Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Rok założenia: 1890 | Rektor: dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR

Uniwersytet Rolniczy to uczelnia mogąca poszczycić się długą i bogatą historią oraz unikatowym profilem edukacyjno-badawczym. Jej historia sięga XVIII wieku, kiedy to za sprawą ks. Hugona Kołłątaja utworzono Katedrę Rolnictwa. Ponad sto lat później w 1890 roku przy Uniwersytecie Jagiellońskim powstało pierwsze Studium Rolnicze.

Obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie tworzą 3 kampusy, 11 obiektów dydaktycznych, 29 stacji doświadczalnych, Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdrój – gwarantuje to  dogodne warunki dydaktyczne dla studentów jak i możliwość rozwoju naukowego dla pracowników. Uczelnia stale się rozwija, do najważniejszych przedsięwzięć ostatnich lat zalicza się powstanie Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej w ramach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, utworzenie Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb na Wydziale Leśnym, powstanie nowoczesnej hali sportowej wybudowanej w technologii pasywnej. Planowane jest utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej.

Uniwersytet dzisiaj, to kilkadziesiąt kierunków i specjalności, na których kształci się około 8200 studentów. Oferta edukacyjna obejmuje także ponad 30 rodzajów studiów podyplomowych, a około 100 kursów prowadzonych jest w języku angielskim. Studenci oraz pracownicy naukowi mogą korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus Plus i CEEPUS.

Za­daniem Uniwer­sy­tetu Rol­nicze­go jest ksz­tałcenie specja­listów do pra­cy w sze­ro­ko pojętej go­spo­dar­ce żyw­nościo­wej, leśnej, ksz­tałto­wania i och­ro­ny śro­dowiska przy­rod­ni­cze­go oraz eko­nomi­ki czy mar­ketin­gu. Dzięki wie­lo­let­niej współpra­cy z po­nad 100 ośrod­ka­mi nau­ko­wymi w kraju i za gra­nicą stu­den­ci mogą od­bywać cie­ka­we zajęcia prak­tycz­ne i zdobywać cen­ne doświad­cze­nie za­wodowe.

Pro­gra­my stu­denc­kie

 •  Erasmus
 •  Sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­dentów
 •  Sty­pen­dium mi­nistra za osiągnięcia w nau­ce 
 •  lub wy­bit­ne osiągnięcia spor­to­we
 •  Sty­pen­dium so­cjal­ne
 •  Za­po­mo­ga
 •  Sty­pen­dium specjal­ne dla osób nie­pełnospraw­nych

Przy Uniwer­sy­tecie Rol­niczym działa Cen­trum Kul­tu­ry Stu­denc­kiej. Cen­trum pro­wadzi działal­ność kul­tu­ralną, ar­ty­styczną i oświa­tową na rzecz stu­dentów i pra­cow­ników Uczel­ni, a w jej skład wchodzą: Chór Uniwer­sy­tetu Rol­nicze­go, Stu­denc­ki Zespół Góral­ski „Skal­ni”, Klub Aka­de­mic­ki „Ar­ka” i Klub „Bu­da”.

Najważniejszymi jednostkami Uczelni są wydziały, w chwili obecnej na Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów oraz UCMW UJ-UR.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
SPECJALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH


Wydział Rolniczo Ekonomiczny

kierunek ROLNICTWO

   na I stopniu
na studiach stacjonarnych:

 • Agrobiologia
 • Agroekonomia
 • Doradztwo agrotechniczne
 • Agriculture (j. ang.).

na studiach niestacjonarnych: 

 • Agroekonomia,
 • Doradztwo agrotechniczne 

   na II stopniu 
na studiach stacjonarnych: 

 • Agrobiologia
 • Agroekonomia
 • Doradztwo agrotechniczne
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Agriculture (j. ang.) 

na studiach niestacjonarnych: 

 • Agroekonomia
 • Doradztwo agrotechniczne
 • Rolnictwo ekologiczne 

   na I stopniu
na studiach stacjonarnych:

 • Biotechnologia środowiska
 • Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów

na studiach niestacjonarnych: 

brak specjalności

na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Zagrożenia i ochrona ekosystemów
 • Monitoring ekologiczny środowiska
 • Environment protection (j.ang.) 

na studiach niestacjonarnych:

 • Zagrożenia i ochrona ekosystemów
 • Monitoring ekologiczny środowiska
kierunek BIOGOSPODARKA

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Bezpieczeństwo biosanitarne
 • Bioinżynieria produkcji pierwotnej
 • Ekonomika zrównoważonego rozwoju

na studiach niestacjonarnych:

 • Bezpieczeństwo biosanitarne,
 • Bioinżynieria produkcji pierwotnej
 • Ekonomika zrównoważonego rozwoju

na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Inżynieria surowców i bioproduktów
 • Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej
 • Towaroznawstwo i systemy jakości

na studiach niestacjonarnych:

 • Inżynieria surowców i bioproduktów
 • Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej
 • Towaroznawstwo i systemy jakości

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Zarządzanie środowiskiem
 • Analityka środowiskowa

na studiach niestacjonarnych:

 • Zarządzanie środowiskiem
 • Analityka środowiskowa 
kierunek EKONOMIA

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Ekonomika agrobiznesu 

na studiach niestacjonarnych:

 • Ekonomika agrobiznesu

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Ekonomika gospodarki żywnościowej
 • Zarządzanie i marketing w agrobiznesie
 • Business economics

na studiach niestacjonarnych:

 • Ekonomika gospodarki żywnościowej 
 • Zarządzanie i marketing w agrobiznesie 
kierunek ZARZĄDZANIE

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Zarządzanie w agrobiznesie

na studiach niestacjonarnych: 

 • Zarządzanie w agrobiznesie

Wydział Leśny

kierunek LEŚNICTWO

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Zarządzanie zasobami leśnymi
 • Ochrona ekosystemów leśnych
 • Leśnictwo na terenach zurbanizowanych
 • Geoinformatyka w leśnictwie

na studiach niestacjonarnych: 

 • Zarządzanie zasobami leśnymi
 • Ochrona ekosystemów leśnych

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

kierunek ZOOTECHNIKA

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Hodowla zwierząt
 • Hodowla i użytkowanie koni
 • Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt
 • Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych
 • Gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód

na studiach niestacjonarnych:

 • Hodowla zwierząt

   na II stopniu
na studiach stacjonarnych: 

 • Hodowla i użytkowanie zwierząt
 • Bioinżynieria rozrodu zwierząt
 • Żywienie i dietetyka zwierząt
 • Akwakultura i ochrona śroodowiska wodnego
 • Bioengineering in animal science

na studiach niestacjonarnych:

 • Hodowla i użytkowanie zwierząt 

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

na II stopniu:

na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

na studiach niestacjonarnych:

 • Inżynieria wodna i sanitarna

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Inżynieria sanitarna
 • Infrastruktura obszarów wiejskich

na studiach niestacjonarnych:

 • Inżynieria wodna i sanitarna 

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Geodezja rolna i wycena nieruchomości

na studiach niestacjonarnych:

 • Geodezja rolna i wycena nieruchomości

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Geodezja rolna i wycena nieruchomości
 • Geoinformatyka

na studiach niestacjonarnych:

 • Geodezja rolna i wycena nieruchomości
 • Geoinformatyka 

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Rozwój regionalny

na studiach niestacjonarnych:

 • Rozwój regionalny

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Rozwój regionalny i wycena nieruchomości
 • Geoinformacja

na studiach niestacjonarnych: 

 • Rozwój regionalny i wycena nieruchomości 
 • Geoinformacja

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Biotechnologia stosowana

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Biotechnologia stosowana
 • Analityka biotechnologiczna
kierunek OGRODNICTWO

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Agroekologia i ochrona roślin
 • Bioinżynieria
 • Ogrodnictwo z marketingiem

na studiach niestacjonarnych:

 • Agroekologia i ochrona roślin
 • Bioinżynieria
 • Ogrodnictwo z marketingiem

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Agroekologia i ochrona roślin
 • Bioinżynieria
 • Sadownictwo i uprawa winorośli
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny warzywne

na studiach niestacjonarnych: 

 • Agroekologia i ochrona roślin
 • Bioinżynieria
 • Sadownictwo i uprawa winorośli
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny warzywne

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Transport specjalistyczny i spedycja
 • Systemy informatyczne w logistyce

na studiach niestacjonarnych:

 • Transport specjalistyczny i spedycja
 • Systemy informatyczne w logistyce

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Zarządzanie w logistyce
 • Inżynieria transportu i spedycja

na studiach niestacjonarnych: 

 • Zarządzanie w logistyce
 • Inżynieria transportu i spedycja

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Mechatronika
 • Inżynieria rolnicza

na studiach niestacjonarnych:

 • Mechatronika
 • Inżynieria rolnicza

na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Mechatronika
 • Systemy produkcji

na studiach niestacjonarnych: 

 • Mechatronika
 • Systemy produkcji

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Organizacja systemów produkcyjnych
 • Inżynieria systemów produkcyjnych

na studiach niestacjonarnych:

 • Organizacja systemów produkcyjnych
 • Inżynieria systemów produkcyjnych

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Organizacja systemów produkcyjnych
 • Inżynieria systemów produkcyjnych

na studiach niestacjonarnych: 

 • Organizacja systemów produkcyjnych
 • Inżynieria systemów produkcyjnych

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami

na studiach niestacjonarnych:

 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami
 • Systemy energetyczne w budynkach

na studiach niestacjonarnych: 

 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami
 • Systemy energetyczne w budynkach

Wydział Technologii Żywności

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

   na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności
kierunek DIETETYKA

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

kierunek WETERYNARIA

jednolite studia magisterskie

Kierunki prowadzone w j. angielskim na studiach I, II stopnia 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Faculty of Agriculture and Economics
 • Agriculture 
 • Environmental Protection 
 • International Master Double Degree Program in Business Economics
 • Erasmus mundus master programme in soil science
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnology and horticulture faculty
 • Environmental and Plant Biotechnology 
 • International Master of Horticultural Science
Wydział Leśny
Forest Department
 • Forestry
Wydział Technologii Żywności
Faculty of Food Technology
 • Food Technology and Human Nutrition
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Production engineering and energy production faculty
 • Renewable Energy Sources and Waste Management 


Kliknij aby pobrać :


Kierunki prowadzone w j. polskim na studiach I stopnia  

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Rolnictwo
stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
stacjonarne, niestacjonarne

Biogospodarka
stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Leśny

Leśnictwo
stacjonarne, niestacjonarne 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Bioinżynieria zwierząt
stacjonarne

Biologia stosowana
stacjonarne

Zootechnika
stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Inżynieria środowiska
stacjonarne, niestacjonarne

Geodezja i kartografia
stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i gospodarka wodna
stacjonarne

Architektura krajobrazu
stacjonarne 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Ogrodnictwo
stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
stacjonarne

Sztuka ogrodowa
stacjonarne, niestacjonarne

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Transport i logistyka
stacjonarne, niestacjonarne

Technika rolnicza i leśna
stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
stacjonarne, niestacjonarne

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Technologii Żywności

Technologia żywności i żywienie człowieka
stacjonarne, niestacjonarne

Dietetyka
stacjonarne

Browarnictwo i Słodownictwo
stacjonarne

Kierunki prowadzone w j. polskim na studiach II stopnia 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Rolnictwo
stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
stacjonarne, niestacjonarne

Biogospodarka
stacjonarne, niestacjonarne

Jakość i bezpieczeństwo środowiska
stacjonarne,  niestacjonarne

Wydział Leśny

Leśnictwo
stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Bioinżynieria zwierząt
stacjonarne

Biologia stosowana
stacjonarne

Zootechnika
stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Inżynieria środowiska
stacjonarne, niestacjonarne

Geodezja i kartografia
stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i gospodarka wodna
stacjonarne

Architektura krajobrazu
stacjonarne

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Ogrodnictwo
stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
stacjonarne

Sztuka ogrodowa
stacjonarne, niestacjonarne

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
stacjonarne, niestacjonarne

Winogrodnictwo i enologia
stacjonarne

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Transport i logistyka
stacjonarne, niestacjonarne

Technika rolnicza i leśna
stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
stacjonarne, niestacjonarne

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Technologii Żywności

Technologia żywności i żywienie człowieka
stacjonarne, niestacjonarne

Dietetyka
stacjonarne, niestacjonarne

Browarnictwo i Słodownictwo
stacjonarne

Kierunki prowadzone w j. polskim na studiach jednolitych magisterskich 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Weterynaria
stacjonarne

Kierunki prowadzone w j. angielskim na studiach I, II stopnia 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Faculty of Agriculture and Economics
 • Agriculture 
 • Environmental Protection 
 • International Master Double Degree Program in Business Economics
 • Erasmus mundus master programme in soil science
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnology and horticulture faculty
 • Environmental and Plant Biotechnology 
 • International Master of Horticultural Science
Wydział Leśny
Forest Department
 • Forestry
Wydział Technologii Żywności
Faculty of Food Technology
 • Food Technology and Human Nutrition
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Production engineering and energy production faculty
 • Renewable Energy Sources and Waste Management 

STUDIA PODYPLOMOWE

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 • Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych 
 • Integrowana produkcja rolnicza 
 • Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych 
 • Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja 
 • Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym – MBA 
 • Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych
Wydział Leśny
 • Użytkowanie lasu i transport leśny 
 • Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego 
 • Edukacja Przyrodniczo-Leśna 
 • Doskonalenie Zasobów Kadrowych w Lasach Państwowych 
 • Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Pszczelarstwo
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
 • Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej 
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
 • Florystyka 
 • Terapia ogrodnicza 
Wydział Technologii Żywności
 • Żywienie Człowieka i Dietetyka
 • Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli) 
 • Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodosytnicza
 • Dyplomowany piwowar – technologia browarnicza z elementami techniki    

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biogospodarka I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinżynieria zwierząt Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biologia stosowana I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
browarnictwo i słodownictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ichtiobiologia rybactwo śródlądowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biosystemów Inżynier Stacjonarny
inżynieria i gospodarka wodna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
jakość i bezpieczeństwo środowiska II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
jakość i bezpieczeństwo żywności I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
leśnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ogrodnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sztuka ogrodowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technika rolnicza i leśna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
towaroznawstwo I stopnia Stacjonarny
transport i logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
weterynaria Magister Stacjonarny
winogrodnictwo i enologia II stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych
Doskonalenie Zasobów Kadrowych w Lasach Państwowych
Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodosytnicza
Dyplomowany piwowar – technologia browarnicza z elementami techniki
Edukacja Przyrodniczo-Leśna
Florystyka
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Integrowana produkcja rolnicza
Pszczelarstwo
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja
Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego
Terapia ogrodnicza
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
Użytkowanie lasu i transport leśny
Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym – MBA
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
Żywienie Człowieka i Dietetyka
Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Winogrodnictwo i Enologia

Od semestru letniego na Uniwersytecie Rolniczym uruchomiona zostanie rekrutacja na nowy kierunek studiów II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa – Winogrodnictwo i Enologia. Jest to pierwszy w Polsce kierunek o takim profilu. Studia trwać będą 3 semestry (1,5 roku) i zakończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem magisterskim.

czytaj dalej

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ZAPRASZA!

NA STUDIA MAGISTERSKIE - WETERYNARIA

czytaj dalej

Browarnictwo i słodownictwo

studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie - profil praktyczny - trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie