Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Kujawsko-Pomorska

Akademia Kujawsko-Pomorska

Rok założenia: 2000 | Rektor: prof. AKP, dr Helena Czakowska

przejdź do spisu treści

Studiuj w najlepszej Uczelni w Bydgoszczy 
Akademia Kujawsko-Pomorska 
Twój Akademicki Kapitał Przyszłości   

W prestiżowym rankingu uczelni wyższych Perspektywy 2023 Akademia Kujawsko-Pomorska ponownie zajęła 1 miejsce w Bydgoszczy wśród uczelni niepublicznych. W ramach kategorii siła naukowa wyróżniony został wskaźnik "nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach". W tym właśnie wskaźniku Akademia Kujawsko-Pomorska otrzymała 100 %, maksymalną ilość punktów - jako jedyna uczelnia w Polsce!!! 

Obecnie prowadzimy studia na 24 kierunkach jednolitych magisterskich, magisterskich, inżynierskich i licencjackich oraz kilkudziesięciu kierunkach studiów podyplomowych. Z powodzeniem kształcimy liderów rynku pracy i przygotowujemy do dalszego rozwoju naukowego. Corocznie z naszej oferty korzysta kilka tysięcy osób. Nasi studenci systematycznie otrzymują stypendia, zdobywają nagrody i wyróżnienia.

Wszystkie prowadzone tu kierunki posiadają pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co daje studentom gwarancję rzetelnej realizacji programu studiów. Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w regionie prowadzimy studia na kierunku Prawo, oferując studentom szereg kursów przygotowujących do egzaminów na aplikacje. Absolwenci Prawa osiągnęli m.in. najlepszy wynik wśród kandydatów z całej Polski na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską. 

Szeroko rozbudowana oferta zakresów na kierunku Pedagogika wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kandydatów. Należy zaznaczyć, iż prowadzimy kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – są studia jednolite magisterskie – NAUCZYCIELSKIE.     

Uczelnia prowadzi kształcenie równoległe na studiach drugiego stopnia i studiach podyplomowych, Ciekawą propozycja jest  realizacja dwóch kierunków studiów w ramach jednego czesnego!

Dzięki Programowi Erasmus+ nasi studenci mogą podjąć studia, staże lub praktyki na uczelniach partnerskich i w ośrodkach akademickich w UE i poza Europą.

Akademia Kujawsko-Pomorska może poszczycić się znakomitą kadrą naukowców i praktyków z kraju i zagranicy.

AKP posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach: nauki prawne i nauki o kulturze i religii. Nauka i rozwój w tym także tworzenie oferty dydaktycznej dostosowanej do potrzeb studentów, od początku istnienia Uczelni były priorytetem działalności. W ostatnich ogłoszonych przez Ministra Edukacji i Nauki wynikach ewaluacji działalności naukowej obejmujących lata 2017-2021, Uczelnia otrzymała jako jedyna wśród uczelni niepublicznych w województwie kujawsko-pomorskim dwa uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych i nauk o kulturze i religii. Umożliwiają to otrzymane oceny tj. kategoria naukowa B+ w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne oraz kategoria  naukowa B + w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o kulturze i religii.  AKP w związku z tym  uruchomiło w 2023 r. działalność Kolegium Doktorskiego


Wysokie miejsca w rankingach uczelni wyższych!

AKP zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach uczelni wyższych: w latach 2018 -2021 zajęliśmy I miejsce w Bydgoszczy i w województwie Kujawsko-Pomorskim wśród uczelni niepublicznych wg Perspektyw. Kierunek PRAWO realizowany na Wydziale Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych jest wysoko oceniany w Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej - w roku 2023 zajęliśmy II pozycję wśród uczelni niepublicznych w Polsce.


Nauka w międzynarodowym środowisku

AKP jest Uczelnią, która organizuje szeroko zakrojone międzynarodowe inicjatywy naukowe, kulturalne i sportowe. Dzięki podpisanym umowom z zagranicznymi ośrodkami możesz studiować zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i poza jej granicami. Abyś mógł rozwijać się w międzynarodowym towarzystwie AKP nawiązała współpracę między innymi z Turcją, Wielką Brytanią, Portugalią, Grecją, Włochami, Francją, Ukrainą, Kirgistanem, Chińską Republiką Ludową.


Komfortowa baza dydaktyczna

Dużym atutem AKP jest nowoczesna, własna baza o powierzchni ok 15  tysięcy metrów kwadratowych. Uczelnia posiada trzy własne obiekty usytuowane w samym centrum miasta: na ul. Toruńskiej 55-57, ul. Piotrowskiego 12-14 i ul. W. Bełzy 2. Każdy z budynków przystosowany jest do potrzeb niepełnosprawnych. Studiując u nas do swojej dyspozycji będziesz miał m.in. przestronne i komfortowe sale wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoria, nowoczesne sale komputerowe, sale sportową, bufety, punkty ksero, Radio Akademickie MEGAFON, Telewizję TVKPSW.Bezpłatne studia dla najlepszych

W ramach systemu motywacyjnego możesz skorzystać z szeregu zniżek i ulg w opłacie czesnego. Z kolei jeżeli osiągasz dobre wyniki w nauce oraz będziesz aktywnie działał w organizacjach studenckich, kołach naukowych, uczelnianym radiu i telewizji będziesz mógł studiować na KPSW bezpłatnie.


OFERTA EDUKACYJNA 

Jednolite 5 -letnie studia magisterskie

Studia licencjackie

Studia inżynierskie

Studia magisterskie


przejdź do spisu treści

Prawo 5-letnie jednolite magisterskie


Dlaczego warto studiować Prawo na AKP?

 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich oraz specjalistów: profesorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, notariuszy
 • studia uprawniają do podjęcia aplikacji prawniczych (m.in. adwokackiej, radcowskiej, sędziowskiej, prokuratorskiej, komorniczej)
 • na wydziale organizowane są specjalistyczne kursy przygotowawcze na aplikacje
 • nasi dotychczasowi absolwenci osiągali najwyższe wyniki na egzaminach na aplikacje oraz studiują w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
 • Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych zajął po raz drugi z zrędu III miejsce w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Uczelnie niepubliczne w 2022 roku
 • udzielając się w Studenckim Kole Naukowym „Klinika Prawa” studenci mają możliwość udzielania porad prawnych pod nadzorem wykładowców

Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • poszczególnych dziedzin prawa
 • praktycznego stanowienia i funkcjonowania prawa
 • teorii i filozofii prawa oraz doktryn polityczno-prawnych
 • ochrony praw człowieka oraz organów ochrony prawnej
 • dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego
 • wykorzystywania zagadnień metodologicznych oraz historyczno-prawnych
 • rozumienia i stosowania aktów normatywnych
 • warsztatu pracy prawnika, nauki konstruowania pism procesowych, negocjacji, retoryki i innych narzędzi komunikacji
 • zasad i regulacji określających funkcjonowanie organów państwa, instytucji unijnych oraz międzynarodowych
 • zagadnień dotyczących nauk społecznych i ekonomicznych
 • znajomości języków obcych, w tym umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym

Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • kancelarie (np. jako członek zespołu opracowującego różnorodne zagadnienia prawnicze)
 • organy wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
 • korporacje ochrony prawnej (adwokatura, radcowie prawni, notariat)
 • administracja rządowa
 • urzędy i izby skarbowe
 • policja

Instytucje współpracujące:

 • Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy

przejdź do spisu treści

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia 5-letnie magisterskie


Po ukończeniu kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - studia nauczycielskie - zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • teoretycznych podstaw pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • dokonywania diagnozy pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • dydaktyki pierwszych lat nauczania
 • psychologii wychowawczej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • wykorzystywania w pracy pedagogiki zabawy i dramy
 • umiejętności interpersonalnych i wychowawczych
 • prowadzenia edukacji: językowej, matematycznej, przyrodniczej i ekologicznej w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotów artystycznych

Po ukończeniu kierunku możesz pracować m. in. w: instytucjach organizujących czas wolny dzieciom, możesz też prowadzić zajęcia w ramach edukacji domowej i innych form zgodnych z aktualnym stanem prawnym, w poradniach pedagogicznych, w szkole, w przedszkolu, w poradniach, w redakcjach czasopism pedagogicznych.


przejdź do spisu treści

Akademia Kujawsko-Pomorska kształci studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na 3,5-letnich studiach inżynierskich

Studia inżynierskie


na kierunkach:

Geodezja i kartografia

o ukończeniu kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • wykonywania prac geodezyjnych na rzecz budownictwa, inżynierii środowiska i gospodarki przestrzennej
 • dokonywania pomiarów geodezyjnych, pomiarów i identyfikacji deformacji i przemieszczeń konstrukcji i obiektów budowlanych, analiz przestrzennych, analiz zmian form użytkowania gruntów
 • geodezji inżynieryjnej i satelitarnej, fotogrametrii i teledetekcji
 • podstaw kartografii, geomatyki, geoinformatyki oraz wyceny nieruchomości• wykonywania opracowań geodezyjno-kartograficznych, takich jak mapy i pliki informacji geoprzestrzennych, stanowiących nie-zbędny materiał w planowaniu przestrzennym, inwestycjach budowlanych i gospodarce nieruchomościami
 • operowania technikami współczesnej elektroniki, w celu pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji o zjawiskach i obiektach w otaczającym nas środowisku geograficznym
 • nowoczesnych technologii pomiarowych i obliczeń związanych z pracami geodezyjnymi
 • przygotowania do zdobycia kwalifikacji w zakresie wyceny i obrotu nieruchomościami
 • wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, dokonywania obsługi geodezyjnej inwestycji przemysłowych, komunalnych i tras
 • posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu geodezji i kartografi
 • pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji
 • podstawowej wiedzy z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii
 • znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych
Budownictwo

Po ukończeniu kierunku BUDOWNICTWO zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • budownictwa ogólnego, energooszczędnego oraz problematyki związanej z rewitalizacją obiektów budowlanych
 • projektowania konstrukcji w obszarze statyki i mechaniki budowli
 • stosowania na całym świecie z uwzględnieniem możliwości użytkowania wybranych materiałów budowlanych dla zróżnicowanych stref klimatycznych
 • podstaw wykonawstwa obiektów budowlanych, mieszkaniowych, przemysłowych, projektowania obiektów budowlanych
 • kierowania zespołami ludzkimi oraz produkcją, stosowania nowoczesnych technologii i technik komputerowych w wykonawstwie i projektowania obiektów budowlanych, a także wytwarzania materiałów budowlanych

Absolwent po zakończeniu studiów I stopnia, może ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych, w zakresie przewidzianym przepisami Izby Inżynierów Budownictwa. Uprawnienia te pozwalają mu kierować realizacją obiektów budowlanych o określonych w przepisach gabarytach.

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Informatyka

Po ukończeniu kierunku INFORMATYKA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • inżynierii oprogramowania
 • działania systemów komputerowych i operacyjnych
 • technologii sieciowej oraz przedmiotów specjalnościowych
 • ogólnych i specjalistycznych zagadnień informatyki, wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu systemów informatycznych
 • łączenia wiedzy informatycznej z wiedzą z zarządzania, co umożliwi sprawną współpracę ze specjalistami z zakresu biznesu i marketingu
 • działania współczesnych systemów komputerowych oraz pracy w zespołach programistycznych
 • znajomości specjalistycznego języka angielskiego dla informatyków
 • wykorzystywania nabytej wiedzy do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki
 • działania współczesnego sprzętu komputerowego oraz urządzeń z nim współpracujących, a także systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych
 • sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej oraz teleinformatyki

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.


przejdź do spisu treści

Akademia Kujawsko-Pomorska kształci studentów  w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na:

3-letnich studiach licencjackich na kierunkach:


Administracja

Po ukończeniu kierunku ADMINISTRACJA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • rodzajów instytucji administracyjno-prawnych, ich struktur oraz specyfiki w skali krajowej i międzynarodowej
 • postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
 • organizacji i zarządzania w administracji
 • podstaw prawa cywilnego, prawa pracy, urzędniczego i ochrony środowiska
 • instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej
 • ustroju samorządu terytorialnego
 • analizy sposobu załatwiania spraw administracyjnych i przebiegu postępowania w tych sprawach
 • prawidłowego stosowania przepisów prawnych, wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
 • dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia administracyjno-prawnego, w tym rynku pracy
 • wykazywania się aktywną postawą wobec problemów etycznych w działalności zawodowej
 • stosowania praktycznych umiejętności doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
 • znajomości co najmniej jednego języka obce

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Ekonomia

Po ukończeniu kierunku EKONOMIA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • podstaw funkcjonowania współczesnej gospodarki
 • mikroekonomii, makroekonomii, zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, rachunkowości, analizy ekonomicznej,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawa, polityki społecznej i gospodarczej, gospodarki regionalnej
 • procesów zachodzących we współczesnej ekonomii
 • ważnych narzędzi do lepszego zrozumienia świata, w którym żyjesz
 • praktycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • wykorzystania zdobytych umiejętności praktycznych doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
 • znajomości co najmniej jednego języka obcego
 • sprawnego korzystania z niezbędnych w pracy aplikacji komputerowych oraz Internetu
 • solidnej podstawy merytorycznej do znalezienia atrakcyjnej pracy w swoim zawodzie

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Pedagogika

Po ukończeniu kierunku PEDAGOGIKA I stopnia zdobędziesz podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • rozwoju człowieka, jego wychowania i kształcenia, różnorodnych więzi społecznych
 • społecznych i środowisk wychowawczych, bazujących na filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstawach
 • tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych oraz subdyscyplin pedagogiki
 • metodyki wykonywania zadań, norm i procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
 • analizy, diagnozy i prognozowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
 • wykorzystywania wiedzy teoretycznej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych oraz projektowania działań pedagogicznych i rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych
 • poczucia sensu, wartości i potrzeby podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym
 • stosowania badań pozwalających na analizowanie przykładów badań i konstruowania oraz prowadzenia własnych badań pedagogicznych
 • podejmowania wyzwań zawodowych, trudu pracy oraz wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w obszarze pedagogiki

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Finanse i Rachunkowość

Po ukończeniu kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • makro i mikroekonomii, bankowości, ubezpieczeń, prawa finansowego, zarządzania instytucjami finansowymi
 • zasad funkcjonowania systemu finansowego, podstaw ekonomii, zasad prowadzenia rachunkowości
 • systemu podatkowego, prawnego i formalnych podstaw funkcjonowania systemu rachunkowości i finansów
 • funkcjonowania krajowych i zagranicznych rynków finansowych
 • używania metod i narzędzi z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości
 • analizy i oceny podstawowych zjawisk gospodarczych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych
 • przygotowania dokumentacji finansowo-księgowej do celów ewidencyjno-decyzyjnych organizacji
 • interpretowania danych z dokumentów i sprawozdań finansowych oraz prowadzenia efektywnej analizy ekonomiczne

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Filologia

Dlaczego warto studiować Filologię na KPSW?

 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich oraz specjalistów
 • programy kształcenia przewidują co najmniej 600 godzin praktycznej nauki języka obcego
 • w toku studiów będziesz mieć okazję udziału w konferencjach naukowych, warsztatach, kursach
 • oferujemy wymianę studencką i praktyki międzynarodowe m.in. w ramach programu Erasmus+
 • wyposażamy w kompetencje niezbędne na rynku pracy
 • moduły kształcenia wybierane w ramach zakresu rozszerzają wiedzę i umiejętności naszych absolwentów.  

Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • zaawansowanej znajomości wybranego języka obcego
 • naturalnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach społecznych i zawodowych
 • kultury, historii i literatury obszaru językowego specjalności głównej
 • praktycznej znajomości drugiego języka
 • zaawansowanej znajomości trzeciego języka w przypadku skorzystania z możliwości wyboru drugiej specjalności

Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • instytucje edukacyjne, oświatowe, kulturalne
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • międzynarodowe korporacje
 • przedsiębiorstwa zajmujące się handlem międzynarodowym
 • instytucje międzynarodowe wymagające pośrednictwa wielojęzycznego profesjonalisty
 • firmy z branży IT
 • agencje tłumaczeniowe
 • wydawnictwa książkowe i prasowe
 • środki masowego przekazu, portale informacyjne i internetowe
Praca socjalna

Dlaczego warto studiować Pracę socjalną na AKP?

 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich oraz specjalistów z zakresu pracy socjalnej/polityki społecznej
 • podczas studiów będziesz miał okazję realizować projekty socjalne i praktyki studenckie w wybranych instytucjach pomocy społecznej
 • w toku studiów będziesz mógł brać udział w konferencjach naukowych, warsztatach, kursach
 • oferujemy wymianę studencką i praktyki międzynarodowe m.in. w ramach programu Erasmus+
 • wyposażamy w kompetencje niezbędne na rynku pracy

Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • istoty, funkcji, celów, form i metod pracy socjalnej
 • wiedzy o człowieku jako podmiocie myślącym i działającym oraz jego rozwoju w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, a także o głównych środowiskach życia człowieka istotnych dla pracy socjalnej
 • zaburzeń funkcjonowania środowiska społecznego, jego rodzajach, problemach i patologiach w kontekście marginalizacji społecznej i wykluczenia społecznego
 • metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań, służących rozwiązywaniu problemów dotyczących ograniczonych możliwości zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo--wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa
 • rozwiązywania problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc, gdy wy-stępuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym, między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach osób niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przy-stosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa
 • dokonywania diagnozy sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych
 • przywracania i podtrzymywania właściwych interakcji jednostki ze społeczeństwem, stosowania metod motywowania i aktywizowania osób niezaradnych społecznie, inicjowania nowych form pomocy osobom potrzebującym

Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • ośrodki polityki społecznej
 • centra pomocy rodzinie i pomocy społecznej
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • ośrodki wsparcia
 • ośrodki opiekuńczo-adaptacyjne
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • domy pomocy społecznej
 • jednostki ds. zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu
 • zakłady karne
 • ośrodki dla uchodźców
 • placówki dla bezdomnych
 • jednostki zajmujące się diagnozowaniem problemów społecznych,
 • organizacje pozarządowe i stowarzyszenia biorące udział w programach aktywnej walki z bezrobociem
Pielęgniarstwo

3-letnie studia licencjackie (I stopień)

Dlaczego warto studiować Pielęgniarstwo na AKP?

 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich oraz specjalistów - praktyków
 • dysponujemy kompleksowo wyposażonymi pracowniami kształcenia umiejętności pielęgniarskich
 • współpracujemy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz licznymi placówkami służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim
 • przygotowujemy do zawodu poszukiwanego na rynku pracy
 • oferujemy dodatkowe kursy i szkolenia
 • program studiów został przygotowany wg standardów obowiązujących w Unii Europejskiej

Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • problematyki i zadań praktycznych zawodu pielęgniarki
 • zasad wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich
 • problematyki relacji człowiek – środowisko społeczne
 • promocji zdrowia i zdrowia publicznego
 • znajomości procesu kształcenia w ujęciu edukacji zdrowotnej
 • problematyki ubezpieczeń zdrowotnych, ich systemu w Polsce i Unii Europejskiej
 • podstaw prawnych wykonywania zawodu pielęgniarki
 • zasad racjonalnego żywienia
 • szeroko pojętej profilaktyki i prewencji chorób,
 • zasad funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce oraz wybranych krajach UE

Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • szpitale
 • przychodnie
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • hospicja,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • domy pomocy społecznej
Prawo i obronność

Po ukończeniu kierunku BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ odbędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • systemu obronnego państwa
 • zagadnień teorii i praktyki wojennej
 • obrony terytorialnej kraju
 • zarządzania kryzysowego
 • logistyki cywilnej
 • logistyki obronnej
 • analizy i oceny przyszłego i teraźniejszego środowiska działań militarnych w kraju i poza jej granicami.

Po ukończeniu kierunku możesz pracować m. in w:  instytucjach naukowych, resorcie Ministerstwa Obrony Narodowej, resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przemyśle obronnym, jednostkach sił zbrojnych, policja i innych służbach.

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Prawo w zarządzaniu

Po ukończeniu kierunku PRAWO W ZARZĄDZANIU zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • prawa zobowiązań
 • prawa handlowego
 • prawa gospodarcego
 • nauk związanych z ekonomią
 • nauk związanych z zarządzaniem

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Obronność i bezpieczeństwo

Po ukończeniu kierunku BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ odbędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • systemu obronnego państwa
 • zagadnień teorii i praktyki wojennej
 • obrony terytorialnej kraju
 • zarządzania kryzysowego
 • logistyki cywilnej
 • logistyki obronnej
 • •analizy i oceny przyszłego i teraźniejszego środowiska działań militarnych w kraju i poza jej granicami.

Po ukończeniu kierunku możesz pracować m. in w:  instytucjach naukowych, resorcie Ministerstwa Obrony Narodowej, resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przemyśle obronnym, jednostkach sił zbrojnych, policja i innych służbach.

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Psychokryminalistyka

Po ukończeniu kierunku PSYCHOKRYMINALISTYKA - zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • prawa karnego
 • psychologii
 • pedagogiki
 • socjologii
 • rekonstrukcji zdarzeń
 • odkrywania drogi od śladu do sprawy
 • profilowania sprawców przestępstw
 • przeprowadzania przesłuchać świadków lub podejrzanych
 • poznawanie zasad działania i psychologicznych kosztów związanych z pracą służb interwencyjnych i penitencjarnych

Po ukończeniu kierunku możesz pracować m. in. w: policja, straż, służby mundurowe, sąd, prokuratura, ośrodki resocjalizacji, agencje detektywistyczne

Kultura cyfrowa i cyberbezpieczeństwo

Po ukończeniu kierunku KULTURA CYFROWA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO  zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci
 • systemów informatycznych
 • systemów telekomunikacyjnych
 • metod i narzędzi do ochrony danych w sieci
 • wykorzystywania nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych
 • mediów społecznych
 • sztuki nowych mediów
 • krytycznego myślenia
 • znajomości niezbędnych narzędzi do zrozumienia, analizy i aktywnego uczestniczenia we współczesnej kulturze – rola odbiorcy i twórcy

Po ukończeniu kierunku możesz pracować m. in. w: centra danych, sektor bankowy, agencjach reklamowych, firmach PR.

Kultury i religie świata

Po ukończeniu kierunku KULTURY  I RELIGIE ŚWIATA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • odmiennych systemów religijnych
 • sztuki i literatury światowej
 • kulturoznawstwa
 • literaturoznawstwa
 • biblistyki

Po ukończeniu kierunku możesz pracować m. in. w: uczelniach polskich, uczelniach zagranicznych, ośrodkach badawczych, redakcjach czasopism, muzeach, teatrach, galeriach sztuki

Law in Business

After completing the LAW IN BUSINESS course, you will gain knowledge, skills and competencies in the area of:

 • contract law
 • commercial law
 • business law
 • sciences related to economics
 • sciences related to management

The knowledge, skills, competencies obtained after completing the course are further expanded upon completion of modules in the various ranges.

Economics

After graduating from the field of ECONOMISC, you will acquire knowledge, skills and competencies in the area of:

 • fundamentals of modern economy
 • microeconomics, macroeconomics, management, public finance and financial markets, accounting, economic analysis,
 • international economic relations, law, social and economic policy, regional economy
 • processes taking place in modern economics
 • important tools to better understand the world you live in
 • practical thinking and problem solving
 • use of acquired practical skills perfected also through student internships
 • knowledge of at least one foreign language
 • efficient use of computer applications and the Internet, which are indispensable in your work
 • a solid factual basis for finding an attractive job in your profession

The knowledge, skills, competencies obtained after completing the course are further expanded upon completion of modules in the various ranges.

Cultures and Religions of the World

After graduating from the DIGITAL CULTURE AND CYBER SECURITY course, you will gain knowledge, skills and competencies in the area of:

 • network security issues
 • information systems
 • telecommunication systems
 • methods and tools for network data protection
 • use of modern ICT tools
 • social media
 • art of new media
 • critical thinking
 • knowledge of the necessary tools to understand, analyze and actively participate in contemporary culture - the role of viewer and creator

After completing the course of study, you can work in: data centers, the banking sector, advertising agencies, PR companies, among others.

English studies

Studying English Studies you will acquire knowledge, skills and competences in the area of:

 • linguistics, literary studies, cultural studies and history of the countries of the English language area
 • language skills that enable you to communicate effectively orally and in writing in social and professional situations
 • grammatical structures, vocabulary, idiom and phonetics of English
 • critical thinking, theories and techniques of analysis and interpretation of cultural and literary texts
 • basic knowledge related to interpreting and translation techniques and workshops
 • proficient use of multimedia tools
 • knowledge of issues related to social communication, public relations and management of personal and social resources
 • practical knowledge of a second language of choice (Russian, Spanish, German to choose)

Examples of jobs after graduation:

 • educational, educational, cultural institutions
 • governmental and local government institutions
 • multinational corporations
 • companies engaged in global trade
 • companies oriented to cooperation with countries of the Far East
 • corporations originating from the circle of Asian cultures
 • international institutions requiring the intermediation of a multilingual professional
 • advertising and promotional agencies
 • public relations companies
 • national and international tourist organizations
 • travel agencies
 • transport companies
 • translation agencies
 • trade and service companies
ПРАВО В УПРАВЛІННІ

По закінченню курсу "ПРАВО В УПРАВЛІННІ" ви отримаєте знання, навички та компетенції у сфері

 • договірне право
 • господарське право
 • господарське право
 • економічні науки
 • управлінські науки

Знання, навички та компетенції, набуті після завершення навчання, поглиблюються шляхом проходження модулів у конкретних галузях.

 


przejdź do spisu treści

Akademia Kujawsko-Pomorska kształci studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na:

2-letnich studiach magisterskich na kierunkach:


Pielęgniarstwo (II stopień)

Dlaczego warto studiować Pielęgniarstwo II stopnia na AKP?

 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich oraz specjalistów - praktyków
 • dysponujemy kompleksowo wyposażonymi pracowniami kształcenia umiejętności pielęgniarskich
 • współpracujemy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz licznymi placówkami służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim
 • przygotowujemy do zawodu poszukiwanego na rynku pracy
 • oferujemy dodatkowe kursy i szkolenia
 • program studiów został przygotowany wg standardów obowiązujących w Unii Europejskiej

Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • pielęgniarstwa i innych nauk medycznych
 • rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych
 • określania standardów profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta
 • samodzielnego prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności
 • organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej
 • organizowania pracy zespołu, opracowywania założeń polityki kadrowej oraz planu zatrudniania personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską
 • opracowywania i wdrażania do praktyki zawodowej narzędzie monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej
 • opracowywania programów edukacji zdrowotnej i realizowania ich w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych

Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • szpitale
 • przychodnie
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • hospicja
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • domy pomocy społecznej

Opis efektów kształcenia dla kierunku PIELĘGNIARSTWO, (stacjonarne i niestacjonarne), profil praktyczny zgodne z:

 • rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa-załącznik nr 4 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielęgniarstwo B. Studia drugiego stopnia (Dz. U. 2012, poz. 631 ze zm.),
 • uzupełnionego w drodze Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2016 poz. 1908)
 • oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2016, poz. 1332).
Administracja

Po ukończeniu kierunku ADMINISTRACJA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • rodzajów instytucji administracyjno-prawnych, ich struktur oraz specyfiki w skali krajowej i międzynarodowej
 • postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
 • organizacji i zarządzania w administracji
 • podstaw prawa cywilnego, prawa pracy, urzędniczego i ochrony środowiska
 • instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej
 • ustroju samorządu terytorialnego
 • analizy sposobu załatwiania spraw administracyjnych i przebiegu postępowania w tych sprawach
 • prawidłowego stosowania przepisów prawnych, wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
 • dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia administracyjno-prawnego, w tym rynku pracy
 • wykazywania się aktywną postawą wobec problemów etycznych w działalności zawodowej
 • stosowania praktycznych umiejętności doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
 • znajomości co najmniej jednego języka obcego
Ekonomia

Po zakończeniu kierunku Ekonomia II stopnia  zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze:

 • poszerzonej, w porównaniu do absolwenta studiów pierwszego stopnia, wiedzy i umiejętności w zakresie  ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi
 • korzystania z zaawansowanych narzędzi matematyczno-statystycznych
 • modelowania przebiegu procesów ekonomicznych w skali mikro- i makroekonomicznej
 • wykorzystania koncepcji teoretycznych do analizy funkcjonowania rynku międzynarodowego i gospodarki światowej
 • posługiwania się wiedzą i modelami w analizie zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie
 • posługiwania się technikami i narzędziami badawczymi oraz korzystania ze źródeł literatury i baz zdanych
 • przygotowania do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich
 • podjęcia własnej działalności gospodarczej
Pedagogika

Po ukończeniu kierunku PEDAGOGIKA II stopnia zdobędziesz poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • rozwoju człowieka, jego wychowania i kształcenia, różnorodnych więzi społecznych
 • społecznych i środowisk wychowawczych, bazujących na filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstawach
 • tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych oraz subdyscyplin pedagogiki
 • metodyki wykonywania zadań, norm i procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
 • analizy, diagnozy i prognozowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
 • wykorzystywania wiedzy teoretycznej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych oraz projektowania działań pedagogicznych i rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych
 • poczucia sensu, wartości i potrzeby podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym
 • stosowania badań pozwalających na analizowanie przykładów badań i konstruowania oraz prowadzenia własnych badań pedagogicznych
 • podejmowania wyzwań zawodowych, trudu pracy oraz wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w obszarze pedagogiki

Tworzymy dla studentów możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w 2-letnim cyklu edukacyjnym poprzez propozycję studiów równoległych. W tym samym czasie można studiować kierunek Pedagogika II stopnia oraz podjąć studia podyplomowe w wybranym zakresie oraz uzyskać dodatkowy certyfikat krajowy lub międzynarodowy.

Co student zyskuje?

 • kwalifikację podstawową wybranego kierunku (który wybrał na studiach II stopnia)
 • kwalifikację na studiach podyplomowych z dodatkowymi certyfikatami
 • czas i pieniądze!
Budownictwo

Po ukończeniu kierunku BUDOWNICTWO zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • budownictwa ogólnego, energooszczędnego oraz problematyki związanej z rewitalizacją obiektów budowlanych
 • projektowania konstrukcji w obszarze statyki i mechaniki budowli
 • stosowania na całym świecie z uwzględnieniem możliwości użytkowania wybranych materiałów budowlanych dla zróżnicowanych stref klimatycznych
 • podstaw wykonawstwa obiektów budowlanych, mieszkaniowych, przemysłowych, projektowania obiektów budowlanych
 • kierowania zespołami ludzkimi oraz produkcją, stosowania nowoczesnych technologii i technik komputerowych w wykonawstwie i projektowania obiektów budowlanych, a także wytwarzania materiałów budowlanych

Absolwent po zakończeniu studiów II stopnia, może ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych, w zakresie przewidzianym przepisami Izby Inżynierów Budownictwa. Uprawnienia te pozwalają mu kierować realizacją obiektów budowlanych bez ograniczeń.

Prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej w biznesie

Po ukończeniu kierunku PRAWO MIĘDZYNARODOWE I UNII EUROPEJSKIEJ W BIZNESIE zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • pozyskania kompetencji menedżerskich
 • umiejętności samodzielnego zgłębiania prawnych aspektów obrotu gospodarczego
 • analizy oraz oceny wzajemnych relacji i interakcji między „zewnętrznymi” oraz „wewnętrznymi” czynnikami ekonomicznymi, społecznymi i prawnymi wpływającymi na sytuację przedsiębiorstw i innych organizacji gospodarczych na arenie międzynarodowej
 • opracowywania i realizowania działań (zadań) gospodarczych z uwzględnieniem ich ekonomicznego, społecznego i prawnomiędzynarodowego wymiaru.

Po ukończeniu kierunku możesz pracować m. in. w: międzynarodowych przedsiębiorstwach, międzynarodowych korporacjach, departamentach odpowiedzialnych za obsługę prawną przedsiębiorstwa, własnej działalności gospodarczej lub doradczej, jednostkach administracji (rządowej oraz samorządowej)

Prawo w zarządzaniu

Po ukończeniu kierunku PRAWO W ZARZĄDZANIU zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • prawa zobowiązań
 • prawa handlowego
 • prawa gospodarcego
 • nauk związanych z ekonomią
 • nauk związanych z zarządzaniem
Bezpieczeństwo i obronność

Po ukończeniu kierunku BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ odbędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • systemu obronnego państwa
 • zagadnień teorii i praktyki wojennej
 • obrony terytorialnej kraju
 • zarządzania kryzysowego
 • logistyki cywilnej
 • logistyki obronnej
 • analizy i oceny przyszłego i teraźniejszego środowiska działań militarnych w kraju i poza jej granicami.

Po ukończeniu kierunku możesz pracować m. in w:  instytucjach naukowych, resorcie Ministerstwa Obrony Narodowej, resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przemyśle obronnym, jednostkach sił zbrojnych, policja i innych służbach.

Psychokryminalistyka

Po ukończeniu kierunku PSYCHOKRYMINALISTYKA - zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • prawa karnego
 • psychologii
 • pedagogiki
 • socjologii
 • rekonstrukcji zdarzeń
 • odkrywania drogi od śladu do sprawy
 • profilowania sprawców przestępstw
 • przeprowadzania przesłuchać świadków lub podejrzanych
 • poznawanie zasad działania i psychologicznych kosztów związanych z pracą służb interwencyjnych i penitencjarnych

Po ukończeniu kierunku możesz pracować m. in. w: policja, straż, służby mundurowe, sąd, prokuratura, ośrodki resocjalizacji, agencje detektywistyczne

Kultura cygrowa i cyberbezpieczeństwo

Po ukończeniu kierunku KULTURA CYFROWA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO  zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci
 • systemów informatycznych
 • systemów telekomunikacyjnych
 • metod i narzędzi do ochrony danych w sieci
 • wykorzystywania nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych
 • mediów społecznych
 • sztuki nowych mediów
 • krytycznego myślenia
 • znajomości niezbędnych narzędzi do zrozumienia, analizy i aktywnego uczestniczenia we współczesnej kulturze – rola odbiorcy i twórcy

Po ukończeniu kierunku możesz pracować m. in. w: centra danych, sektor bankowy, agencjach reklamowych, firmach PR.

Kultury i religie świata

Po ukończeniu kierunku KULTURY  I RELIGIE ŚWIATA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • odmiennych systemów religijnych
 • sztuki i literatury światowej
 • kulturoznawstwa
 • literaturoznawstwa
 • biblistyki

Po ukończeniu kierunku możesz pracować m. in. w: uczelniach polskich, uczelniach zagranicznych, ośrodkach badawczych, redakcjach czasopism, muzeach, teatrach, galeriach sztuki

International and European Union Business Law

After completing the course in INTERNATIONAL AND EUROPEAN UNION LAW IN BUSINESS you will gain knowledge, skills and competencies in the area of:

 • acquisition of managerial competence
 • the ability to independently explore the legal aspects of business transactions
 • analysis and evaluation of mutual relations and interactions between "external" and "internal" economic, social and legal factors influencing the situation of enterprises and other economic organizations in the international arena
 • development and implementation of economic activities (tasks) taking into account their economic, social and legal international dimensions.

After completing the course of study, you can work, among others, in: multinational companies, international corporations, departments responsible for legal services to the enterprise, your own business or consulting activities, administrative units (government and local government)

Law in Business

After completing the LAW IN BUSINESS course, you will gain knowledge, skills and competencies in the area of:

 • contract law
 • commercial law
 • business law
 • sciences related to economics
 • sciences related to management
Economics

Po zakończeniu kierunku Ekonomia II stopnia  zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze:

 • poszerzonej, w porównaniu do absolwenta studiów pierwszego stopnia, wiedzy i umiejętności w zakresie  ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi
 • korzystania z zaawansowanych narzędzi matematyczno-statystycznych
 • modelowania przebiegu procesów ekonomicznych w skali mikro- i makroekonomicznej
 • wykorzystania koncepcji teoretycznych do analizy funkcjonowania rynku międzynarodowego i gospodarki światowej
 • posługiwania się wiedzą i modelami w analizie zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie
 • posługiwania się technikami i narzędziami badawczymi oraz korzystania ze źródeł literatury i baz zdanych
 • przygotowania do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich
 • podjęcia własnej działalności gospodarczej
Cultures and Religions of the World

After graduating from the DIGITAL CULTURE AND CYBER SECURITY course, you will gain knowledge, skills and competencies in the area of:

 • network security issues
 • information systems
 • telecommunication systems
 • methods and tools for network data protection
 • use of modern ICT tools
 • social media
 • art of new media
 • critical thinking
 • knowledge of the necessary tools to understand, analyze and actively participate in contemporary culture - the role of viewer and creator

After completing the course of study, you can work in: data centers, the banking sector, advertising agencies, PR companies, among others.

ПРАВО В УПРАВЛІННІ

По закінченню курсу "ПРАВО В УПРАВЛІННІ" ви отримаєте знання, навички та компетенції у сфері

 • договірне право
 • господарське право
 • господарське право
 • економічні науки
 • управлінські науки

Знання, навички та компетенції, набуті після завершення навчання, поглиблюються шляхом проходження модулів у конкретних галузях.


przejdź do spisu treści

Nowa oferta Studiów Podyplomowych


Proponujemy Państwu kierunki studiów podyplomowych w nowej ofercie programowej dostosowane do sygnalizowanych potrzeb przez przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego oraz rozporządzeń MEN dotyczących nowej podstawy programowej, wspomagania psychologiczno – pedagogicznego i standardów kształtowania nauczycieli.


Filozofia kształcenia na studiach podyplomowych CKPiU KPSW oparta została na kilku ważnych przesłankach,

takich jak :

 • innowacyjność,
 • partnerstwo edukacyjne krajowe i zagraniczne,
 • efektywność w doborze kadry edukacyjnej z przesłanką usprawniania kształcenia,
 • stosowanie obowiązującego prawa.
Studia podyplomowe nauczycielskie odpowiadają obowiązującym standardom kształcenia nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 2019 r.

Do świadectwa studiów podyplomowych wydawany będzie suplement potwierdzający, że studia prowadzone były zgodnie:

 • z standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela
 • słuchacz uzyskał przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela z wskazaniem przedmiotu, rodzaju zajęć, które może przeprowadzać.

Wprowadzamy zmianę dotyczącą procesu dyplomowania.

Pracę dyplomową zastąpi jako zadanie końcowe dla słuchacza projekt edukacyjny, którego temat będzie dostosowany do wybranego przez słuchacza obszaru zawodowego.

Wdrażamy do procesu dydaktycznego przedmiot – wizyta studyjna . Celem tego działania jest upraktycznienie kształcenia.

Rozszerzamy współpracę krajową i zagraniczną w oparciu o wybrane ośrodki terapeutyczne:

 • Integracja Sensoryczna ( Hiszpania, Portugalia)
 • Spektrum Autyzmu (Niemcy, Holandia, Włochy)
 • Wczesne wspomaganie dzieci i młodzieży, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Dania, Włochy)

Wdrażać będziemy dla kierunków kształcenia propozycje kursów tematycznych. Będą one przedstawione w opisie kierunku kształcenia (Informator, strona internetowa).

Cały cykl nauczania, uczenia się będzie planowany dla jego upraktycznienia i europeizacji.

Studenci KPSW, którzy podejmą równolegle studia podyplomowe na etapie studiów magisterskich będą uprawnieni do zastosowania wobec nich znacznych zniżek finansowych np. przygotowanie pedagogiczne stawka zasadnicza 2.950 zł dla studentów KPSW 1600 zł.

Zapraszamy serdeczne do studiowania podyplomowego w bardzo dobrze wyposażonej uczelni w sale specjalistyczne (terapii SI, logopedycznej, terapii ruchem, pomocy medycznej itp.)

Naszym ważnym przesłaniem jest tworzenie klimatu przyjaźni i dobrej relacji słuchacz - nauczyciel– partner.


Zapraszamy na naszą stronę internetową
podyplomowe.kpsw.edu.pl


Poznaj kierunki

Studia przygotowania zawodowego i wspomagania terapeutycznego

Studia dla sfery gospodarczej i instytucjonalnej

Studia przedmiotowe 

Kierunki realizowane w Pile

Kierunki realizowane w Poznaniu

Kierunki realizowane w Szymanowie/Morągu

Kierunki realizowane w Słupsku

Kierunki realizowane w Żyrardowie

Kierunki realizowane w Tychach

Kierunki realizowane w Lublinie

Kierunki realizowane w Kielcach

Kierunki realizowane w Opolu

Kierunki realizowane w Zielonej Górze

Kierunki realizowane w Garwolinie

Kierunki realizowane w Sępólnie Krajeńskim


przejdź do spisu treści

Największa i  najchętniej wybierana niepubliczna 
Uczelnia w regionie, nr 1 w Bydgoszczy

W rankingu PERSPEKTYW zajęliśmy 1 miejsce w województwie kujawsko – pomorskim wśród uczelni niepublicznych. 

Obecnie prowadzimy studia na 11 kierunkach magisterskich, inżynierskich i licencjackich oraz kilkudziesięciu kierunkach studiów podyplomowych. Z powodzeniem kształcimy liderów rynku pracy i przygotowujemy do dalszego rozwoju naukowego. Corocznie z naszej oferty korzysta kilka tysięcy osób. Nasi studenci systematycznie otrzymują stypendia, zdobywają nagrody i wyróżnienia.

Wszystkie prowadzone tu kierunki posiadają pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co daje studentom gwarancję rzetelnej realizacji programu studiów. Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w regionie prowadzimy studia na kierunku Prawo, oferując studentom szereg kursów przygotowujących do egzaminów na aplikacje. Absolwenci Prawa osiągnęli m.in. najlepszy wynik wśród kandydatów z całej Polski na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską.

Szeroko rozbudowana oferta zakresów na kierunku Pedagogika wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kandydatów. 

Uczelnia prowadzi kształcenie równoległe na studiach drugiego stopnia i studiach podyplomowych, jak i również możne studiować dwa kierunki w ramach jednego czesnego!

Dzięki Programowi Erasmus+ nasi studenci mogą podjąć studia, staże lub praktyki na uczelniach partnerskich i w ośrodkach akademickich w UE i poza Europą.

KPSW może poszczycić się znakomitą kadrą naukowców i praktyków z kraju i zagranicy.


Wysokie miejsca w rankingach uczelni wyższych!

AKP zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach uczelnii wyższych: w latach 2018 -2021 zajęliśmy I miejsce w Bydgoszczy i w województwie Kujawsko-Pomorskim wśród uczelni niepublicznych wg Perspektyw. Kierunek PRAWO realizowany jest na Wydziale wysoko ocenianym w Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej - w roku 2021 zajęliśmy III pozycję wśród uczelni niepublicznych.


Nauka w międzynarodowym środowisku

AKP jest Uczelnią, która organizuje szeroko zakrojone międzynarodowe inicjatywy naukowe, kulturalne i sportowe. Dzięki podpisanym umowom z zagranicznymi ośrodkami możesz studiować zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i poza jej granicami. Abyś mógł rozwijać się w międzynarodowym towarzystwie KPSW nawiązała współpracę między innymi z Turcją, Wielką Brytanią, Portugalią, Grecją, Włochami, Francją, Ukrainą, Kirgistanem, Chińską Republiką Ludową...


Komfortowa baza dydaktyczna

Dużym atutem AKP jest nowoczesna, własna baza o powierzchni ok 15  tysięcy metrów kwadratowych. Uczelnia posiada trzy własne obiekty usytuowane w samym centrum miasta: na ul. Toruńskiej 55-57, ul. Piotrowskiego 12-14 i ul. W.Bełzy 2. Każdy z budynków przystosowany jest do potrzeb niepełnosprawnych. Studiując u nas do swojej dyspozycji będziesz miał m.in. przestronne i komfortowe sale wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoria, nowoczesne sale komputerowe, sale sportową, bufety, punkty ksero, Radio Akademickie MEGAFON, Telewizję TVKPSW.


Bezpłatne studia dla najlepszych

W ramach systemu motywacyjnego możesz skorzystać z szeregu zniżek i ulg w opłacie czesnego. Z kolei jeżeli osiągasz dobre wyniki w nauce oraz będziesz aktywnie działał w organizacjach studenckich, kołach naukowych, uczelnianym radiu i telewizji będziesz mógł studiować na KPSW bezpłatnie.Akademia Kujawsko-Pomorska
kształci studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na:

3-letnich studiach licencjackich na kierunkach:

 • Administracja 
 • Ekonomia 
 • Pedagogika 
 • Finanse i Rachunkowość 
 • Filologia 
 • Praca socjalna 
 • Pielęgniarstwo

3,5-letnich studiach inżynierskich na kierunkach:

 • Geodezja i kartografia 
 • Budownictwo 
 • Informatyka 

5-letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku:

 • Prawo 5-letnie jednolite magisterskie 

2-letnich studiach magisterskich na kierunkach:

 • Administracja 
 • Ekonomia 
 • Pedagogika 
 • Pielęgniarstwo
 • Budownictwo 

Kliknij aby pobrać informator:


OFERTA EDUKACYJNA 

Jednolite 5 -letnie studia magisterskie

Studia licencjackie

Studia inżynierskie

 • Budownictwo:
  - Budownictwo ogólne
  - Budownictwo drogowe

 • Informatyka:
  - Inżynieria oprogramowania
  - Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów
  - Grafika komputerowa 3D

 • Geodezja i Kartografia:
  - Geodezja inżynieryjna
  - Gospodarka przestrzenna 

Studia magisterskie


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo i obronność I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
Cultures and Religions of the World I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
economics I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia ukraińska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
International and European Union Business Law II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kultura cyfrowa i cyberbezpieczeństwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kultury i religie świata I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
Law in Business I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo międzynarodowe i UE w biznesie II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo w zarządzaniu I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychokryminalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
Право в Yправлінні I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Biuro Rekrutacji
pokój 3B (parter) w budynku B
ul. Toruńska 55-57
Bydgoszcz 85-023

czynne:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8.00-18.00
Środa: 8.00-17.00
Czwartek: 8.00-18.00
Piątek: 8:00-17:00
Sobota: 8:00-16:00

500 149 149, 52 322 0 322
rekrutacja@akp.bydgoszcz.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Studiuj w najlepszej Uczelni w Bydgoszczy - Akademia Kujawsko-Pomorska

Twój Akademicki Kapitał Przyszłości

czytaj dalej

Wielki sukces KPSW w XV Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej

Kierunek PRAWO prowadzony na Wydziale Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW w Bydgoszczy zajął prestiżowe 3 miejsce wśród wszystkich ocenionych kierunków, prowadzonych przez uczelnie niepubliczne.

czytaj dalej

PIELĘGNIARSTWO studia I i II stopnia w Bydgoszczy

NOWOŚĆ 2021 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy

czytaj dalej

Jedno czesne - dwa kierunki Pedagogika + Praca Socjalna

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ZAPRASZA

czytaj dalej

Klinika Prawa

Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

czytaj dalej

Studia w językach obcych

w Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane