Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji EWSPA

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji EWSPA

Rok założenia: 1997 | Rektor: dr hab. Waldemar Gontarski, prof. EWSPA

przejdź do spisu treści

Trzy wartości tworzą silną i pożądaną społecznie uczelnię:

 • program naukowo dydaktyczny
 • kadra dydaktyczno-naukowa
 • zdeterminowani, dążący systematycznie do osiągnięcia ściśle sprecyzowanego celu, studenci.

Nasz program jest skoncentrowany na jednej fundamentalnej wartości, która jest dla nas jak mantra. Absolwenci muszą być przydatni zawodowo, szybko otrzymywać ciekawe oferty pracy za godziwe zarobki, a jednocześnie reprezentować najwyższy poziom kultury stanowiącej fundament demokratycznego państwa prawa.

Dzięki połączeniu teorii prawa i zasad wpojonych przez Platona, Arystotelesa, Marka Aureliusza czy Cycerona z życiowymi aspektami stosowania prawa w wielorakich konfliktach życiowych, za pomocą wybornych profesorów, sędziów, prokuratorów, adwokatów z ponad 20 letnim doświadczeniem uzyskujemy diament najwyższej próby tj. umiejętność do znajdowania właściwych rozwiązań by te konflikty w sposób sprawiedliwy rozsądzać i wskazywać innym ich rozwiązanie.

Jak wykazały ostatnie badania Ogólnopolskiego Systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów uczelni wyższych pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego absolwenci prawa EWSPA uzyskują o wiele szybciej oferty pracy za co najmniej dwa razy wyższe płace. To jest argument konkluzywny dla rekomendacji, by studiować prawo w EWSPA.

Kolejnym wyróżnikiem naszej Uczelni jest program IOS polegający na indywidualnej opiece sprawowanej przez wybranych mentorów profesorów, sędziów, prokuratorów nad każdym studentem, który wyrazi taka wolę.

Istotną dogodnością jest również możliwość studiowania z każdego miejsca na świecie dzięki technikom przekazywania wiedzy na odległość (distance learning). Indywidualna opieka sprawowana przez mentorów za pośrednictwem Skype wzbogaca metodę o osobisty kontakt audiowizualny.

Uczelnia jest niezwykle przyjazna studentom. Dziekani rozumieją problemy rodzinne, zawodowe czy zdrowotne studentów starając się, w swych indywidualnych decyzjach, dostosować do nich właściwy rytm studiowania.

Oferujemy stabilne, zrównoważone i konkurencyjne czesne dostosowane na każdą kieszeń. Dostępny jest również system stypendialny w postaci stypendium socjalnego, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi i stypendia specjalne.

Jeśli zatem chcecie Państwo wyruszyć na morze intelektualnej przygody, spełniając swoje marzenia zawodowe, przyjdźcie do Nas, do najstarszej niepublicznej uczelni prawniczej, która wypromowała już ponad 7 tys. absolwentów spełniających swoje życiowe ambicje w kancelariach adwokackich i radcowskich, pełniących funkcje sędziów i prokuratorów, wspinających się po szczeblach kariery ministerialnej, samorządowej tudzież politycznej.


Kierunki studiów

PRAWO

PODSTAWOWE INFORMACJE

TRYB STUDIÓW

Wydział Prawa w Warszawie – studia niestacjonarne oraz niestacjonarne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance learning)

Wydział Prawa w Londynie – studia niestacjonarne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance learning)

 • STUDIA STACJONARNE (STANDARD)

Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne w tej formule studiów odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie, w wyznaczonych przez uczelnię terminach od poniedziałku do piątku.

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Program studiów przewiduje warsztaty, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach. Dodatkowo, począwszy od I semestru każdy student może być objęty indywidualną, merytoryczną opieką profesorską.

 • STUDIA NIESTACJONARNE (STANDARD)

Prawo studia niestacjonarne (standard) oznacza, iż studia realizowane są w ustalonych terminach przez cały rok, z jedną czterotygodniową przerwą wakacyjną oraz jedną przerwą zimową na przełomie grudnia i stycznia. Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie (w wyznaczonych przez uczelnię terminach sobotnio-niedzielnych).

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Program studiów przewiduje warsztaty, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach. Dodatkowo, począwszy od I semestru każdy student może być objęty indywidualną, merytoryczną opieką profesorską.

Wszyscy studenci EWSPA uczestniczą w obligatoryjnych zajęciach tutorskich, przygotowujących od strony praktycznej do wykonywania zawodów prawniczych (sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza).

Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa oraz Law Center Club, których członkami są m.in. adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i prokuratorzy. Wraz ze społecznością prawniczą studenci mogą uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez ZPP o/Warszawa i LCC. 

 • STUDIA NIESTACJONARNE (DISTANCE LEARNING)

Prawo studia niestacjonarne (standard) oznacza, iż studia realizowane są w ustalonych terminach przez cały rok, z jedną czterotygodniową przerwą wakacyjną oraz jedną przerwą zimową na przełomie grudnia i stycznia. Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie (w wyznaczonych przez uczelnię terminach sobotnio-niedzielnych).

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Program studiów przewiduje warsztaty, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach. Dodatkowo, począwszy od I semestru każdy student może być objęty indywidualną, merytoryczną opieką profesorską.

Wszyscy studenci EWSPA uczestniczą w obligatoryjnych zajęciach tutorskich, przygotowujących od strony praktycznej do wykonywania zawodów prawniczych (sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza).

Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa oraz Law Center Club, których członkami są m.in. adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i prokuratorzy. Wraz ze społecznością prawniczą studenci mogą uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez ZPP o/Warszawa i LCC. 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W toku 10 semestralnych studiów (3, 5 roku) nasi studenci realizują pełny, akademicki program studiów prawniczych, uwieńczony egzaminem magisterskim oraz dyplomem magistra na kierunku Prawo, który otwiera im drogę do podjęcia wszelkiego typu aplikacji prawniczych: sędziowskiej, radcowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, komorniczej itp. Studia na kierunku Prawo dają również możliwości podjęcia pracy w sektorze prywatnego biznesu, w korporacjach międzynarodowych oraz pozarządowych organizacjach i instytucjach publicznych.

Program studiów został sformułowany w sposób, który traktuje „prawo” jako zjawisko interdyscyplinarne. Program składa się z modułów przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych. EWSPA oferuje rozszerzony program w zakresie takich dyscyplin, jak: prawo Unii europejskiej, czy prawo międzynarodowe, ponieważ naszą główną aspiracją jest przygotowanie absolwentów również do pracy w instytucjach unijnych i międzynarodowych. Dodatkowo duży nacisk kładziemy na edukację w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

więcej...

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZE

PODSTAWOWE INFORMACJE

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w EWSPA są realizowane w trybie niestacjonarnym, w formule distance – learning, a więc z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, łączącej zajęcia tradycyjne w siedzibie Uczelni z opcją online.

Program studiów jest realizowany w toku 6 semestrów akademickich, 3 lat. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. 

TRYB STUDIÓW

Wydział Prawa w Warszawie – studia niestacjonarne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance learning). 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W ramach studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w EWSPA zdobędziesz wiedzę teoretyczną, która pozwoli lepiej zrozumieć charakter zagrożeń wewnętrznych i sposoby skutecznego im przeciwdziałania.

W toku trzyletnich studiów studenci nowego kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną, która pozwoli im lepiej zrozumieć charakter zagrożeń wewnętrznych i sposoby skutecznego im przeciwdziałania. a  po osiągnięciu zakładanych efektów uczenia będą przygotowani do pracy w: administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach w komórkach zarządzania kryzysowego i obronnych, w instytucjach Unii Europejskiej, w służbach mundurowych (m.in. Policji, Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji), służbach ratowniczych oraz komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.

więcej...

ADMINISTRACJA EUROPEJSKA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Studia prowadzone są w ramach Indywidualnego Toku Studiów, począwszy już od I semestru. Umożliwia to znaczne skrócenie czasu trwania nauki, nawet do 2 lat! W ramach ITS możliwe jest łączenie wybranych semestrów w ciągu dwusemestralnej organizacji roku akademickiego.

Oznacza to, że w ciągu roku akademickiego w semestrach zimowym i letnim istnieje możliwość zrealizowania trzech semestrów programowych. Dzięki czemu studia mogą trwać krócej, a nasi studenci są w stanie szybciej, niż studenci innych uczelni uzyskać tytuł licencjata.

TRYB STUDIÓW

Wydział Administracji w Brukseli – studia niestacjonarne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance learning)

 • STUDIA NIESTACJONARNE (DISTANCE LEARNING)

Oznacza to, iż obok wykładów realizowanych w siedzibie Filii Wydziału Administracji EWSPA w Brukseli część wykładów przewidziana programem studiów  dostarczana jest studentom za pośrednictwem platformy edukacyjnej EWSPA, z możliwością ich odbioru na  komputerze, smartfonie, tablecie oraz w telewizorze w dowolnym momencie.

Dodatkowo zajęcia w formule distance-learning odbywają się w ramach webinariów, które są realizowane w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Student w trakcie webinarium może  komunikować się na bieżąco z wykładowcą, zadając merytoryczne pytania lub odpowiadając  na zapytania kadry prowadzącej zajęcia.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Głównym założeniem programowym studiów na kierunku Administracja Europejska jest przygotowanie absolwentów do działania w szeroko rozumianych instytucjach życia publicznego, a w szczególności w strukturach administracji publicznej na wszystkich szczeblach, w tym lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim i międzynarodowym. Studia oferują wiedzę, umiejętności i kompetencje, które zostaną przez absolwentów wykorzystane również w pracy w innych sektorach – pozarządowym i prywatnym – lub na styku tych sektorów.

więcej...


przejdź do spisu treści

KURSY I STUDIA PODYPLOMOWE

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w praktycznym kształceniu przedsiębiorców poszukujących funkcjonalnych rozwiązań prawnych usprawniających prowadzenie działalności biznesowych. Oferując sprofilowane kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe wyposaża swoich słuchaczy i absolwentów w narzędzia pozwalające umiejętnie korzystać z aktualnie obowiązujących regulacji prawnych. We wszystkich formach kształcenia proponowane programy są stale monitorowane oraz aktualizowane w oparciu o konsultacje z praktykami zawodów ekonomicznych i prawniczych.

Aby zagwarantować efektywną realizację wskazanych wyżej celów EWSPA powołała EUROPEJSKIE CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ


NASZE ATUTY

 • Kompetentni, doświadczeni wykładowcy oraz trenerzy
 • Fuzja wiedzy eksperckiej z doświadczeniem branżowym
 • Najwyższa jakość usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb
 • Profesjonalna wiedza dostarczana w przystępny i zrozumiały sposób
 • Nowatorskie spojrzenia na praktykę stosowania prawa
 • Zajęcia prowadzone w małych grupach

KURSY / SZKOLENIA PRAWNICZE

KURSY / SZKOLENIA OŚWIATOWE


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne Licencjat Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Dział rekrutacji

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00

e-mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl 
tel: +48 (22) 619 02 83
tel: +48 697 305 309

DZIEKANAT WARSZAWA

tel: +48 609 579 889
tel: +48 22 619 24 90
Godziny przyjęć:
Poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00 oraz w soboty i niedziele zjazdowe od 8.00 do 13.00

FILIA W BRUKSELI
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

OŚRODEK NAUKOWY EWSPA
Rue Emile Feron, 149-153
1060 Saint-Gilles

Tailor’s Factory budynek
tel: + 32 475 868 513
e-mail: bruksela@ewspa.edu.pl

REKRUTACJA
tel: +48 697 305 309
e-mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl

DZIEKANAT
e-mail: bkowalczyk@ewspa.edu.pl

FILIA W LONDYNIE
WYDZIAŁ PRAWA

OŚRODEK NAUKOWY EWSPA
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK)
238- 246 King Street, London W6 ORF
tel: +44 753 8763 281
e-mail: londyn@ewspa.edu.pl

REKRUTACJA
tel: +48 697 305 309
e-mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl

DZIEKANAT
e-mail: bkowalczyk@ewspa.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

STUDIA PRAWNICZE ONLINE, jakie dają korzyści?

W obecnej sytuacji wiele uczelni zaczyna korzystać ze zdalnej formy nauczania. EWSPA to jedna z nielicznych uczelni, która nie zawiesiła zajęć a tylko zmieniła ich formę na zdalną. Uczelnia będąc pionierem e-learningu ma wypracowane przez lata i sprawdzone rozwiązania, wykorzystując przy tym własną interaktywną platformę edukacyjną.

czytaj dalej

Studia prawnicze

coroczny hit na liście najbardziej obleganych kierunków studiów

czytaj dalej

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE - ostatnia szansa aby skorzystać z dofinansowania do 80 procent

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane