Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Bezpieczeństwo Narodowe

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

Studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat

Po ukończeniu kierunku absolwent będzie odpowiedzialnie realizował powierzone mu prace, zachowując się w sposób profesjonalny i etyczny. Zdobyte umiejętności pozwolą mu podejmować prace na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii. Będzie dysponował poszerzaną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi, zgodnie z indywidualnymi preferencjami, na obieralnych zajęciach specjalnościowych.

Jeżeli interesujesz się:

 • ochroną i obroną narodu oraz jego żywotnych interesów politycznych, ekonomicznych i społecznych,
 • niemilitarnymi i militarnymi zagrożeniami korzystania z dobrobytu i autonomii społecznej,
 • stosowaniem procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • pracą zespołów realizujących cele obywatelskie, społeczne, polityczne i gospodarcze,
 • pochodzącymi z różnych obszarów działalności państwa metodami, siłami i środkami zwalczania zagrożeń,
 • przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji na bazie nowoczesnych technologii.

Perspektywy zawodowe

 • Praca w centrach zarządzania kryzysowego
 • Praca w administracji rządowej i samorządowej
 • Praca w służbach mundurowych
 • Praca w wyspecjalizowanych komórkach portów morskich i lotniczych

Specjalności


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności Bezpieczeństwo Narodowe, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, posiada umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielną i zespołową i pracę zawodową bezpośrednio po ukończeniu studiów. Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą pracy zawodowej w strukturach obronnych organów samorządowych i administracji państwowej szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego oraz centralnego. Posiada pogłębioną wiedzę przydatną do podjęcia pracy w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Siłach Zbrojnych RP, Straży Miejskiej i Gminnej oraz instytucjach których działalność w sposób pośredni, bądź bezpośredni związana jest z bezpieczeństwem państwa. Umie rozpoznawać i diagnozować zagrożenia oraz potrafi budować programy bezpieczeństwa. Posiada umiejętności do reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz do działalności w ramach profilaktyki zwalczania zagrożeń w skali gminy i kraju. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, funkcjonowania systemu obronnego państwa, w tym roli i zadań sił zbrojnych w systemach bezpieczeństwa, narodowym i sojuszniczym. Kończąc studia na poziomie licencjackim absolwent jest w pełni przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w ramach kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz kierunkach pokrewnych.

 • Wykaz realizowanych przedmiotów:
 • Strategie bezpieczeństwa w systemie ogólnonarodowym
 • Monitoring zagrożeń w systemie bezpieczeństwa
 • Polska a zagrożenia we współczesnym świecie
 • Cyberprzestępczość
 • Aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

DYPLOMACJA

Kwalifikacje absolwenta:

Ideą przewodnią kierunku jest interdyscyplinarność. Adresatami specjalności Dyplomacja są osoby zainteresowane współczesnymi relacjami międzynarodowymi, w tym nawiązywaniu współpracy i rozwiązywaniu sporów na szczeblu państw, regionów, organizacji i przedsiębiorstw. W kontekście procesów zachodzących w świecie, w tym m. in. proces globalizacji wzrasta znaczenie kompetencji związanych ze znajomością strategii i taktyk negocjacyjnych w środowisku międzynarodowym zgodnie z zasadami etykiety i protokołu dyplomatycznego. Dyplomacja stanowi kluczowe narzędzie we współdziałaniu na rzecz umacniania pokoju i bezpieczeństwa narodowego.

Nabyte umiejętności:

 • wykorzystywanie technik komunikacji interpersonalnej
 • stosowanie zasad autoprezentacji
 • prowadzenie negocjacji z przedstawicielami różnych kultur
 • analizowanie aktualnych problemów gospodarczych świata
 • organizowanie i prowadzenie spotkań/negocjacji międzynarodowych
 • rozwiązywanie konfliktów związanych z dialogiem międzynarodowym

Perspektywy zawodowe:

 • służba dyplomatyczna i konsularna
 • administracja rządowa i samorządowa
 • placówki doradztwa międzynarodowego
 • instytucje kulturalne
 • firmy i przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • media zajmujące się sprawami międzynarodowymi

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 • Historia dyplomacji polskiej
 • Organizacja polskiej służby zagranicznej
 • Historia powszechna dyplomacji
 • Prawo dyplomatyczne
 • Służba dyplomatyczna i konsularna
 • Protokół dyplomatyczny
 • Emigracja Polaków i Polonia w świecie
 • Prawo konsularne
 • Negocjacje międzynarodowe
 • Korespondencja dyplomatyczna i międzynarodowa
 • Dyplomacja wielostronna

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. W ramach kształcenia pozna organizację i zasady funkcjonowania państwa, strukturę, zadania jego poszczególnych organów, ze szczególnym uwzględnieniem roli informacji publicznej. Będzie rozumiał i potrafił analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem informacji publicznej w skali państwowej, regionalnej i lokalnej.

Będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej i przedsiębiorstwach, a zwłaszcza w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, na stanowiskach związanych z szeroko pojętym zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, a także zapobieganiem i zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych, zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi standardami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Będzie mógł podjąć pracę na stanowiskach takich, jak: szef działu bezpieczeństwa informacji, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, specjalista do spraw wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o krajowe oraz międzynarodowe normy, specjalista do pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Absolwent nabędzie wysokie zdolności interpersonalne i będzie potrafił kierować małymi zespołami ludzkimi. Istotnym zagadnieniem bezpieczeństwa informacji publicznej jest szybkość przekazu i dostępność informacji, dlatego też absolwent będzie umiał posługiwać się nowoczesnymi systemami komunikacji.

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Elektroniczna administracja
 • Zarządzania informacją i polityka bezpieczeństwa informacji
 • Bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych, bazy danych
 • System zarządzania kryzysowego w Polsce na tle wybranych państw
 • Cyberprzestępczość 

Powiązane kierunki

Psychologia

Celem studiów psychologicznych jest wieloaspektowe przygotowanie absolwenta, pozwalające na dalsze doskonalenie praktyczne w wybranej specjalności w dziedzinie psychologii, np. psychologii edukacyjnej, klinicznej, polityki, sądowej czy zarządzania.

czytaj dalej

Administracja

Administracja (łac. Administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać) to działalność organizatorska regulowana przez normy prawa, realizowana za pomocą aparatu urzędniczego obejmująca sprawy o charakterze publicznym.

czytaj dalej

Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie rozwija umiejętność wprowadzania pojawiających się nowych koncepcji zarządzania, wynikających z powstawania nowych standardów i norm, np. w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości i efektywności działania firm, czy też aktywności innowacyjnej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane