Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Rok założenia: 1890 | Rektor: dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR

Uniwersytet Rolniczy to uczelnia mogąca poszczycić się długą i bogatą historią oraz unikatowym profilem edukacyjno-badawczym. Jej historia sięga XVIII wieku, kiedy to za sprawą ks. Hugona Kołłątaja utworzono Katedrę Rolnictwa. Ponad sto lat później w 1890 roku przy Uniwersytecie Jagiellońskim powstało pierwsze Studium Rolnicze.

Obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie tworzą 3 kampusy, 11 obiektów dydaktycznych, 29 stacji doświadczalnych, Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdrój – gwarantuje to  dogodne warunki dydaktyczne dla studentów jak i możliwość rozwoju naukowego dla pracowników. Uczelnia stale się rozwija, do najważniejszych przedsięwzięć ostatnich lat zalicza się powstanie Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej w ramach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, utworzenie Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb na Wydziale Leśnym, powstanie nowoczesnej hali sportowej wybudowanej w technologii pasywnej. Planowane jest utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej.

Uniwersytet dzisiaj, to kilkadziesiąt kierunków i specjalności, na których kształci się około 8200 studentów. Oferta edukacyjna obejmuje także ponad 30 rodzajów studiów podyplomowych, a około 100 kursów prowadzonych jest w języku angielskim. Studenci oraz pracownicy naukowi mogą korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus Plus i CEEPUS.

Za­daniem Uniwer­sy­tetu Rol­nicze­go jest ksz­tałcenie specja­listów do pra­cy w sze­ro­ko pojętej go­spo­dar­ce żyw­nościo­wej, leśnej, ksz­tałto­wania i och­ro­ny śro­dowiska przy­rod­ni­cze­go oraz eko­nomi­ki czy mar­ketin­gu. Dzięki wie­lo­let­niej współpra­cy z po­nad 100 ośrod­ka­mi nau­ko­wymi w kraju i za gra­nicą stu­den­ci mogą od­bywać cie­ka­we zajęcia prak­tycz­ne i zdobywać cen­ne doświad­cze­nie za­wodowe.

Pro­gra­my stu­denc­kie

 •  Erasmus
 •  Sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­dentów
 •  Sty­pen­dium mi­nistra za osiągnięcia w nau­ce 
 •  lub wy­bit­ne osiągnięcia spor­to­we
 •  Sty­pen­dium so­cjal­ne
 •  Za­po­mo­ga
 •  Sty­pen­dium specjal­ne dla osób nie­pełnospraw­nych

Przy Uniwer­sy­tecie Rol­niczym działa Cen­trum Kul­tu­ry Stu­denc­kiej. Cen­trum pro­wadzi działal­ność kul­tu­ralną, ar­ty­styczną i oświa­tową na rzecz stu­dentów i pra­cow­ników Uczel­ni, a w jej skład wchodzą: Chór Uniwer­sy­tetu Rol­nicze­go, Stu­denc­ki Zespół Góral­ski „Skal­ni”, Klub Aka­de­mic­ki „Ar­ka” i Klub „Bu­da”.

Najważniejszymi jednostkami Uczelni są wydziały, w chwili obecnej na Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów oraz UCMW UJ-UR.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
SPECJALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH


Wydział Rolniczo Ekonomiczny

kierunek ROLNICTWO

   na I stopniu
na studiach stacjonarnych:

 • Agrobiologia
 • Agroekonomia
 • Doradztwo agrotechniczne
 • Agriculture (j. ang.).

na studiach niestacjonarnych: 

 • Agroekonomia,
 • Doradztwo agrotechniczne 

   na II stopniu 
na studiach stacjonarnych: 

 • Agrobiologia
 • Agroekonomia
 • Doradztwo agrotechniczne
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Agriculture (j. ang.) 

na studiach niestacjonarnych: 

 • Agroekonomia
 • Doradztwo agrotechniczne
 • Rolnictwo ekologiczne 

   na I stopniu
na studiach stacjonarnych:

 • Biotechnologia środowiska
 • Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów

na studiach niestacjonarnych: 

brak specjalności

na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Zagrożenia i ochrona ekosystemów
 • Monitoring ekologiczny środowiska
 • Environment protection (j.ang.) 

na studiach niestacjonarnych:

 • Zagrożenia i ochrona ekosystemów
 • Monitoring ekologiczny środowiska
kierunek BIOGOSPODARKA

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Bezpieczeństwo biosanitarne
 • Bioinżynieria produkcji pierwotnej
 • Ekonomika zrównoważonego rozwoju

na studiach niestacjonarnych:

 • Bezpieczeństwo biosanitarne,
 • Bioinżynieria produkcji pierwotnej
 • Ekonomika zrównoważonego rozwoju

na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Inżynieria surowców i bioproduktów
 • Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej
 • Towaroznawstwo i systemy jakości

na studiach niestacjonarnych:

 • Inżynieria surowców i bioproduktów
 • Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej
 • Towaroznawstwo i systemy jakości

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Zarządzanie środowiskiem
 • Analityka środowiskowa

na studiach niestacjonarnych:

 • Zarządzanie środowiskiem
 • Analityka środowiskowa 
kierunek EKONOMIA

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Ekonomika agrobiznesu 

na studiach niestacjonarnych:

 • Ekonomika agrobiznesu

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Ekonomika gospodarki żywnościowej
 • Zarządzanie i marketing w agrobiznesie
 • Business economics

na studiach niestacjonarnych:

 • Ekonomika gospodarki żywnościowej 
 • Zarządzanie i marketing w agrobiznesie 
kierunek ZARZĄDZANIE

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Zarządzanie w agrobiznesie

na studiach niestacjonarnych: 

 • Zarządzanie w agrobiznesie

Wydział Leśny

kierunek LEŚNICTWO

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Zarządzanie zasobami leśnymi
 • Ochrona ekosystemów leśnych
 • Leśnictwo na terenach zurbanizowanych
 • Geoinformatyka w leśnictwie

na studiach niestacjonarnych: 

 • Zarządzanie zasobami leśnymi
 • Ochrona ekosystemów leśnych

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

kierunek ZOOTECHNIKA

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Hodowla zwierząt
 • Hodowla i użytkowanie koni
 • Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt
 • Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych
 • Gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód

na studiach niestacjonarnych:

 • Hodowla zwierząt

   na II stopniu
na studiach stacjonarnych: 

 • Hodowla i użytkowanie zwierząt
 • Bioinżynieria rozrodu zwierząt
 • Żywienie i dietetyka zwierząt
 • Akwakultura i ochrona śroodowiska wodnego
 • Bioengineering in animal science

na studiach niestacjonarnych:

 • Hodowla i użytkowanie zwierząt 

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

na II stopniu:

na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych:

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

na studiach niestacjonarnych:

 • Inżynieria wodna i sanitarna

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Inżynieria sanitarna
 • Infrastruktura obszarów wiejskich

na studiach niestacjonarnych:

 • Inżynieria wodna i sanitarna 

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Geodezja rolna i wycena nieruchomości

na studiach niestacjonarnych:

 • Geodezja rolna i wycena nieruchomości

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Geodezja rolna i wycena nieruchomości
 • Geoinformatyka

na studiach niestacjonarnych:

 • Geodezja rolna i wycena nieruchomości
 • Geoinformatyka 

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Rozwój regionalny

na studiach niestacjonarnych:

 • Rozwój regionalny

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Rozwój regionalny i wycena nieruchomości
 • Geoinformacja

na studiach niestacjonarnych: 

 • Rozwój regionalny i wycena nieruchomości 
 • Geoinformacja

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Biotechnologia stosowana

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Biotechnologia stosowana
 • Analityka biotechnologiczna
kierunek OGRODNICTWO

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Agroekologia i ochrona roślin
 • Bioinżynieria
 • Ogrodnictwo z marketingiem

na studiach niestacjonarnych:

 • Agroekologia i ochrona roślin
 • Bioinżynieria
 • Ogrodnictwo z marketingiem

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Agroekologia i ochrona roślin
 • Bioinżynieria
 • Sadownictwo i uprawa winorośli
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny warzywne

na studiach niestacjonarnych: 

 • Agroekologia i ochrona roślin
 • Bioinżynieria
 • Sadownictwo i uprawa winorośli
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny warzywne

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

na I stopniu:
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 • Mechatronika w systemach produkcyjnych
 • Systemy komputerowe w mechatronice

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Transport specjalistyczny i spedycja
 • Systemy informatyczne w logistyce

na studiach niestacjonarnych:

 • Transport specjalistyczny i spedycja
 • Systemy informatyczne w logistyce

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Zarządzanie w logistyce
 • Inżynieria transportu i spedycja

na studiach niestacjonarnych: 

 • Zarządzanie w logistyce
 • Inżynieria transportu i spedycja

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Organizacja systemów produkcyjnych
 • Inżynieria systemów produkcyjnych

na studiach niestacjonarnych:

 • Organizacja systemów produkcyjnych
 • Inżynieria systemów produkcyjnych

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Organizacja systemów produkcyjnych
 • Inżynieria systemów produkcyjnych

na studiach niestacjonarnych: 

 • Organizacja systemów produkcyjnych
 • Inżynieria systemów produkcyjnych

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami

na studiach niestacjonarnych:

 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami
 • Systemy energetyczne w budynkach

na studiach niestacjonarnych: 

 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami
 • Systemy energetyczne w budynkach

Wydział Technologii Żywności

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

   na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności
kierunek DIETETYKA

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

kierunek WETERYNARIA

jednolite studia magisterskie

Kierunki prowadzone w j. angielskim na studiach I, II stopnia 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Faculty of Agriculture and Economics
 • Agriculture 
 • Environmental Protection 
 • International Master Double Degree Program in Business Economics
 • Erasmus mundus master programme in soil science
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnology and horticulture faculty
 • Environmental and Plant Biotechnology 
 • International Master of Horticultural Science
Wydział Leśny
Forest Department
 • Forestry
Wydział Technologii Żywności
Faculty of Food Technology
 • Food Technology and Human Nutrition
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Production engineering and energy production faculty
 • Renewable Energy Sources and Waste Management 


Kliknij aby pobrać INFORMATOR DLA KANDYDATÓW 2022/2023:


Kierunki prowadzone na studiach I stopnia

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 • ochrona środowiska
 • biogospodarka
 • ekonomia
 • zarządzanie
 • rolnictwo
Wydział Leśny
 • leśnictwo
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • biologia stosowana
 • bioinżynieria zwierząt
 • zootechnika
 • etologia i psychologia zwierząt
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • geodezja i kartografia
 • gospodarka przestrzenna
 • architektura krajobrazu
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
 • biotechnologia
 • ogrodnictwo
 • sztuka ogrodowa
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
 • inżynieria mechatroniczna
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • transport i logistyka
Wydział Technologii Żywności
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • dietetyka
 • browarnictwo i słodownictwo

Kierunki prowadzone na studiach jednolitych magisterskich

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
 • weterynaria

Kierunki prowadzone na studiach II stopnia

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 • rolnictwo
 • ochrona środowiska
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska
 • biogospodarka
 • ekonomia
Wydział Leśny
 • leśnictwo
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • biologia stosowana
 • bioinżynieria zwierząt
 • zootechnika
 • etologia i psychologia zwierząt
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • geodezja i kartografia
 • gospodarka przestrzenna
 • architektura krajobrazu
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
 • biotechnologia
 • ogrodnictwo
 • sztuka ogrodowa
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
 • winogrodnictwo i enologia
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • transport i logistyka
Wydział Technologii Żywności
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • dietetyka

Kierunki prowadzone na studiach II stopnia w j. angielskim

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 • Agriculture

Kierunki prowadzone na studiach II stopnia w j. angielskim

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 • Agriculture
 • Environmental Protection
Wydział Leśny
 • Forestry
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
 • International master of horticultural science
 • Environmental and plant biotechnology
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
 • Renewable Energy Sources and Waste Management
Wydział Technologii Żywności
 • Food Technology and Human Nutrition
 • Food Engineering

Studia podyplomowe

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 • Studium wiedzy o Unii Europejskiej "Agro-Unia"
 • Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
 • Integrowana produkcja rolnicza
 • Rolnictwo
 • Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja
 • Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych
 • Ekonomika Gospodarstwa Rolnego - edycja dla doradców rolniczych
 • Rolnictwo - edycja dla doradców rolniczych
Wydział Leśny
 • Edukacja Przyrodniczo-Leśna
 • Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
 • Inżynieryjne zagospodarowanie lasu
 • Studia podyplomowe Siedliskoznawstwa Leśnego
 • Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego
 • Użytkowanie lasu i transport leśny
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Pszczelarstwo
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
 • Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
 • Rozwój obszarów wiejskich
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
 • Florystyka
Wydział Technologii Żywności
 • Żywienie Człowieka i Dietetyka
 • Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)
 • Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
 • Dyplomowany enolog - Technologia Winiarska i Miodosytnicza

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biogospodarka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinżynieria zwierząt I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biologia stosowana I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
browarnictwo i słodownictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etologia i psychologia zwierząt I stopnia Stacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria i gospodarka wodna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria mechatroniczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
jakość i bezpieczeństwo środowiska II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
leśnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ogrodnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sztuka ogrodowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport i logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
weterynaria Magister Stacjonarny
winogrodnictwo i enologia II stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych
Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodosytnicza
Edukacja Przyrodniczo-Leśna
Ekonomika Gospodarstwa Rolnego - edycja dla doradców rolniczych
Florystyka
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Integrowana produkcja rolnicza
Inżynieryjne zagospodarowanie lasu
Pszczelarstwo
Rolnictwo
Rolnictwo - edycja dla doradców rolniczych
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja
Rozwój obszarów wiejskich
Studia podyplomowe Siedliskoznawstwa Leśnego
Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego
Studium wiedzy o Unii Europejskiej Agro-Unia
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
Użytkowanie lasu i transport leśny
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
Żywienie Człowieka i Dietetyka
Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Winogrodnictwo i Enologia

Od semestru letniego na Uniwersytecie Rolniczym uruchomiona zostanie rekrutacja na nowy kierunek studiów II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa – Winogrodnictwo i Enologia. Jest to pierwszy w Polsce kierunek o takim profilu. Studia trwać będą 3 semestry (1,5 roku) i zakończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem magisterskim.

czytaj dalej

Etologia i psychologia zwierząt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, studia stacjonarne I stopnia

czytaj dalej

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ZAPRASZA!

NA STUDIA MAGISTERSKIE - WETERYNARIA

czytaj dalej

Browarnictwo i słodownictwo

studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie - profil praktyczny - trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie