Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Bezpieczeństwo Morskie

Studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku

studia I stopnia
3 letnie licencjackie
stacjonarne i niestacjonarne

Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb psychologicznych człowieka, a aktualne różnorakie wyzwania dają duże pole do działania właśnie specjalistom z zakresu bezpieczeństwa, w tym też bezpieczeństwa morskiego. Zgodnie z definicją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, bezpieczeństwo morskie to bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia od zagrożeń środowiskowych i eksploatacyjnych, które niesie za sobą żegluga morska. Przedmiotem kierunku studiów bezpieczeństwo morskie z jednej strony jest więc zagadnienie ochrony samego środowiska morskiego oraz zanieczyszczeń powodowanych przez człowieka. Z drugiej strony koncentruje się na ochronie działalności ludzkiej  na morzu – zabezpieczeniem przed terroryzmem, nielegalnym handlem bronią, piractwem oraz nielegalnym eksploatowaniem zasobów morskich.

Dostęp Polski do Morza Bałtyckiego determinuje rozwój gospodarki narodowej, ale także generuje liczne zagrożenia. Nasze Bezpieczeństwo morskie jest kierunkiem o charakterze zawodowym, kształcącym studentów oraz organizującym im możliwości osobistego rozwoju i twórczego działania w różnych dziedzinach aktywności społecznej, związanych z wszechstronną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa morskiego, wiedzą interdyscyplinarną oraz rozumieniem złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie.

Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo morskie w sposób szczególny jest skupione na zdobywaniu przez studentów wiedzy z zakresu podstawowych praw rządzących bezpieczeństwem morskim, kształceniu kompetencji w zakresie profesjonalnego zajmowania się przedsiębiorczością, wspomaganiu naturalnej potrzeby samorozwoju, rozwijaniu wrażliwości etycznej i nabywaniu praktycznych umiejętności w zakresie ewaluacji zjawisk społecznych i kulturowych, kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności komunikowania się społecznego, wypowiadania się, negocjacji oraz rozumienia przekazów społecznych i medialnych.

Kierunek bezpieczeństwo morskie został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami współczesnego wymiaru bezpieczeństwa na akwenach morskich, a więc oceną poziomu zagrożeń dotyczących działalności ludzkiej w tym zakresie. Kierunek ten umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego państwa, rozwoju gospodarki morskiej, transportu morskiego, współpracy międzynarodowej oraz ochrony obszarów morskich. W perspektywie zaś umożliwia absolwentom podjęcie pracy w sektorze gospodarki morskiej.

SPECJALNOŚCI

na kierunku BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE w Gdańsku 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo morskie otrzymają podczas realizacji programu studiów wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz umiejętności wykorzystania ich w pracy zawodowej. W trakcie studiów opanują podstawową wiedzę leżącą u podstaw dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz przeciwdziałania zagrożeniom i zapewniania bezpieczeństwa morskiego państwa.

Absolwenci tego kierunku będą dysponować szeregiem niezbędnych kompetencji z obszarów bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa morskiego państwa, m.in.:

 • kompetencje menadżerskie i przywódcze
 • kompetencje analityczne
 • kompetencje przedsiębiorcze (w obszarze inicjonowania działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych z problematyką bezpieczeństwa);
 • kompetencje społeczne, socjotechniczne (zdolność przewodzenia, organizowania ludzi i budowania zwartych zespołów w tym obszarze, integrowania wokół ważnych celów społecznych, negocjowania, umiejętność współpracy w środowisku zawodowym oraz lokalnym);
 • kompetencje prakseologiczne (skuteczność podejmowanych działań, a zwłaszcza w obszarze prognozowania, projektowania, planowania, organizowania czy też kontroli i oceny aspektów psychologicznych oraz podejmowanych inicjatyw społecznych);
 • techniczno-informacyjnych (korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych).

Przyszły absolwent kierunku bezpieczeństwo morskie będzie:

 • specjalistą o wysokich kwalifikacjach zawodowych – organizatorem, strategiem i promotorem, kreatorem skutecznego działania;
 • posiadał wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa;
 • dysponował wiedzą i podstawowymi umiejętnościami dotyczącymi diagnozowania i analizowania problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa morskiego państwa;
 • znał istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania;
 • znał zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa;
 • umiał rozwiązywać problemy zawodowe

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo morskie będą przygotowani do pracy w:

 • instytucjach państwowych
 • firmach i organizacjach
 • w sektorze przedsiębiorstw 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane