Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54, 01-629 WARSZAWA

Telefon:
(22) 561 79 92

Adres e-mail:
rekrutacja@sgsp.edu.pl

Adres www:
www.sgsp.edu.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

O uczelni

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Misją Uczelni jest kształcenie kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami, a także wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu i ofiarności w służbie i pracy oraz w poszanowaniu dyscypliny służby i pracy.

SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.

Historia Szkoły jako uczelni wyższej datuje się od roku 1971, kiedy to, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów powołana została Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza (WOSP). Podczas studiów podchorążowie zdobywali wiedzę z dziedziny profilaktyki pożarowej, techniki pożarniczej, taktyki działań ratowniczo-gaśniczych. Pierwsi absolwenci WOSP z tytułami oficerów inżynierów pożarnictwa opuścili mury uczelni w czerwcu 1975 r.

13 lipca 1979 r. ta pierwsza i jedyna w kraju uczelnia pożarnicza otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich. W ciągu następnych 10 lat funkcjonowania wykształciła 948 oficerów inżynierów pożarnictwa.

30 listopada 1981 r., na wniosek ministra spraw wewnętrznych, Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza została przez ówczesną Radę Ministrów rozwiązana.

Wydarzenia, które doprowadziły do rozwiązania WOSP rozegrały się na przełomie listopada i grudnia 1981 r. Podstawową przyczyną napiętej sytuacji było miejsce WOSP w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Studenci WOSP żądali objęcia uczelni projektem ustawy o szkolnictwie wyższym, sprzeciwiali się podporządkowaniu WOSP przepisom ustawy o szkolnictwie wojskowym. Rozpoczęli strajk okupacyjny, do którego przyłączyli się pracownicy zrzeszeni w NSZZ "Solidarność". Postulaty nie zostały spełnione. Na teren uczelni wkroczyły jednostki ZOMO, zmuszając podchorążych i pracowników Szkoły do przerwania strajku okupacyjnego.

18.01.1982 r. w miejsce Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej rozporządzeniem Rady Ministrów utworzono Szkołę Główną Służby Pożarniczej (SGSP).

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SGSP


Najwyższą godność piastuje Rektor - Komendant, który kieruje Uczelnią, reprezentuje ją w kontaktach zewnętrznych i jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników oraz studentów. W realizacji swoich zadań Rektor - Komendant współpracuje z dwoma zastępcami: Prorektorem ds. Naukowo - Dydaktycznych i Studenckich oraz Zastępcą Komendanta, Prorektorem ds. Operacyjnych.
Najwyższą władzę kolegialną Uczelni stanowi Senat SGSP.
Działalność dydaktyczno - naukowa Szkoły realizowana jest na dwóch wydziałach (Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego), w następujących komórkach:
 • Katedra Działań Ratowniczych
 • Katedra Techniki Pożarniczej
 • Katedra Bezpieczeństwa Budowli
 • Katedra Nauk Ścisłych
 • Katedra Podstaw Rozwoju i Gaszenia Pożarów
 • Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem
 • Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa
 • Katedra Badań Bezpieczeństwa
 • Międzywydziałowy Zakład Języków Obcych
 • Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

KSZTAŁCENIE W SGSP

SGSP kształci na kierunku studiów "inżynieria bezpieczeństwa" w specjalnościach: "inżynieria bezpieczeństwa pożarowego" i "inżynieria bezpieczeństwa cywilnego". Jest uczelnią dwu wydziałową.

Działalność naukowo-dydaktyczna Szkoły jest realizowana na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

Studia stacjonarne i niestacjonarne mają ten sam program zgodny ze standardami kierunku inżynieria bezpieczeństwa, zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowo, dla osób pragnących doskonalić wiedzę zawodową uczelnia oferuje studia podyplomowe i kursy specjalistyczne. Proces kształcenia realizowany jest przez wysoko kwalifikowaną kadrę naukową posiadającą tytuły bądź stopnie naukowe zarówno w dziedzinie nauk technicznych, jak i w innych dziedzinach naukowych (filozofia, etyka, pedagogika, psychologia, matematyka, fizyka, prawo, ekonomia i zarządzanie) oraz przez wyspecjalizowaną kadrę dowódczą i wychowawczą. Atrakcyjność inżyniera, absolwenta SGSP na rynku pracy podnosi dodatkowo jego dobre przygotowanie językowe. Interdyscyplinarny charakter uczelni i dostosowany do niego program zajęć językowych pozwala na opanowanie szerokiego słownictwa specjalistycznego w ramach programów obowiązkowych oraz zajęć fakultatywnych.


Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego kształci specjalistów w zakresie wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, mającego na celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia podczas walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, akcji ratownictwa technicznego, akcji ratownictwa chemicznego i ekologicznego, a także związanych z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych zagrożeń miejscowych.

Na wydziale tym studiują strażacy w służbie kandydackiej (studenci mundurowi, podchorążowie), a także studenci cywilni. Po ukończeniu studiów podchorążowie, już jako oficerowie, inżynierowie pożarnictwa kierowani są do służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast absolwenci cywilni, inżynierowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej mogą podjąć pracę w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową i ochroną ludności także wszelkiego rodzaju ratownictwem.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci WIBP są przygotowani do pracy w:
 • jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
 • innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
 • podmiotach gospodarczych jako specjaliści ds. przeciwpożarowej,
 • firmach zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Rodzaje prowadzonych studiów:
 • stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej,
 • stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,
 • stacjonarne II stopnia,
 • niestacjonarne I stopnia dla funkcjonariuszy PSP,
 • niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,
 • niestacjonarne II stopnia dla funkcjonariuszy PSP i osób cywilnych,
 • studia podyplomowe.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC)

Pierwsze prace nad utworzeniem Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego rozpoczęto w 1996 r. Uzyskano wsparcie The European Commission, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Coventry University, The Fire Service College in Moreton-in-Marsh, Emergency Services College in Kuopio, Swedish Services Agency. W roku 2000 Minister Spraw Wewnętrznych wyraził zgodę na utworzenie Wydziału.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego kształci specjalistów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa cywilnego, obejmującego planowanie cywilne, przygotowanie organizacyjne do zwalczania zagrożeń, przeciwdziałania ich występowaniu, likwidowania skutków zdarzeń.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci WIBC są przygotowani do pracy w:

 • strukturach instytucji międzynarodowych zajmujących się planowaniem cywilnym oraz zarządzaniem kryzysowym,
 • organach terenowej administracji rządowej i samorządowej,
 • podmiotach gospodarczych w zakresie ochrony ludności przed skutkami zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych,
 • organizacjach pozarządowych.
 • Rodzaje prowadzonych studiów:
 • stacjonarne I stopnia,
 • niestacjonarne I stopnia,
 • studia podyplomowe.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Do tradycyjnych wartości Szkoły należy jej otwartość na międzynarodową wymianę wiedzy i doświadczeń dydaktyczno-badawczych. SGSP współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, a także organizacjami międzynarodowymi. Znaczący jest udział kadry akademickiej Uczelni w międzynarodowych konferencjach naukowych. Również studenci biorą udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, praktykach zawodowych oraz w zagranicznej wymianie studenckiej. Wyjeżdżają do następujących miejsc: Uniwersytetu w Lund (Szwecja), Akademii Policyjnej w Bukareszcie (Rumunia), Czerkaskiego Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla (Ukraina), Landesfeuerwehrschule w Hamburgu (Niemcy), Departamentów Straży Pożarnej w USA

W ramach ćwiczeń poligonowych podchorążych III roku WIBP w Wesołej k/Warszawy SGSP organizuje Międzynarodowe Warsztaty Ratownicze. W ćwiczeniach uczestniczą zespoły studentów-ratowników wraz z instruktorami z zagranicznych szkół ratowniczych oraz departamentów straży pożarnych, które na co dzień ściśle współpracują z SGSP np. w oparciu o porozumienia bilateralne. W roku 2007 gościliśmy ratowników z: Estonii,Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Ukrainy, USA.

Szkoła uczestniczy w projektach badawczych, realizowanych we współpracy międzynarodowej dwustronnej oraz wielostronnej. Goście zagraniczni, odwiedzający SGSP biorą udział w seminariach i konferencjach, prowadzą wykłady lub uczestniczą we wspólnych przedsięwzięciach badawczych.


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA SGSP

Wiedza z zakresu bezpieczeństwa jest wiedzą interdyscyplinarną. Łączy ona w dużym zakresie nauki techniczne, związane z badaniem mechanizmów ekspansji zagrożeń oraz organizację i zarządzanie z naukami humanistycznymi, opisującymi reakcje ludzi na te zagrożenia. Dlatego też, tematyka badawcza w działalności statutowej szkoły związana jest z bardzo szerokim zakresem wiedzy w tych dziedzinach, co znajduje odzwierciedlenie w prowadzonych w Uczelni pracach badawczych.

SGSP prowadzi projekty badawcze o charakterze podstawowym i stosowanym, są to opracowania, realizowane w ramach działalności statutowej szkoły, badań własnych projektów zamawianych, jak też w ramach grantów pozyskiwanych m.in. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz tematów badawczych wdrożeniowych, finansowanych przez krajowych przedsiębiorców.

Prowadzone są również tematy badawcze finansowane lub dofinansowywane przez Komisję Europejską, a także w oparciu o współpracę z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, zajmującymi się ochroną przeciwpożarową, ochroną ludności, a także ochroną środowiska.

Wdrożenia wyników prac naukowo-badawczych prowadzonych w naszej Uczelni niejednokrotnie umożliwiły upowszechnienie nowych rozwiązań w zakresie ochrony ludności, sprzętu ratowniczego, urządzeń i systemów zabezpieczających, technik ratowniczych oraz przedsięwzięć organizacyjnych, przyczyniając się tym samym do podniesienia stanu bezpieczeństwa ludności i środowiska.

Uczelnia posiada wiele patentów i wzorów użytkowych oraz umów licencyjnych.

O UCZELNI

Uczelnia posiada nowoczesną bazę dydaktyczną wyposażoną w najnowszą aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt komputerowy i audiowizualny, w wielu przypadkach unikalny w skali kraju. Szkoła może również poszczycić się kontenerową, dymową komorą ćwiczeń, nowoczesnymi salami dydaktycznymi oraz specjalistycznymi laboratoriami.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w kołach naukowych. W SGSP istnieje również koło zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Dużym zainteresowaniem cieszy się biblioteka naszej Uczelni. Biblioteka Główna SGSP gromadzi zbiory związane tematycznie z ochroną przeciwpożarową, ratownictwem, ochroną ludności i obrony cywilnej, zarządzania podczas zdarzeń niebezpiecznych, katastrof i sytuacji kryzysowych. Ponadto gromadzi książki i czasopisma dotyczące ekologii, organizacji i zarządzania, nauk technicznych, psychologii, socjologii, słowniki językowe oraz leksykony i encyklopedie o charakterze ogólnym.

Szczególną uwagę SGSP poświęca kondycji fizycznej swoich studentów proponując udział w sekcjach sportowych (piłka nożna, siatkowa, koszykowa, pływanie, sporty pożarnicze), które cieszą się wielkim zainteresowaniem. Reprezentacje szkolne, w cyklicznie organizowanych zawodach sportowych w kraju i zagranicą, uzyskują wysokie noty.


Dodatkowe informacje na temat studiów w SGSP uzyskać można pod adresem:


Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

Dziekanat Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
tel. (22) 56 17 634

Dziekanat Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
tel. (22) 56 17 611

Zapraszamy !!


Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec