Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

PIELĘGNIARSTWO studia I i II stopnia w Bydgoszczy

NOWOŚĆ 2021 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy

Proces starzenia się społeczeństwa oraz rosnąca liczba pacjentów potrzebujących wyspecjalizowanej opieki, wpływają na stale rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy pielęgniarek i pielęgniarzy.

Program studiów, przygotowany wg standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, zapewnia osiągnięcie przez studentów szerokiej i wszechstronnej wiedzy i umiejętności, jak i pełnego przygotowania zawodowego do zatrudnienia we wszystkich obszarach pielęgniarstwa w kraju, jak i zagranicą.

ABSOLWENT po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO:

 • posługuje się mianownictwem anatomicznym;
 • omawia budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym oraz czynnościowym;
 • rozumie neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych oraz procesów elektrofizjologicznych;
 • wyjaśnia podstawy fizykochemiczne działania zmysłów wykorzystujących fizyczne nośniki informacji;
 • określa fizyczne podstawy nieinwazyjnych i inwazyjnych metod obrazowania;
 • posiada wiedzę z zakresu diagnostyki radiologicznej;
 • różnicuje budowę aminokwasów, nukleozydów, monosacharydów, kwasów karboksylowych i ich pochodnych, wchodzących w skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzyzewnątrzkomórkowej i płynach ustrojowych, różnicuje witaminy;
 • omawia funkcje genomu, transkryptomu i proteomu człowieka oraz podstawowe koncepcje regulacji ekspresji genów, w tym regulacji epigenetycznej;
 • opisuje budowę chromosomów oraz molekularne podłoże mutagenezy; zna profile metaboliczne podstawowych narządów;
 • wymienia zasady dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego dziedziczenia cech oraz dziedziczenia pozajądrowej informacji genetycznej;
 • wylicza enzymy biorące udział w trawieniu, objaśnia podstawowe defekty enzymów trawiennych oraz określą skutki tych zaburzeń;
 • definiuje podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii;
 • różnicuje epidemiologię zakażeń wirusami, bakteriami oraz zakażeń grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania;
 • charakteryzuje poszczególne grupy środków leczniczych, główne mechanizmy działania, przemiany w ustroju i działania uboczne;
 • omawia podstawowe zasady farmakoterapii;
 • charakteryzuje poszczególne grupy leków i ich zastosowanie lecznicze oraz zasady leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi;
 • definiuje podstawowe pojęcia z zakresu patologii ogólnej, w tym zaburzeń w krążeniu, zmian wstecznych, zmian postępowych, zapaleń i nowotworów;
 • omawia wybrane zagadnienia z zakresu patologii narządowej układu krążenia, układu oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego i nerwowego;
 • wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne;
 • zna wpływ procesów chorobotwórczych na metabolizm i eliminację leków;
 • zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji, oraz zna procedurę zgłaszania działań niepożądanych leków;
 • zna zasady wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich;
 • zna grupy leków, substancje czynne zawarte w lekach oraz postacie i drogi podania leków.
 • zna podstawy psychologii w zakresie zachowania i rozwoju człowieka, uwarunkowań jego prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania;
 • zna problematykę relacji człowiek - środowisko społeczne;
 • definiuje modele i style komunikacji interpersonalnej;
 • zna techniki redukowania lęku i sposoby relaksacji oraz mechanizmy powstawania, działania 1 zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego;
 • omawia mające zastosowanie w pielęgniarstwie wybrane teorie i metody modelowania rzeczywistości z perspektywy socjologii;
 • charakteryzuje zakres interakcji społecznej i procesu socjalizacji oraz działanie lokalnych społeczności i ekosystemu;
 • różnicuje pojęcia dewiacji i zaburzenia ze szczególnym uwzględnieniem patologii dziecięcej;
 • rozumie procesy poznawcze i różnicuje zachowania prawidłowe, zaburzone i patologiczne;
 • objaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w aspekcie zjawiska społecznego
 • (chorowania, zdrowienia, hospitalizacji, umierania);
 • wykazuje znajomość procesu kształcenia w ujęciu edukacji zdrowotnej;
 • zna problematykę metodyki edukacji zdrowotnej w odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa i jego miejsce w życiu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i prawa pracy;
 • zna na poziomie podstawowym problematykę ubezpieczeń zdrowotnych i ich systemu w Polsce i w Unii Europejskiej, charakteryzuje ubezpieczenia
 • obowiązkowe i dobrowolne oraz wybrane kierunki polityki ochrony zdrowia w Polsce i w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • zna podstawy prawne wykonywania zawodów medycznych: prawa i obowiązki pielęgniarki, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, zadania samorządu w zakresie przyznawania prawa wykonywania zawodu i wydawania pozwolenia na wykonywanie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarskiej
 • różnicuje odpowiedzialność karną, cywilną i pracowniczą związaną;
 • z wykonywaniem zawodu pielęgniarki;
 • zna Kartę Praw Pacjenta, Kartę Praw Człowieka i Kartę Praw Dziecka;
 • przedstawia genezę, założenia l zadania zdrowia publicznego w ramach systemowej koncepcji ochrony zdrowia;
 • wskazuje kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego;
 • zna podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby;
 • klasyfikuje czynniki warunkujące zdrowie w ujęciu jednostkowym i globalnym;
 • omawia zasady racjonalnego żywienia w świetle najnowszych badań naukowych;
 • charakteryzuje istotę profilaktyki i prewencji chorób;
 • omawia podstawy organizacji Narodowego Systemu Zdrowia w Polsce;
 • wyjaśnia założenia modeli edukacji zdrowotnej, w tym model medycyny rodzinnej, rolę i zadania pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
 • wymienia zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej;
 • określa swoiste zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy;
 • omawia strukturę i funkcje jednostek opieki zdrowotnej;
 • omawia pojęcia: stanowisko pracy, odpowiedzialność, obowiązki i uprawnienia, czas pracy, praca zmianowa, rozkład czasu pracy, standard opieki, procedura, algorytm;
 • charakteryzuje podstawowe metody organizacji opieki pielęgniarskiej i rodzaje dokumentacji obowiązującej na pielęgniarskich stanowiskach pracy;
 • definiuje pojęcia: obciążenie pracą, choroba zawodowa i wypadek przy pracy;
 • definiuje pojęcie jakości w opiece zdrowotnej i pielęgnowaniu, różnicuje kryteria opieki zdrowotnej oraz pielęgniarskiej;
 • różnicuje przedmiot etyki ogólnej i zawodowej;
 • posiada wiedzę z zakresu koncepcji filozoficzno-etycznych przydatnych w pielęgniarstwie (psychologiczno-personalistyczna, egzystencjalistyczna, personalistyczna, kosmiczno--ewolucyjna, etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego);
 • charakteryzuje istotę podejmowania decyzji etycznych i rozwiązywania dylematów moralnych w pracy pielęgniarki;
 • zna problematykę etyki normatywnej w tym aksjologii wartości, powinności;
 • i sprawności moralnych istotnych w pracy pielęgniarki;
 • rozumie treść kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki;
 • zna język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Więcej ...
 

Powiązane artykuły

Studiuj w najlepszej Uczelni w Bydgoszczy - Akademia Kujawsko-Pomorska

Twój Akademicki Kapitał Przyszłości

czytaj dalej

Wielki sukces KPSW w XV Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej

Kierunek PRAWO prowadzony na Wydziale Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW w Bydgoszczy zajął prestiżowe 3 miejsce wśród wszystkich ocenionych kierunków, prowadzonych przez uczelnie niepubliczne.

czytaj dalej

Jedno czesne - dwa kierunki Pedagogika + Praca Socjalna

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ZAPRASZA

czytaj dalej

Klinika Prawa

Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

czytaj dalej

Studia w językach obcych

w Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane