Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rozwiń się w SGGW

Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2023/2024

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to najstarsza uczelnia przyrodniczo-rolnicza w Polsce. Oferuje 41 zróżnicowanych kierunków studiów (w tym 11 prowadzonych w języku angielskim) – od weterynarii, zootechniki i architektury krajobrazu, przez dietetykę, technologię żywności i żywienie człowieka oraz organic agriculture and food production, po ekonomię, zarządzanie i logistykę. Kształci blisko 16 tys. studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i w Szkole Doktorskiej. Uczelnia na bieżąco dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy. Na tegorocznych kandydatów czekają nowe kierunki.

SGGW jest prężnym ośrodkiem akademickim cieszącym się uznaniem i niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży w kraju i za granicą, cenionym za dbałość o jakość kształcenia oraz wierność najlepszym tradycjom uniwersyteckim. Na studentów czeka nowoczesny kampus, 1 500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych, 300 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 24 aule, świetnie wyposażone laboratoria i biblioteka.

Programy studiów są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz zainteresowań młodych ludzi. W ofercie edukacyjnej znajdują się kierunki, które wychodzą poza dyscypliny rolnicze, leśne, a nawet przyrodnicze, takie jak informatyka, zarządzanie czy nauki ekonomiczno-społeczne. W ostatnim czasie powołano nowe kierunki – OGRODNICTWO MIEJSKIE I ARBORYSTYKA, TECHNOLOGIA BIOMEDYCZNA, TOWAROZNAWSTWO I MARKETING ŻYWNOŚCI oraz anglojęzyczne FOOD SCIENCE: TECHNOLOGY AND NUTRITION oraz BIOTECHNOLOGY.

OGRODNICTWO MIEJSKIE I ARBORYSTYKA

Nowoczesny kierunek łączący zagadnienia z zakresu ekologii, ochrony środowiska miejskiego, arborystyki, zagospodarowania przestrzeni miejskiej – od planowania i wykonania po ekonomiczne aspekty tego procesu.

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: ekologia, ochrona środowiska, dendrologia, fitosocjologia, sadownictwo i warzywnictwo miejskie, ochrona roślin, elementy projektowania, panel przedmiotów związanych z greenkeepingiem oraz arborystyką.

Absolwenci kierunku OGRODNICTWO MIEJSKIE I ARBORYSTYKA będą specjalistami w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, potrafiącymi tworzyć wizje i plany dotyczące terenów biologicznie czynnych oraz decydować o ich przyszłości. Będą przygotowani do wykonywania prac przyrodniczo-inwentaryzacyjnych obiektów zieleni miejskiej, oceny szaty roślinnej w terenach zurbanizowanych, wykonywania projektów, kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w miejskich terenach zieleni. Będą mogli podejmować zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zakładach produkcji ogrodniczej i placówkach naukowo-badawczych.

Więcej informacji na temat kierunku OGRODNICTWO MIEJSKIE I ARBORYSTYKA:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/ogrodnictwo-miejskie-i-arborystyka/

TECHNOLOGIA BIOMEDYCZNA

Kierunek międzyuczelniany prowadzony we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Łączy wiedzę z różnych dyscyplin w celu opracowania innowacyjnych środków medycznych oraz kreowania rozwiązań wspomagających leczenie, diagnostykę i prewencję. Kształcenie obejmuje zagadnienia z zakresu biologii człowieka na poziomie nano-, mikro- i makrostruktury do projektowania rozwiązań technologicznych oraz ich komercjalizacji dla medycyny.

W programie studiów znajdują się m.in.: hodowla komórek i tkanek, genetyka klasyczna i molekularna oraz podstawy nanobiotechnologii. Studenci poznają aspekty planowania doświadczeń oraz zasady prowadzenia badań zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną.

Absolwenci kierunku TECHNOLOGIA BIOMEDYCZNA będą przygotowani do kreowania nowych rozwiązań i technologii dla medycyny i farmacji. Znajdą zatrudnienie w nowoczesnych, innowacyjnych firmach związanych z działalnością na rzecz szeroko rozumianego wspomagania medycyny o charakterze biomedycznym, biotechnologicznym, czy też nanobiotechnologicznym.

Więcej informacji na temat kierunku TECHNOLOGIA BIOMEDYCZNA:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/technologia-biomedyczna/

TOWAROZNAWSTWO I MARKETING ŻYWNOŚCI

Kierunek jest unikalną kombinacją technicznej wiedzy związanej z produkcją i obrotem żywnością z instrumentami biznesowymi, które pozwolą absolwentom świetnie odnaleźć się w dynamicznie rozwijającej się branży spożywczej – zarówno w dużych firmach, jak i niewielkich start-upach. Będą przygotowani do pracy w różnych ogniwach i na różnych etapach łańcucha żywnościowego.

Program studiów został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracowników Instytutu Nauk o Żywności, którzy specjalizują się w obszarach związanych z produkcją żywności, towaroznawstwem, oceną i jakością żywności, bezpieczeństwem żywności i prawem żywnościowym, jak również pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Zarządzania, których głównym obszarem aktywności jest marketing, reklama, strategie biznesowe, ekonomia i finanse. 

Absolwenci kierunku TOWAROZNAWSTWO I MARKETING ŻYWNOŚCI będą wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności z zakresu przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych, towaroznawstwa i oceny jakości żywności nieprzetworzonej i produktów przemysłu spożywczego, projektowania produktów uwzględniającego wymagania rynku oraz wdrażania i obrotu gotowymi produktami. Jednocześnie posiądą wiedzę i umiejętności związane z marketingiem żywności, obejmujące zagadnienia związane z analizą potrzeb konsumentów i ich segmentacją, podstawami zarządzania w przedsiębiorstwie, zapoznają się z zagadnieniami związanymi z organizacją badań marketingowych, analizą możliwości sprzedaży produktów spożywczych, uwzględniającą wymogi rynkowe, a także kształtowanie dobrego odbioru produktów przez konsumentów oraz znajomość nowoczesnych strategii rynkowych przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat kierunku TOWAROZNAWSTWO I MARKETING ŻYWNOŚCI 
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/towaroznawstwo-i-markieting-zywnosci/

FOOD SCIENCE: TECHNOLOGY AND NUTRITION

Prowadzony w języku angielskim nowy kierunek studiów FOOD SCIENCE: TECHNOLOGY AND NUTRITION łączy wiedzę z zakresu przetwórstwa żywności oraz żywienia człowieka. Umożliwia zdobycie wykształcenia specjalistom, którzy w oparciu o wykorzystanie innowacyjnych technik i technologii będą potrafili zaprojektować i wyprodukować żywność wysokiej jakości i wartości odżywczej, przyczyniającą się do utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Program studiów obejmuje w znacznej części zajęcia laboratoryjne i praktyczne, dające możliwość poznania nowoczesnych urządzeń do produkcji i analizy żywności oraz przeprowadzania własnych eksperymentów i badań. Studenci w praktyce, „od strony laboratorium” oraz w teorii, poprzez pasjonujące wykłady, zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: chemii żywności, mikrobiologii ogólnej i żywności, żywienia człowieka, ogólnej technologii żywności, podstaw anatomii i fizjologii człowieka, podstaw dietetyki, bezpieczeństwa i zarządzania jakością w produkcji żywności oraz rozwoju nowych produktów spożywczych.

Absolwenci kierunku FOOD SCIENCE: TECHNOLOGY AND NUTRITION będą przygotowani do pracy w szeroko rozumianej branży sektora spożywczego, m.in. w firmach zajmujących się produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją czy przechowywaniem żywności, ale również w firmach konsultingowych (m.in. w zakresie nowoczesnych technologii), laboratoriach, instytutach badawczo-rozwojowych, czy w firmach zajmujących się planowaniem i oceną żywienia oraz cateringiem.

Więcej informacji na temat kierunku FOOD SCIENCE: TECHNOLOGY AND NUTRITION:
https://wtz.sggw.edu.pl/studia-2/food-science-technology-and-nutrition/

BIOTECHNOLOGY

Studia w języku angielskim BIOTECHNOLOGY to doskonały wybór dla osób, którym zależy na zrozumieniu i wykorzystaniu naturalnych mechanizmów biologicznych i mądrym wykorzystaniu tej wiedzy dla dobra własnego i planety.

Multidyscyplinarny kierunek studiów inżynierskich i magisterskich łączy wiedzę z dziedzin przyrodniczych i technicznych. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: biologia komórki, biologia molekularna, bioinformatyka, chemia organiczna, genetyka, fizjologia roślin i zwierząt, inżynieria genetyczna, biofizyka, mikrobiologia weterynaryjna czy projektowanie w AutoCAD.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego kładzie nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych w świetnie wyposażonych laboratoriach, a program studiów jest aktualizowany we współpracy z pracodawcami. Absolwenci BIOTECHNOLOGII potrafią interpretować i raportować dane biologiczne uzyskane w trakcie pracy, ocenić przydatność dostępnych metod, jak również zaplanować eksperyment do rozwiązania zadań związanych z tworzeniem produktu biotechnologicznego.

Studia przygotowują do pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i dziedzin pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, a także jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

Kandydaci zainteresowani studiami w języku angielskim oprócz FOOD SCIENCE: TECHNOLOGY AND NUTRITION oraz BIOTECHNOLOGY mają do wyboru także: ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION, BIG DATA ANALYTICS, ENGINEERING INFRASTRUCTURE, FINANCE AND ACCOUNTING, FOREST INFORMATION TECHNOLOGY, HORTICULTURE, MODERN ENGINEERING IN WATER MANAGEMENT, RESTORATION AND MANAGEMENT OF ENVIRONMENT, VETERINARY MEDICINE.

Więcej informacji na temat studiów w języku angielskim:
https://www.sggw.edu.pl/rekrutacja/study-offer-in-english/


Rekrutacja – najważniejsze informacje


Nabór na studia w roku akademickim 2022/2023 ruszy w czerwcu, a wraz z nim uruchomiona zostanie Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK). SGGW prowadzi rekrutację wyłącznie przez internet na podstawie wyników uzyskanych na maturze. Przed zakwalifikowaniem na dany kierunek kandydaci nie składają żadnych dokumentów. Internetowa rejestracja polega na wpisaniu danych osobowych oraz wyników matur do IRK. Kandydaci uzyskują wówczas dostęp do panelu, w którym dokonują wyboru kierunku studiów. System rejestracyjny umożliwia wybór tylko jednego kierunku, ale decyzję można zmieniać kilkukrotnie (w określonych terminach) w trakcie rekrutacji.

Wszelkie informacje dotyczące terminów rekrutacji znajdują się na stronie internetowej SGGW w zakładce DLA KANDYDATA. Dodatkowo, informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Spraw Studenckich SGGW.

W ostatniej rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego udział wzięło ponad 14 tys. kandydatów. Największą popularnością pod względem liczby kandydatów cieszyły się: informatyka (6, 96 os./miejsce), finanse i rachunkowość (6, 42 os./miejsce), weterynaria (5 os. /miejsce),  zarządzanie (4, 65 os./miejsce) oraz logistyka (4, 6 os./miejsce) i ekonomia (4,27 os./miejsce).

Poznaj SGGW i bądź na bieżąco:

Facebook https://www.facebook.com/SGGW.Warszawa/
Instagram https://www.instagram.com/sggwwwarszawie/?hl=pl
YouTube SCIENCE SGGW https://www.youtube.com/channel/UCd1Q_XY2VKzE67zBbHyeGNw


Szczegółowe zasady i terminarz rekrutacji


https://www.sggw.edu.pl/rekrutacja/
 

Powiązane artykuły

Dzień otwarty SGGW

Zapraszamy tegorocznych maturzystów do odwiedzenia naszej uczelni - 10 lipca 2024, godz. 10:00-15:00

czytaj dalej

Dzień Otwarty SGGW

3 lutego 2024 w Auli Kryształowej SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie, w godzinach 9:30-15:00, jedyna przyrodnicza uczelnia w Warszawie będzie gościć przyszłych kandydatów i kandydatki na studentów.

czytaj dalej

Dzień Otwarty last minute w SGGW - 8.07.2023, godz. 10:00-14:00, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Ostatnia szansa na spotkanie i poznanie szczegółów dotyczących studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

czytaj dalej

Dni SGGW 19-20 maja 2023 r.

zapraszamy do udziału w XXI edycji Dni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które w tym roku odbędą się na terenie uczelnianego kampusu na Ursynowie.

czytaj dalej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ZAPRASZA - Dołącz do nas!

SGGW to nie tylko uczelnia – to styl życia!

czytaj dalej

CO MOŻNA STUDIOWAĆ W SGGW?

SGGW to nie tylko nauka – to styl życia!

czytaj dalej

Dni Otwarte SGGW 2021

Dni Otwarte online, które odbędą się w dniach 20-24 kwietnia to doskonała okazja dla kandydatów na studia, aby dowiedzieć się jakie przedmioty zdawać na maturze, aby dostać się do SGGW, jakie są zasady rekrutacji oraz który kierunek wybrać, aby realizować swoje pasje.

czytaj dalej

SGGW w QS World University Rankings

W najnowszym QS World University Rankings Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znalazła się wśród tysiąca najlepszych uniwersytetów świata.

czytaj dalej

Dni Otwarte SGGW 24 - 25 stycznia 2020 r

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich, studentów, a także rodziców na Dni Otwarte Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

czytaj dalej

Start po Indeks SGGW

konkurs dla maturzystów

czytaj dalej

Dzień Otwarty w SGGW

Chcesz studiować w SGGW? Przyjdź na Dzień Otwarty w SGGW już 23 lutego 2019 roku!

czytaj dalej

STUDIES IN ENGLISH

In addition to the first-cycle and second-cycle programmes in Polish, the WULS-SGGW offers also study programmes in English. These programmes are only organized in the form of full-time studies.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane