Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

SGSP uruchamia studia magisterskie na Bezpieczeństwie Wewnętrznym!

Od 19 grudnia 2014 r. można składać dokumenty na nowo utworzonych studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, realizowanych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Uczelnia uruchamia 4-semestralne studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne (BW) w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Tym samym, licencjaci BW zdobywają możliwości kontynuowania kształcenia zapoczątkowanego na studiach pierwszego stopnia, zaś absolwenci innych studiów możliwość uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Dokumenty na studia II stopnia na BW rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 można składać w następujących terminach: na studia stacjonarne od 19 grudnia 2014 r. do 26 stycznia 2015 r., natomiast na studia niestacjonarne od 26 stycznia do 18 lutego 2015 r.

Plan kształcenia przewiduje praktyki studenckie w wymiarze 80 godzin (dwa tygodnie), które będą się odbywać po 1, 2 lub 3 semestrze studiów, w zależności od indywidualnych możliwości.

Uczelnia oferuje kształcenie w dwóch specjalnościach, na których studenci będą realizowali odrębny program zgodny z ich zainteresowaniami. Po drugim semestrze wybiorą jedną z dwóch proponowanych specjalności: Zarządzanie systemami bezpieczeństwa lub Ochrona ludności i mienia.

Specjalność zawodowa: Zarządzanie systemami bezpieczeństwa – Absolwent uzyska wiedzę i doświadczenie niezbędne do podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa, wspomaganych funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą. Będzie umiał ją zastosować do zwiększenia efektywności procesów zarządzania systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Specjalność zawodowa: Ochrona ludności i mienia – Absolwent uzyska wiedzę i doświadczenie do kreowania bezpieczeństwa bezpośrednio i pośrednio związanego z bytowaniem człowieka i infrastrukturą dla niego kluczową (mieniem). Zdobędzie wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwie i jego otoczeniu będzie umiał ją zastosować do efektywnego zwiększenia jego bezpieczeństwa.

Co po studiach na Bezpieczeństwie Wewnętrznym?

Absolwenci studiów II stopnia będą przygotowani do kreatywnego działania na rzecz bezpieczeństwa ludności i mienia przed skutkami współczesnych zagrożeń.

− Będą mogli ubiegać się o obejmowanie stanowisk w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, a zwłaszcza w komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego i Ochrony ludności. Ich umiejętności będą wykorzystywane w służbach mundurowych, systemach zarządzania kryzysowego, formacjach szeroko rozumianej ochrony ludności i obrony cywilnej, organizacjach pozarządowych operujących w obszarze bezpieczeństwa publicznego i pomocy humanitarnej. Będą mogli znaleźć zatrudnienie jako dydaktycy edukacji bezpieczeństwa, szkolić i inspirować członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych służb, inspekcji, straży, społecznych organizacji ratowniczych takich jak GOPR czy TOPR – przekonuje dr Anna Dmochowska, Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP.

************************

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie jest publiczną uczelnią techniczną a także jednostką naukowo-badawczą nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej podległą Komendantowi Głównemu PSP w zakresie realizacji zadań. Co warte podkreślenia – to jedyna uczelnia w Polsce kształcąca kadrę oficerską PSP oraz wiodąca placówka akademicka przygotowująca cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane