Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Rok założenia: 1945 | Rektor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

przejdź do spisu treści

TO TWOJA PROSTA DROGA DO KARIERY

Każdy marzy o tym, by mieć ciekawą i dobrze płatną pracę. Jest to możliwe, jeśli wybierzesz studia na PK! Nasi absolwenci to jedna z najbardziej poszukiwanych i najlepiej wynagradzanych grup pracowników. Dowodzą tego badania prowadzone przez Biuro Karier PK.

Jak wynika z najnowszego raportu, już pół roku od uzyskania dyplomu ponad 93% absolwentów studiów II stopnia pracuje, a blisko 68% badanych bez problemu znalazło pracę jeszcze w czasie studiów. Wychowankowie Politechniki Krakowskiej są najczęściej zatrudniani na podstawie umowy o pracę – aż 86%. Spośród absolwentów studiów I stopnia prawie 80% kontynuuje naukę na II stopniu, a pozostali w większości pracują

70-letnia tradycja kształcenia kadr inżynierskich kraju, wytrwała praca nad poprawą polskiej myśli naukowo-technicznej oraz nowoczesność i otwartość na zmiany - to największe atuty Politechniki Krakowskiej. Dzięki nim uczelnia - funkcjonując w tak konkurencyjnym ośrodku akademickim, jak Kraków - wywalczyła mocną pozycję i utrwaliła markę, którą najlepiej określa słowo solidność.

Dajemy studentom najtrwalszy kapitał na rynku pracy 
- wiedzę!

Mury Politechniki opuściło prawie 100 tys. absolwentów - to ogromna rzesza bardzo dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu inżynierów i magistrów inżynierów. Stawiamy na jakość kształcenia, dając studentom najtrwalszy i najcenniejszy kapitał, z którym wchodzą na rynek pracy - wiedzę.

Obecnie uczelnia kształci 14,5 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie edukacyjnej Politechniki znajduje się 31 kierunków studiów I i II stopnia w języku polskim na 7 wydziałach oraz 7 kierunków studiów w języku angielskim na 5 wydziałach. Tak duży wybór oznacza różnorodność poszukiwań intelektualnych oraz rozwiązywanie ambitnych zadań pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowej.

Wielu spośród prawie 1 200 pracowników naukowych i dydaktycznych to wybitni specjaliści, uczestniczący w pracach międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych. Ich wiedza i kompetencje pozwalają naszej uczelni utrzymać odpowiednią pozycję w Polsce i w międzynarodowym środowisku naukowym.

W ramach umów dwustronnych oraz programu „Erasmus”, Politechnika Krakowska prowadzi współpracę naukową i wymianę studencką z kilkuset uniwersytetami w 47 krajach na świecie.

Uczelnia patronuje wielu przedsięwzięciom kulturalnym Krakowa, wspiera funkcjonowanie Teatru Zależnego i Akademickiego Chóru „Cantata” oraz działającej pod jej patronatem Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej. PK organizuje także wiele wystaw w swoich galeriach „Gil”, „Kotłownia” i galeriach wydziałowych. Politechnika wydaje swoje pismo, prowadzi radio internetowe, dysponuje własną biblioteką i wydawnictwem.

Studenci mogą rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania w 82 kołach naukowych, których działalność często wykracza poza mury uczelni. Mają możliwości rozwoju pasji sportowych w ramach Akademickiego Związku Sportowego oraz Centrum Sportu i Rekreacji. Uczelnia oferuje studentom zakwaterowanie w czterech domach studenckich, dysponujących ponad 2 tys. miejsc.

Politechnika Krakowska dba o najwyższe standardy etyczne i wysoki poziom naukowy, tak aby każdy absolwent na rynku pracy mógł wybierać spośród jak największej ilości interesujących ofert, zgodnie z promującym uczelnię hasłem: Politechnika Krakowska - Prosta droga do Kariery.


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2023/2024

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
WYDZIAŁ MECHANICZNY
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

Kliknij aby pobrać INFORMATOR DLA KANDYDATÓW 2023/2024:


Każdy kandydat na studia I stopnia może dokonać elektronicznej rejestracji na dwa podstawowe kierunki studiów (na każdy obowiązuje oddzielna opłata rekrutacyjna). Dodatkowo kandydaci na studia I stopnia mają możliwość wybrania, oprócz kierunku podstawowego, także kierunku alternatywnego prowadzonego na tym samym wydziale. Kandydaci mogą zostać przyjęci na kierunek alternatywny, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym wartość wskaźnika rekrutacyjnego będzie niewystarczająca do przyjęcia na kierunek podstawowy lub gdy kierunek podstawowy nie zostanie uruchomiony /więcej na rekrutacja.pk.edu.pl/.

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe 


Studia podyplomowe tworzone są na PK w celu kształcenia nowych, niezbędnych na rynku pracy umiejętności osób z wyższym wykształceniem, w systemie uczenia się przez całe życie.

Studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej prowadzą do uzyskania kwalifikacji podyplomowych, czyli do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się na studiach podyplomowych, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, które zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z definicją podaną w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.), zalicza się do kwalifikacji cząstkowych nadawanych w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Do kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych przypisany jest odpowiedni poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Studia podyplomowe prowadzone są na Politechnice Krakowskiej przez wydział albo jednostkę pozawydziałową (tj.: Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK, Kolegium Nauk Społecznych PK, Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK). Studia podyplomowe prowadzone są na większości wydziałów naszej Uczelni. Jednostki organizacyjne mogą prowadzić studia podyplomowe przy udziale innej jednostki organizacyjnej PK, innej uczelni, instytucji lub organizacji, w tym również zagranicznej.

Studia podyplomowe są odpłatne. Studia podyplomowe lub uczestnicy studiów podyplomowych mogą być finansowani lub dofinansowani przez instytucje zewnętrzne, w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W takim przypadku wysokość opłat za studia podyplomowe ustala się z uwzględnianiem zasad finansowania lub dofinansowania tych studiów.

 


Oferta studiów podyplomowych

 • Badania i analiza architektury historycznej
 • BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie
 • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
 • CSR Management
 • Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa
 • Doradztwo zawodowe
 • Ekspertyza wypadku drogowego
 • Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi
 • Inżynieria ruchu drogowego
 • Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki
 • Konserwacja, kształtowanie architektury i aranżacja wnętrz obiektów sakralnych
 • Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie
 • Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji
 • Logistyka i transport drogowy
 • Miejski transport zbiorowy – zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie
 • Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE
 • Nowoczesne metody eksploatacji w systemach ciepłowniczych
 • Planowanie przestrzenne
 • Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA)
 • Projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych i geotechnicznych
 • Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych
 • Przygotowanie Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych
 • Rewitalizacja miejskich i wiejskich zespołów osiedleńczych
 • Rewitalizacja środowiska miejskiego i gospodarka w obiegu zamkniętym
 • Systemy CAD i przetwarzanie obrazu
 • Systemy sieciowe i bazodanowe
 • Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych
 • Współrzędnościowa technika pomiarowa
 • Wyroby Lakierowe. Technologia i zastosowanie
 • Zaawansowane zagadnienia BIM w architekturze i budownictwie
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie chemikaliami
 • Zarządzanie energią
 • Zarządzanie infrastrukturą lotniskową
 • Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000
 • Zarządzanie środowiskowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast
 • Zieleń w układach historycznych
Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.

przejdź do spisu treści

Kursy i szkolenia


Akredytacja oraz system zarządzania w laboratorium wg ISO/IEC 17025:2017

Auditor wewnętrzny laboratorium wg ISO/IEC 17025:2017

Auditor wewnętrzny systemu HACCP

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

CATIA V5

Doradca w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) (RID) (ADR/RID)

Komputerowo wspomagane modelowanie wyrobu z wykorzystaniem systemu 3D CAD SolidWorks

Kurs doskonalący – Efektywna Komunikacja

Kurs: Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kurs doskonalący – Język migowy – pierwszego stopnia

Kurs doskonalący – Język migowy – drugiego stopnia

Kurs doskonalący – Program metody projektu

Kurs doskonalący – Trening asertywności

Kurs doskonalący – Warsztaty Rozwoju Osobistego

Kurs kompetencji zawodowych przewoźnika

Kurs kwalifikacyjny – Studium Pedagogiczne dla Asystentów i Doktorantów

Kurs kwalifikacyjny – Studium Pedagogiczne dla Studentów

Kurs obsługi programu AutoCAD

Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wg kryteriów PCBC)

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (wg kryteriów PCBC)

Pierwsza pomoc przedlekarska

SAP ERP

Solid Works

Szkolenia BHP

System HACCP – zasady, wdrażanie, utrzymanie

Szkolenie: „Kosztorysowanie w programie BIMestiMate”

Szkolenie „Kosztorysowanie w programie NormaPro”

Szkolenie okresowe dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Szkolenie: Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym

Wytwarzanie przyrostowe – od koncepcji do realizacji


Kierunki wykładane na uczelni:

architektura I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia budowlana I stopnia Stacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka stosowana I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria wzornictwa przemysłowego I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka stosowana I stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nanotechnologie i nanomateriały I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 •  
 • Telefon: (12) 628 22 22, 628 22 02, 632 86 44
 • Fax: (12) 628 20 71
 • Email: rekrutacja@pk.edu.pl
 • Strona: http://www.pk.edu.pl

Dział Kształcenia
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
budynek Wydziału Inżynierii Lądowej (W-1)
I piętro, pokój 104
tel. 12 632 86 44
e-mail: rekrutacja@pk.edu.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Szlak 44
31-155 Kraków
budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (W-12)
tel.: 12 628 25 22, 12 628 30 44, 12 628 20 09
e-mail: bwm@pk.edu.pl

Erasmus+
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
budynek Wydziału Inżynierii Lądowej (W-1)
parter, pokój 33
tel. 12 628 25 12
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Geoinformatyka - nowy kierunek studiów I stopnia na Politechnice Krakowskiej

Geoinformatyka - łączy zagadnienia informatyczne z geoinżynierią i hydroinżynierią

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Oto kierunki studiów po których zarobisz najwięcej

Wybór uczelni i kierunku studiów bez wątpienia można uznać za trudny orzech do zgryzienia. Jeżeli po ukończeniu szkoły średniej postawiłeś na studiowanie, ale nie jesteś pewny, z jaką dokładnie dziedziną powinieneś związać swoją przyszłość, warto wziąć pod uwagę obszary naukowe i zawody, które można określić jako najbardziej przyszłościowe.

czytaj dalej

Rozpoczęła się elektroniczna rejestracja na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej PK !

6 czerwca 2022 rozpoczęła się rekrutacja na wszystkie kierunki studiów I stopnia oferowane przez Politechnikę Krakowską.

czytaj dalej

Rekrutacja na Politechnikę Krakowską bez tajemnic. Sprawdź!

Epidemia koronawirusa pokrzyżowała wiele planów, m.in. odwołane zostały targi edukacyjne, Dzień Otwarty w tradycyjnej formie oraz spotkania z uczniami. Dlatego Politechnika Krakowska przygotowała zbiór najczęściej zadawanych przez Was pytań, związanych z rekrutacją na studia ...

czytaj dalej

Jakie studia zapewnią Ci pracę? Nowoczesne KIERUNKI STUDIÓW

Ponad 30 nowoczesnych kierunków studiów czeka na Ciebie w roku 2020/2021 na 8 wydziałach Politechniki Krakowskiej

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane