Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Wiążesz swoją przyszłość z branżą medyczną? Wybierz inżynierię mechaniczno-medyczną i poświęć się pracy w sektorze medycznym.

Jednostka organizacyjna Instytut Inżynierii Technicznej
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski

Współczesna medycyna nie może sprawnie funkcjonować bez wsparcia diagnostyki i terapii. Dlatego zapotrzebowanie na inżynierów współpracujących z pracownikami medycznymi z roku na rok jest coraz większe. Dynamiczny rozwój sektora firm projektujących i wytwarzających sprzęt medyczny, a także implanty oraz sztuczne narządy, stwarza olbrzymią szansę dla absolwentów tego kierunku. 

Studiując w PWSTE w Jarosławiu masz pewność, że zdobędziesz niezbędne kwalifikacje pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich. 

Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, dzięki której nabędziesz umiejętności praktycznych. Do Ciebie będzie należała decyzja o wyborze ścieżki kształcenia - możesz wybrać inżynierię komputerową w medycynie lub komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń rehabilitacyjnych. Z kolei sześciomiesięczna praktyka zawodowa pozwoli Ci na ugruntowanie kompetencji inżynierskich i pełne przygotowanie do wykonywania zawodu.

Zasady przyjęcia

Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego lub wyniki egzaminu dojrzałości z przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony):

  • język polski,
  • język obcy nowożytny wskazany przez kandydata,
  • jeden przedmiot spośród:matematyka, fizyka, chemia, biologia.

Minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia wynosi 30, natomiast maksymalna 150. Minimalna liczba punktów z jednego przedmiotu wynosi 10 a maksymalna liczba punktów z jednego przedmiotu kwalifikacyjnego wynosi 50.

W przypadku kandydata ze "starą maturą" Komisja Rekrutacyjna może do postępowania kwalifikacyjnego ująć końcową ocenę z wybranego przedmiotu ze świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Punktacja

więcej...
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane