymi funkcjonującymi w obszarze działalności gospodarczej, w tym związanej z projektami tworzenia innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw (strategiczne zarządzanie środowiskowe, projektowanie systemów zarządzania). Studenci uzyskują na zajęciach dydaktycznych wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i multimedialnych takich jak m.in.:. geolokalizacja w inteligentnych miastach, inteligentne budynki, inteligentne zarządzanie w koncepcji smart cities, strategia zrównoważonego rozwoju miast, procesy samoorganizacji w systemach miejskich, projektowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Szczególny nacisk w kształceniu na kierunku Inteligentne miasta położony jest na takie zagadnienia, strategiczne zarządzanie środowiskowe, ekologistykę i zagadnienia związane z potrzebami energetycznym infrastruktury miejskiej, szczególnie w odniesieniu do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Przedmioty zakresowe i obieralne pozwalają na sprofilowanie sylwetki absolwenta, jednocześnie umożliwiając studentom realizowanie własnych zainteresowań i dostosowanie do wymogów rynku pracy. Na wyższych semestrach studiów prowadzone jest kształcenie profilowane w jednym z dwóch zakresów. Kompetencje językowe rozwijane są w trakcie lektoratu języka angielskiego lub niemieckiego (do wyboru) prowadzonego przez cztery semestry. W ramach programu przewidziane jest odbycie 4-tygodniowej praktyki zawodowej kształcącej umiejętności praktyczne.

Środowisko Smart City

Absolwenci zakresu środowisko smart city (ŚSC) nabywają wiedzę niezbędną do pracy w firmach działających w obszarze automatyki, elektrotechniki, infrastruktury, środowiska i zarządzania. Są przygotowani zarówno teoretycznie jak i praktycznie do projektowania nowych i użytkowania gotowych urządzeń oraz aparatury. Zagadnienia omawiane w ramach tego zakresu dotyczą szczegółów projektowania i budowy nowoczesnych urządzeń i technologii do polepszania jakości życia w miastach, jak również znajomości procesów, w których te urządzenia są aplikowane. Zdobywają interdyscyplinarne kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań z zakresu programowania oraz integracji systemów zarządzania w inteligentnych miastach. Poznają współdziałania pomiędzy systemami smart city.

Sterowanie i Zarządzanie Procesami

Absolwenci zakresu sterowanie i zarządzanie procesami (SiZP) otrzymują gruntowne przygotowanie w zakresie podstaw zarządzania procesami, zastosowania systemów komputerowych oraz sterowania układów. Poznają wysoko wyspecjalizowane systemy automatyki przeznaczone do sterowania i zarządzania inteligentnym miastem, z włączeniem wszystkich funkcji technicznych, bezpieczeństwa i komunikacji. Zakres przedsiębiorstw i instytucji, w których absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie jest bardzo szeroki. Jako przykłady można wymienić:

  • firmy działające w branżach nowoczesnych technologii,
  • instytuty naukowo-badawcze, ośrodki rozwojowe, w tym działy rozwoju i działy badawcze w przedsiębiorstwach, firmach produkcyjnych i konstrukcyjnych,
  • firmy działające na potrzeby branży motoryzacyjnej, sprzętu AGD,
  • instytucje i przedsiębiorstwa, które z racji charakteru swojej działalności korzystają z zaawansowanych rozwiązań technicznych.



 

Powiązane kierunki

Projektowanie i logistyka materiałów

Zdobędziesz wiedzę techniczną, ukierunkowaną na projektowanie materiałów inżynierskich z uwzględnieniem aspektów logistycznych oraz zarządzania i jakości.

czytaj dalej

Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM

Building Information Modeling – modelowanie informacji o budynku to technologia informatyczna pozwalająca na stworzenie wielowymiarowego, cyfrowego modelu obiektu, pozwalająca efektywnie projektować, realizować proces inwestycyjny oraz efektywnie zarządzać obiektem w procesie eksploatacji.

czytaj dalej

Design i zarządzanie projektami

kierunek przygotowuje absolwenta do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania projektami, wdrażania nowych produktów i usług.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane