Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia WSB

Akademia WSB

Rektor: prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

przejdź do spisu treści

dawniej Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Oferując profesjonalizm i wiedzę Akademia WSB kształci otwartych na wyzwania absolwentów potrafiących dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu. Prowadząc badania naukowe w powiązaniu z praktyką gospodarczą kreuje wymierne wartości dla społeczeństwa i świata biznesu


Studia I stopnia


Administracja
 • Administracja publiczna
 • Administracja w biznesie
 • Cyfryzacja w administracji
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
 • Kryminalistyka
 • Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • Siły zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
Ekonomia
 • Analityk rynku
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Ekonomia menedżerska
Filologia angielska
 • Filologia angielska z językiem hiszpańskim
 • Filologia angielska z językiem niemieckim
 • Filologia angielska z językiem rosyjskim
 • Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym
 • Język angielski w biznesie i w turystyce
 • Specjalność tłumaczeniowa
Finanse, rachunkowość i podatki
 • Finanse i inwestycje giełdowe
 • Finanse międzynarodowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i podatki
Informatyka
 • Aplikacje mobilne
 • Aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowej - studia dualne
 • Bezpieczeństwo i ciągłość działania IT
 • Cloud Computing
 • Grafika komputerowa i projektowanie WWW
 • Inżynieria Internetu Rzeczy - studia dofinansowane ze środków UE
 • Sieci komputerowe i bazy danych
 • Systemy rzeczywistości wirtualnej
Kosmetologia

Kosmetologia

Logistyka
 • Inżynier jakości
 • Inżynier optymalizacji i symulacji (specjalność dofinansowana ze środków UE)
 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Logistyka w biznesie – studia dualne (specjalność dofinansowana ze środków UE )
 • Transport i spedycja
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie jakością w produkcji i usługach (specjalność dofinansowana ze środków UE)
 • Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
Pedagogika
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - specjalność dodatkowa
 • Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - specjalność dodatkowa
 • Resocjalizacja
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Socjologia
 • Coaching w biznesie
 • Media cyfrowe i metody badań w Internecie
 • Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy
 • Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej
 • Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Stosunki międzynarodowe
 • Dyplomacja
 • Handel międzynarodowy
 • Turystyka międzynarodowa
 • Zarządzanie w korporacjach międzynarodowych
Studia w języku angielskim
  • International Business
  • International business, trade & marketing (bezpłatne, dofinansowane z UE, studia w języku angielskim)
  • International tourism
  • Mobile and Cloud computing
  • Security and continuity of IT
Transport
 • Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym
 • Inżynieria ruchu
 • Spedycja w transporcie
 • Systemy informatyczne w transporcie
 • Transport szynowy - Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
 • Transport szynowy - Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
 • Transport szynowy - Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym
 • Transport szynowy - Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
Zarządzanie
 • Kadry i płace w praktyce
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Menedżer jakości
 • Psychologia w biznesie
 • Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem

Studia II stopnia


Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
 • Kryminalistyka i techniki śledcze
 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Informatyka
 • Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych
 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Inteligentne Systemy Przetwarzania Danych i Data Science
 • Menedżer projektu IT
 • Przetwarzanie danych w systemach komputerowych
 • Systemy telemetryczne i Internet Rzeczy
 • Zastosowanie sieci komputerowych
Pedagogika
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej
 • Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
Transport
 • Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym
 • Inżynieria ruchu
 • Logistyka i spedycja w transporcie
 • Systemy informatyczne w transporcie
 • Transport szynowy - Automatyka i sterowanie ruchem kolejowym
 • Transport szynowy - Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
 • Transport szynowy - Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
 • Transport szynowy - Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
Zarządzanie
 • Analityk danych biznesowych
 • Coaching i mentoring
 • E-commerce
 • Kadry i płace w praktyce
 • Menedżer jakości
 • Menedżer logistyki
 • Menedżer projektu
 • Menedżer sprzedaży
 • Menedżer w administracji publicznej
 • Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy
 • Psychologia menedżerska
 • Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie menedżerskie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie - studia w języku angielskim
 • Data Scientist (studia stacjonarne, dofinansowane ze środków UE)
 • International Business
 • International Business (bezpłatne, dofinansowane z UE, studia stacjonarne w języku angielskim)

przejdź do spisu treści

Renoma studiów i Uczelni


O renomie Uczelni i jakości kształcenia świadczą wysokie pozycje, jakie Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) zajmuje w ogólnopolskich rankingach oraz akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej.


Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego


Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB posiada uprawnienia akademickie, tj. do nadawania stopnia:

 • doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu;
 • doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu;
 • doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika;
 • doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;

Akademia WSB realizuje w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  interdyscyplinarne studia doktoranckie. W ramach projektu pn. Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Ekonomicznych i Społecznych Nauk Stosowanych zostaną przygotowane rozprawy doktorskie o charakterze aplikacyjnym. Projekt zakłada m.in.: indywidualizację procesu kształcenia (indywidualny tutoring merytoryczny, konsultacje z ekspertami branżowymi), pogłębienie wiedzy interdyscyplinarnej poprzez cykl wykładów z drugiej dyscypliny, realizację programu stypendialnego, rozwój unikatowych kompetencji obejmujących umiejętności badawcze, menedżerskie w obszarze B+R, społeczne i dydaktyczne.


Perspektywy - 6. miejsce w Polsce


W najnowszym rankingu szkół wyższych - Perspektywy 2018 - Akademia WSB znalazła się na 6. miejscu w Polsce. Podobnie jak w ubiegłym roku, Akademia WSB jest jedyną uczelnią niepubliczną spoza Warszawy, która zajęła tak wysoką pozycję w rankingu. W czołówce rankingu znalazły się m.in. studia inżynierskie na kierunkach Transport i Informatyka, studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a także studia MBA. Ranking potwierdził bardzo wysoki potencjał naukowy Uczelni, dynamikę rozwoju umiędzynarodowienia oraz programów kształcenia w językach obcych, warunki kształcenia a także wysoką pozycję absolwentów na rynku pracy. Ich wykształcenie odpowiada potrzebom pracodawców: absolwenci znajdują pracę w niespełna miesiąc po zakończeniu studiów [średnia 0,92 mies., na podst.: Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych].


Ekonomiczne Losy Absolwentów (ELA) - najwyższe zarobki Absolwentów


Absolwenci Akademii WSB otrzymują największe miesięczne wynagrodzenie po uzyskaniu dyplomu w porównaniu do absolwentów innych śląskich uczelni oraz najszybciej podejmują pracę. 

Spośród absolwentów studiów II stopnia śląskich uczelni publicznych i niepublicznych osoby kończące studia w Akademii WSB otrzymują najwyższe średnie zarobki brutto w wysokości 3 600,77 zł i przepracowały największy procent miesięcy na umowę o pracę (81,6 proc.) po uzyskaniu dyplomu. Akademia WSB w zestawieniu wyprzedza m.in. Politechnikę Śląską, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Uniwersytet Śląski. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto absolwentów studiów I stopnia wynosi 3209,25 zł a procent miesięcy przepracowanych na umowie o pracę po uzyskaniu dyplomu wynosi 70,2 proc. - to pozwoliło im zająć drugie miejsce w zestawieniu.


Wyróżniająca ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla Akademii WSB

 

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) jest pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce, która otrzymała wyróżniającą ocenę instytucjonalną. Dotychczas wyróżniającą ocenę instytucjonalną otrzymało jedynie 11 uczelni publicznych (17 wydziałów). Polska Komisja Akredytacyjna to jedyna państwowa instytucja oceniająca jakość kształcenia w polskich uczelniach, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Ocena wyróżniające to ogromny sukces naszej uczelni. 


Akredytacja z wyróżnieniem  Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych dla Akademii WSB


Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) otrzymała akredytację z wyróżnieniem na kierunku Zarządzanie, przyznaną przez FPAKE decyzją z dnia 29 czerwca 2015 r.


Ambasador "Marka-Śląskie"


Uczelnia zwyciężyła w konkursie Ambasador "Marka-Śląskie". Akademia WSB otrzymała również wyróżnienie "Marka-Śląskie" w kategorii "Nauka". Konkurs ma na celu promowanie tych, którzy swój sukces osiągnęli dzięki ciężkiej pracy i dobrej koniunkturze, ale też solidnemu marketingowi i planowanemu budowaniu własnej marki. Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za znaczący wkład nagrodzonych instytucji w rozwój województwa śląskiego.


Kategoria A  - Akademia WSB wśród najlepszych ośrodków naukowych w kraju.


W latach 2013-2016 Uczelnia uzyskała kategorię naukową A - na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 928/KAT/2013 z dnia 28 października 2013 r. Decyzją nr 935/KAT/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. została przyznana dla Wydziału Nauk Stosowanych kategoria B. W dniu 21.12.2017 r. zostało złożone odwołanie od tej decyzji zawierające argumentację posiadania przez Wydział Nauk Stosowanych dorobku naukowego odpowiadającego kategorii A (postępowanie odwoławcze jest w toku).


Rektor Akademii WSB laureatką plebiscytu „50 wpływowych kobiet ”

 

W dniu 12 kwietnia 2014 r. podczas uroczystej Gali organizowanej przez Dziennik Zachodni, która odbyła się w Filharmonii Śląskiej w Katowicach, wręczono nagrody w Plebiscycie „50 wpływowych kobiet”. Kapituła konkursu składająca się z osobistości województwa śląskiego, której przewodniczył Wojewoda Śląski - Piotr Litwa, w głosowaniu tajnym wyłoniła najbardziej wpływowe kobiety naszego regionu. Wśród nagrodzonych na 6 miejscu znalazła się prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz - Rektor Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej).


Sukces na Śląsku


W lutym 2014 r. Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) otrzymała wyróżnienie Śląskiego Stowarzyszenia Menadżerów w kategorii "Uczelnia Roku". Stowarzyszenie w dorocznym plebiscycie nagradza menadżerów instytucji i placówek z terenu województwa śląskiego, wyróżniających się stylem i jakością zarządzania.


Rektor Akademii WSB „Menadżerem Zagłębia 2013”


25 lutego 2014 r. podczas uroczystej Gali „Menadżer Zagłębia” organizowanej przez Komitet Rozwoju Zagłębia, Rektor Akademii WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz otrzymała tytuł Menadżera Zagłębia 2013 w kategorii edukacja i szkolnictwo. Kapituła konkursu, nad którym Honorowy Patronat objął Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, zwróciła szczególną uwagę na zasługi Pani Rektor w zakresie działalności na rzecz społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju regionu poprzez promocję nauki, wiedzy, umiejętności i kompetencji, zwiększanie możliwości kształcenia zarówno w formule formalnej szkolnictwa na poziomie wyższym, jak i zajęciach nieformalnych, pozaszkolnych na każdym etapie życia.


Medal „Za zasługi dla Policji” dla Rektor Akademii WSB


Na wniosek Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Minister Spraw Wewnętrznych nadał srebrny medal „Za zasługi dla Policji” prof. nadzw. dr Zdzisławie Dacko-Pikiewicz – Rektor Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). JM Rektor została odznaczona m.in. za animowanie działań mających na celu kształcenie służb mundurowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w dniu 12 grudnia 2013 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.


Certyfikat Wiarygodna Szkoła


Po przeprowadzeniu audytu przez Akademickie Centrum Informacyjne Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) po raz kolejny uzyskała certyfikat "Wiarygodna Szkoła" - tym razem na rok akademicki 2012/2013.


Diament Forbesa dla Akademii WSB


Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) znalazła się w prestiżowym gronie DIAMENTÓW FORBESA 2012 i tym samym została zaliczona do grona polskich przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.

Obecność Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) w gronie Diamentów Forbesa świadczy o jej silnej pozycji i wiarygodności wobec partnerów biznesowych. Lista Diamentów Forbesa 2012 ukaże się jako załącznik do miesięcznika Forbes nr 2 w styczniu 2012 r.


Wprost - 2 miejsce w Polsce


Uczelnia w Rankingu Szkół Wyższych 2012 przeprowadzonym przez tygodnik WPROST zajęła 1 miejsce w województwie oraz 2 miejsce w Polsce (na ponad 370 Uczelni). Wysoko oceniony został m.in. wysoki poziom badań naukowych.


Informatyka w Akademii WSB nagrodzona przez Ministra


W listopadzie 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepsze programy studiów, dostosowane do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, przyznał Wydziałowi Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł.


Socjologia z oceną wyróżniającą PKA! Wyjątkowe wyróżnienie dla studiów w Akademii WSB. 


Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) otrzymała w 2012 roku wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Socjologia oraz pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach: Zarządzanie i marketing, Socjologia, Informatyka oraz Ekonomia. W maju 2006 r. uczelnia otrzymała również akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych na kierunku Zarządzanie i marketing.


Certyfikat European Association for Security dla WSB 


W styczniu 2012 r. Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) otrzymała certyfikat European Association for Security, który rekomenduje w działalności na rzecz bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.


Akademia WSB Gepardem Biznesu


Uczelnia została również wyróżniona nagrodą Geparda Biznesu 2010. Po przeprowadzeniu audytu przez Akademickie Centrum Informacyjne Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) uzyskała certyfikat "Wiarygodna Szkoła".


Nagroda „Pierścień Saturna"


W 2010 r. Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) otrzymała nagrodę w kategorii "Mecenas Roku" za zaangażowanie w realizację projektu "Czeladzki Uniwersytet Trzeciego Wieku" oraz wspieranie działań kulturalnych i oświatowych w mieście. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest rokrocznie przez Burmistrza Miasta Czeladź.


Nagrody i wyróżnienia


O renomie i jakości kształcenia świadczą również nagrody i wyróżnienia, które otrzymała Uczelnia. Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) została odznaczona Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Została również uhonorowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej Srebrnym Medalem Jana Masaryka, przyznanym za aktywny wkład w rozwój współpracy z wyższymi uczelniami w Republice Czeskiej. Kapituła Laurów Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przyznała Uczelni Złoty Laur w kategorii Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm. Nagroda w ww. kategorii przyznawana jest za wszechstronne i niekonwencjonalne działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, przygotowanie kadr menedżerskich oraz kwalifikowanie zawodowe na najwyższym poziomie dla potrzeb gospodarki oraz umiejętność organizowania środków finansowych i pozyskiwanie potencjałów intelektualnych w regionie, kraju i Europie i przeznaczanie ich na wspieranie aktywności gospodarczej.


Dobra Uczelnia - Dobra Praca


Certyfikat ma na celu popularyzowanie dobrych wzorców w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych, zaangażowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych.


Tytuł „Efektywna Firma" dla Akademii WSB


Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu) znalazła się w gronie najefektywniejszych podmiotów gospodarczych w kraju. Tytuł "Efektywna Firma" Uczelnia otrzymała za dynamiczną i efektywną działalność na polskim rynku.


Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego


W 2004 roku Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) została odznaczona Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego ustanowiono uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w 2000 r. Przyznawana jest osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań na terenie województwa śląskiego przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa.


Akademia WSB Liderem Informacji Niejawnych


Podczas X Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu) znalazła się w gronie laureatów i otrzymała prestiżowe wyróżnienie Super Lidera Ochrony Informacji Niejawnych. Wśród zwycięzców znaleźli się także, m.in. Najwyższa Izba Kontroli, Kancelaria Prezydenta RP, LOTOS, Tauron.


Program „Executive Masters od Bussines Administration” na liście ratingowej „Forum” 


Program studiów Executive Masters od Bussines Administration prowadzonych w Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej) znalazł się na liście ratingowej 014 Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej „Forum”.


Akademia WSB zwycięzcą konkursu „Firma Przyjazna Rodzinie”


Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) zdobyła I miejsce w finale wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Firma Przyjazna Rodzinie” w kategorii średnie przedsiębiorstwo oraz została wyróżniona podczas finałowego etapu konkursu. Uznanie komisji konkursowej wzbudziły, m.in. rodzinna atmosfera panująca na Uczelni, różnorodna oferta wsparcia dla młodych rodziców, a także liczne propozycje wspólnych zabaw, wydarzeń, wycieczek, w których biorą udział pracownicy wraz z rodzinami. Organizatorem Konkursu była firma Next.pl sp. z o.o. oraz Lechaa Consulting w ramach projektu „rodzina0i0kariera.infor.pl” wspartego z środków Unii Europejskiej.


Program „Mama i Tata idą na studia” wyróżniony orderem finansowym miesięcznika „Home&Market”


Program „Mama i Tata idą na studia” realizowany przez Akademię WSB (do 15 kwietnia Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej) został uznany przez miesięcznik „Home&Market” za jeden z najciekawszych produktów związanych z finansami i ekonomią i w sposób szczególny wyróżnił się na rynku oraz cieszyły się największym uznaniem  klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

 

przejdź do spisu treści studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)

Specjalności:
 • Administracja publiczna i samorządowa
 • Administracja skarbowo - celna
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 • Prawo w biznesie

Administracja w WSB
Celem studiów na kierunku Administracja jest wykształcenie absolwenta zdolnego do rozwiązywania kluczowych problemów prawnych
i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w ramach nowej koncepcji administracji publicznej w Polsce.

Studia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej pozwalają na:
• poszerzenie znajomości i stosowania prawa oraz procedur postępowania administracyjnego w praktyce,
• poszerzenie kompetencji interpersonalnych poprzez udział w specjalnych warsztatach organizowanych przez psychologów, pedagogów, doświadczonych trenerów,
• poznanie mikro- i makroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania gospodarki rynkowej w płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej,
• rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez odbywanie praktyk i staży.

Absolwenci Administracji w WSB
Absolwent kierunku Administracja w WSB posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Znajomość problematyki społeczno-gospodarczej pozwala mu brać udział w przygotowywaniu projektów przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z inwestycjami samorządów lokalnych, w tym projektów na inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych i zarządzania tymi projektami, co zwiększa jego atrakcyjność na międzynarodowym rynku pracy. Nauka na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent studiów ma możliwość samodzielnego doskonalenia i uzupełniania wiedzy na studiach II stopnia.

Gdzie szukać pracy po administracji w WSB?
Realizowany program studiów umożliwia przygotowanie do działalności zawodowej w administracji rządowej i samorządowej, administracji bezpieczeństwa publicznego, organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, działach administracyjnych i prawniczych przedsiębiorstw i innych jednostek. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia pracy w małej i średniej przedsiębiorczości oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
przejdź do spisu treści Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jego prowadzenie i wówczas zostanie przeprowadzony nabór studentów.

studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)

Specjalności:
 • Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
 • Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
 • Bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
przejdź do spisu treści studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)

Specjalności:
 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej-studia dofinansowane
 • Rachunkowość i podatki
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Doradztwo finansowe
 • Ekonomia menedżerska
Ekonomista to zawód uniwersalny. Wszechstronna wiedza ekonomiczna przydatna jest wszędzie tam, gdzie zarządza się ludźmi, finansami czy dobrami materialnymi. Wiedza i umiejętności absolwenta ekonomii są przydatne do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych w charakterze specjalisty, na stanowiskach niższego i średniego szczebla kierowniczego, a także stanowiskach anlitycznych i operacyjnych, w agencjach konsultingowych, instytucjach typu non - profit, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent ekonomii w WSB posiada wiedzę:
z zakresu teoretycznych podstaw ekonomii, narzędzi, szczególnie matematycznych i informatycznych, empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej i wiedzy z innych dziedzin, potrzebnych w pracy zawodowej ekonomisty,ogólnohumanistyczną o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzającą wiedzę ekonomiczną o pojęcia z zakresu socjologii, polityki, historii gospodarczej i in. a także umiejętności:
• trafnego formułowania problemów ekonomicznych i ich rozwiązywania w trakcie pracy indywidualnej i zespołowej,
• wykorzystywania analiz ekonomicznych,
• swobodnego posługiwania się narzędziami informatycznymi, niezbędnymi w pracy zawodowej ekonomisty,
• samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych.
przejdź do spisu treści studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)
 • Specjalizacja tłumaczeniowa
 • Specjalizacja filologia angielska z językiem niemieckim (nauczycielska)
 • Filologia angielska z językiem hiszpańskim
 • Filologia angielska z językiem rosyjskim
Filologia angielska w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Absolwent kierunku filologia, reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólno humanistycznego i językowego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych.

Jest przygotowany do podjęcia pracy w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce i innych sektorach, które wymagają znajomości języka angielskiego. Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej dodatkowo wyposaża absolwentów w kwalifikacje zawodowe i przygotowanie do nauczania języków obcych (języka angielskiego i niemieckiego).
W ramach studiów 750 godz. zajęć przeznaczone jest na zajęcia lektoratowe z jęz. angielskiego. Pozostałe wykłady prowadzone są w języku angielskim.

Wiedza i umiejętności:

Absolwent Filologii angielskiej posiada wiedzę z zakresu: językoznawstwa i literaturoznawstwa, literatury brytyjskiej i amerykańskiej, historii języka angielskiego, gramatyki, metodyki nauczania języków obcych, psychologii i pedagogiki.
Posiada umiejętności w zakresie: poprawnego wykorzystywania języka angielskiego w różnych sytuacjach społecznych; swobodnego wyrażania sądów, opinii, argumentowania, posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, posługiwania się językiem angielskim naukowym, poprawnego redagowania tekstów, ciągłego doskonalenia uczenia się języków obcych i nauczania języków obcych.

Certyfikaty

W ramach zajęć na kierunku filologia studenci WSB mogą zdobyć certyfikaty: * językowe dające dodatkowe kwalifikacje - FCE, TOIC, TELC.
przejdź do spisu treści studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne,
inżynier (7 sem.), magister (4 sem.)

Specjalności:
 • Oprogramowanie systemów
 • Grafika komputerowa
 • Sieci komputerowe i bazy danych 
 • Inżynier systemów przetwarzania danych 
 • Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi 
 • Aplikacje mobilne
Informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Program kształcenia na kierunku Informatyka realizowany w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest oparty jest na rozwijanych w świecie koncepcjach elektronicznego biznesu i informatycznych systemów zarządzania, w których powstające przedsiębiorstwa wykorzystują sieci komputerowe, a w szczególności Internet, jako wspólną płaszczyznę informacyjną, komunikacyjną i wykonawczą.

Informatyka  - kierunek zamawiany w WSB
Studia informatyczne są w znacznej części współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informatyka w WSB to jedna z najlepszych propozycji edukacyjnych w kraju. WSB jako jedyna Uczelnia w regionie i jedna z niewielu w kraju znalazła się wśród zwycięzców konkursów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskując dofinansowanie w wysokości 10 mln zł. na kierunki o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
przejdź do spisu treści studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inzynier (7 sem.)

Specjalności:
 • Logistyka i transport
 • Inżynier jakości
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie magazynami
Logistyka w WSB
Absolwent WSB kierunku logistyka (studia inżynierskie) posiada ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego i rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Absolwent kierunku logistyka (studia inżynierskie):

Absolwent Logistyki po studiach w WSB posiada wiedzę z zakresu:
• funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych,
• podstaw nauk o zarządzaniu dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów zarządzania organizacją i jej funkcjonowania,
• podejścia systemowego i procesowego w logistyce,
• stosowania nowoczesnych metod i narzędzi inżynierskich pozwalających rozwiązywać problemy logistyczne,
• zarządzania kosztami przepływu surowców, produktów i informacji,
• logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
• infrastruktury logistycznej,
• ekologistyki,
• procesów zapewnienia jakości w logistyce,

Kończąc studia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej dysponuje umiejętnościami:
• menedżerskimi,
• podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie,
• rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich,
• projektowania systemów logistycznych,
• zarządzania i doskonalenia procesów logistycznych,
• zastosowania systematów informatycznych w systemach logistycznych,
• pozwalającymi na projektowanie i wdrażanie aktualnych technologii informatycznych,
• stosowania metod i technik zarządzania jakością w procesach logistycznych,
• rozumienia postanowień prawa cywilnego i gospodarczego,
• skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole,
• cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.
przejdź do spisu treści studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
licencjat (6 sem.) magister (4 sem.)

Specjalności:
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Resocjalizacja
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (specjalność dodatkowa)

Pedagogika w WSB
Celem kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest profesjonalne przygotowanie pedagogów do pracy z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi, osobami w tzw. III wieku, a także osobami wykazującymi syndrom nieprzystosowania społecznego.
Absolwent Pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Absolwent Pedagogiki w WSB posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu przedmiotów pedagogicznych, w szczególności podstaw pedagogiki, systemów pedagogicznych, teorii wychowania i teorii kształcenia, pedagogiki społecznej i socjologii wychowania uzupełnioną elementami wykształcenia filozoficznego, psychologicznego i socjologicznego.

Umiejętności absolwentów pedagogiki w WSB
Absolwenci Pedagogiki zyskują nowe umiejętności i kwalifikacje m.in. komunikacji społecznej i posługiwania się warsztatem diagnostycznym, co pozwala na tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu metodycznego. Posiadają umiejętności: refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową, pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej, samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności. Potrafią posługiwać się narzędziami i metodami technologii informacyjnej, a ponadto w trakcie studiów poznają język obcy na poziomie pozwalającym posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

Gdzie szukać pracy po pedagogice?
Absolwent kierunku pedagogika jest przygotowany do pracy w :
• przedszkolach,
• szkołach podstawowych, klasach I-III,
• policji, sądach (kurator sądowy), placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
• centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej,
• stowarzyszeniach i fundacjach,
• zakładach poprawczych, karnych dla młodocianych oraz dorosłych,
• ośrodkach profilaktyki uzależnień,
• urzędach pracy,
• szkolnych ośrodkach kariery (doradca zawodowy).

Certyfikaty dla studentów pedagogiki w WSB
W ramach zajęć na kierunku pedagogika studenci mogą zdobyć certyfikaty:
potwierdzające znajomość programu do statystycznej analizy danych (SPSS).SPSS technology junior expert lub SPSS technology expert,
językowe dające dodatkowe kwalifikacje - FCE, TOIC, TELC.

Certyfikat FCE jest jednym z kryteriów, którego spełnienie wymaga Ministerstwo Edukacji Narodowej by móc uczyć języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.) Posiadanie certyfikatu FCE w znaczny sposób poszerza kompetencje absolwenta pedagogiki specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz zwiększa jego konkurencyjność na rynku pracy.
potwierdzające znajomość języka migowego.
przejdź do spisu treści studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)

Specjalności:
 • Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Psychologia społeczna stosowana

O socjologii w WSB

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Socjologia posiada wiedzę z zakresu: socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych, ogólnej metodologii nauk, diagnozowania, wyjaśniania i interpretacji zjawisk społecznych, dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa polskiego. Dysponuje umiejętnościami: praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych, analizy i diagnozy procesów zachodzących w bezpośrednim otoczeniu społecznym, umiejętnościami komunikacyjnymi potrzebnymi do rozwiązywania konfliktów, mediacji i negocjacji, wykorzystywania nowoczesnych metod i technik analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowych, jak ilościowych, z zastosowaniem programów komputerowych. Cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i samokształcenia.

Gdzie szukać pracy po socjologii w WSB?
Absolwent Socjologii w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i organizacjach non profit, głównie związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa tj.:
• administracja samorządowa i rządowa,
• przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe,
• agencje reklamowe i public relations,
• media,
• ośrodki badania opinii publicznej,
• firmy i działy zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Certyfikaty – socjologia w WSB to nie tylko dyplom
W ramach zajęć na kierunku socjologia, studenci mogą zdobyć certyfikaty potwierdzające znajomość programu do statystycznej analizy danych (SPSS), wykorzystywany w procesie prowadzenia badań społecznych, marketingowych, badaniach rynku - SPSS technology junior expert lub SPSS technology expert.
Ponadto w trakcie studiów studenci mogą zdobyć cenne na rynku pracy certyfikaty językowe, dające dodatkowe kwalifikacje - FCE, TOIC, TELC.
przejdź do spisu treści studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)

Specjalności:
 • Handel międzynarodowy
 • Dyplomacja i negocjacje międzynarodowe
 • Turystyka międzynarodowa
 • Europejska administracja publiczna
 • Logistyka międzynarodowa
 • Zarządzanie projektami i funduszami unijnymi
O stosunkach międzynarodowych w WSB
Absolwent studiów I stopnia kierunku Stosunki międzynarodowe, posiada wiedzę z zakresu: nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, mechanizmów funkcjonowania współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i w świecie, społeczno-politycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań integracji europejskiej, jak też różnorodnych aspektów funkcjonowania jej struktur i instytucji, wiedzę ogólnohumanistyczną o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzającą wiedzę przedmiotową o pojęcia z zakresu filozofii, socjologii, psychologii.

Dysponuje umiejętnościami: pozwalającymi wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej, analizy problemów społeczno-ekonomicznych kraju z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej, posługiwania się pojęciami prawno-ekonomicznymi, skutecznego komunikowania się, przekonywania i negocjowania. Posiada także znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią z zakresu stosunków międzynarodowych. Cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Gdzie szukać pracy po kierunku stosunki międzynarodowe w WSB?
Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, organach wspólnotowych, ośrodkach informacyjnych oraz uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych.

Między innymi może znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak:
• organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
• przedstawicielstwach zagranicznych organizacji i instytucji,
• biurach handlu zagranicznego i komórkach eksportu,
• przedsiębiorstwach rozwijających współpracę zagraniczną,
• administracji publicznej,
• organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową;
• absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe to także politycy i eksperci unijni.

Certyfikaty dla studentów stosunków międzynarodowych
Absolwenci specjalności turystyka międzynarodowa nabędą wiedzę niezbędną do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu pilota wycieczek. Przygotowanie studentów do uzyskania certyfikatu ma za zadanie wyposażyć studentów w wszechstronną wiedzę w zakresie pilotażu imprez turystycznych, nabycia praktycznych umiejętności prowadzenia wycieczek, obsługi transferów, obsługi turystów w miejscu wypoczynku (praca rezydenta) oraz uzyskanie uprawnień pilota wycieczek krajowych lub zagranicznych.
przejdź do spisu treści studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
licencjat (6 sem), magister (4 sem)

Specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Rachunkowość i podatki
 • Zarządzanie finansami
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Psychologia w biznesie
 • Zarządzanie jakością 
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie w turystyce
 • Marketing internetowy
Praca po kierunku Zarządzanie
Ukończenie studiów Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Zarządzanie daje zarówno szanse pracy we własnej firmie jak i możliwość rozwoju zawodowego w wielu działach firmy, na stanowisku niższego i średniego szczebla kierowniczego lub samodzielnego specjalisty, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, agencjach konsultingowych i reklamowych, instytucjach typu non - profit.

O kierunku Zarządzanie w WSB
Absolwent studiów I stopnia kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, posiada ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz wiedzę ogólnohumanistyczną o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzającą wiedzę ekonomiczną o pojęcia z zakresu socjologii, psychologii, historii i in.

Dysponuje umiejętnościami: analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz planowania strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy, opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych strategii przedsiębiorstwa.

Umiejętności absolwentów kierunku Zarządzanie w WSB
Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej kierunku Zarządzanie dysponuje umiejętnościami pozwalającymi praktycznie wykorzystywać metody matematyczne i statystyczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych, negocjować oraz pracować w zespole. Posiada także znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią z zakresu zarządzania. Cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i samokształcenia. Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej otrzymał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek Zarządzanie uzyskał także akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych co pozwoli absolwentom poza dyplomem ukończenia studiów wyższych otrzymać certyfikat jakości kształcenia.
przejdź do spisu treści WSB w Cieszynie
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inżynier (7 sem.)


Specjalności:
 • Inżynier jakości (we współpracy TUV NORD Polska)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Logistyka i transport
 • Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • Zarządzanie w ochronie środowiska
 • Zarządzanie gospodarką komunalną i recycling
przejdź do spisu treści w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej


 • Ochrona danych osobowych  w administracji i w biznesie
  (we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych)
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - BHP - XIII  edycja
 • Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych - nowość

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  (we współpracy z Doradztwem Personalnym Menedżer Sp. z o.o.)
 • Akademia Trenerów Grupowych
  (rekomendacja trenerska Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
 • Komunikacja społeczna i Public Relations
 • Psychologia w biznesie
 • NLP w Biznesie

 • Akademia Profesjonalnego Coachingu 
 • Zaawansowane narzędzia coachingowe - nowość
 • Business Coaching - nowość

 • Executive Master of Business Administration 
 • Menedżerskie studia podyplomowe
 • Zarządzanie gospodarką energetyczną
 • Menedżer Innowacj
 • Menedżer Ryzyka
 • Menedżer Ekologii
 • Zarzadzanie projektami - Project Management
 • Zarządzanie nieruchomościami
  (we współpracy z Górnośląskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości w Katowicach)
 • Wycena nieruchomości
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  (we współpracy z Bielsko-Częstochowsko-Katowickim
  Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami)
 • Menedżer Logistyki - XII edycja
 • Zrządzanie Placówkami Ochrony Zdrowia
 • Zarządzanie Jakością
  (we współpracy z TÜV Nord Polska)

 • Akademia sprzedaży - nowość
 • Menedżer sprzedaży w branży motoryzacyjnej
  - Car fleet management

 • Administracja samorządowa i rozwój regionalny
 • Controling i audit w przedsiębiorstwie 
 • Kadry i płace w praktyce - nowość
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Rachunkowość i finanse
  (we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie)
 • Zamówienia publiczne i zarzadzanie projektem
 • Audyt projektów Unii Europejskiej
 • Podatki i doradztwo podatkowe

 • Logopedia 
 • Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji
 • Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi
 • Dydaktyka przedsiębiorczości
 • Doradca zawodowy
 • Socjoterapia
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  (Oligofrenopedagogika)
 • Multimedialny warsztat pracy nauczyciela
 • Technologia informacyjna i informatyka w szkole 
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego
 • Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Akademia menedżerów IT
 • Sieci komputerowe i bazy danych
 • Administrator bezpieczeństwa informacji
 • Informatyczne systemy zarzadzania
 • Projektowanie multimedialnych serwisów internetowych
 • Administrator baz danych w środowisku Microsoft
 • Business Intelligence – Systemy Wspomagania Decyzji
 • Zastosowanie e-marketingu w praktyce

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

18. Festiwal Nauki Akademii WSB

Czy ekologia jest modna, a moda ekologiczna? Jak sztuczna inteligencja może zmienić świat, co łączy jednorożce z Estonią i jak zbudować własny samochód wodorowy?

czytaj dalej

Doktorat Honoris Causa Akademii WSB dla prof. dr hab. inż. Michała Kleibera

W dniu 23 września 2021 r. o godz. 12.00 w Akademii WSB odbędzie się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii WSB Panu Profesorowi Michałowi Kleiberowi.

czytaj dalej

Akademia WSB na podium Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021

W prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2021 Akademia WSB zajęła 3. miejsce w Polsce i jest jedyną Uczelnią niepubliczną spoza Warszawy, która uzyskała tak wysoką pozycję w zestawieniu.

czytaj dalej

Poradnik maturzysty 2021

Matura to nie tylko wiedza z książek, notatek i filmików na YouTube. To przede wszystkim psychologiczne wyzwanie: wysiłek, który wymaga inspiracji i motywacji.

czytaj dalej

Międzynarodowe Targi Innowacji Społecznych w ramach projektu IN SITU

W dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 13:30 rozpoczynają się wirtualne Międzynarodowe Targi Innowacji Społecznych w ramach projektu IN SITU. To międzynarodowe wydarzenie poświęcone jest innowacjom społecznym, bardzo szeroko rozumianym, które mają potencjał do tego, by zmienić świat wokół nas na lepsze.

czytaj dalej

Ostatnie wolne miejsca na studia podyplomowe dla nauczycieli

Studiuj ONLINE bez wychodzenia z domu!

czytaj dalej

Pomnik - ławeczka z postacią Pani Barbary Pikiewicz

W westybulu Akademii WSB stanęła ławeczka - pomnik z postacią Pani Barbary Pikiewicz Założycielki i Kanclerza Akademii WSB.

czytaj dalej

Festiwal Nauki ONLINE w Dąbrowie Górniczej już w marcu!

7 dni, prawie 200 godzin, 80 inspirujących spotkań oraz 60 niezwykłych osobowości świata nauki – tak w skrócie zapowiada się 17. Festiwal Nauki Akademii WSB ONLINE.

czytaj dalej

WEŹ UDZIAŁ W TYGODNIU BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ ONLINE

Akademia WSB zaprasza: 23-29 stycznia 2021 r.

czytaj dalej

Akademia WSB uzyskała – CEEMAN IQA Accreditation

Jest to jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej.

czytaj dalej

WEŹ UDZIAŁ W TYGODNIU BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ ONLINE

Akademia WSB organizuje Tydzień Bezpłatnych Szkoleń (TBS) w nowej, bezpiecznej i wygodnej formule spotkań online. Już w dniach 1-7 czerwca będzie można zdobyć wiedzę z najbardziej aktualnych dziedzin i poszerzyć kompetencje, które wydają się dziś szczególnie istotne.

czytaj dalej

Studenci, tęsknimy za Wami!

Społeczności uczelniane, choć odizolowane dziś od siebie i funkcjonujące w trybie online, próbują odnaleźć się w nowych warunkach, spowodowanych epidemią wirusa i pokazują, jak bardzo są ze sobą zżyte. Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej udowodniła to właśnie w bardzo nietuzinkowy sposób.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane