Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Pedagogika

Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i analizy rzeczywistości edukacyjnej oraz korzystania z warsztatu diagnostycznego. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych. Absolwent Ignatianum posiada umiejętności osobistej refleksji i autoformacji w duchu pedagogiki ignacjańskiej odwołującej się do doświadczenia, refleksji, działania i oceny własnych działań w świetle zdobytej wiedzy.

Specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Absolwent Wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej posiada elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia dziecka na etapie edukacji elementarnej, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstawach. Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej w przedszkolu i szkole podstawowej. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania; rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów na etapie edukacji elementarnej. Posiada podstawową wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do etapu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami w rozwoju. Posiada szczegółową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań – o normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w obszarze wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W toku kształcenia absolwent nabył umiejętności opracowywania wyników obserwacji i formułowania wniosków, potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych związanych z etapem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji dydaktycznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi pracować w zespole, pełnić różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych oraz umie dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu. W procesie akademickiego kształcenia wspierany jest także rozwój kompetencji społecznych. Absolwent jest zdolny do komunikowania się w środowisku pracy, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie wychowawczo-dydaktycznym oraz specjalistami wspierającymi ten proces. Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanego działania pedagogicznego w odniesieniu do dzieci.

Specjalność: Logopedia

Absolwent Logopedia posiada elementarną wiedzę o miejscu i znaczeniu logopedii w systemie nauk oraz zna specjalistyczną terminologię logopedyczną oraz z innych dziedzin wiedzy powiązanych z logopedią, jak również z zakresu językoznawstwa, zna bardzo dobrze język polski w mowie i piśmie, zwłaszcza prawidła polskiej wymowy, zasady fonetyki i fonologii. Ma uporządkowaną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną z zakresu sfer rozwoju osoby, wychowania i kształcenia oraz o specyfice i procesach w różnych środowiskach wychowawczych oraz wiedzę z medycznych podstaw logopedii – otorynolaryngologii, foniatrii, ortodoncji i neurologii jeśli chodzi o budowę i funkcjonowanie narządów mowy oraz anatomii i fizjologii i patologii wybranych układów, a z zakresu pediatrii, geriatrii i psychiatrii wiedzę o normach i patologiach funkcjonowania jednostek i sposobach postępowania z nimi. Posiada podstawową wiedzę z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej zaburzeń w czytaniu i pisaniu. Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym oraz z zakresu teorii logopedycznej, jeśli chodzi o rozwój mowy i zaburzenia mowy. Ma podstawową wiedzę z zakresu praktyki logopedycznej – etapy postępowania w diagnozie i terapii logopedycznej, zna metody badań logopedycznych i zasady różnicowania i diagnozowania zaburzeń mowy oraz metody usuwania zaburzeń mowy i wspomagania terapii logopedycznej. W toku kształcenia absolwent nabył umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania, analizowania, oceniania i przekazuje informacje z zakresu logopedii i dziedzin pokrewnych oraz rozpoznaje, diagnozuje i różnicuje zaburzenia mowy. Potrafi przygotować i zrealizować program efektywnej terapii dziecka z zaburzeniem mowy, przeprowadza badanie specjalistyczne oraz analizuje wyniki badań wykonanych przez innych specjalistów (foniatra, audiofonolog, laryngolog, ortodonta, psycholog). Potrafi nawiązać odpowiedni kontakt z pacjentem oraz jego opiekunami. Potrafi prowadzić dokumentację logopedyczną dotyczącą pacjentów oraz innych oddziaływań logopedycznych, zbiera i gromadzi dane oraz konstruować własne badania logopedyczne. Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, zdrowotnych i społecznych osób z wadami wymowy, posługuje  się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań terapeutycznych. W procesie akademickiego kształcenia wspierany jest także rozwój kompetencji społecznych. Absolwent jest zdolny do współpracy w zespole, wykazuje gotowość do podejmowania różnorodnych zadań i wykonani ich. Ma świadomość sporządzania odpowiedniej diagnozy i stosowania terapii logopedycznej, jak również profilaktyki logopedycznej oraz wykazuje gotowość  do dalszego dokształcania się i doskonalenia swoich umiejętności, inspirując ku temu inne osoby oraz ma świadomość konieczności ewaluacji własnych osiągnięć zawodowych. Wykazuje się postawą empatyczną oraz wrażliwością wobec pacjentów i ich opiekunów.

Specjalność: Resocjalizacja kreująca

Absolwent Resocjalizacja kreująca posiada elementarną wiedzę o terminologii używanej w pedagogice resocjalizacyjnej, jej przedmiocie i zadaniach oraz genezie subdyscypliny i związkach z innymi dyscyplinami naukowymi.  Posiada podstawową wiedzę o zasadach przeprowadzania diagnozy pedagogicznej w środowisku i instytucjach wychowawczych i  resocjalizacyjnych oraz o zasadach i metodach wychowania resocjalizującego w środowisku i instytucjach wychowawczych i  resocjalizacyjnych. Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych czynników konstytuujących funkcjonowanie systemu resocjalizacji i wsparcia jednostek i grup zagrożonych marginalizacją i przestępczością. W toku kształcenia absolwent nabył umiejętności posługiwania się terminologią używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i analizowania powiązań pomiędzy innymi dyscyplinami naukowymi oraz podstawowymi ujęciami teoretycznymi dla wyjaśniania i analizowania problemów w obszarze resocjalizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. Potrafi wykorzystać wiedzę z obszaru pedagogiki resocjalizacyjne dla przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej i zaprojektowania działań  wspierających, pomocowych i resocjalizacyjnych oraz Potrafi zaprojektować twórcze działania resocjalizacyjne w oparciu o znane zasady i metody wychowania resocjalizującego w środowisku i  instytucjach wychowawczych i  resocjalizacyjnych. Potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych czynników konstytuujących funkcjonowanie systemu resocjalizacji i wsparcia jednostek i grup zagrożonych marginalizacją i przestępczością dla zaprojektowania i przeprowadzenia działań wspierających, pomocowych i resocjalizacyjnych. W procesie akademickiego kształcenia wspierany jest także rozwój kompetencji społecznych. Absolwent jest docenia znaczenia dorobku nauk humanistycznych i społecznych dla kreowania działań resocjalizacyjnych nakierowanych na osoby z zaburzeniami psychospołecznego funkcjonowania i zagrożone marginalizacją i przestępczością. Przejawia postawę otwartości aktywności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów z zakresu wspomagania, pomocy i resocjalizacji. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru działań twórczych we wspieraniu, pomocy i resocjalizacji jednostek i grup zagrożonych marginalizacją i przestępczością.

Specjalność: Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną

Absolwent Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną posiada elementarną wiedzę o terminologii używanej w pedagogice szkolnej i profilaktyce społecznej oraz o przedmiocie i zadaniach oraz genezie tej subdyscypliny i związkach z innymi dyscyplinami naukowymi. Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o zasadach przeprowadzania diagnozy indywidualnej i środowiskowej, zna podmiot, przedmiot, środki i metody działania poradniczego i doradztwa zawodowego, jak również ich miejsce jako interakcji międzyosobowej. Ma wiedzę dotyczącą zasad, metod i środków pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi i dzieckiem zdolnym oraz podstawy wiedzy o problemowych, niebezpiecznych i antyspołecznych zachowaniach dzieci i młodzieży oraz możliwościach systemowego rozwoju i zachowaniach normatywnych. Ma wiedzę na temat etyki, standardów, strategii, systemowych rozwiązań oraz podstaw prawnych profilaktyki społecznej i na temat tworzenia, realizacji i ewaluacji programów profilaktycznych w szkole i środowisku lokalnym. Zna organizację pracy pedagoga szkolnego, jego zadania oraz metody pracy. W toku kształcenia absolwent nabył umiejętności posługiwania się terminologią używaną pedagogice szkolnej i profilaktyce społecznej, analizowania powiązań pomiędzy innymi dyscyplinami naukowymi oraz wykorzystywania ich w postępowaniu diagnostycznym i działaniach terapeutycznych. Posiada umiejętności posługiwania się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania zachowań uczniów, wychowanków oraz wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej dla przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej oraz zaprojektowania indywidualnych i systemowych działań. Posiada umiejętność dostrzegania i identyfikowania problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży a także konstruowania programów naprawczych. Potrafi identyfikować, diagnozować i różnicować zachowania normatywne i ryzykowne dzieci i młodzieży. Oraz dostrzega potrzebę działań uzupełniających i kompensujących proces wychowania i socjalizacji w kontekście postępujących zmian społecznych. Potrafi sporządzić plan pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą oraz Potrafi planować, tworzyć, realizować i ewaluować uniwersalne, selektywne i wskazujące programy profilaktyczne w oparciu o adekwatne podstawy teoretyczne i dobre praktyki. Ma umiejętności służące poprawnej realizacji i implementacji działań profilaktycznych w szkole i środowisku lokalnym, w tym współpracy ze szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, grupami dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli. W procesie akademickiego kształcenia wspierany jest także rozwój kompetencji społecznych. Absolwent jest zdolny do w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych; poszukuje sposobów ich rozwiązania nie naruszających godności, intymności i podmiotowości dziecka i jego rodziny. Jest wrażliwy na problemy dzieci i młodzieży oraz podejmuje profesjonalne działania służące tworzeniu im wartościowego środowiska wychowawczego. Jest przekonany o potrzebie permanentnego samokształcenia i monitorowania własnych kompetencji zawodowych i miękkich, niezbędnych do efektywnej komunikacji z grupami społecznymi w różnym wieku i o różnych potrzebach. Wykazuje cechy refleksyjnego praktyka o solidnych podstawach teoretycznych i etycznych w zakresie wychowania i profilaktyki. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych w szkołach i środowisku lokalnym.


Możliwości zatrudnienia:

  • specjalność Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną; mogą być zatrudniani jako: pedagodzy szkolni w szkołach wszystkich stopni i rodzajów, wychowawcy internatów, burs, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, pedagodzy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego (np. świetlice środowiskowe), wychowawcy w innych placówkach edukacyjnych, w których ustawowo realizowane są programy profilaktyczne. Absolwenci mają również kompetencje do prowadzenia własnej działalności profilaktycznej w organizacjach pozarządowych, tzw. trzeciego sektora, jako twórcy i realizatorzy specjalistycznych programów profilaktycznych.

  • specjalność Logopedia mogą być zatrudnieni jako nauczyciel-logopedy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych i innych placówkach oświatowych; oraz przy prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  • specjalność Resocjalizacja kreująca mogą pracować w instytucjach, których celem jest opieka, wychowanie i resocjalizacja,  wykorzystujących w pracy metody resocjalizacji kreującej. W szczególności absolwenci przygotowani są do pracy w instytucjach takich jak: Policyjna Izba Dziecka, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy, poradnie rodzinne, w których istnieje stanowisko przeznaczone dla pedagoga. Uzyskują kwalifikacje zawodowe do pracy jako wychowawca w instytucjach zajmujących się wychowaniem i resocjalizacją, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i zakładach poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach interwencyjnych. Absolwenci mogą również pracować w zawodzie kuratora sądowego oraz podejmować pracę wychowawczą jako organizator grup środowiskowych;

  • specjalność Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna mogą być zatrudnieni jako: nauczyciele w placówkach przedszkolnych oraz w szkolnych, wychowawcy w świetlicach szkolnych. 

Powiązane kierunki

Kognitywistyka informatyczna

Zadaniem studiów na kierunku Kognitywistyka informatyczna w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie jest przekazanie Absolwentom interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, informatyki i filozofii w celu rozumienia zasad funkcjonowania oraz posługiwania się systemami sztucznej inteligencji.

czytaj dalej

Prawo i doradztwo w bizesie

Kierunek oferuje wysokiej jakości edukację łączącą głęboką wiedzę prawniczą z umiejętnościami menedżerskimi.

czytaj dalej

ARTETERAPIA - STUDIA II STOPNIA W KRAKOWIE

Studia dedykowane są osobom, które, dostrzegają terapeutyczny wymiar sztuki, są aktywne na polu społecznym, artystycznym i chcą łączyć swoją działalność w tym zakresie z działalnością pedagogiczną (wspomagającą rozwój człowieka, profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.).

czytaj dalej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego.

czytaj dalej

Filozofia

Absolwent studiów I stopnia nabywa wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących podstawy wykształcenia filozoficznego: historii i metodologii filozofii, logiki, metafizyki, teologii naturalnej, ontologii, epistemologii, filozofii przyrody, etyki, filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii religii, antropologii filozoficznej oraz innych dyscyplin filozoficznych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane