Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Celem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Jednolite stacjonarne studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) trwają 4 lata i odbywają się w ramach projektu "Akademia Korczaka", realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Studia są bezpłatne!

Treści, metody i formy kształcenia są zgodne ze standardami kształcenia akademickiego oraz spójne z aktualnymi oczekiwaniami społecznymi w zakresie kompetencji, jakimi winien legitymować się nauczyciel – wychowawca najmłodszych uczestników procesu edukacji.

W procesie kształcenie odwołujemy się do dorobku nauk społecznych oraz humanistycznych. Wykorzystując najnowsze osiągnięcia psychologii, socjologii i innych nauk społecznych, wyposażamy absolwenta w wiedzę i umiejętności pozwalające sprawnie organizować środowisko wychowawcze, nawiązywać kontakty społeczne, kreatywnie organizować przestrzeń edukacyjną.

Proces kształcenia oparty jest na bezpośrednim poznaniu oraz na doświadczaniu nowatorskich i zorientowanych na twórczość pedagogiczną metod i form edukacji. Przedmioty o charakterze teoretycznym są realizowane metodami opartymi o założenia planu daltońskiego. Program uwzględnia najnowsze koncepcje w zakresie teorii uczenia się, m.in. pedagogikę twórczości, kognitywizm i konstruktywizm, modele twórczego uczenia się. Wprowadza także studenta w tajniki pedagogiki Marii Montessori, Celestyna Freineta czy Fryderyka Fröebla. Odwołuje się do nieśmiertelnej idei Janusza Korczaka – wychowania radosnego, szczęśliwego człowieka, bo „gdy uśmiecha się dziecko, uśmiecha się cały świat”. Służyć temu mają również liczne przedmioty kształcenia wykorzystujące rozmaite dziedziny sztuki jako media edukacyjno-terapeutyczne (muzyka, plastyka, teatr, literatura). W znaczącym stopniu student bierze udział w tworzeniu swojego programu kształcenia, ponieważ niemal w 40% program ten stanowią przedmioty do wyboru.

Proces kształcenia oparty został w głównej mierze na kształtowaniu umiejętności praktycznych, istotnych dla warsztatu zawodowego nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dominującą formą organizacyjną są ćwiczenia i warsztaty, a także zajęcia praktyczne w wiodących placówkach edukacyjnych. Wykłady, konwersatoria i seminaria prowadzone są przez pracowników o bogatym dorobku naukowym w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa oświatowego itp. Znaczącą część kadry pedagogicznej stanowią nauczyciele – praktycy, posiadający bogate doświadczenie w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Kształcenie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w pełni odpowiada misji Uczelni. Zgodnie z nią proces dydaktyczny i naukowy opiera się na wspólnie podzielanych wartościach, do których należą: równość w dostępie do wykształcenia, sprawiedliwe traktowanie, partycypacyjny model edukacji, podmiotowe i indywidualne podejście w rozwoju.


Adresaci studiów

Studia kierowane są do wszystkich osób posiadających świadectwo maturalne, które pragną nabyć kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela klas I–III w szkole podstawowej oraz nauczyciela przedszkola, w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych, a także we wszystkich innych formach opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Studia są studiami kwalifikacyjnymi. Absolwent posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (kl. I–III szkoły podstawowej) i nauczyciela przedszkola oraz przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U z 2017 r. poz. 1575 z p. zm.).


Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

 • najnowszych teorii pedagogicznych i dyscyplin pokrewnych oraz nowoczesnych metod jej pozyskiwania, obejmującej treści z obszaru:
 • personalizacji procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu,
 • przygotowania pedagogiczno-psychologicznego, w tym podstaw pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz podstaw psychologii dla nauczycieli,
 • przygotowania do integracji treści nauczania, w tym podstaw edukacji i dydaktyki,
 • sposobów wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • metodyki edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • metodyki pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • kultury organizacyjnej placówek oświatowo–wychowawczych,
 • podstaw diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli,
 • stosowania arteterapii w pracy edukacyjnej,
 • wykorzystania technik multimedialnych w pracy z dzieckiem,
 • współpracy nauczyciela z rodzicami/opiekunami dziecka oraz ze środowiskiem lokalnym.

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania sytuacji edukacyjnej i wychowawczej dziecka, rozpoznawania objawów charakterystycznych dla specyficznych trudności w uczeniu się, dokonywania prawidłowej interpretacji opinii psychopedagogicznych, proponowania działań wspomagających dziecko w procesie edukacyjnym;
 • tworzenia planów wsparcia rozwoju dziecka z trudnościami, wynikającymi z nieharmonijnego rozwoju oraz planów pracy w zespołach wspierających;
 • skutecznego nawiązywania współpracy szkoły i przedszkola z rodzicami/opiekunami ucznia oraz ze środowiskiem lokalnym w celu wspierania rozwoju dziecka;
 • projektowania programu działań edukacyjnych zgodnie z nowoczesną metodyką kształcenia oraz zasadami etyki zawodowej;
 • doboru metod pracy, zabaw i gier odpowiednio do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, stymulujących ich rozwój;
 • dokonywania oceny skuteczności własnych działań edukacyjnych i ewaluacji pracy ucznia oraz szkoły i przedszkola;
 • projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;
 • prowadzenia dokumentacji pracy nauczyciela z poprawnym wykorzystaniem nowoczesnej terminologii z zakresu nauk pedagogicznych oraz innych dyscyplin współdziałających.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

 • komunikacji interpersonalnej,
 • pracy zespołowej,
 • rozumienia sensu podejmowanych działań i zasad etyki zawodowej,
 • konstruktywnej samooceny własnych działań zawodowych,
 • twórczego dostosowania działań do konkretnych sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, w zgodzie z zasadami etyki zawodowej.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę jako nauczyciel w:

 • szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych, na I etapie edukacyjnym (w klasach I-III),
 • przedszkolach oraz innych placówkach opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym,
 • edukacji domowej (Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. Dz.U z 2017, poz. 59.),
 • innych placówkach oświatowych i oświatowo–wychowawczych, w których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego, po uzupełnieniu wymaganych specjalistycznych kwalifikacji np. w ramach studiów podyplomowych.
Absolwent studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskuje tytuł magistra, co umożliwia mu poszerzanie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe w ramach dowolnie wybranych kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych, w tym także realizowanych równolegle w WSP im. J. Korczaka studiów podyplomowych po zaliczeniu III roku studiów. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane