Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rekrutacja na Politechnikę Krakowską bez tajemnic. Sprawdź!

Epidemia koronawirusa pokrzyżowała wiele planów, m.in. odwołane zostały targi edukacyjne, Dzień Otwarty w tradycyjnej formie oraz spotkania z uczniami. Dlatego Politechnika Krakowska przygotowała zbiór najczęściej zadawanych przez Was pytań, związanych z rekrutacją na studia ...

Kiedy zaczyna się rekrutacja?

Harmonogram rekrutacji zostanie ogłoszony do 6 czerwca. Koniecznie śledźcie informacje na Portalu Rekrutacyjnym oraz w głównym serwisie Politechniki: pk.edu.pl

Jakie przedmioty muszę zdawać na maturze, by dostać się na PK? Czy matura podstawowa wystarczy?

Pełna lista przedmiotów, które brane są pod uwagę w rekrutacji na poszczególne kierunki studiów I stopnia oferowane przez PK, znajduje się w zakładce Oferta edukacyjna oraz w Informatorze dla kandydatów na studia. Do procesu rekrutacyjnego można przystąpić zarówno z wynikami egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Należy pamiętać, że wynik z matury rozszerzonej mnożony jest przez 2.

Co to jest wskaźnik rekrutacyjny i jak go policzyć?

Wskaźnik rekrutacyjny to sposób obliczania punktów rekrutacyjnych. Dla większości kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Krakowskiej będzie miał następujący wzór: W = P albo W = 2R. P i R oznaczają wynik procentowy uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) albo rozszerzonym (R).

Jak wygląda sposób obliczania punktów na architekturę?

Osoby, które chcą zostać studentami architektury muszą podejść do dwuczęściowego egzaminu i wykonać zadania rysunkowe z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji (pierwszy dzień egzaminu) i wyobraźni (drugi dzień egzaminu). Tematy egzaminacyjne z poprzednich lat znajdziecie tutaj. Za zadania rysunkowe możecie uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych. Ponadto do wskaźnika rekrutacyjnego na kierunek architektura brane są pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego (podstawa lub rozszerzenie) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), matematyki (M) i historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii (H). Wzór obliczania punktów wygląda następująco:

W = R1 + R2 + [(J + H + M):6]

Pamiętajcie, że jeśli nie zdawaliście jednego lub dwóch przedmiotów będących podstawą rekrutacji, w dalszym ciągu możecie ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, tyle, że otrzymujecie 0 punktów z tych przedmiotów. Maksymalna ilość punktów z matury to 100, a więc w całym procesie rekrutacyjnym na architekturę do zdobycia jest 300 punktów.

Co muszę zabrać na egzamin wstępny na architekturę?

To pytanie zadają sobie wszystkie osoby, planujące studia na Wydziale Architektury. I nic dziwnego. Odpowiednie przygotowanie to podstawa. Całe szczęście ilość rzeczy, które trzeba mieć ze sobą nie jest duża. Na egzamin wstępny kandydaci przynoszą ołówki, gumki do mazania oraz klipsy do przypięcia arkusza – rysunki egzaminacyjne wykonuje się na zakodowanym arkuszu brystolu w technice ołówkowej czarno-białej. Zakodowany arkusz otrzymuje się przed wejściem na salę egzaminacyjną. Bardzo ważne! Przed wejściem na salę kandydat zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości i dowodu dokonania opłaty rekrutacyjnej. Koniecznie miejcie przy sobie te dokumenty!

Czy podczas rekrutacji na architekturę krajobrazu muszę zdawać egzamin?

Nie. Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura krajobrazu jest ocena portfolio (Po) zawierającego od 10 do 15 prac rysunkowych oraz wyniki egzaminu maturalnego (podstawa lub rozszerzenie) z języka ojczystego (J) i matematyki (M).

W = Po + [(J + M): 4]

Ocena portfolio ma na celu sprawdzenie uzdolnień artystycznych. Teczka powinna zawierać od 5 do 10 prac formatu A3 i 5 prac formatu A2, przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny. Co najmniej połowa prac musi być wykonana ołówkiem na białym kartonie.

Na jakie jeszcze kierunki studiów obowiązują dodatkowe kryteria?

Kierunki z dodatkowymi kryteriami to także inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym oraz te prowadzone w języku angielskim.

W przypadku rekrutacji na inżynierię wzornictwa przemysłowego kandydaci podchodzą do egzaminu praktycznego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne oraz dostarczają teczkę ze swoimi pracami. Na egzamin wstępny należy przynieść ołówki oraz gumki do mazania. Arkusze papieru dostarczane są kandydatom przed rozpoczęciem egzaminu. Pamiętajcie, że na egzamin musicie ze sobą zabrać portfolio, dowód tożsamości i dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej. Wykaz tematów egzaminacyjnych z poprzednich lat znajdziecie tutaj. Aby zostać studentem inżynierii wzornictwa przemysłowego potrzebna jest też matura podstawowa lub rozszerzona z jednego ze wskazanych przedmiotów: matematyki albo fizyki albo fizyki i astronomii albo informatyki.

Podczas rekrutacji na kierunki studiów prowadzone w języku angielskim brany jest pod uwagę wynik z egzaminu maturalnego z określonych przedmiotów, a także jedno z kryteriów pozwalających ocenić kompetencje językowe kandydata: certyfikat językowy (CPE, CAE, FCE, TOEFL), matura rozszerzona z języka angielskiego zdana na poziomie min. 60 proc., świadectwo matury międzynarodowej lub świadectwo ukończenia szkoły z wykładowym językiem angielskim, zaliczenie testu kompetencyjnego na Politechnice w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Wysokość opłaty rekrutacyjnej na większość kierunków studiów na PK wynosi 85 zł. Wyjątek stanowią kierunki artystyczne: architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego. W tym przypadku opłata to 150 zł.

Ile kierunków studiów mogę wybrać?

Kandydat na studia I stopnia może dokonać elektronicznej rejestracji na dwa podstawowe kierunki studiów (na każdy obowiązuje oddzielna opłata rekrutacyjna). Oprócz kierunku podstawowego można – w ramach jednej opłaty – wybrać kierunek alternatywny prowadzony na tym samym wydziale i w takiej samej formie. Przyjęcie na kierunek alternatywny następuje, gdy kandydat nie dostanie się na podstawowy lub gdy kierunek podstawowy nie zostanie uruchomiony.

Nie dla wszystkich kierunków jest alternatywa. Kierunku alternatywnego nie mogą wybrać kandydaci na Wydział Architektury. Z kolei osoby starające się o przyjęcie na Wydział Mechaniczny nie mają możliwości wybrania, jako kierunku alternatywnego, inżynierii wzornictwa przemysłowego.

Warto też wyjaśnić zależność dla kierunków międzywydziałowych (prowadzonych przez więcej niż jeden wydział): gospodarki przestrzennej i inżynierii czystego powietrza. Kandydaci mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego spośród oferty Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki i Wydziału Inżynierii Lądowej. Ponadto, jeśli rekrutują się na gospodarkę przestrzenną mogą jako alternatywę wskazać inżynierię czystego powietrza i odwrotnie – rekrutujący się na inżynierię czystego powietrza alternatywnie mogą wybrać gospodarkę przestrzenną.


Kliknij aby pobrać INFORMATOR DLA KANDYDATÓW 2022/2023:

 


Czy łatwo dostać się na Politechnikę Krakowską?

Zawsze warto sprawdzić progi punktowe z poprzednich lat, ustalane po zakończeniu rekrutacji.  Patrząc na poprzednie procesy rekrutacyjne na PK, zwykle największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszyły się: informatyka (w ofercie również informatyka stosowana i informatyka w inżynierii komputerowej), transport, budownictwo, architektura, automatyka i robotyka, inżynieria medyczna, mechanika i budowa maszyn, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna. Na tej podstawie można wnioskować, że w nadchodzącej rekrutacji będzie podobnie, ale niekoniecznie tak samo.

Pamiętajcie, że na listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia zostają wpisani wszyscy kandydaci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali wymaganą liczbę punktów. Nawet jeśli ilość przyjętych przekracza liczbę planowanych miejsc, to osoby które zostały zakwalifikowane nie zostaną skreślone z listy, chyba, że sami zdecydują się nie podejmować studiów na danym kierunku.

Jestem uczniem technikum. Czy mogę liczyć na dodatkowe punkty?

Tak, ale tylko na Wydziale Inżynierii Lądowej. Do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego dla kierunku budownictwo, dodaje się 30 punktów dla kandydatów legitymujących się tytułem technika w obszarze kształcenia Budowlanym (B) lub 15 punktów dla osób z tytułem technika w obszarze kształcenia: Elektryczno-Elektronicznym (E) albo Mechanicznym i Górniczo-Hutniczym (M) albo technika transportu drogowego albo technika transportu kolejowego. W przypadku rekrutacji na kierunek transport, 30 punktów dodaje się kandydatom z tytułem technika transportu drogowego, technika transportu kolejowego, technika nawigatora morskiego, technika żeglugi śródlądowej, technika lotniskowych służb operacyjnych, technika eksploatacji portów i terminali, technika logistyka lub technika spedytora. Z kolei 15 punktów otrzymują kandydaci legitymujący się tytułem technika w obszarze kształcenia: Budowlanym (B), Elektryczno-Elektronicznym (E), Mechanicznym i Górniczo-Hutniczym (M).

Jak jeszcze zdobyć dodatkowe punkty rekrutacyjne?

Jest kilka sposób na zdobycie dodatkowych punktów w rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Po pierwsze – udział w ogólnopolskim konkursie „O Złoty Indeks PK”. Rywalizacja odbywa się w dwóch dyscyplinach, matematyce i chemii. Laureaci I stopnia otrzymuję aż 100 dodatkowych punktów! Sprawdź: indeks.pk.edu.pl

Po drugie – uczestnictwo w innym ogólnopolskim konkursie PK – „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”. Na śmiałków także czekają punkty rekrutacyjne. Rywalizacja odbywa się w dwóch etapach, a uczestnicy odpowiadają na szczegółowe pytania związane z życiem i działalnością patrona Politechniki. Więcej: kosciuszko.pk.edu.pl

Pod trzecie – laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich organizowanych przez kuratorów oświaty, szkoły wyższe, jednostki naukowe i inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową również otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym. Wreszcie laureaci i finaliści stopnia centralnego wybranych olimpiad otrzymują w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia, z wyjątkiem kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego (rekrutacja odbywa się wyłącznie w oparciu o wyniki matury i egzaminu wstępnego). Kandydatom na studia na Wydziale Architektury za udział w olimpiadzie przyznawane są dodatkowe punkty.

Czy po studiach na PK łatwo znaleźć pracę?

Jak wskazuje ostatnie badanie uczelnianego Biura Karier – blisko 95 proc. absolwentów z rocznika 2018 pracuje w pół roku po studiach magisterskich. Większość badanych deklaruje, że ich praca jest zgodna z profilem ukończonych studiów. Zdecydowana większość pracę znalazła jeszcze przed obroną dyplomu magisterskiego (64,2 proc.). Wśród badanych, kończących kształcenie po I stopniu studiów, pracuje 75 proc. osób. Na stronie internetowej kariery.pk.edu.pl publikowane są oferty pracy, staży i praktyk dla studentów PK.

Co roku Biuro Karier Politechniki Krakowskiej organizuje Inżynierskie Targi Pracy, w których udział bierze wielu pracodawców reprezentujących różne branże – budownictwo, automatykę i robotykę, elektronikę, energetykę, mechanikę, telekomunikację, IT itp. Dodatkowo studenci PK mogą skorzystać ze wsparcia Biura – nauczyć pisania CV, szkolić w komunikacji, pracy w zespole, negocjacji, a nawet poznawać zasady savoir-vivre.

Uczelnia współpracuje z czołowymi firmami polskimi i zagranicznymi. Dzięki temu studenci mogą odbywać płatne staże i praktyki u swoich przyszłych pracodawców, a także otrzymywać od nich stypendia.  Wśród partnerów PK są m.in.: Grupa Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, MAN, Astor, Motorola Solutions.

Jak otrzymać miejsce w akademiku PK?

Aby otrzymać miejsce w domu studenckim Politechniki, należy złożyć elektroniczny wniosek w tej sprawie za pośrednictwem systemu Wirtualny Dziekanat, w terminie przewidzianym w harmonogramie. Na tym etapie możecie wybrać konkretny dom studencki. Wybór pokoju odbywa się dopiero przy kwaterowaniu. Szczegóły, w tym instrukcja składania wniosku w Wirtualnym Dziekanacie, znajdują się na stronie Osiedla Studenckiego PK: akademiki.pk.edu.pl.

Czy na pierwszym roku można otrzymać stypendium?

Tak. Na najlepszych nowych studentów czeka stypendium rektora, które przyznawane jest laureatom olimpiad międzynarodowych albo laureatom lub finalistom olimpiad stopnia centralnego, a także medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie. Ponadto studenci pierwszego roku studiów I stopnia, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na Politechnikę Krakowską uzyskali najwyższe wyniki oraz laureaci I stopnia konkursu „O Złoty Indeks PK” mogą starać się o specjalne stypendium przyznawane przez rektora w ramach programu „Student Lider pierwszego roku”. Warunkiem otrzymania nagrody jest uzyskanie pełnej rejestracji na drugi semestr danego roku akademickiego.

Studenci znajdujący się trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Podstawą do jego przyznania jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium socjalne. Studenci, którzy w czasie studiów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą też starać się o zapomogę – doraźną, bezzwrotną pomoc finansową. Dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności również przygotowano specjalne stypendium.

Jeżeli wśród przedstawionych powyżej pytań nie było Twojego – napisz wiadomość na Facebook’ową skrzynkę Politechniki Krakowskiej. Na pewno odpowiemy i rozwiejemy Twoje wątpliwości.
 

Powiązane artykuły

Oto kierunki studiów po których zarobisz najwięcej

Wybór uczelni i kierunku studiów bez wątpienia można uznać za trudny orzech do zgryzienia. Jeżeli po ukończeniu szkoły średniej postawiłeś na studiowanie, ale nie jesteś pewny, z jaką dokładnie dziedziną powinieneś związać swoją przyszłość, warto wziąć pod uwagę obszary naukowe i zawody, które można określić jako najbardziej przyszłościowe.

czytaj dalej

Rozpoczęła się elektroniczna rejestracja na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej PK !

6 czerwca 2022 rozpoczęła się rekrutacja na wszystkie kierunki studiów I stopnia oferowane przez Politechnikę Krakowską.

czytaj dalej

Jakie studia zapewnią Ci pracę? Nowoczesne KIERUNKI STUDIÓW

Ponad 30 nowoczesnych kierunków studiów czeka na Ciebie w roku 2020/2021 na 8 wydziałach Politechniki Krakowskiej

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane