Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Rok założenia: 2000 | Rektor: prof. Nadzw. KPSW, dr. Helena Czakowska

przejdź do spisu treści

Największa i  najchętniej wybierana niepubliczna 
Uczelnia w regionie, nr 1 w Bydgoszczy

W rankingu PERSPEKTYW 2021 zajęliśmy 1 miejsce w województwie kujawsko – pomorskim wśród uczelni niepublicznych. 

Obecnie prowadzimy studia na 11 kierunkach magisterskich, inżynierskich i licencjackich oraz kilkudziesięciu kierunkach studiów podyplomowych. Z powodzeniem kształcimy liderów rynku pracy i przygotowujemy do dalszego rozwoju naukowego. Corocznie z naszej oferty korzysta kilka tysięcy osób. Nasi studenci systematycznie otrzymują stypendia, zdobywają nagrody i wyróżnienia.

Wszystkie prowadzone tu kierunki posiadają pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co daje studentom gwarancję rzetelnej realizacji programu studiów. Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w regionie prowadzimy studia na kierunku Prawo, oferując studentom szereg kursów przygotowujących do egzaminów na aplikacje. Absolwenci Prawa osiągnęli m.in. najlepszy wynik wśród kandydatów z całej Polski na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską.

Szeroko rozbudowana oferta zakresów na kierunku Pedagogika wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kandydatów. 

Uczelnia prowadzi kształcenie równoległe na studiach drugiego stopnia i studiach podyplomowych, jak i również możne studiować dwa kierunki w ramach jednego czesnego!

Dzięki Programowi Erasmus+ nasi studenci mogą podjąć studia, staże lub praktyki na uczelniach partnerskich i w ośrodkach akademickich w UE i poza Europą.

KPSW może poszczycić się znakomitą kadrą naukowców i praktyków z kraju i zagranicy.


Wysokie miejsca w rankingach uczelni wyższych!

KPSW zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach uczelnii wyższych: w latach 2018 -2021 zajęliśmy I miejsce w Bydgoszczy i w województwie Kujawsko-Pomorskim wśród uczelni niepublicznych wg Perspektyw. Kierunek PRAWO realizowany jest na Wydziale wysoko ocenianym w Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej - w roku 2021 zajęliśmy III pozycję wśród uczelni niepublicznych.


Nauka w międzynarodowym środowisku

KPSW jest Uczelnią, która organizuje szeroko zakrojone międzynarodowe inicjatywy naukowe, kulturalne i sportowe. Dzięki podpisanym umowom z zagranicznymi ośrodkami możesz studiować zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i poza jej granicami. Abyś mógł rozwijać się w międzynarodowym towarzystwie KPSW nawiązała współpracę między innymi z Turcją, Wielką Brytanią, Portugalią, Grecją, Włochami, Francją, Ukrainą, Kirgistanem, Chińską Republiką Ludową...


Komfortowa baza dydaktyczna

Dużym atutem KPSW jest nowoczesna, własna baza o powierzchni ok 15  tysięcy metrów kwadratowych. Uczelnia posiada trzy własne obiekty usytuowane w samym centrum miasta: na ul. Toruńskiej 55-57, ul. Piotrowskiego 12-14 i ul. W.Bełzy 2. Każdy z budynków przystosowany jest do potrzeb niepełnosprawnych. Studiując u nas do swojej dyspozycji będziesz miał m.in. przestronne i komfortowe sale wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoria, nowoczesne sale komputerowe, sale sportową, bufety, punkty ksero, Radio Akademickie MEGAFON, Telewizję TVKPSW.


Bezpłatne studia dla najlepszych

W ramach systemu motywacyjnego możesz skorzystać z szeregu zniżek i ulg w opłacie czesnego. Z kolei jeżeli osiągasz dobre wyniki w nauce oraz będziesz aktywnie działał w organizacjach studenckich, kołach naukowych, uczelnianym radiu i telewizji będziesz mógł studiować na KPSW bezpłatnie.Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 
kształci studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na:

3-letnich studiach licencjackich na kierunkach:

 • Administracja 
 • Ekonomia 
 • Pedagogika 
 • Finanse i Rachunkowość 
 • Filologia 
 • Praca socjalna 
 • Pielęgniarstwo

3,5-letnich studiach inżynierskich na kierunkach:

 • Geodezja i kartografia 
 • Budownictwo 
 • Informatyka 

5-letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku:

 • Prawo 5-letnie jednolite magisterskie 

2-letnich studiach magisterskich na kierunkach:

 • Administracja 
 • Ekonomia 
 • Pedagogika 
 • Pielęgniarstwo
 • Budownictwo 

Kliknij aby pobrać informator:


przejdź do spisu treści

Prawo 5-letnie jednolite magisterskie


Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy jest jedyną Uczelnią niepubliczną w regionie i drugim niepaństwowym ośrodkiem w północnej Polsce, który uzyskał zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na tym kierunku. Studia prawnicze trwają pięć lat, kończą się uzyskaniem tytułu magistra i dają możliwość rozwoju w ramach wybranej aplikacji. Większość studentów prawa marzy o tym, by w przyszłości wykonywać prestiżowy i cieszący się dużym zaufaniem społecznym zawód sędziego, adwokata, prokuratora, notariusza czy radcy prawnego. Jednym z celów studiów jest przygotowanie absolwentów do egzaminów na wszystkie rodzaje aplikacji, wielu jednak może budować ścieżkę swojej kariery w oparciu o inne dziedziny.

Absolwent kierunku prawo posiada ogólną wiedzę z zakresu dogmatycznych nauk prawa, teorii i filozofii prawa, a także podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych. Wykazuje się również znajomością zagadnień metodologicznych oraz historyczno-prawnych. Absolwent, dzięki pogłębionej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawniczych tj. prawo karne, cywilne, administracyjne, pracy, handlowe, podatkowe i finansów publicznych, rozumie i stosuje akty prawne. Wykazuje się również znajomością regulacji określających status prawny jednostki w prawie państwowym, unijnym i międzynarodowym. Zna zasady i regulacje określające funkcjonowanie organów państwa i instytucji międzynarodowych. Dzięki znajomości języków obcych, w tym umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym, magister prawa może swobodnie poruszać się i poznawać obcojęzyczne akty normatywne oraz korzystać ze światowej literatury fachowej. Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania decyzji prawnych oraz do pełnienia roli negocjatora czy mediatora przy rozstrzyganiu sporów prawnych. W kontaktach z klientami postępuje w sposób profesjonalny, przestrzegając zasad etyki zawodowej. Obok wiedzy i kompetencji zawodowych, jest otwarty na własny rozwój zawodowy. Na bieżąco obserwuje przeobrażenia systemów prawnych państw europejskich i pozaeuropejskich. Rozumie również przyczyny oraz konsekwencje zachodzących procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Absolwent kierunku prawo może starać się o pracę m.in. w:

 • kancelariach (np. jako członek zespołu opracowującego różnorodne zagadnienia prawnicze)
 • organach wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
 • korporacjach ochrony prawnej (adwokatura, radcowie prawni, notariat)
 • administracji rządowej
 • urzędach i izbach skarbowych
 • administracji samorządowej
 • policji
 • instytucjach finansowych (np. jako specjalista finansowy)
 • założyć własną firmę

W ramach zajęć na 5-letnich jednolitych studiach magisterskich realizowane są m.in. takie przedmioty jak prawoznawstwo, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, postępowanie karne, postępowanie cywilne, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo finansów publicznych, prawo międzynarodowe publiczne, prawo UE, powszechna i polska historia ustroju i prawa, prawo rzymskie, prawo handlowe, etyka prawnicza, ochrona praw człowieka, organy ochrony prawnej, prawo karne gospodarcze, prawo międzynarodowe prywatne, prawo wyznaniowe oraz prawo ochrony środowiska.


przejdź do spisu treści

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy kształci studentów  w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na:

3-letnich studiach licencjackich na kierunkach:


Administracja

Absolwent kierunku administracja posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu teoretycznych podstaw nauk prawno-administracyjnych. Uzyskuje wiedzę o różnych rodzajach instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach oraz specyfice w skali krajowej i międzynarodowej. Potrafi właściwie analizować sposób załatwiania konkretnych spraw administracyjnych i przebieg postępowania w tych sprawach. Prawidłowo stosuje przepisy prawne, wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. Nabywa umiejętność przygotowania typowych dokumentów administracyjnych w języku polskim i rozumienia tych dokumentów sporządzonych w języku obcym. Jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia administracyjno-prawnego, w tym rynku pracy, a także wykazuje aktywną postawę wobec problemów etycznych w działalności zawodowej. Dla chętnych możliwość wyboru dwóch specjalności, również spośród tych oferowanych dla studiów II stopnia.


Ekonomia

Absolwent kierunku ekonomia drugiego stopnia posiada, w porównaniu do absolwenta studiów pierwszego stopnia, poszerzoną i wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii. Potrafi korzystać z zaawansowanych metod analitycznych w celu badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Jest przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych. Rozumie znaczenie międzynarodowych transakcji gospodarczych. Posiada umiejętność wykorzystania koncepcji teoretycznych do charakterystyki funkcjonowania rynku międzynarodowego i gospodarki światowej. Posługuje się wiedzą i modelami makroekonomicznymi w analizie zjawisk i procesów gospodarczych, zachodzących we współczesnych gospodarkach. Wykazuje się zdolnością komunikowania ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z osobami z różnych środowisk. Rozumie podstawowe zasady etyki zawodowej. Dla chętnych możliwość wyboru dwóch specjalności, również spośród tych oferowanych dla studiów I stopnia. O efektywności kształcenia może świadczyć, że wielu Absolwentów naszej Uczelni otrzymuje wyróżnienia i nagrody za swoje prace dyplomowe. M. in. absolwentka KPSW zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na temat spółdzielczości.


Pedagogika

Absolwent studiów I stopnia kierunku pedagogika posiada podstawową wiedzę pedagogiczną, obejmującą terminologię i teorię, metodologię oraz metodykę działalności pedagogicznej, pozwalającą na rozumienie pedagogiki jako dyscypliny naukowej i jej powiązań z innymi dyscyplinami. Ma umiejętności i kompetencje niezbędne do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej w odniesieniu do grup i jednostek. Posiada zdolność uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych. Skutecznie komunikuje się zarówno ze specjalistami, jak i z innymi osobami biorącymi udział w procesach edukacyjnych. Charakteryzuje się wrażliwością estetyczną, empatią, kreatywnością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności. Jest przedsiębiorczy, a kończąc właściwe specjalności posiada przygotowanie w zakresie zakładania i prowadzenia różnorodnych form działalności gospodarczej o charakterze opiekuńczym i edukacyjnym. Jest przygotowany do realizowania działalności pedagogicznej, a w odniesieniu do specjalności nauczycielskich - spełnia wymagania dotyczące przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela. Dla chętnych możliwość wyboru dwóch specjalności, również spośród tych oferowanych dla studiów II stopnia.


Pielęgniarstwo

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy biorąc pod uwagę społeczne i ekonomiczne zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską dodała do swojej oferty studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku PIELĘGNIARSTWO.
Proces starzenia się społeczeństwa oraz rosnąca liczba pacjentów potrzebujących wyspecjalizowanej opieki, wpływają na stale rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy pielęgniarek i pielęgniarzy.
Program studiów, przygotowany wg standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, zapewnia osiągnięcie przez studentów szerokiej i wszechstronnej wiedzy i umiejętności, jak i pełnego przygotowania zawodowego do zatrudnienia we wszystkich obszarach pielęgniarstwa w kraju, jak i zagranicą.


Finanse i Rachunkowość

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • makro i mikroekonomii, bankowości, ubezpieczeń, prawa finansowego, zarządzania instytucjami finansowymi
 • zasad funkcjonowania systemu finansowego, podstaw ekonomii, zasad prowadzenia rachunkowości
 • systemu podatkowego, prawnego i formalnych podstaw funkcjonowania systemu rachunkowości i finansów
 • funkcjonowania krajowych i zagranicznych rynków finansowych
 • używania metod i narzędzi z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości
 • analizy i oceny podstawowych zjawisk gospodarczych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych
 • przygotowania dokumentacji finansowo-księgowej do celów ewidencyjno-decyzyjnych organizacji
 • interpretowania danych z dokumentów i sprawozdań finansowych oraz prowadzenia efektywnej analizy ekonomicznej

Po studiach znajdujesz ciekawą pracę jako:

 • specjalista ds. ekonomicznych
 • specjalista ds. rachunkowości
 • księgowy
 • doradca emerytalny
 • doradca finansowy
 • analityk finansowy
 • analityk pracy
 • specjalista ds. kadr
 • statystyk
 • specjalista ds. planowania
 • pracownik obsługi produktów finansowych
 • specjalista analizy i rozwoju rynku

 Po ukończeniu kierunku możesz, m. in. pracować w: różnego rodzaju przedsiębiorstwach (w tym MŚP, krajowych i międzynarodowych firmach), bankach, biurach rachunkowych, zakładach i firmach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych, administracji rządowej, urzędach i izbach skarbowych, administracji samorządowej, fundacjach i stowarzyszeniach (komórki finansowe), własnej firmie.


Filologia

Studia filologiczne to najlepszy wybór dla humanistów, zainteresowanych kulturą, historią, a przede wszystkim językiem innych krajów. Osoby, które miały już kontakt z językiem, lubią czytać i nie boją się systematycznej nauki, są idealnymi kandydatami na ten kierunek. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent będzie biegle mówić w języku obcym, na poziomie zbliżonym do tego, który reprezentuje jego rodzimy użytkownik. Będzie mógł się pochwalić rozległą wiedzą na temat społeczeństwa, kultury, historii, literatury innego obszaru językowego oraz znajomością jego realiów. Te umiejętności pozwolą mu swobodnie poruszać się na rynku pracy, gdzie dynamiczny rozwój współpracy międzynarodowej rodzi zapotrzebowanie na licznych specjalistów obsługujących instytucje i firmy współpracujące ze swoimi zagranicznymi partnerami. Osoby, które zamierzają podjąć studia na filologii angielskiej powinny znać język obcy na poziomie umożliwiającym słuchanie ze zrozumieniem wykładów i robienie notatek oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach z praktycznej nauki języka. Na I rok studiów przyjmowane są np. osoby, które zdawały maturę z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, a także osoby, które umiejętności językowych nie wyniosły z polskiej szkoły, ale przez kilka ostatnich lat przebywały poza granicami Polski i dobrze komunikują się w obcym języku. Pozostałe filologie – hiszpańska, rosyjska i germańska – adresowane są zarówno do osób, które chciałyby nauczyć się języka od podstaw, jak również do znających go w różnym stopniu.


Praca socjalna

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę ogólną z dziedziny socjologii, psychologii, pedagogiki oraz specjalistyczną z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej, poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. Potrafi rozwiązywać problemy w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc. Absolwent potrafi dokonywać diagnozy sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych. Zna metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań, służących rozwiązywaniu problemów w zakresie: ograniczonych możliwości zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa. Ma umiejętność przywracania i podtrzymywania właściwych interakcji jednostki ze społeczeństwem. Stosuje metody motywowania i aktywizowania osób niezaradnych społecznie, inicjuje również nowe formy pomocy osobom potrzebującym.

3,5-letnich studiach inżynierskich na kierunkach:


Geodezja i kartografia

Absolwent kierunku geodezja i kartografia lubi przedmioty ścisłe, a nie lubi pracy za biurkiem. Jest specjalistą w dziedzinie, która zajmuje się wyznaczaniem położenia obiektów i przedstawianiem ich na mapach. Posiada umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji o sposobach rozwiązywania zagadnień praktycznych, z którymi spotyka się w swoim życiu zawodowym. Jest rzetelnie wyedukowanym, władającym językiem obcym fachowcem. Absolwent tego kierunku jest specjalistą poszukiwanym na rynku pracy. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają mu na wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz budownictwa, inżynierii środowiska i gospodarki przestrzennej. Jest dobrze przygotowany do zdobycia kwalifikacji w zakresie wyceny i obrotu nieruchomościami. Takie studia podyplomowe, które umożliwiają zdobycie kwalifikacji rzeczoznawcy, inżynier może kontynuować w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej. Absolwent kierunku geodezja i kartografia znajdzie pracę wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska.


Budownictwo

Absolwent kierunku budownictwo (inżynier budownictwa), posiada ogólne wykształcenie budowlane oraz wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie budownictwa ogólnego energooszczędnego oraz problematyki związanej z rewitalizacją obiektów budowlanych. Absolwent może podjąć pracę w wykonawstwie budowlanym, nadzorze technicznym, zakładach prefabrykacji, biurach projektów, administracji samorządowej. Może także rozpocząć własną działalność gospodarczą. Absolwent po zakończeniu studiów I stopnia może ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych o ograniczonym zakresie. Uprawnienia te pozwalają mu kierować realizacją obiektów budowlanych o określonych w przepisach gabarytach. Wiedza, jaką posiada pozwala mu na współpracę z nadzorem inwestorskim, architektami, projektantami obiektu, nadzorem budowlanym i podwykonawcami. Absolwent jest bardzo dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia, po ukończeniu których może ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń. KPSW jako jedna z nielicznych szkół niepublicznych daje możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w Izbie Budownictwa. O efektywności kształcenia może świadczyć także fakt, że absolwent naszej Uczelni zdobył nagrodę II stopnia w konkursie prac inżynierskich organizowanym przez Kujawsko-Pomorską Izbę Inżynierów Budownictwa.


Informatyka

Informatyka to kierunek od lat cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem kandydatów. Jego absolwent, poza wykształceniem ogólnym informatycznym posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu działania współczesnych systemów komputerowych oraz pracy w zespołach programistycznych. Połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą z zarządzania pozwala mu na sprawniejszą współpracę ze specjalistami z zakresu biznesu i marketingu, przy wszelkiego rodzaju analizach procesów gospodarczych, planowaniu strategicznym, zarządzaniu i kierowaniu organizacjami w warunkach gospodarki rynkowej. W ramach studiów realizowany jest specjalistyczny język angielski dla informatyków.

W 2012 roku powstała Akademia Cisco, w ramach której studenci uzyskują certyfikaty Cisco upoważniające do obsługi rozległych i lokalnych sieci komputerowych i teleinformatycznych na poziomie średniozaawansowanym (CCNA Exploration), natomiast w zakresie zaawansowanym mogą rozwijać swoje umiejętności w ramach profesjonalnego kursu CCNP. Studenci zainteresowani rozwijaniem umiejętności dotyczących bezpieczeństwa sieci komputerowych i teleinformatycznych mogą w ramach Akademii Cisco uzyskać certyfikat CCNA Security.


przejdź do spisu treści

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy kształci studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na:

2-letnich studiach magisterskich na kierunkach:


Administracja

Absolwent posiada umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i w Unii Europejskiej. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych i eksperckich oraz pełnienia funkcji w służbie cywilnej, w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji instytucji niepublicznych, placówkach kulturalnych, organizacjach członkowskich, a także w instytucjach i przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Znajomość języka obcego oraz umiejętność jego stosowania w pracy umożliwia absolwentowi swobodne komunikowanie się, współpracę i mobilność w kontaktach z podmiotami zagranicznymi. Administratywista posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu zasad etycznych i norm prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie nowych programów. Dla chętnych możliwość wyboru dwóch specjalności, również spośród tych oferowanych dla studiów I stopnia.


Pielęgniarstwo

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy biorąc pod uwagę społeczne i ekonomiczne zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską dodała do swojej oferty studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku PIELĘGNIARSTWO.
Proces starzenia się społeczeństwa oraz rosnąca liczba pacjentów potrzebujących wyspecjalizowanej opieki, wpływają na stale rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy pielęgniarek i pielęgniarzy.
Program studiów, przygotowany wg standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, zapewnia osiągnięcie przez studentów szerokiej i wszechstronnej wiedzy i umiejętności, jak i pełnego przygotowania zawodowego do zatrudnienia we wszystkich obszarach pielęgniarstwa w kraju, jak i zagranicą.


Ekonomia

Absolwent kierunku ekonomia drugiego stopnia posiada, w porównaniu do absolwenta studiów pierwszego stopnia, poszerzoną i wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii. Potrafi korzystać z zaawansowanych metod analitycznych w celu badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Jest przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych. Rozumie znaczenie międzynarodowych transakcji gospodarczych. Posiada umiejętność wykorzystania koncepcji teoretycznych do charakterystyki funkcjonowania rynku międzynarodowego i gospodarki światowej. Posługuje się wiedzą i modelami makroekonomicznymi w analizie zjawisk i procesów gospodarczych, zachodzących we współczesnych gospodarkach. Wykazuje się zdolnością komunikowania ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z osobami z różnych środowisk. Rozumie podstawowe zasady etyki zawodowej. Dla chętnych możliwość wyboru dwóch specjalności, również spośród tych oferowanych dla studiów I stopnia. O efektywności kształcenia może świadczyć, że wielu Absolwentów naszej Uczelni otrzymuje wyróżnienia i nagrody za swoje prace dyplomowe. M. in. absolwentka KPSW zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na temat spółdzielczości.


Pedagogika

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika posiada pogłębioną wiedzę pedagogiczną (terminologiczną, metodologiczną i metodyczną). Ma specjalistyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, doradczej, kulturalnej, pomocowej, terapeutycznej) w odniesieniu do grup i jednostek, a także do prowadzenia podstawowych badań naukowych. Potrafi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług edukacyjnych i doradczych. Wykazuje umiejętności uczenia się, doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania, przetwarzania informacji i materiałów. Umiejętnie komunikuje się ze specjalistami, jak i z innymi osobami biorącymi udział w procesach pedagogicznych przy użyciu profesjonalnych metod i technik. Charakteryzuje się empatią, wrażliwością, przedsiębiorczością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności. Potrafi radzić sobie na rynku pracy. W odniesieniu do specjalności nauczycielskich spełnia wymagania dotyczące przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela. Dla chętnych możliwość wyboru dwóch specjalności, również spośród tych oferowanych dla studiów I stopnia.


Budownictwo

Absolwent po zakończeniu studiów II stopnia może ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych w zakresie przewidzianym przepisami Izby Inżynierów Budownictwa. Uprawnienia te pozwalają mu kierować realizacją obiektów budowlanych bez ograniczeń.


przejdź do spisu treści

Nowa oferta Studiów Podyplomowych
na rok akademicki 2020/2021

Proponujemy Państwu kierunki studiów podyplomowych w nowej ofercie programowej dostosowane do sygnalizowanych potrzeb przez przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego oraz rozporządzeń MEN dotyczących nowej podstawy programowej, wspomagania psychologiczno – pedagogicznego i standardów kształtowania nauczycieli.


Filozofia kształcenia na studiach podyplomowych CKPiU KPSW oparta została na kilku ważnych przesłankach,

takich jak :

 • innowacyjność,
 • partnerstwo edukacyjne krajowe i zagraniczne,
 • efektywność w doborze kadry edukacyjnej z przesłanką usprawniania kształcenia,
 • stosowanie obowiązującego prawa.
Studia podyplomowe nauczycielskie odpowiadają obowiązującym standardom kształcenia nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 2019 r.

Do świadectwa studiów podyplomowych wydawany będzie suplement potwierdzający, że studia prowadzone były zgodnie:

 • z standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela
 • słuchacz uzyskał przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela z wskazaniem przedmiotu, rodzaju zajęć, które może przeprowadzać.

Wprowadzamy zmianę dotyczącą procesu dyplomowania.

Pracę dyplomową zastąpi jako zadanie końcowe dla słuchacza projekt edukacyjny, którego temat będzie dostosowany do wybranego przez słuchacza obszaru zawodowego.

Wdrażamy do procesu dydaktycznego przedmiot – wizyta studyjna . Celem tego działania jest upraktycznienie kształcenia.

Rozszerzamy współpracę krajową i zagraniczną w oparciu o wybrane ośrodki terapeutyczne:

 • Integracja Sensoryczna ( Hiszpania, Portugalia)
 • Spektrum Autyzmu (Niemcy, Holandia, Włochy)
 • Wczesne wspomaganie dzieci i młodzieży, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Dania, Włochy)

Wdrażać będziemy dla kierunków kształcenia propozycje kursów tematycznych. Będą one przedstawione w opisie kierunku kształcenia (Informator, strona internetowa).

Cały cykl nauczania, uczenia się będzie planowany dla jego upraktycznienia i europeizacji.

Studenci KPSW, którzy podejmą równolegle studia podyplomowe na etapie studiów magisterskich będą uprawnieni do zastosowania wobec nich znacznych zniżek finansowych np. przygotowanie pedagogiczne stawka zasadnicza 2.950 zł dla studentów KPSW 1600 zł.

Zapraszamy serdeczne do studiowania podyplomowego w bardzo dobrze wyposażonej uczelni w sale specjalistyczne (terapii SI, logopedycznej, terapii ruchem, pomocy medycznej itp.)

Naszym ważnym przesłaniem jest tworzenie klimatu przyjaźni i dobrej relacji słuchacz - nauczyciel– partner.


Zapraszamy na naszą stronę internetową
podyplomowe.kpsw.edu.pl


Poznaj kierunki

Studia przygotowania zawodowego i wspomagania terapeutycznego

Studia dla sfery gospodarczej i instytucjonalnej

Studia przedmiotowe 

Kierunki realizowane w Pile

Kierunki realizowane w Poznaniu

Kierunki realizowane w Szymanowie/Morągu

Kierunki realizowane w Słupsku

Kierunki realizowane w Żyrardowie

Kierunki realizowane w Tychach

Kierunki realizowane w Lublinie

Kierunki realizowane w Kielcach

Kierunki realizowane w Opolu

Kierunki realizowane w Zielonej Górze

Kierunki realizowane w Garwolinie

Kierunki realizowane w Sępólnie Krajeńskim


Kształci studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na:

3-letnich studiach licencjackich na kierunkach:

 • Administracja 
 • Ekonomia 
 • Pedagogika 
 • Finanse i Rachunkowość 
 • Filologia 
 • Praca socjalna 
 • Pielęgniarstwo

3,5-letnich studiach inżynierskich na kierunkach:

 • Geodezja i kartografia 
 • Budownictwo 
 • Informatyka 

5-letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku:

 • Prawo 5-letnie jednolite magisterskie 

2-letnich studiach magisterskich na kierunkach:

 • Administracja 
 • Ekonomia 
 • Pedagogika 
 • Pielęgniarstwo
 • Budownictwo 

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Biuro Rekrutacji
pokój 3B (parter) w budynku B
ul. Toruńska 55-57
Bydgoszcz 85-023

czynne:
Poniedziałek-Piątek: 8:00 do 16:00
Sobota: 8:00 do 16:00 (w dni zjazdowe)
Niedziela: 08:00 do 15:00 (w dni zjazdowe)

500 149 149, 52 322 0 322
rekrutacja@kpsw.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Wielki sukces KPSW w XV Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej

Kierunek PRAWO prowadzony na Wydziale Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW w Bydgoszczy zajął prestiżowe 3 miejsce wśród wszystkich ocenionych kierunków, prowadzonych przez uczelnie niepubliczne.

czytaj dalej

PIELĘGNIARSTWO studia I i II stopnia w Bydgoszczy

NOWOŚĆ 2021 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy

czytaj dalej

Jedno czesne - dwa kierunki Pedagogika + Praca Socjalna

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ZAPRASZA

czytaj dalej

Klinika Prawa

Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

czytaj dalej

Studia w językach obcych

w Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie