Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Ceramika - studia I i II stopnia w Krakowie

Studia na kierunku Ceramika przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach szeroko pojętego przemysłu ceramicznego i chemicznego, ale także w branży artystycznej o profilu projektowym, w firmach reklamowych zajmujących się wizualizacją i reklamą produktów, w zakładach zajmujących się konserwacją i rewitalizacją zabytków.

I STOPIEŃ
II STOPIEŃ
STUDIA STACJONARNE
DYSCYPLINA: INŻYNIERIA CHEMICZNA
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ABSOLWENT KIERUNKU POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU
 • podstawowych zagadnień fizyki, chemii, termodynamiki,
 • metod identyfikacji związków chemicznych, surowców ceramicznych oraz doboru technik analitycznych,
 • transportu ciepła i masy,
 • podstawowego oprogramowania,
 • stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów,
 • niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej,
 • podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich,
 • zasad stosowania norm i przepisów prawnych,
 • zagrożeń związanych z realizacją procesów chemicznych,
 • podstawowych konstrukcji i zasad działania typowych urządzeń stosowanych w procesach technologii chemicznej,
 • sposobu rozwiązywania zagadnień inżynierskich.
 • ponadto student posiada wiedzę o surowcach ceramicznych, historii ceramiki, materiałach do zastosowań w pracach konserwatorskich, potrafi projektować wyroby i produkty ceramiczne zgodnie z zasadami technologii dla danego tworzywa, projektować produkty o odpowiednich właściwościach użytkowych zgodnie z zasadami wzornictwa i ergonomii, rozwiązywać złożone zadania technologiczne i inżynierskie związane ze wzornictwem oraz wykorzystywać w tym celu programy i rozwiązania projektowe wg zasad: funkcjonalności, materiałowych i konstrukcyjnych.

Absolwent studiów II stopnia:

 • posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technologii chemicznych,
 • posiada umiejętność połączenia wiedzy z zakresu technologii ceramiki z projektowaniem wyrobów z tworzyw ceramicznych i szkła.
ABSOLWENT POTRAFI

Absolwent studiów I stopnia kierunku Ceramika potrafi:

 • posługiwać się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych,
 • posługiwać się specjalistyczną terminologią (również w języku angielskim),
 • wykonać obliczenia chemiczne,
 • rozróżniać typy reakcji chemicznych i posiada umiejętności ich doboru do realizowanych procesów chemicznych,
 • wykorzystywać wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych,
 • wskazać metody badawcze do identyfikacji ceramiki historycznej, powiązać miejsca pochodzenia ceramiki z dostępnymi na tych terenach surowcami,
 • wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz materiałach pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w pracach konserwatorskich,
 • dobrać metody zabezpieczania, osuszania i odtwarzania elementów zabytkowych budowli,
 • posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w obszarze projektowania materiałów i modelowania procesów.
 • posiada umiejętności w zakresie opisu podstawowych technologii ceramiki i szkła oraz określenia ich znaczenia w rozwoju społeczeństw,
 • potrafi wskazać obszary zastosowań materiałów kompozytowych i nanokompozytowych oraz surowce niezbędne do ich wytworzenia,
 • potrafi wytwarzać produkty ceramiczne, prowadzić procesy technologiczne, stosować metody badań fizykochemicznych do identyfikacji materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, projektować produkty o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, rozpoznawać surowce naturalne i pochodzenia przemysłowego i dobierać do danej technologii, a także stosować w racjonalnej gospodarce środowiskowej,
 • potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do realizacji zadań typowych dla studiowanej dziedziny, uwzględnia regulacje prawne, korzystając z norm przedmiotowych,
 • potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii ceramicznych,
 • potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy i ocenić zagrożenia podczas wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów.

W szczególności absolwent:

 • zna podstawy projektowania użytkowych wyrobów ceramicznych z uwzględnieniem ergonomii oraz aspektów technologicznych (stopień spieczenia, skurczliwość, deformacja piroplastyczna),
 • zna program Rhino 3D i potrafi z jego pomocą zaprojektować kształty ceramicznych wyrobów: sanitarnych, stołowych, płytek, użytkowej galanterii i ceramiki artystycznej,
 • potrafi zaprojektować masy ceramiczne do formowania różnymi technikami oraz do wykorzystania w różnych temperaturach wypalania,
 • potrafi modyfikować (przeliczać) składy mas ceramicznych pod względem zastosowania różnych surowców, odmiennych technik formowania i specyfiki urządzeń na liniach produkcyjnych,
 • zna technologię wytwarzania mas ceramicznych, formowania wyrobów, suszenia, obróbki wykańczającej suche półfabrykaty, szkliwienia, dekorowania oraz wypalania,
 • zna rodzaje szkliw ceramicznych uwzględniając takie parametry jak: rodzaj szkliw (transparentne, mącone), wygląd powierzchni (błyszczące, semi-matowe, satynowe, matowe, gładkie, strukturalne i antypoślizgowe), właściwości mechaniczne (twardość i odporność na ścieranie) oraz o podwyższonej odporności chemicznej,
 • potrafi projektować szkliwa, stosując znajomość zastosowania formuł Segera, diagramów Stulla oraz rodzaju szkliwa,
 • potrafi zaprojektować szkliwa ceramiczne, stosując program komputerowy SEGER,
 • zna podstawy otrzymywanie barwników ceramicznych, podział barwników oraz ograniczenia ich zastosowania,
 • potrafi dobrać pigmenty do szkliwa, uwzględniając rodzaj szkliwa i temperaturę wypalania,
 • potrafi projektować szkliwa pod kątem uzyskania zaplanowanej barwy,
 • zna zasady i narzędzia do zarządzania jakością na poszczególnych etapach procesu technologicznego (Lean Manufacturing, Kaizen, TPM itp.).

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • rozwiązywać złożone zadania inżynierskie związane ze wzornictwem, wykorzystując zaawansowane metody, techniki i narzędzia projektowania by stworzyć wyrób ceramiczny będący najlepszym rozwiązaniem funkcjonalnym, konstrukcyjnym i materiałowym,
 • zaplanować własne samokształcenie przez całe życie (m.in. na studiach trzeciego stopnia i podyplomowych) oraz zaprezentować posiadaną wiedzę i umiejętności,
 • podjąć pracę zawodową w przemyśle ceramicznym, lub pokrewnym, na stanowiskach związanych z projektowaniem, organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, przetwórczych, zdobniczych,
 • zastosować odpowiednie procedury analityczne do badań materiałów w przemyśle i laboratoriach technologicznych.
PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 4-6 tygodni w czasie letniej przerwy po szóstym semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje zapoznanie z: zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy; działami organizacji produkcji; organizacją i przebiegiem procesu technologicznego; procesów zdobniczych, zasad bezpieczeństwa w działach dekoracji wyrobów, obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych; pracą laboratorium zakładowego, metodami badań oraz normami. Do najważniejszych firm, z którymi współpracują wydziały prowadzące kierunek należą m.in. Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż; Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement; Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów”, „Chodzież”, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Centrum Szkła i Ceramiki, Huty Szkła KROSNO S.A., Huta Szkła Orzesze – CP Glass SA, Centrum Innowacji Technologii Szkła Sp. z o.o. i wiele innych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Ceramika mogą pracować w:

 • przemyśle ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, ogniotrwałych, a także w firmach o profilu artystycznym i zdobniczym zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem produktów/wyrobów ceramicznych,
 • jako specjaliści od wzornictwa i funkcjonalności wyrobów, technologii ceramicznych i materiałowych, projektowania materiałów, modelowania procesów technologicznych,
 • kierownicy projektów, specjaliści ds. technologii wyrobów ceramicznych,
 • konsultanci z zakresu wzornictwa i projektowania przemysłowego wyrobów ceramicznych i szklarskich,
 • kierownicy własnej działalności gospodarczej,
 • nauczyciele (po ukończeniu kursu dydaktycznego) w szkołach lub pracownicy naukowo – dydaktyczni na uczelniach wyższych i w instytutach naukowo-badawczych,
 • miejscem pracy dla absolwenta kierunku ceramika może być także agencja reklamowa lub firma zajmująca się tworzeniem wizualnym produktu lub marki, a także firma zajmująca się konserwacją i rewitalizacją obiektów zabytkowych.
MIEJSCA PRACY
 • w zakładach ceramicznych i hutach szkła w działach o profilu projektowym, w działach o profilu technologicznym, zdobniczym,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem zaawansowanych materiałów ceramicznych,
 • w cementowniach, zakładach ceramiki sanitarnej, stołowej, artystycznej, płytek ceramicznych, materiałów budowlanych, w zakładach ceramiki ogniotrwałej, elektrotechnicznej,
 • miejscem połączenia wiedzy inżynierskiej i projektowej jest dla absolwenta praca w agencji reklamowej lub firmie z pogranicza marketingu i public relations, która specjalizuje się w tworzeniu całościowej identyfikacji wizualnej produktu lub marki,
 • zdobyte umiejętności w zakresie zasad konserwacji, rewitalizacji obiektów zabytkowych oraz organizacji prac konserwatorskich, pozwalają absolwentowi znaleźć zatrudnienie w pracowniach konserwatorskich, muzeach.

INFORMACJE REKRUTACYJNE
 

Powiązane kierunki

Inżynieria naftowa i gazownicza

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: projektanci instalacji gazowych, elementów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego, pracownicy laboratoriów naftowych, pracownicy związani z obsługą wiertni naftowych i geotermalnych, projektanci i specjaliści z zakresu maszyn cieplnych, pracownicy organów nadzoru górniczego, pracownicy w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem i magazynowaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, kadra zarządzająca w spółkach gazowych i naftowych, pracownicy przedsiębiorstw prowadzących eksploatację złóż węglowodorów, pracownicy zakładów geotermalnych.

czytaj dalej

Tworzywa i technologie motoryzacyjne

Absolwent studiów I stopnia potrafi: zaprojektować i wdrożyć proces wykonania komponentów motoryzacyjnych, dobrać i przygotować odpowiednie dla danego komponentu stopy metali lub materiały kompozytowe, optymalizować proces produkcji komponentów motoryzacyjnych zgodnie z nowoczesnymi metodami zarządzania jakością i wymaganiami normatywnymi, praktycznie zastosować różne technologie, w tym specjalne metody wytwarzania elementów dla motoryzacji i innych branż produkcji wielkoseryjnej

czytaj dalej

Nanoinżynieria materiałów

Absolwenci kierunku Nanoinżynieria Materiałów oprócz ogólnej wiedzy inżynierskiej uzyskują kompleksową wiedzę z zakresu fizyko-chemicznych podstaw nanotechnologii, modelowania numerycznego zjawisk zachodzących w nanoskali oraz procesów związanych z wytwarzaniem nanomateriałów czy materiałów funkcjonalnych, jak i badaniem ich własności.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane