Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie rozstrzygnięty

Wręczono nagrody Miasta Poznania za wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie.

Już po raz 12 Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Przedmiot prac stanowi problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązań możliwych do wdrożenia w naszym mieście. Jednym z głównych kryteriów oceny prac jest ich utylitarny charakter. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz rozwoju Miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

Na XII edycję Konkursu wpłynęło 109 prac dyplomowych, w tym 39 rozpraw doktorskich oraz 70 prac magisterskich. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000,00 zł brutto oraz 5 wyróżnień nagrodzonych pamiątkowymi albumami, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000,00 zł brutto oraz 6 wyróżnienia nagrodzone pamiątkowymi albumami.

Łącznie w dotychczasowych edycjach Konkursu nagrodzono i wyróżniono 143 prace: 36 nagród w kategorii prac magisterskich (43 wyróżnienia); 33 nagrody w kategorii prac doktorskich (31 wyróżnień).

W kategorii prac doktorskich nagrody otrzymali:

1. Agnieszka Belter

"Strukturalne aspekty miRNA swoistych dla guzów mózgu"

Promotor: prof. dr hab. Mirosława Z. Naskręt-Barciszewska

Uczelnia: Polska Akademii Nauk w Poznaniu

Celem pracy było przeprowadzenie badań nad krótkimi niekodujacymi RNA (miRNA). Autorka wykazał, iż zaburzenia aktywnosci mikroRNA mogą mieć istotne znaczenie w procesach inicjacji i rozwoju chorób nowotworowych. Efektem pracy doktorskiej stało się stworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii zastosowania kwasów nukleinowych do terapii nowotworu mózgu. Wdrożenie wyników badań poczynionych w ramach pracy doktorskiej, może w istotny sposób wpłynąć na poprawę jakości i długości życia pacjentów. W pierwszej kolejności do przeprowadzenia terapii eksperymentalnej są typowani pacjenci Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Nautrotraumatologii Uniwersytetu medycznego w Poznaniu. Tym samym dostęp do najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie leczenia choroby nowotworowej zyskują chorzy z Poznania i regionu. Dodatkowo wnioski z pracy doktorskiej przyczynią się do opracowania nowej klasy leków opartych na RNA.

2. Małgorzata Kucińska

"Ocena możliwości zastosowania nowych funkcjonalizowanych ftalocyjanin w terapii fotodynamicznej chorób nowotworowych"

Promotor: dr hab. Markek Murias prof. UM

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Praca doktorska została poświęcona terapii fotodynamicznej, wykorzystywanej przede wszystkim do walki z chorobami nowotworowymi. Ta mało inwazyjna metoda opiera się na wykorzystywaniu związku chemicznego oraz światła o określonej fali, który w obecności tlenu inicjuje reakcję fotodynamiczną. Wartym podkreślenia jest, iż terapia ta stosowana jest coraz częściej w krajach rozwijających się. Wyniki przeprowadzonych badań maja bardzo duże znaczenie praktyczne. Badania nad aktywnością nowych fotouczulaczy są cały czas rozwijane, a sam Poznań za sprawą autorki, może stać się pierwszym miastem w Polsce, w którym zastosuje się metodę przynosząca pozytywne skutki zarówno w walce z nowotworami jak i infekcjami antybiotykoodpornymi.

3. Michał Krzyżaniak

"Obraz bitwy o Poznań (1945) w świetle dokumentów i materiałów niemieckich"

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Rzepa

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autor w swojej pracy wykorzystał źródła i relacje niemieckich uczestników walk, co wpłynęło na wypełnienie luki w dotychczasowym piśmiennictwie. Wartością dysertacji jest zaprezentowanie danych liczbowych o udziale żołnierzy niemieckich, odmiennych niż w publikacjach z czasów PRL oraz zestawienie ich z autentycznymi dokumentami i relacjami świadków. Na uwagę zasługuje pomijana dotąd kwestia zaopatrywania załogi "festung Posen" droga lotniczą. Mimo że jej skuteczność była znikoma, to znacząco wpływała na morale Niemców. Przytoczone relacje niemieckich uczestników walk uzupełniają wspomnienia "Cytadelców" i Rosjan, dzięki czemu można lepiej zrozumieć wielotygodniowy dramat Poznaniaków uwięzionych miedzy stronami walczącymi. Rozprawa ta może być doskonałym źródłem wiedzy dla osób chcących zgłębić dramat Poznania i jego mieszkańców w styczniu i lutym 1945 r.

W kategorii prac magisterskich nagrody otrzymali:

1. Martyna Kaczmarek

"Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu"

Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Teren szpitala miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, który położony jest na obrzezach osiedla Rataje, stanowi istotną część struktury miasta i wymaga uporządkowania oraz kompleksowych rozwiązań przestrzennych. Autorka w swojej pracy wychodząc od wnikliwego zbadania terenu zaproponowała koncepcję zagospodarowania terenu przy szpitalu. Zaprezentowała nowatorskie rozwiązania techniczne, funkcjonalne i estetyczne. W pracy widoczna jest znajomość autorki w zakresie aktualnych trendów projektowania a także specyfika projektowania terenów w otoczeniu służby zdrowia. Na uwagę zasługuje przyjęcie jako priorytetu takie zaprojektowanie zieleni, aby wymagała mozliwie jak najmniej zabiegów pielęgnacyjnych oraz dostosowanie do panujących warunków terenowych i klimatycznych, by nie prowadziła do wzrostu kosztów związanych z pielęgnacją. Realizacja zaproponowanego projektu daje także szansę na rozwiązanie problemów komunikacyjno-parkingowych. Na wysoką ocenę walorów pragmatycznych pracy wpływa fakt, iż z realizacji koncepcji korzyści mogą czerpać pracownicy szpitala, pacjenci oraz goście.

2. Tomasz Staśkiewicz

"Analiza współpracy koła tramwajowego z szyną w warunkach rzeczywistej eksploatacji"

Promotor: dr inż. Bartosz Firlik

Uczelnia: Politechnika Poznańska

W swojej pracy, autor przedstawił wyniki pomiarów dla profili kół pojazdów szynowych oraz szyn tramwajowych eksploatowanych w Polsce, w tym dla pojazdów Tramino S105P, który jest eksploatowany w Poznaniu - mieście posiadającym jedną z największych sieci tramwajowych w Polsce. Praca przedstawia sposób, w jaki oddziałują na siebie dwie masy: koło pojazdu oraz szyna. Wykonane analizy pokazują, jak destruktywny wpływ mają źle dobrane parametry kół tramwajowych do szyn. Jest to istotna kategoria nauk technicznych, która jest jeszcze słabo rozwinięta, a może nieść ze sobą wiele pożytecznych skutków dla sieci tramwajowych i ich użytkowników. Walor pracy stanowią także badania symulacyjne przeprowadzone przez autora, dzięki którym można zweryfikować miejsca styku podczas przesunięć bocznych, które są istotne biorąc pod uwagę trwałość kół oraz szyn. Uzyskane dane mogą stanowić cenny zbiór materiałów, które mogą być pomocą w podejmowaniu decyzji nt. remontów torowisk w Poznaniu.

3. Daria Waszak

"Gwara poznańska we współczesnej przestrzeni miasta"

Promotor: prof. UAM dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska

Uczelnia: Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań może poszczycić się kształtowaną od pokoleń gwarą miejską, która jest nie tylko walorem odróżniającym go od innych regionów Polski, ale stanowi także bogactwo kulturowe, w którym zawarta jest historia miasta i obyczaje jego mieszkańców. Autorka w niezwykle ciekawy sposób porusza temat obecności i funkcji gwary poznańskiej w miejskiej przestrzeni. Poszukuje jej w nazwach miejsc, potrawach, w reklamie, muzyce, w mediach tradycyjnych i elektronicznych, a nawet w grafitti. Praca obfituje w wiele istotnych danych jak np. frekwencja leksemów, frazeologizmów, które najczęściej pojawiają się w przestrzeni społecznej. Tekst pracy magisterskiej może stanowić inspiracje do działań promocyjnych miasta celem kreowania pozytywnego wizerunku nie tylko wśród turystów ale także jego mieszkańców. Autorka podkreśla, iż gwara wciąż jest widoczna i wykorzystywana przy różnych wydarzeniach , konkludując wskazuje: "gwara poznańska jest ciągle żywa, choć funkcjonuje do dziś na nieco innych zasadach - wtrącenie, żartu, reklamy (...)".
 

Powiązane artykuły

Jak uczyć się zwinnego uczenia?

Ludzie są kluczowym elementem organizacji, w szczególności w procesie zmiany organizacyjnej. Ich postawy, przekonania i reakcje mogą znacząco wpłynąć na jej sukces lub niepowodzenie. Ale czy można spowodować, żeby ludzie szybciej adaptowali się, pozytywnie reagowali czy też odważniej podchodzili do problemów oraz rozwiązań?

czytaj dalej

Edukacja za granicą i planowanie kariery

Zbliża się dziewiąta edycja Elab Education Expo. Tym razem wydarzenie odbędzie się w dwóch miastach - 29 września w Poznaniu i 1 października w Warszawie

czytaj dalej

Kończę studia i co dalej…

Dyplom ukończenia studiów w kieszeni, rynku pracy przybywam – myślą absolwenci szkół wyższych. Zanim jednak nastąpi ślepy atak na pracodawców warto zastanowić się nad sobą. Znajomość siebie – to połowa sukcesu. Na resztę składa się pomysł na karierę i dobrze przygotowane dokumenty aplikacyjne – twierdzą doradcy zawodu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane