Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Psychologia

Celem studiów psychologicznych jest wieloaspektowe przygotowanie absolwenta, pozwalające na dalsze doskonalenie praktyczne w wybranej specjalności w dziedzinie psychologii, np. psychologii edukacyjnej, klinicznej, polityki, sądowej czy zarządzania.

Studia jednolite magisterskie
Czas trwania: 10 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: magister

Student poznaje metodologie i teorie psychologii, zapoznaje się z praktyką psychologiczną w wybranych działach psychologii stosowanej. Absolwent w trakcie kształcenia rozwija twórcze i krytyczne myślenie, posiada podstawową wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu psychologii ogólnej (procesy poznawcze, emocje, motywacja, osobowość, różnice indywidualne), psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka. Uzyskuje przygotowanie warsztatowe umożliwiające planowanie własnych badań i procesu diagnostycznego (metodologia badań psychologicznych, metody statystyczne, metody diagnozy psychologicznej, psychometria). Absolwent jest ogólnie przygotowany do rozpoznawania indywidualnych i społecznych problemów psychologicznych oraz niesienia pomocy innym i planowania interwencji psychologicznej.

Jeżeli interesujesz się:

 • pracą z ludźmi,
 • niesieniem pomocy,
 • interakcjami interpersonalnymi,
 • doradzaniem,
 • problemami innych ludzi,
 • działaniami wychowawczymi,
 • podejmowaniem funkcji kierowniczych

Perspektywy zawodowe

 • Psychoterapeuta
 • Psycholog kliniczny
 • Psycholog pracy i organizacji
 • Specjalista do spraw reklamy i marketingu
 • Psycholog transportu
 • Psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Specjalności

PSYCHOLOGIA OGÓLNA

Specjalność poświęcona jest pogłębieniu ogólnej wiedzy na temat działania i zachowania człowieka. Przedstawione będą aktualne teorie, koncepcje i wyniki badań. Nabyte w toku studiów psychologicznych wiedza ogólna i specjalnościowa oraz umiejętności mogą być przydatne w wielu wykonywanych zawodach.


PSYCHOLOGIA BIZNESU, RYNKU PRACY I ZARZĄDZANIA

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny. Specjalność dostarcza teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii w płaszczyznach biznesowych, sferze zarządzania, marketingu, reklamy; podejmowania decyzji i psychologicznych skutków ryzyka. Dostarcza też metodologicznych podstaw badań i analizy rynków. Służy pomocą w radzeniu na współczesnym rynku pracy w Polsce i Europie oraz w rozwoju przedsiębiorczości wyzwalającej potencjał twórczości ludzkiej w dziedzinie gospodarczej.Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania odpowiada na zapotrzebowanie na skuteczne taktyki negocjacyjne i mediacyjne, identyfikuje typowe zachowania konsumenckie oraz odkrywa tajniki efektywnych reklam i oddziaływań na odbiorcę. Umożliwia podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania sobą i zespołem.


PSYCHOLOGIA ROZWOJU, DOJRZAŁOŚCI I SAMOREALIZACJI

Specjalność pozwala zapoznać się z rozwojem człowieka w kontekście tworzenia warunków sprzyjających podnoszenia jakości życia na przestrzeni lat. Ujęcie rozwojowe daje możliwość zrozumienia postrzegania życia jako czasu dynamicznych przemian zależnych nie tylko od czynników zewnętrznych, ale przede wszystkim od aktywności własnej, mobilizacji, samorealizacji podmiotu.


PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Specjalność daje możliwość teoretycznego i praktycznego przygotowania absolwentów psychologii do pracy w sądownictwie i w instytucjach resocjalizacyjnych. Absolwenci specjalności poznają metodykę pracy psychologa sądowego, metody diagnostyki sądowo-penitencjarnej, zdobędą umiejętność stawiania prawidłowych diagnoz na różnych etapach postępowania sądowego.


SPOŁECZNA PSYCHOLOGIA MIĘDZYKULTUROWA

Specjalność poświęcona jest najważniejszym zagadnieniom społecznym i kulturowym. Rozwija wiedzę studenta w zakresie społecznego funkcjonowania człowieka i przemian, które niesie współczesna kultura( analiza badań społecznych, psychologia poznania i wpływu społecznego, procesów grupowych, kulturowych i moralnych kontekstów funkcjonowania człowieka, komunikacji interpersonalnej oraz kreowania wizerunku społecznego i politycznego, a także zachowań społecznych w organizacji i adaptacji do kultury organizacyjnej).


PSYCHOLOGIA SPORTU, ZDROWIA, LIFE-STYLE COACHING

Student otrzyma w ramach tej specjalności najnowszą wiedzę z zakresu psychologii sportu i aktywności fizycznej w aspekcie praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Będzie miał też możliwość rozwinięcia kompetencji i metodologii coacha zgodne ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation).


PSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I DOROSŁYCH

Zajęcia na tej specjalności koncentrują się na opisie i wyjaśnianiu zaburzeń w regulacji stosunków człowieka z otoczeniem oraz przyczyn i rozwoju tych zaburzeń. Do ważnych obszarów psychologii klinicznej należą zachowania, które nie służą zaspokojeniu potrzeb człowieka i wypełnianiu zadań życiowych, a także zaburzenia funkcji somatycznych, zarówno w okresie dzieciństwa i dojrzewania jak i w dorosłości.


PSYCHOPROFILAKTYKA I PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych poradnictwem psychologicznym i promocją zdrowia. W ramach zajęć będzie możliwość poznania podstawowych kierunków terapeutycznych oraz doświadczeń i różnorodności technik terapii i specjalistycznej pomocy.


PSYCHOLOGIA MEDIÓW

Specjalność koncentruje się na zachowaniach jednostki zależnych od komunikacji indywidualnej i zbiorowej związanej z mediami, czyli wpływem nowych technologii na społeczne, poznawcze, emocjonalne i kulturowe funkcjonowanie człowieka. Stanowi to strategiczny rodzaj kompetencji cywilizacyjnych ludzi z początku XXI wieku. Psychologia mediów koncentrować będzie więc musiała się na takich zagadnieniach jak interaktywność mediów, rozrywka, edukacyjność, gry (wideo, online, komputerowe), media społecznościowe, komunikacja biznesowa i marketingowa, technologie przenośne, opowieści transmedialne, aplikacje wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, projektowanie interfejsów (graficznych, tekstowych), doświadczenia użytkowników – środowisko wirtualne, strategie komunikacyjne. Najbliższa przyszłość to badania nad wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością oraz interakcją człowiek – robot, a także ich wpływem na zachowanie, przeżycia oraz myśli człowieka.


PSYCHOLOGIA TRANSPORTU

Specjalność adresowana jest do osób pracujących z grupami zawodowymi m.in. kierowców, pilotów, kontrolerów ruchu lotniczego, maszynistów jak i pasażerów oraz przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w transporcie drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym i dostarcza aktualnej wiedzy psychologicznej powiązanej bezpośrednio ze sprawnością psychofizyczną tych osób oraz z oceną zaburzeń jak i oddziaływaniami psychoprofilaktycznymi. Z uwagi na możliwość zagrożeń i katastrof wiedza psychologiczna teoretyczna jak i praktyczna jest aktualizowana i dostosowywana do aktów normatywnych dotyczących transportu obowiązujących w prawie polskim. Ważnym zakresem psychologii transportu są: diagnoza i terapia uzależnień, neurobiologiczne aspekty funkcjonowania człowieka oraz fizjologiczne ograniczenia jego sprawności, prewencja wypadkowa w ruchu drogowym, kształtowaniem kultury bezpiecznej pracy, ergonomia pracy, edukacją na rzecz bezpieczeństwa oraz badania psychologiczne m.in. kierowców, pilotów, maszynistów, kontrolerów ruchu lotniczego, członków załóg statków.
 

Powiązane kierunki

Bezpieczeństwo Narodowe

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

czytaj dalej

Administracja

Administracja (łac. Administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać) to działalność organizatorska regulowana przez normy prawa, realizowana za pomocą aparatu urzędniczego obejmująca sprawy o charakterze publicznym.

czytaj dalej

Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie rozwija umiejętność wprowadzania pojawiających się nowych koncepcji zarządzania, wynikających z powstawania nowych standardów i norm, np. w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości i efektywności działania firm, czy też aktywności innowacyjnej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane