Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Administracja

Administracja (łac. Administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać) to działalność organizatorska regulowana przez normy prawa, realizowana za pomocą aparatu urzędniczego obejmująca sprawy o charakterze publicznym.

Studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat
Studia II stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: magister

Studia na kierunku administracja mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwowych przy wykonywaniu funkcji urzędniczych niższego i średniego szczebla w hierarchii administracji rządowej i samorządowej, jak również w jednostkach gospodarczych sfery prywatnej.

Okres studiów to czas zapoznania się ze wszelkimi dziedzinami wiedzy obejmującymi sferę funkcjonowania administracji.

Jeżeli interesujesz się:

 • administracja administracją rządową i samorządową,
 • organizacją i zarządzaniem w administracji publicznej,
 • organizacją i ustrojem samorządu terytorialnego,
 • zasadami funkcjonowania polskiego systemu organów administracji,
 • administracyjnym funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych i instytucji Unii Europejskiej,
 • legislacją administracyjną,
 • technikami negocjacji i mediacji w administracji,

Perspektywy zawodowe

 • Sprawowanie funkcji administracyjnych w organach administracji publicznej i gospodarczej
 • Praca w firmach doradczych działających na rzecz administracji rządowej i samorządowej
 • Praca w pragmatyce urzędniczej w administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
 • Praca w organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej
 • Kontynuowanie nauki na kierunku prawo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, historia, politologia
 • Praca w małej i średniej przedsiębiorczości

Specjalności

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA - II STOPIEŃ

Zarządzanie ochroną zdrowia jest specjalnością dydaktyczną przydatną dla służb socjalnych i służby organizacji życia publicznego, stanowi rozwinięcie specjalności z zakresu polityki społecznej, ubezpieczeń społecznych i konstytucyjnego prawa ochrony zdrowia i życia.

Specjalność Zarządzanie ochroną zdrowia jest przeznaczona dla studentów zainteresowanych problematyką z zakresu organizacji opieki zdrowotnej w państwie, organizacją obsługi pacjenta, ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym i organizacją obrotu produktami leczniczymi.

Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach specjalistów w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, firm zajmujących się ubezpieczeniami zdrowotnymi.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, INFORMACJI NIEJAWNYCH I BAZ DANYCH - II STOPNIEŃ

Unikatowa specjalność. Przydatna we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Uzasadnienie praktyczne w administracji publicznej oraz w wielu strukturach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

Specjalność Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych jest przeznaczona dla studentów zainteresowanych problematyką z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, regulacjami prawnymi ochrony informacji niejawnych, metodyką pracy z informacjami niejawnymi i ochroną baz danych.

Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, pracowników kancelarii tajnych.


FUNDUSZE I SYSTEMY FINANSOWANIA PROJEKTÓW UNII EUROPEJSKIEJ - II STOPIEŃ

Specjalność Fundusze i systemy finansowania projektów Unii Europejskiej przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych problematyką funduszy strukturalnych UE i innych systemów finansowania projektów ze środków unijnych.

Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę z zakresu prawa unijnego, systemu instytucjonalnego UE oraz procedur związanych z pozyskiwaniem, implementacją i zarządzaniem środkami pochodzącymi z funduszy unijnych.

Nabyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą absolwentom tego kierunku na podjęcie zatrudnienia w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, związanych z pozyskiwaniem, kontrolą i rozliczaniem środków unijnych.


ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO - I I II STOPNIEŃ

Specjalność Administracja bezpieczeństwa narodowego jest przeznaczona dla studentów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego współczesnych państw. Studia na tym kierunku maja charakter interdyscyplinarny, dostarczają wiedzę z dziedziny nauk prawnych, humanistycznych oraz zarządzania. Kompleksowe ujęcie światowych procesów dbania o bezpieczeństwo w świetle istniejących zagrożeń uwzględnia zasady funkcjonowania sił zbrojnych poszczególnych Państw, rolę NATO i UE ukazując rzeczywiste podstawy kształtowania bezpieczeństwa.

Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę w zakresie administrowania bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Zdobyta podczas studiów wiedza pozwala na podjęcie pracy w strukturach państwowych działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Nabyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają na kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego organy do realizacji zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa narodowego.


ADMINISTRACJA DYPLOMATYCZNO-KONSULARNA - I I II STOPNIEŃ

Specjalność Administracja dyplomatyczno-konsularna przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych organizacją stosunków międzypaństwowych. Program nauczania kładzie szczególny nacisk na poznanie i zrozumienie zasad rządzących stosunkami dyplomatycznymi będących podstawowym elementem realizacji polityki zagranicznej państwa.

Absolwenci tego kierunku, realizowanego przez Wyższa Szkołę Menedżerską jako jedną z niewielu na rynku, posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie organizacji i działania służb dyplomatycznych różnych państw, która jest szczególnie ceniona wartością w dobie bliskich kontaktów międzynarodowych.


ADMINISTRACJA INSTYTUCJI EUROPEJSKICH - I I II STOPNIEŃ

Specjalność Administracja Instytucji europejskich umożliwia poznanie zasad funkcjonowania aparatu administracji Unii Europejskiej oraz obowiązującego w ramach Wspólnoty prawa.

Program tej specjalności obejmuje wiedzę z zakresu historii, prawa międzynarodowego, geopolityki oraz co ważne wiedzę specjalistyczną związaną z opracowywaniem, wdrażaniem i zarządzaniem unijnymi projektami dofinansowań.

Absolwenci tego kierunku, posiadają wiedzę teoretyczną dotyczącą organizacji i działania struktur UE, Funduszy Europejskich oraz praktyczne umiejętności wykorzystania zdobytej w zakresie przygotowania wniosków, pozyskiwania środków unijnych oraz realizacji zadań projektu.


ADMINISTRACJA GOSPODARCZA (W TYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ)- I I II STOPNIEŃ

Specjalność Administracja gospodarcza obejmuje problematykę funkcjonowania struktur państwowych w sferze gospodarki. Jest to obszar działania administracji wymagający szczególnego rozeznania podejmowanych kroków dlatego też program nauczania realizowany przez WSM uwzględnia elementy prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego istotne dla właściwego ukształtowania relacji państwo – przedsiębiorca.

Studenci w ramach tej specjalności poznają prawne podstawy dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej we wszystkich dostępnych sferach tej aktywności przy szczególnym uwzględnieniu problematyki zamówień publicznych oraz rozwoju przedsiębiorczości w UE.


ADMINISTRACJA PUBLICZNA- I I II STOPNIEŃ

Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie kadry dla szeroko rozumianej sfery administracji publicznej wyposażonej w bogatą wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji państwowej oraz umiejętności stosowania prawa. Program nauczania został tak opracowany by skoncentrować naukę na obszarze podstaw i zależności funkcjonowania aparatu administracji publicznej jednoczesnym wskazaniu granic związania prawem oraz światowych tendencji ewolucji aparatu państwowego w ujęciu historycznym i współczesnym.

Absolwent tej specjalności legitymuje się bogata wiedzą teoretyczną w przedmiocie istnienia i funkcjonowania modeli aparatu administracji publicznej mając jednocześnie szerokie umiejętności stosowania prawa w tym obszarze.


ADMINISTRACJA SKARBOWA - I I II STOPNIEŃ

Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry urzędników potrafiących funkcjonować na wszystkich szczeblach organów zajmujących się wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań o charakterze podatkowym.

Program nauczania realizowany w ramach tej specjalizacji pozwala na poznanie wszelkich działań związanych z budżetem państwa oraz długiem narodowym. Integralną częścią edukacji jest materia prawa finansowego, systemu podatkowego, celnego i dewizowego wzbogacona o dziedzinę wykroczeń i przestępstw karnoskarbowych.

Ukończenie tej specjalności pozwala na uzyskanie wiedzy, z zakresu polityki finansowej państwa im jej realizacji przez struktury administracji publicznej, predestynującej do podejmowania zatrudnienia w sektorze finansów publicznych.


PRAWO PRACY I POLITYKA ZATRUDNIENIA - I I II STOPNIEŃ

Specjalność ta, z uwagi na swoją aktualność i ogromne zainteresowanie studentów WSM przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę w zakresie prawa pracy, spraw kadrowych oraz polityki zatrudnienia na polskim rynku pracy oraz w państwach Unii Europejskiej.

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z zakresu prawa oraz praktyków (w tym inspektorów pracy).

Tematyka zajęć

 • Źródła i zasady prawa pracy
 • Analiza przepisów dotyczących rodzajów umów o pracę
 • Sposoby rozwiązywania stosunku pracy
 • Ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych
 • Czas pracy i urlopu
 • Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona
 • Choroby zawodowe, wypadki przy pracy ( w tym procedury postępowania, dokumentacja)
 • Związki zawodowe i układy zbiorowe pracy
 • Ochrona pracy ( w tym ochrona pracy kobiet, młodocianych).
 • Organy nadzoru nad warunkami pracy (m.in. działania praktyczne Państwowej Inspekcji Pracy)
 • Praca wykonywana za granicą przez obywateli polskich
 • Ubezpieczenia społeczne (obowiązki pracodawcy, ubezpieczenie rentowe i wypadkowe, ubezpieczenia z tytułu choroby i macierzyństwa)
 • Międzynarodowe prawo ubezpieczeń społecznych (w tym ubezpieczenia w Unii Europejskiej
 • Podstawowe założenia polityki zatrudnienie w Polsce i Państwach Unii Europejskiej

SAMORZĄD TERYTORIALNY - I I II STOPNIEŃ

Specjalność samorząd terytorialny jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy dotyczące pracowników samorządu terytorialnego potrafiących realizować zadania administracji w kształtującym się społeczeństwie obywatelskim i standardach UE.

Program nauczania kładzie szczególny nacisk na poznanie i zrozumienie zasad samorządowości w tradycji europejskiej i modeli jej istnienia w dzisiejszym świecie.

Absolwenci tego kierunku, posiadają wiedzę teoretyczną dotyczącą organizacji i działania struktur samorządowych również w zakresie finansowania przy uwzględnieniu możliwości pozyskiwania środków unijnych na dofinansowanie konkretnych projektów.


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - I I II STOPNIEŃ

Specjalność zamówienia powstała na wyraźne życzenie studentów WSM, dostrzegających zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów biegle poruszających się w tej tak szybko ewoluującej materii.

Studia na tym kierunku przygotowują nie tylko do prowadzenia procedury zamówień publicznych z ramienia podmiotów sfery administracji państwowej, ale stanowią też możliwość edukacji dla pracowników podmiotów sektora prywatnego biorących udział w tej procedurze, zarówno w kraju jak i za granicą.

Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę w zakresie samej procedury zamówień publicznych (finanse publiczne) jak również wybranych aspektów dziedzin ściśle z nią powiązanych jak prawo administracyjne, cywilne, czy nawet karne, które pozwalają na płynne korzystanie z narzędzi i uprawnień w ramach czynności wydatkowania środków publicznych.


BEZPIECZEŃSTWO PRACY (BHP) - I I II STOPNIEŃ

Specjalność Bezpieczeństwo pracy (BHP) przeznaczona jest dla osób, które chcą uczestniczyć w kształtowaniu i administrowaniu warunkami pracy gwarantującymi bezpieczeństwo osób ją wykonujących.

Absolwenci tego kierunku, posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko w zakresie obowiązujących standardów, lecz również szerokiego spektrum prawnych uwarunkowań bezpieczeństwa pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Ukończenie tej specjalności daje umiejętności kontroli systemów bezpieczeństwa pracy, wdrażania nowych rozwiązań oraz kierowania zespołami w sytuacjach zagrożenia.
 

Powiązane kierunki

Psychologia

Celem studiów psychologicznych jest wieloaspektowe przygotowanie absolwenta, pozwalające na dalsze doskonalenie praktyczne w wybranej specjalności w dziedzinie psychologii, np. psychologii edukacyjnej, klinicznej, polityki, sądowej czy zarządzania.

czytaj dalej

Bezpieczeństwo Narodowe

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

czytaj dalej

Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie rozwija umiejętność wprowadzania pojawiających się nowych koncepcji zarządzania, wynikających z powstawania nowych standardów i norm, np. w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości i efektywności działania firm, czy też aktywności innowacyjnej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane