Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych w WAT

Od 2019 roku, studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunkach wojskowych, realizowane są jako jednolite studia magisterskie

Kształcenie kandydatów na oficerów dla potrzeb Sił Zbrojnych RP realizowane jest na ponad 10 kierunkach inżynierskich i jednym ekonomicznym na poziomie jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem miejsc ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. 


STUDIA WOJSKOWE


Studia wojskowe – jednolite studia magisterskie

Studia wojskowe realizowane są jako jednolite studia magisterskie, tylko w formie stacjonarnej, trwają 10 semestrów. Na pierwszym roku jest to dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Od drugiego roku rozpoczyna się zawodowa służba wojskowa. Absolwenci, po 5 latach studiów w charakterze kandydata na oficera, uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera (magistra – po logistyce ekonomicznej) oraz pierwszy stopień oficerski – podporucznika.

Na studiach wojskowych dodatkowo zagwarantowane jest: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, uposażenie finansowe zależne od najniższego uposażenia szeregowego zawodowego – na pierwszym roku jest to ok. 5000 zł 

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na oficera może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada świadectwo dojrzałości,
 • nie jest karana sądownie,
 • zna język angielski na odpowiednim poziomie – tj. zdawała go na maturze lub uzyskała minimum 6 pkt. rankingowych podczas testu z tego języka, jeżeli nie był on przedmiotem egzaminu maturalnego,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną,
 • posiada wiek co najmniej 18 lat – w dniu powołania do służby wojskowej (rozpoczęcia podstawowego szkolenia wojskowego); osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym i mogą rozpocząć studia wojskowe mając zapewnione zakwaterowanie i żywienie – powołanie do służby nastąpi po ukończeniu 18 lat.
Rekrutacja na jednolite magisterskie studia wojskowe obejmuje:

Rejestrację

 • założenie konta (rejestrację) w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego na stronie www.zostanzolnierzem.pl;
 • złożenie przez osobę zainteresowaną, do dowolnego wojskowego centrum rekrutacji (WCR) wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, w terminie nie później niż na miesiąc przed postępowaniem rekrutacyjnym (egzaminami) –  od 1 marca do czerwca;
 • złożenie w WCR wymaganych dokumentów określonych w przepisach wojskowych;
 • badania psychologiczne, na które skierowanie wyda WCR;
 • dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) uczelni przez osoby niekarane, które uzyskają pozytywne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualny numer konta generowany w IRK po dokonaniu zgłoszenia rekrutacyjnego) – do zakończenia rejestracji, tj. do czerwca;
 • wprowadzenie w IRK wyników ze świadectwa dojrzałości – do dnia rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (egzaminów);
 • złożenie w WAT kserokopii świadectwa dojrzałości najpóźniej w dniu egzaminów – oryginał lub odpis należy przedstawić do wglądu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie przez 5 dni na terenie WAT (kandydaci kwaterowani w WAT) – w lipcu w zależności od wskazanego kierunku

 • w lipcu: 
 • test znajomości języka angielskiego (dotyczy kandydata, który nie zdawał języka angielskiego na egzaminie maturalnym),
  - sprawdzian sprawności fizycznej,
  - rozmowa kwalifikacyjna,
  - analiza wyników egzaminu maturalnego i innych osiągnięć uzyskanych w szkole średniej;

 • sporządzenie list rankingowych i podjęcie decyzji o wstępnym zakwalifikowaniu – na  końcową liczbę punktów rekrutacyjnych składa się wynik egzaminu maturalnego (max 100 pkt.), wynik z testu sprawności fizycznej oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegóły są określone w stosownej decyzji MON;

 • w lipca, osoby spełniające warunki do zakwalifikowania na studia wojskowe, kierowane są przez wojskowe centrum rekrutacji (dawniej WKU) do będących w WAT członków wojskowej komisji  lekarskiej na badania lekarskie mające na celu sprawdzenie, czy stan zdrowia pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej – orzeczenia przesyłane są przez WCR do SI WAT.

 • Po zakończeniu badań nastąpi weryfikacja otrzymanych orzeczeń WKL – wpisanie na listę studentów osób z pozytywnymi orzeczeniami (kat. „Z” oraz orzeczony wcześniej brak przeciwskazań psychologicznych) do wypełnienia limitu miejsc na kierunkach; przygotowanie list rezerwowych na poszczególne kierunki studiów. 

LIMIT PRZYJĘĆ w 2024 –1068 miejsc w WAT


KIERUNKI WOJSKOWE 2024/2025
 

Powiązane artykuły

WAT Wojskowa Akademia Techniczna ZAPRASZA!

do udziału w Dniu Otwartym, który odbędzie się 8 czerwca 2024 r.

czytaj dalej

Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej WAT – 3 czerwca 2023r.

Jeśli lubicie przedmioty ścisłe, interesujecie się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcecie przekuć w konkretne innowatorskie rozwiązania techniczne, nie może Was zabraknąć na Dniu Otwartym Wojskowej Akademii Technicznej.

czytaj dalej

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

25 marca 2023r (sobota)

czytaj dalej

Przedłużamy rekrutację na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej

Do 1 lipca 2022 roku trwa rejestracja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej. Przyjmiemy też większą liczbę podchorążych (876) w związku ze zwiększeniem liczebności Sił Zbrojnych RP.

czytaj dalej

Zapraszamy na Dzień Otwarty WAT 2022

Czy Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią dla Ciebie? Jakie oferuje kierunki studiów i możliwości rozwoju, jak przebiega proces rekrutacji, gdzie znajdują zatrudnienie absolwenci WAT?

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT ZAPRASZA

Trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (marzec)

czytaj dalej

Absolwenci WAT podporucznikami Wojska Polskiego

W sobotę 7 sierpnia 2021 r. oficerskie szlify otrzymało 288 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich i 81 absolwentów sześciomiesięcznego szkolenia wojskowego. Uroczystość odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT zaprasza na Dzień Otwarty on-line!

ZOBACZ ZAPIS DNIA OTWARTEGO

czytaj dalej

Rekrutacja na studia w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

RUSZA JUŻ 1 MARCA

czytaj dalej

Inauguracja 4 edycji programu LEGIA AKADEMICKA

W Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęła się 4 edycja programu "Legia Akademicka". Do ochotniczego szkolenia wojskowego przystąpiło łącznie 62 studentów z 23 uczelni.

czytaj dalej

Jesteś inżynierem – czy to wystarczy?

Postaw na przyszłość, studia II stopnia w WAT!

czytaj dalej

STUDIA PODYPLOMOWE W WAT

Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane