Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Oferta kursów języka polskiego

Oferta skierowana jest do studentów obcokrajowców.

Celem lektoratu Język polski jako obcy dla uczestników programów europejskich  organizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym jest nauczenie studentów - obcokrajowców poprawnego komunikowania się w języku polskim oraz przybliżenie im szeroko pojętej wiedzy o Polsce.

Na zajęciach języka polskiego studenci:

  • poznają słownictwo , zasady gramatyki, ortografii, zwroty i struktury niezbędne w procesie nabywania języka polskiego
  • zdobywają umiejętności w obrębie wszystkich sprawności językowych;
  • poznają techniki autonomicznego uczenia się;
  • pogłębiają językową kompetencję komunikacyjną, socjokulturową oraz miedzykulturową;
  • uczestniczą w życiu kulturalnym miasta (wraz z lektorem zwiedzają muzea, wystawy artystyczne, chodzą do filharmonii, opery, teatru).

Lektorat języka polskiego jako obcego dla uczestników programów europejskich odbywa się w ilości 60 godzin w semestrze. Warunkiem zaliczenia jest napisanie testu końcowego. Za zaliczenie przedmiotu przysługują 3 punkty ECTS

About course

POLISH AS A FOREIGN LANGUAGE for the students of the UNIVERSITY OF ECONOMICS

Students learn the basic rules of the Polish language pronunciation and intonation, the basics of grammar. Vocabulary practice provides students with the necessary skills to successfully communicate in everyday situations.

The course content will also help to get acquainted with the Polish culture.

Students have an opportunity to visit Wrocław and to participate in the cultural life of the city.

The class of Polish as a foreign language for foreign students aims at developing their language competences and intercultural communication skills.

Students of all faculties can enroll on the course in October. Polish as a foreign language for foreign students participating in European exchange programmes has 60 class hours per semester. Credits are given for passing an end-of-semester test.

A credit carries 3 ECTS points.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane