Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

Rok zalozenia: 1997 | Rektor: dr Anna Strzelecka-Ristow
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (WSIiE TWP) jest akademicką, niepaństwową uczelnią wyższą.Uczelnia została wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 131 w dniu 20 sierpnia 1997 r. WSIiE TWP w Olsztynie jest największą w regionie Warmii i Mazur Uczelnią niepubliczną.

Misją Uczelni jest kształcenie kadr dla gospodarki wolnorynkowej w zawodach niezbędnych dla rozwoju naszego regionu, oraz gospodarki narodowej. Ofertę edukacyjną Uczelnia kieruje do społeczności regionu, a za szczególne zadanie, uznaje tworzenie szans na zawodową aktywność młodzieży miejscowości zagrożonych wysokim bezrobociem, także osób pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje. Uczelnia przygotowuje absolwentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak również szerokiej obsługi innych firm.

Proces kształcenia prowadzony jest z wykorzystaniem nowoczesnych programów w celu przygotowania studentów do samodzielnej pracy zawodowej. Naszym celem jest wykreowanie menedżerów XXI wieku, przygotowanych do prowadzenia biznesu w krajach Unii Europejskiej, znających podstawowe prawa ekonomii. Profil kształcenia, umożliwia zdobywanie wiedzy nie tylko teoretycznej, ale uczy praktycznej umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, ekonomicznych, i politycznych.

W uczelni funkcjonują trzy wydziały:
 • Wydział Informatyki i Ekonomii
 • Wydział Socjologii i Pedagogiki
 • Wydział Zamiejscowy w KętrzynieUczelnia prowadzi również STUDIA PODYPLOMOWE. Program studiów podyplomowych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie jakie niesie ze sobą intensywny rozwój gospodarczy, przynależność do Unii Europejskiej, globalizacja procesów gospodarczych a nade wszystko oczekiwania pracodawców w stosunku do pracowników i rosnąca konkurencja na rynku pracy. Jest to oferta szczególnie dla tych, którzy pragną świadomie budować swoja karierę zawodową, zdobywać nowe umiejętności oraz aktualizować posiadaną wiedzę.

KADRA DYDAKTYCZNA. Najcenniejszym bogactwem uczelni jest kapitał ludzki czyli kadra dydaktyczna, jej zasoby wiedzy, umiejętności, doświadczenia. Pracownicy akademiccy uczelni są wysokiej klasy specjalistami z dużym doświadczeniem dydaktycznym, bogatym dorobkiem naukowym a cześć posiada ścisłe związki z praktyką gospodarczą oraz funkcjonowaniem życia społecznego. Uczelnia zatrudnia ok. 100 wykładowców ze stopniem profesora, doktora habilitowanego oraz doktora na pierwszym i drugim miejscu pracy oraz ok. 350 pracowników na innych formach zatrudnienia.

BAZA LOKALOWO-DYDAKTYCZNA UCZELNI. Szczególną troską Władz Uczelni była i jest nowoczesna baza lokalowo-dydaktyczna, warunki, w jakich studenci mają zdobywać wiedzę. Powierzchnia dydaktyczna uczelni to około 32 tys. m2.


OFERTA

Wydział Informatyki i Ekonomii
10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 59
tel. 89 534 71 53, kom. 519 062 007

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (trzyletnie licencjackie)
 • Ekonomia
Bankowość i finanse publiczne
Ekonomika handlu i usług
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Informatyka i ekonometria
E-biznes
Informatyka w gospodarce i administracji
Systemy i sieci komputerowe


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (dwuletnie magisterskie)
 • Ekonomia
Ekonomika i finanse przedsiębiorstw
Ekonomika inwestycji i nieruchomości
 • Informatyka i ekonometria
Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi
E-biznes
Informatyka w gospodarce i administracji


STUDIA PODYPLOMOWE
 • Ekonomia
Ekonomika gospodarowania zasobami ludzkimi (2 semestry)
Ekonomika i finanse przedsiębiorstw (2 semestry)
Organizacja i zrządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej
(2 semestry)
Rachunkowość (2 semestry)
Inwestycje i nieruchomości w gospodarce rynkowej (2 semestry)
Przedsiębiorczość dla nauczycieli (2 semestry)
 • Informatyka i ekonometria
Zastosowanie informatyki w księgowości i finansach (2 semestry)
Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi (2 semestry)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (2 semestry)
Analiza danych biznesowych (2 semestry)
Technologia informacyjno-komunikacyjna w edukacji (2 semestry)
Nauczanie informatyki w szkole (2 semestry)Wydział Socjologii i Pedagogiki
10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 59
tel. 89 534 71 53 wew. 22, kom. 519 062 012

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (trzyletnie licencjackie)
 • Pedagogika
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika opiekuńcza
 • Socjologia
Socjologia administracji publicznej
Socjologia bezpieczeństwa publicznego


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (dwuletnie magisterskie)
 • Pedagogika
Opieka i wsparcie społeczne
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna
Wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym
 • Socjologia
Kapitał ludzki i administracja
Socjologia administrowania bezpieczeństwem


STUDIA PODYPLOMOWE
 • Pedagogika
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - dla nauczycieli
(3 semestry)
Logopedia (4 semestry)
Asystent rodziny (2 semestry)
Przygotowanie pedagogiczne (3 semestry)
Arteterapia (3 semestry)
Wychowanie do życia w rodzinie - dla nauczycieli (2 semestry)
Terapia pedagogiczna z edukacją komputerową (2 semestry)
 • Socjologia
Administracja publiczna i samorządowa (2 semestry)
Socjologia administrowania bezpieczeństwem (2 semestry)
Badanie opinii społecznej (2 semestry)Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, ul. Asnyka 10
e-mail: sekretariat.wz@wsiie.olsztyn.pl
tel. 89 752 37 53, kom. 519 062 014

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (trzyletnie licencjackie)
 • Administracja
Administracja publiczna i samorządowa
Administracja i bezpieczeństwo publiczne
Administracja ochrony granic
Zarządzanie zasobami lokalnymi
 • Pedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika opiekuńcza
 • Ekonomia
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw


STUDIA PODYPLOMOWE
 • Administracja
Zadania administracji publicznej (2 semestry)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (2 semestry)
Administrowanie przekształceniami i restrukturyzacją w zakładach opieki zdrowotnej (2 semestry)
 • Ekonomia
Rachunkowość i finanse (2 semestry)
Bankowość i zarządzanie finansami (2 semestry)
Audyt wewnętrzny (2 semestry)
 • Pedagogika
Zarządzanie bezpieczeństwem w placówkach oświatowych
(2 semestry)
Przygotowanie pedagogiczne (3 semestry)
Wychowanie do życia w rodzinie - dla nauczycieli (2 semestry)
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (2 semestry)Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn,
tel. 89 534 71 53
sekretariat@wsiie.olsztyn.pl,

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn,
tel. 89 752 37 53

Zapraszamy!
www.wsiie.olsztyn.pl

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

administracja
ekonomia
informatyka i ekonometria
pedagogika
socjologia

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie