Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

STUDIA PODYPLOMOWE W WAT

Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

Oferujemy wysoką jakość kształcenia, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne. Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci, którzy zajmują się problematyką związaną z danym kierunkiem studiów.

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W ŚRODOWISKU IT

Oferta kierowana jest do:

 • kadry kierowniczej, menedżerów przedsiębiorstw, specjalistów zarządzających procesami.

Celem kształcenia jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. w zakresie:

 • systemów transakcyjnych i analityczno-decyzyjnych wykorzystywanych w procesie zarządzania;
 • identyfikacji projektów i procesów oraz analizy ich złożoności i wartości, oceny ryzyka w procesach projektowania oraz efektywności procesów;
 • zarządzania przedsięwzięciami innowacyjno-projektowymi i procesami rozwojowymi w organizacji;
 • praktycznego zbudowania i wykorzystania hurtowni danych, zwłaszcza w zakresie możliwości wsparcia analiz biznesowych;
 • wykorzystania języka R (pakiety graphics, lattice ggplot2, grid , shiny, maps) do analizy danych i wizualizacji wyników;
 • integracji systemów informatycznych, aplikacji, danych w aspekcie procesów IT organizacji;
 • rozwiązań chmurowych, zwłaszcza w zakresie zasad doboru rozwiązań technicznych i ekonomicznych;
 • podejścia procesowego, umożliwiającego wykorzystanie wybranych technik modelowania do tworzenia algorytmów i modelowania systemów;
 • biznesowych. Praktyczny aspekt modelowania tych systemów realizowany będzie w oparciu o wykorzystanie oprogramowania ARIS;
 • infrastruktury IT, która jest wymagana do prowadzenia działalności na zasadach e-biznesu;
 • procesów pozyskiwania, utrzymania i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji;
 • komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizowanie komunikacji w zespołach wirtualnych i projektowych oraz wykorzystanie w niej nowoczesnych technologii;
 • wybranych aspektów funkcjonowania współczesnych finansów, w tym w organizacjach biznesowych i niekomercyjnych oraz możliwości wykorzystania analizy finansowej oraz systemów i narzędzi informatycznych w zarządzaniu finansami organizacji;
 • strategii budowy i analizy wartości spółek (specyfika branży IT).

Studia realizowane są w formie wykładów (80 godz.), ćwiczeń (20 godz.), warsztatów laboratoryjnych (60 godz.).

Czas trwania studiów:

 • dwa semestry (razem 180 godz., w tym 160 godz. zajęć audytoryjnych);
 • zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).

Szczegółowe informacje

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA I KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ

Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności przywódcze i komunikacyjne, nieodzowne w środowisku pracy. Zakres problemowy Studiów pozwala poszerzać perspektywy i rozbudzać zainteresowanie rozwojem profesjonalnymw zakresie zarządzania.

Celem kształcenia studiów podyplomowych jest przygotowanie kadr menedżerskich i specjalistycznych z zakresu:

 • rozpoznawania własnego potencjału przywódczego i świadomego kształtowania wizerunku i autorytetu lidera;
 • znajomości zasad budowania zaufania i wiarygodności w zespole;
 • zasad i reguł etycznego postępowania przywódczego;
 • rozwiązywania problemów i pracy zespołowej z naciskiem na kształtowanie postaw twórczych;
 • mechanizmów wpływu społecznego;
 • komunikacji interpersonalnej i strategicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje zawodowe;
 • taktyk i technik negocjacyjnych stosowanych w środowisku zawodowym;
 • projektowania badań rynku i opinii publicznej, przygotowywania instrumentów pomiarowych, doboru próby, metod zbierania i analizy danych;
 • możliwości wykorzystania nowoczesnych mediów cyfrowych i narzędzi IT w procesach komunikowania;
 • informatyzacji procesów informacyjno-decyzyjnych;
 • tworzenia i stosowania nowoczesnych narzędzi internetowych (np. video-blogów, formularzy, forów internetowych);
 • metod i technik organizacji pracy zespołów roboczych;
 • odnajdywania tekstów perswazyjnych i manipulacyjnych w przestrzeni publicznej;
 • diagnozowania i identyfikowania potrzeb rozwojowych pracowników;
 • oceniania i motywowania pracowników;
 • inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy organizacyjnej;
 • utrzymywania i tworzenia właściwych relacji interpersonalnych z pracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi organizacji.

Czas trwania studiów:

 • dwa semestry (razem 170 godz., w tym 150 godz. zajęć audytoryjnych);
 • zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).

Szczegółowe informacje

ANALIZA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

Celem kształcenia studiów podyplomowych jest  przygotowanie kadr menadżerskich oraz specjalistycznych z zakresu finansów oraz rachunkowości przedsiębiorstw i organizacji publicznych.

Studia umożliwiają zdobycie i uzupełnienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie:

 • istoty oraz uwarunkowań współczesnych finansów;
 • zasad analizy finansowej;
 • systemu rachunkowości przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego (rozwiązania ewidencyjne, bieżąca i bilansowa wycena wybranych aktywów trwałych i obrotowych, rozrachunków, rozliczanie kosztów dla potrzeb kalkulacji, specyfika rachunkowości budżetowej na przykładzie jednostki budżetowej, sprawozdawczość finansowa);
 • systemu rachunkowości zarządczej oraz controllingu (współczesne narzędzia i metody prezentowania informacji finansowych i operacyjnych, wpływ zarządzania kosztami na wyniki finansowe jednostek gospodarczych w ramach sprawozdawczego rachunku kosztów, rachunku kosztów działań, kosztów zmiennych, docelowych, analizy progu rentowności i strategicznej karty wyników);
 • funkcjonowania audytu finansowego oraz procesu kontroli zarządczej – standardy, procedury badania sprawozdań finansowych, manipulacje finansowe, organizacja pracy biegłego rewidenta, sprawozdanie z badania, rola nadrzędnych zasad rachunkowości w ocenie rzetelności i wiarygodności opinii;
 • najczęściej używanych w praktyce metod oceny projektów inwestycyjnych, budowy modelu przepływów pieniężnych związanych z projektem (FF CFF), analizy wskaźników oceny projektów inwestycyjnych;
 • analizy fundamentalnej i technicznej jako podstawy oceny kondycji ekonomicznej spółek publicznych, głównych metod wyceny przedsiębiorstw;
 • wykorzystania komputerowych narzędzi w inżynierii finansowej (oprogramowanie do numerycznych obliczeń inżynierii finansowej);
 • podstawowych pojęć z zakresu instrumentów pochodnych, ich modelowania i wyceny.

Czas trwania studiów:

 • dwa semestry (razem 170 godz., w tym 150 godz. zajęć audytoryjnych);
 • zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).

Szczegółowe informacje
 

Powiązane artykuły

Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych w WAT

Od 2019 roku, studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunkach wojskowych, realizowane są jako jednolite studia magisterskie

czytaj dalej

Nowy sposób na wypożyczanie książek w Bibliotece Głównej WAT

Przed gmachem Biblioteki oddano właśnie do użytku książkomat – urządzenie samoobsługowe, które umożliwia odbiór zamówionych przez Internet książek 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna zainaugurowała 70 rok akademicki

Nowy rok akademicki w Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczyna blisko 10 tysięcy studentów, w tym pierwszy rok studiów – 850 studentów wojskowych i 2600 studentów cywilnych. Uroczysta inauguracja z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka odbyła się 1 października br.

czytaj dalej

Perun – uzbrojony pojazd do zadań bojowych powstał we współpracy z WAT

Prototyp pojazdu, którego współtwórcami są naukowcy Wojskowej Akademii Technicznej, przeszedł już pozytywne testy terenowe na poligonie wojskowym w Giżycku.

czytaj dalej

Wcielenie 850 kandydatów na żołnierzy zawodowych

W Wojskowej Akademii Technicznej odbywa się wcielenie 850 kandydatów na żołnierzy zawodowych. Na studia wojskowe w WAT zostali przyjęci po niełatwym procesie rekrutacji i egzaminach wstępnych. Kolejnym etapem, który muszą przejść nowo wcieleni kandydaci jest podstawowe szkolenie wojskowe.

czytaj dalej

Po maturze w mundurze - trwa rekrutacja na uczelnie wojskowe

Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca maturzystów do studiowania na uczelniach wojskowych. Uczelnie wojskowe to atrakcyjne studia i perspektywy, ciekawe wyzwania i pewna praca w wojsku. Termin rejestracji i składania wniosków na studia wojskowe mija 30 czerwca 2020 r.

czytaj dalej

WAT - AKTUALNY HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020/2021

STUDIA WOJSKOWE i STUDIA CYWILNE

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna zaprasza na Wirtualny Dzień Otwarty!

Już 20 czerwca 2020 roku od godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie z Wojskową Akademią Techniczną za pośrednictwem oficjalnych profili w mediach społecznościowych oraz strony internetowej.

czytaj dalej

Zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji w Wojskowej Akademii Technicznej

Rekrutacja na studia wojskowe została przedłużona do 17 lipca 2020, na studia cywilne do 21 sierpnia 2020

czytaj dalej

ZOSTAŃ PODCHORĄŻYM

Rekrutacja na studia wojskowe 2020 /2021 w Wojskowej Akademii Technicznej WAT. Rejestracja 1 marca - 30 kwietnia.

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna HARMONOGRAM REKRUTACJI

STUDIA WOJSKOWE i STUDIA CYWILNE

czytaj dalej

Zmiany w rekrutacji na studia wojskowe oraz cywilne w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

Mając na uwadze informacje o przesunięciu egzaminów maturalnych, informujemy że Wojskowa Akademia Techniczna wprowadzi także zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji na studia wojskowe oraz cywilne, tak by nasi kandydaci – maturzyści nie znaleźli się w sytuacji bez możliwości wyboru kierunku studiów w Wojskowej Akademii Technicznej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane