Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

NAUKA O POLICJI

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku NAUKA O POLICJI w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie są adresowane do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji.

Studia trwają 4 lata. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

TYP KANDYDATA, KTÓRY MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O PRZYJĘCIE NA STUDIA

Studia na kierunku NAUKA O POLICJI są dedykowane osobom nowo wstępujących do służby w Policji – funkcjonariuszom Policji. Kandydatem na studia może być osoba, która przeszła pozytywnie dobór do służby w Policji, tj. zostało wobec tej osoby zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i została umieszczona na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydować na studia może osoba, w stosunku do której nie zostało jeszcze rozpoczęte szkolenie zawodowe podstawowe. Akces podjęcia studiów na tym kierunku kandydat zgłasza poprzez złożenie dodatkowo w komórce ds. doboru do Policji stosownego oświadczenia (deklaracji, dotyczącej chęci podjęcia studiów w przypadku pozytywnego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji). Równie istotny wymogiem jest posiadanie świadectwa dojrzałości, które będzie niezbędne przy etapie rekrutacji odbywającym się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

FORMA PROWADZENIA STUDIÓW

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W trakcie pierwszego roku studiów studenci – funkcjonariusze Policji realizują zagadnienia tożsame z programem szkolenia zawodowego podstawowego.

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA

Poza etapem związanym z przyjęciem do służby w Policji, każdy kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do drugiego etapu rekrutacji, odbywającego się na poziomie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Etap ten, polega na założeniu konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata na stronie internetowej Uczelni: https://irk.wspol.edu.pl

Po prawidłowym przeprowadzeniu rejestracji, należy:

  • dokonać wyboru odpowiedniego kierunku studiów: NAUKA O POLICJI ;
  • dokonać wyboru komendy wojewódzkiej/Stołecznej Policji, która prowadziła wobec kandydata postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji;
  • wyboru przedmiotów maturalnych i wprowadzeniu wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości, na podstawie których zostaną przeliczone punkty rankingowe;
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych.

Osoba, która otrzyma komunikat dotyczący zakwalifikowania na studia na swoje indywidualne konto założone w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, a oprócz tego została przyjęta do służby w Policji oraz uzyskała skierowanie na podjęcie przedmiotowych studiów wydane przez komendanta wojewódzkiego/Stołecznego Policji, jest zobowiązana do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

  • wypełniona ankieta osobowa (wzór stanowi załącznik do uchwały);
  • oświadczenia o podjęciu studiów opatrzonego własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata (wzór stanowi załącznik do uchwały);
  • oryginał, odpis albo uwierzytelniona kopia świadectwa maturalnego wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz oryginał albo odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej wydanego przez szkołę;
  • oryginał, odpis albo uwierzytelniona kopia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią (w przypadku „starej matury”);
  • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

 AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PROCES REKRUTACJI

http://bip.szczytno.wsp.policja.gov.pl/WSP/zasady-i-tryb-przyjmowa/30283,Zasady-i-tryb-przyjmowania-na-studia.html

DANE KONTAKTOWE

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

https://www.wspol.edu.pl/wbw/
e-mail: rekrutacja.wbinp@wspol.edu.pl
tel. 47 733 51 12, 47 733 53 14
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane