Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W TEORII I PRAKTYCE – STAN I WYZWANIA

KONFERENCJA NAUKOWA 15 listopada 2018 WAŁBRZYCH

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w corocznej, już DZIESIĄTEJ JUBILEUSZOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ pt.:

Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych.

Większość zrealizowanych konferencji koncentrowała się na szeroko rozumianych innowacjach i uwarunkowaniach związanych z innowacyjnością różnorodnych organizacji. W podsumowaniu tego dorobku, chcielibyśmy ażeby obecna X Jubileuszowa Konferencja Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce, skoncentrowała się także na tej problematyce, wykorzystując dotychczasowe osiągnięcia naukowe przedstawiane na tych konferencjach.

Myślą przewodnią X Jubileuszowej Konferencji Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce, jest inspiracja środowisk nauki, dydaktyki i gospodarki do poszukiwania możliwości zwiększenia aktywności innowacyjnej zorientowanej na rozwiązywanie problemów życia społeczno – gospodarczego. W podsumowaniu dotychczasowego dorobku, stanowiącego kontekst wyzwań inspirowanych cyfrową transformacją, pragniemy obecnie skoncentrować się na głównych hasłach dotychczas zrealizowanych konferencji.

 Zakładane cele X Jubileuszowej Konferencji:

 • wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie wyników badań i analiz uczelni, instytucji zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych, organizacji biznesowych, publicznych (administracji, bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, opieki socjalnej, infrastruktury technicznej) i pozarządowych;
 • pogłębienie i aktywizacja współpracy między przedstawicielami nauki, dydaktyki, praktyki samorządowej i gospodarczej Polski;
 • promocja uczelni, instytucji, organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych.

 Propozycja orientacji tematycznej X Jubileuszowej Konferencji:

 • Innowacyjność to cyfryzacja i rozwój (wykorzystanie współczesnych rozwiązań wspierających działalność innowacyjną ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa; cyfryzacja jako klucz do szerokiego dostępu do informacji i wiedzy oraz podstawa pracy zespołowej i innowacyjności w edukacji; wpływ cyfryzacji na skuteczność i sprawność zarządzania, na innowacyjność procesowej orientacji organizacji i systemu kształcenia. Cyfryzacja w wyrównywaniu szans w edukacji, szkoleniu i rozwoju kadr; nowe technologie w rozwoju jakości edukacji).
 • Innowacyjność to rozwój (system edukacji w budowaniu kreatywności i aktywności innowacyjnej twórczych zespołów, kultury organizacyjnej wspierającej pozytywne zmiany, tworzeniu organizacji opartej na wiedzy; polityka proinnowacyjna organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych).
 • Kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość (determinanty rozwoju kreatywności w biznesie i edukacji; technologie informacyjne w procesach innowacyjnych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem edukacji; krajowe i unijne instrumenty wspierania innowacyjności).
 • Inżynieria innowacji (działalność innowacyjna polegająca na projektowaniu, realizacji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych rozwiązań praktycznych problemów różnej natury i skali z wykorzystaniem wiedzy naukowej i technicznej).
 • Współczesne instrumenty innowacji (wskazania wykorzystania współczesnych instrumentów wspierających działalność innowacyjną; wykorzystanie instrumentów badawczych, doradczych, finansowych, informacyjnych, szkoleniowych, organizacyjnych i technologicznych; efektywność i skuteczność narzędzi wspierania innowacyjności).
 • Podejście procesowe (przesłanki wzrostu znaczenia podejścia procesowego w zarządzaniu operacyjnym współczesnych organizacji; wykorzystanie podejścia procesowego w koncepcjach zarządzania oraz w praktyce; podejścia procesowego w integracji zarządzania strategicznego i operacyjnego współczesnych organizacji).
 • Metody i narzędzia (dorobek teoretyczny i praktyczny dotyczący metod i narzędzi użytecznych w zarządzaniu operacyjnym w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych; Internet jako narzędzie dostępu do wiedzy i wspomagania nauki; determinanty kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie).
 • Zarządzanie projektami (warunki powodzenia projektów biznesowych i publicznych; monitorowania i zarządzanie projektem, ocena projektu i narzędzia użyteczne w zarządzaniu projektami biznesowymi i publicznymi; wykorzystanie programów „Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” i „Aktywnej tablicy” w kształceniu).
 • Współczesne problemy zarządzania operacyjnego (znaczenie zarządzania operacyjnego w kreowaniu innowacyjności organizacji; przesłanki wzrostu znaczenia praktyki; problemy integracji zarządzania strategicznego i operacyjnego).
Dziesiąta Jubileuszowa Konferencja odbędzie się 15 listopada 2018 roku w budynku Uczelni przy ul. Wrocławskiej 10, Wałbrzych. 

Powiązane artykuły

WSPÓŁCZESNE POSZUKIWANIA W PEDAGOGICE…

24-25 września 2020 r., odbędzie się konferencja naukowa pt.: „WSPÓŁCZESNE POSZUKIWANIA W PEDAGOGICE. TEORIA-BADANIA-PRAKTYKA W OBSZARZE PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, TERAPII PEDAGOGICZNEJ I SZEROKO ROZUMIANYCH NAUK O WYCHOWANIU”

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane