Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Ważne ogniwo procesu wychowawczego – pedagog w XXI wieku

W obecnie otaczającej nas rzeczywistości rośnie społeczne zapotrzebowanie na profesjonalnie wykształconych pedagogów przygotowanych do podjęcia pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Ponadto zapotrzebowanie społeczne i oczekiwania studentów spowodowały, że wiele uczelni prowadzi nabór na kierunki pedagogiczne, w tym Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie, która już od ośmiu lat kształci na Pedagogice oferując unikatowe specjalności.

Wraz z rozwojem społeczeństwa i nowych realiów rynku zmieniały się także oczekiwania względem pedagogów. Rodzice obecnie oczekują od nich dużo więcej niż niegdyś – zwłaszcza w kontekście profesjonalizmu. Stąd też wzrosła ich rola w procesie wychowawczym. Nie od dziś wiadomo, że proces kształtowania osobowości dzieci rozpoczyna się od rodziców, ale kontynuowany jest w dużej mierze przez nauczycieli, opiekunów w żłobkach, przedszkolach – szeroko rozumianych pracowników pedagogicznych. Stąd też tak duże znaczenie ma dobrze wykształcony pedagog, który jest w stanie pomóc dzieciom, młodzieży i ich rodzicom w trudnych sytuacjach i wesprzeć w procesie wychowawczym. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż w dzisiejszych czasach dzieci często borykają się z problemami nieprzystosowania społecznego. Często nie wytrzymują presji szkoły, trudności w grupie rówieśników czy relacji z rodzicami. Efektem tego jest między innymi fakt, iż w szybkim tempie wzrasta odsetek młodzieży przejawiającej zachowania aspołeczne. Dlatego też dzieci i młodzież wymagają profesjonalnych oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych. Pracę z nimi mogą podjąć tylko odpowiednio przygotowani specjaliści – pedagodzy.

Wzrost zainteresowania pedagogiką

Tendencję wzrostu zainteresowania pedagogiką odnotowało również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ze statystyk wynika, że w roku akademickim 2011/2012 Pedagogika znalazła się na czwartej pozycji wśród najpopularniejszych kierunków studiów. Skąd taka popularność? Powodów może być wiele… Do jednych z nich należy chęć wszechstronnego rozwoju, podniesienia kwalifikacji zawodowych, nabycia nowych umiejętności oraz rozwinięcie kompetencji interpersonalnych, chęć niesienia pomocy innym, a także kształtowanie własnej osobowości.

– Kształcenie na kierunku Pedagogika podjąłem z chęci podniesienia kwalifikacji, które miały zaowocować dobrymi efektami w mojej dotychczasowej pracy zawodowej, ale nie tylko… – mówi Karol Dźwigaj, absolwent Resocjalizacji oraz Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. – Poza chęcią dokształcenia, chciałem także nabyć nowe umiejętności praktyczne i rozwinąć kompetencje interpersonalne. Wszystko to podczas studiów osiągnąłem. Nie przez przypadek wybrałem także właśnie lubińską Uczelnię. Po pierwsze kierowałem się opiniami swoich znajomych, po drugie programem kształcenia. Wyspecjalizowana kadra oraz dogodna lokalizacja także nie były bez znaczenia – podsumowuje absolwent.

A co należy zrobić by stać się profesjonalnym, kompetentnym pedagogiem? Uogólniając należy posiadać osobiste predyspozycje do zawodu, wykształcenie wyższe, gruntowną wiedzę pedagogiczną, a także trzeba zaliczyć tzw. kurs pedagogiczny.

W związku z powyższym, jakie umiejętności może pozyskać absolwent lubińskiej Uczelni po ukończeniu Pedagogiki?

– Trzy lata spędzone na UZZM w Lubinie dostarczyły mi wiedzy, którą uważam za bezcenną – przyznaje Joanna Raksa, absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowaczej oraz Resocjalizacji. – Dopiero na studiach zrozumiałam jakie są uwarunkowania zachowań nie tylko dzieci ale też i osób dorosłych, jakie są mechanizmy popychające ludzi do pewnych destruktywnych zachowań i co tak naprawdę jest w życiu ważne. Ta wiedza i zdobyte doświadczenie będą mi niezwykle przydatne nie tylko w pracy z ludźmi, ale przede wszystkim w codziennych kontaktach z innymi – podsumowuje absolwentka UZZM.

Warto podkreślić, że studia pedagogiczne nie są wyłącznie przeznaczone dla osób młodych, dopiero po maturze, ale także dla osób, które czasy maturalne mają już dawno za sobą, a chcą wciąż się dokształcać, podnosić swoje kwalifikacje oraz poczuć tzw. życie studenckie. Wiele osób już pracujących pragnie podnosić swoje kwalifikacje, by być jeszcze bardziej konkurencyjnym na rynku pracy, a także dla własnego samorozwoju. Dlatego też możliwość łączenia studiowania w trybie zaocznym z pracą zawodową oraz podniesienie swoich umiejętności i zdobycie nowej wiedzy, to główne czynniki, które przesądzą o wyborze UZZM przez osoby dojrzałe.

Specjalizacje kluczem do dobrego wykształcenia

UZZM w nadchodzącym roku akademickim, w ramach kierunku Pedagogika, planuje kształcić studentów na trzech specjalnościach, w tym dwóch nowościach. Należą do nich Terapia Pedagogiczna i Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, Pedagogika Resocjalizacyjna i Socjoterapia oraz Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Możliwość wyboru specjalności jest niezwykle istotny, bowiem dzięki wyodrębnieniu specjalności i przygotowaniu w programie nauczania przedmiotów kierunkowych oraz specjalnościowych, umożliwi to studentom pozyskanie wiedzy z dziedzin, które ich najbardziej interesują oraz tych które przygotują ich do pracy w wybranej branży. A nie od dziś wiadomo, że specjalista w swojej sprecyzowanej dziedzinie jest najbardziej poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy.

Studiowanie specjalności Pedagogika Resocjalizacyjna i Socjoterapia – nowości którą oferuje lubińska Uczelnia, zapewni zdobycie wiedzy z zakresu m.in.: psychologii klinicznej, problemów patologii społecznej, metodyk pracy z rodziną, profilaktyki i terapii uzależnień oraz prawnych podstaw resocjalizacji. Jak podkreśla dr Renata Ilnicka, wykładowca na kierunku Pedagogika na UZZM – Ukończenie tej specjalności umożliwi przyszłym pedagogom podjęcie pracy m.in. w instytucjach resocjalizacyjno-wychowawczych w charakterze pedagoga konsultanta, nauczyciela-socjoterapeuty w szkołach podstawowych, placówkach interwencyjnych oraz szeroko pojętych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Z kolei specjalność Terapia Pedagogiczna i Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza kierowana jest do tych, którzy chcą zaznajomić się z pracą nauczyciela terapii pedagogicznej, pedagoga szkolnego, czy nauczyciela-wychowawcy w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna adresowana jest do osób, które pragną profesjonalnie zajmować się kształceniem i wychowywaniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w instytucjach edukacyjnych i mogą być zatrudniony na stanowisku nauczyciela w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela w szkołach podstawowych.

Teoria teorią, ale praktyka ponad wszystko!

Każdy dobrze zdaje sobie sprawę, że umiejętności praktyczne są bardzo istotnym obszarem, bez którego znalezienie pracy byłoby (i jest) ciężkie. Dlatego też oprócz przedmiotów stricte teoretycznych lubińska Uczelnia dużo uwagi przykłada do zajęć praktycznych. Studenci Pedagogiki podczas 3-letniego kształcenia mają okazję do licznych wyjazdów terenowych i niepowtarzalną możliwość bycia w miejscach, które dla zwykłego człowieka byłyby niemożliwe do odwiedzenia. Potwierdzają to również absolwenci UZZM:

– Oprócz obowiązkowych praktyk zawodowych bardzo duże znaczenie miały wyjazdy, w trakcie których mogliśmy poznać specyfikę takich miejsc jak zakłady karne, ośrodki wychowawcze, poradnie pedagogiczne – wspomina Wojciech Kot, absolwent Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Resocjalizacji. – Jestem przekonany, że wiedza zdobyta w trakcie nauki z pewnością będzie użyteczna nie tylko dla zaczynających pracę zawodową, ale również będzie przydatna osobom, które już w swojej codziennej pracy stykają się z tą problematyką – podsumowuje absolwent lubińskiej Uczelni.

Również Anna Olszowiak, tegoroczna absolwentka Resocjalizacji i Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej docenia rolę wyjazdów terenowych. Jak przyznaje, szczególnie wrażenie zrobiły na niej spotkania z wychowankami Domu Dziecka i podopiecznymi Ośrodka Alzheimerowskiego i Zakładów Karnych. – Podczas spotkań terenowych, mieliśmy okazję zapoznać się ze specyfiką pracy w istotnych dla nas – z punktu widzenia studiowanej specjalności – placówkach. Poznaliśmy dogłębnie pracę pedagoga oraz nabyliśmy nowe umiejętności – dodaje absolwentka UZZM.

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie w roku akademickim 2012/2013 prowadzi nabór na studia na kierunki: Pedagogika, Zarządzanie, Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Wolne miejsca na lubińskiej Uczelni wciąż są. Aby ubiegać się o przyjęcie na studia, kandydat musi legitymować się świadectwem dojrzałości (z dowolnych przedmiotów i w dowolnym zakresie). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji dostępne są na stornie Uczelni www.uzzm.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane