Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Olsztyńska Szkoła Wyższa

Olsztyńska Szkoła Wyższa

Rok założenia: 1997 | Rektor: dr Agnieszka Górska

przejdź do spisu treści

Olsztyńska Szkoła Wyższa w obecnym kształcie powstała 1 października 2019 r. z połączenia Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie oraz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Splotły się tym samym w jedno bogate, ponad 20-letnie historie obu szkół. Dzięki połączeniu Uczelnia dołączyła do Grupy Uczelni Vistula, która kształci prawie 9 tys. studentów z 86 krajów. Rektorem została dr Agnieszka Górska, była rektor WSIiE TWP.

Olsztyńska Szkoła Wyższa prowadzi kształcenie na trzech wydziałach, przy czym wszystkie dotychczasowe kierunki studiów obu uczelni są kontynuowane. Na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej odbywa się kształcenie na studiach I i II stopnia na kierunkach Pedagogika, Ekonomia i Administracja oraz Filologia Angielska (I stopień). Na Wydziale Nauk o Zdrowiu można studiować na kierunkach: Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie) i Wychowanie Fizyczne oraz Kosmetologia  (studia I i II stopnia.W Filii Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie – na kierunkach Pedagogika i Ekonomia (studia I stopnia) oraz Administracja (studia I i II stopnia). 

WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE


ADMINISTRACJA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych, Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

STUDIA I STOPNIA

 • Administracja publiczna
 • Ochrona danych osobowych
 • Administracja bezpieczeństwa

STUDIA II STOPNIA

 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja publiczna
 • Ochrona danych osobowych

EKONOMIA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych,  Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

STUDIA I STOPNIA

 • Rachunkowość i finanse
 • Psychologia w biznesie – NOWOŚĆ
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA II STOPNIA

 • Finanse i rachunkowość
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

FILOLOGIA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 • Filologia angielska
 • Filologia rosyjska

FIZJOTERAPIA

jednolite magisterskie  – 10 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne (realizowane w tygodniu), stacjonarne (realizowane weekendowo)
Język realizowanych studiów: polski i angielskim
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Fizjoterapia w pediatrii
 • Fizjoterapia w sporcie i rekreacji
 • Fizjoterapia w geriatrii

INFORMATYKA

inżynierskie  – 7 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
 • Bazy i hurtownie danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Administrowanie sieciami komputerowymi

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

I stopnia (inżynierskie)  – 7 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny

KOSMETOLOGIA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu

STUDIA I STOPNIA

 • Nutrikosmetyka
 • Wellness&spa

STUDIA II STOPNIA

 • Zarządzanie w branży kosmetycznej
 • Menedżer produktów kosmetycznych

PEDAGOGIKA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych, Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

STUDIA I STOPNIA

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • Psychopedagogika 

STUDIA II STOPNIA

 • Socjoterapia z profilaktyką uzależnień
 • Resocjalizacja z elementami kryminologii
 • Terapia pedagogiczna z wczesnych wspomaganiem rozwoju dziecka 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu

STUDIA I STOPNIA

 • Trener personalny
 • Trener odnowy biologicznej

STUDIA II STOPNIA

 • Trener adaptowanej aktywności fizycznej
 • Menedżer sportu

ZARZĄDZANIE

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny

Zarządzanie pierwszego stopnia
Absolwent może pracować jako:

 • Specjalista do spraw zarządzania;
 • Specjalista do spraw doskonalenia organizacji;
 • Kierownik / właściciel zakładu usługowego
 • Specjalista do spraw konsultingu
 • Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości
 • Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego;
 • Specjalista do spraw administracji i rozwoju
 • Kierownik do spraw obsługi biznesu i zarządzania

Zarządzanie drugiego stopnia
Może pracować jako:

 • Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
 • Spedytor
 • Specjalista do spraw logistyki
 • Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
 • Kierownik przedsiębiorstwa transportowego
 • Kierownik do spraw strategii i planowania
 • Kierownik / właściciel zakładu usługowego
 • Właściciel małego sklepu

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

jednolite magisterskie  – 10 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Miejsce realizacji studiów: 
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

przejdź do spisu treści

ADMINISTRACJA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie


STUDIA I STOPNIA


Studia I stopnia na kierunku Administracja dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Absolwent tego kierunku zna założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych), ma wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej. Jest zorientowany w procesach zachodzących w administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa. Ma podstawową wiedzę o człowieku, jego miejscu w społeczeństwie, zna jego prawa, obowiązki oraz zasady ochrony. Ma wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego. Zna i rozumie procesy ekonomiczne, zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, specyfikę gospodarki finansowej państwa. Absolwent kierunku Administracja potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej, potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy. Wykazuje otwartość na występujące w sferze administracji problemy, kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa. Wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk, potrafi też myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a także uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Grupy przedmiotów w zakresie:

Administracja publiczna

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji publicznej daje możliwość oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja, zdobycia przygotowania do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się  przepisami regulującymi organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Zna zasady funkcjonowania organizacji, w tym przede wszystkim specyfikę funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • urzędy administracji państwowej, rządowej i samorządowe,
 • urzędy obsługujące organy centralne i ministerstwa,
 • urzędy wojewódzkie, służby, inspekcje i straże,
 • jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (Izby Administracji Skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe),
 • urzędy samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • administracja sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych,
 • administracja funduszy celowych (oddziały i inspektoraty ZUS),
 • jednostki samorządu gospodarczego,
 • kancelarie prawne i podatkowe,
 • przedsiębiorstwa prywatne oraz własna działalność gospodarcza.

Ochrona danych osobowych

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Ochrony danych osobowych daje możliwość oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja, zdobycia przygotowania do pracy w administracji publicznej i niepublicznej – we wszystkich jednostkach przetwarzających dane osobowe. We współczesnym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ochrony danych osobowych wzrasta wraz ze zwiększeniem ich zakresu oraz masowym przetwarzaniem. W gospodarce opartej na wiedzy rośnie liczba miejsc pracy związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ich ochroną. Absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się przepisami o ochronie danych osobowych, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, które stosowane są bezpośrednio w krajowym porządku prawnym. Będzie potrafił określić miejsce ochrony danych osobowych w ogólnej systematyce bezpieczeństwa informacji (wśród innych informacji ustawowo chronionych). Będzie potrafił projektować wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Zdobędzie znajomość zasad ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych sfery publicznej (administracji rządowej i samorządowej), jak też prywatnej (przedsiębiorstw, instytucji finansowych, usługowych i innych). Będzie mógł obejmować stanowiska administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • jednostki organizacyjne sfery publicznej,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • prywatne przedsiębiorstwa,
 • instytucje finansowe, usługowe i inne,
 • administratorzy bezpieczeństwa informacji.

Administracja bezpieczeństwa

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji bezpieczeństwa daje możliwość zgłębienia, oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja , dodatkowej wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa w administracji publicznej i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę administracji bezpieczeństwa oraz jej uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w administracji. Potraf ocenić wpływ i skutki działań własnych z umiejętnością wykorzystania uwarunkowań zachodzących w otaczającym środowisku oraz sprostać wyzwaniom stawianym przez procesy globalizacji i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy, a także podejmować się zadań związanych z administracją, bezpieczeństwem, zarządzaniem ludźmi. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • w urzędach i instytucjach terenowej administracji rządowej;
 • w urzędach i jednostkach administracyjnych samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa);
 • w inspekcjach państwowych i społecznych;
 • w jednostkach i działach administracyjnych funkcjonujących w strukturach sektora państwowego oraz prywatnego sektora działalności gospodarczej, usługowej i handlowej;
 • w strukturach administracji publicznej, organizacjach oraz służbach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli,
 • w jednostkach administracji skarbowej oraz zespołach reagowania kryzysowego;
 • w jednostkach organizacyjnych służb państwowych i formacjach samorządowych oraz innych instytucjach wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego, między innymi: w służbach, inspekcjach i strażach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,
 • w  zespołach i centrach zarządzania kryzysowego,
 • w firmach świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz uczestniczących
 • w zabezpieczaniu imprez masowych.

STUDIA II STOPNIA


Pogram studiów II stopnia na kierunku Administracja zakłada, że absolwent posiada umiejętności posługiwania się pogłębioną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o polityce i administracji oraz wiedzę ekonomiczną. Zna założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych). Ma wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej. Jest zorientowany w procesach zachodzących w administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa. Ma wiedzę o człowieku, jego miejscu w społeczeństwie, zna jego prawa, obowiązki oraz zasady ochrony. Ma wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego. Zna i rozumie procesy ekonomiczne, zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, specyfikę gospodarki finansowej państwa. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej, potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jest gotowy do poszerzenia zdobytej wiedzy. Wykazuje otwartość na występujące w sferze administracji problemy, kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa. Wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk, potrafi też myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a także uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Grupy przedmiotów w zakresie:

Administracja bezpieczeństwa II stopnia

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji bezpieczeństwa oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja pozwala zdobyć dodatkową wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa w administracji publicznej i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę administracji bezpieczeństwa oraz jej uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w administracji. Potrafi ocenić wpływ i skutki działań własnych z umiejętnością wykorzystania uwarunkowań zachodzących w otaczającym środowisku oraz sprostać wyzwaniom stawianym przez procesy globalizacji i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy, a także podejmować się zadań związanych z administracją, bezpieczeństwem, zarządzaniem ludźmi. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • urzędy  i instytucje terenowej administracji rządowej;
 • urzędy i jednostki administracyjne samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa);
 • inspekcje państwowe i społeczne;
 • jednostki i działy administracyjne funkcjonujące w strukturach sektora państwowego oraz prywatnego sektora działalności gospodarczej, usługowej i handlowej;
 • struktury administracji publicznej, organizacje oraz służby zajmujące się bezpieczeństwem obywateli,
 • jednostki administracji skarbowej oraz zespoły reagowania kryzysowego;
 • jednostki organizacyjne służb państwowych i formacji samorządowych oraz inne instytucje wykonujące zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego, między innymi: służby, inspekcje i straże odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, zespoły i centra zarządzania kryzysowego,
 • firmy świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz zabezpieczające imprezy masowe.

Administracja publiczna II stopnia

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji publicznej oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja pozwala zdobyć przygotowanie do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się  przepisami regulującymi organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Zna zasady funkcjonowania organizacji, w tym przede wszystkim specyfikę funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

 PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • urzędy administracji państwowej, rządowej i samorządowej,
 • urzędy obsługujące organy centralne i ministerstwa, urzędy wojewódzkie, służby, inspekcje i straże,
 • jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (Izby Administracji Skarbowej, Urzędy Skarbowe,
 • Urzędy Celno-Skarbowe),
 • urzędy samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • administracja sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych,
 • administracja funduszy celowych (oddziały i inspektoraty ZUS),
 • jednostki samorządu gospodarczego,
 • kancelarie prawne i podatkowe,
 • przedsiębiorstwa prywatne oraz własna działalność gospodarcza.

Ochrona danych osobowych II stopnia

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Ochrony danych osobowych oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja pozwala zdobyć przygotowanie do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się przepisami o ochronie danych osobowych, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, które stosowane są bezpośrednio w krajowym porządku prawnym. Potrafi określić miejsce ochrony danych osobowych w ogólnopaństwowym systemie bezpieczeństwa informacji (wśród innych informacji ustawowo chronionych). Potrafi projektować wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Zna zasady ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych sfery publicznej (administracji rządowej i samorządowej), jak też prywatnej (przedsiębiorstw, instytucji finansowych, usługowych i innych). Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • urzędy i instytucje terenowej administracji rządowej,
 • urzędy i jednostki administracyjne samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa),
 • inspekcje państwowe i społeczne, organizacje i służby zajmujące się bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego,
 • przedsiębiorstwa państwowe i prywatne, szkolnictwo niepubliczne.

przejdź do spisu treści

EKONOMIA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie


STUDIA I STOPNIA


Studia I stopnia na kierunku Ekonomia dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Absolwent tego kierunku posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną w zakresie ekonomii, zarządzania i finansów. Jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Zna metodologię przeprowadzania analiz ekonomicznych i tworzenia informacji umożliwiających podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych. Jest przygotowany do pracy we wszystkich organizacjach gospodarczych, tj. przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych krajowych i unijnych oraz nabył umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Studia przygotowują do pracy zawodowej przyszłych planistów, menegerów i analityków w procesie funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Absolwent porusza się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej znając język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Rozumiejąc potrzebę kształcenia się przez całe życie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy, rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, współdziałać i pracować w grupie oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Grupy przedmiotów w zakresie:

Rachunkowość i finanse

Wybór grupy przedmiotów w zakresie  Rachunkowości i finansów oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Ekonomia pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwą ocenę stosowanych w praktyce rozwiązań w zakresie rachunkowości i finansów. Absolwent zna podstawy prawne, zakres i zasady rachunkowości jednostek prowadzących działalność gospodarczą, dokumentację procesów gospodarczych. Ma wiedzę i umiejętności w zakresie analizy finansowej, rachunkowości podatkowej, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej. Potrafi przygotować sprawozdanie finansowe. Jest przygotowany do prowadzenia ewidencji dokumentów księgowych w przedsiębiorstwie lub biurze rachunkowym. Rozumie tajniki gry giełdowej – jak działa rynek papierów wartościowych. Potrafi ocenić, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się przedsiębiorstwo. Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala mu na samodzielne podejmowanie decyzji o kierunkach i sposobach alokacji zasobów finansowych oraz kontrolę efektów tych decyzji. Absolwent może aplikować na stanowiska specjalistyczne i eksperckie, wykorzystując nabyte w toku studiów umiejętności, m. in. ewidencji dokumentów księgowych, sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych, analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jego potrzeb finansowych czy obsługi finansowej i podatkowej osób fizycznych i instytucji.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, instytucje, urzędy, własna firma

PRZYKŁADOWE STANOWISKA

 • specjalista ds. finansowych,
 • analityk finansowy,
 • księgowy,
 • specjalista ds. kadr i płac,
 • referent podatkowy,
 • kontroler,
 • doradca bankowy.

Psychologia w biznesie

Wybór grupy przedmiotów w zakresie Psychologii w biznesie  oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Ekonomia pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające zrozumieć zjawiska społeczne i zachowania ludzkie w organizacji oraz przeciwdziałać zjawiskom i zrachowaniom negatywnym. Absolwent rozwija kompetencje osobiste, potrafi skutecznie zarządzać sobą i pracą w zespole. Potrafi wspierać współpracowników w rozwiązywaniu zadań stawianych przed zespołem, wspierać inwencję i procesy innowacyjne. Potrafi poprzez zdobytą wiedzę i doskonalone umiejętności tworzyć środowisko pracy wykazujące  się sumiennością, samodzielnością, zaangażowaniem pracowników. Absolwent jest przygotowany do analitycznego podejmowania decyzji  w trudnych warunkach konfliktu, negocjacji,  w  stresie,  w warunkach ryzyka i niepewności. Potrafi prowadzić negocjacje handlowe, oddziaływać na zachowania konsumenckie, utrzymywać  pozytywne relacje z klientem, nawiązywać kontakty interpersonalne, kształtować wizerunek firmy. Świadomie kreuje własne kompetencje lidera biznesu.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • podmioty gospodarcze, instytucje administracji publicznej, działy personalne, marketingu, agencje reklamowe i public relations, firmy szkoleniowe, konsultingowe.

PRZYKŁADOWE STANOWISKA

 • specjalista ds. HR,
 • specjalista ds. komunikacji,
 • specjalista ds. szkoleń.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Zarządzania zasobami ludzkimi oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Ekonomia pozwala zdobyć niezbędną wiedzę  i umiejętności z zakresu praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, kompetencji interpersonalnych, przywództwa i skutecznego motywowania. Absolwent zna prawo pracy i potrafi wykorzystywać techniki IT do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • agencje pracy,
 • działy kadr,
 • działy human resource w urzędach i przedsiębiorstwach.

PRZYKŁADOWE STANOWISKA

 • specjalista ds. rekrutacji,
 • specjalista ds. kadr,
 • specjalista ds. szkoleń.

STUDIA II STOPNIA


Studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomia dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent posiada umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.

Grupy przedmiotów w zakresie:

Finanse i rachunkowość

Absolwent specjalności Finanse i rachunkowość ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie kluczowych kwestii związanych z problematyką rachunkowości w obszarze ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, regulacji podatkowych i finansów przedsiębiorstw. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zjawisk i procesów finansowych zachodzących w jednostkach gospodarczych i samorządowych. Potrafi przeprowadzać analizy finansowe, dokonuje oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych. Zna zasady porównywalności sprawozdań finansowych zarówno w krajach członkowskich Unii Europejskiej, jak i w światowych instytucjach finansowych. Posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z inwestowania w papiery wartościowe na rynku pieniądza i kapitału wraz z budową portfela inwestycji kapitałowych.

Przykładowe miejsca pracy

 • wszystkie rodzaje przedsiębiorstw,
 • instytucje, urzędy,
 • własna firma.

Przykładowe stanowiska

 • specjalista ds. finansowych,
 • analityk finansowy,
 • księgowy,
 • właściciel własnej firmy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi pozwalają pogłębić wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania organizacji gospodarczych i publicznych, metod projektowania i wdrażania systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent posiada nowoczesną i użyteczną wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy oraz elastycznych form zatrudniania i organizacji pracy. Potrafił rozpoznać i rozwiązać złożone problemy zarządzania zasobami ludzkimi. Zdobywa umiejętność sprawowania funkcji kierowniczych i funkcji samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego.

Przykładowe miejsca pracy

 • wszystkie rodzaje przedsiębiorstw,
 • instytucje,
 • urzędy,
 • własna firma.

Przykładowe stanowiska

 • specjalista ds. kadr lub zarządzania zasobami ludzkimi,
 • doradca personalny,
 • specjalista ds. rekrutacji pracowników,
 • specjalista ds. rozwoju zawodowego,
 • menedżer personalny,
 • właściciel własnej firmy.

przejdź do spisu treści

FILOLOGIA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Filologia angielska

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Filologia angielska w stopniu poprawnym włada językiem angielskim w mowie i piśmie, swobodnie komunikując się w nim w rozmaitych sytuacjach społecznych i zawodowych, używając go w praktyce w celu wyrażania własnych opinii, budowania pogłębionych analiz czy dokonywania przekładu z języka polskiego na angielski i odwrotnie.

W trakcie studiów absolwent uzyskuje wiedzę o języku, historii i kulturze głównych krajów angielskiego obszaru językowego, co pozwala mu dokonywać analiz różnorodnych tekstów kultury.

Zakładany poziom znajomości języka angielskiego powinien być możliwie bliski kategorii C1 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. W konsekwencji absolwent powinien wypowiadać się poprawnie gramatycznie, z użyciem zróżnicowanego słownictwa, prawidłowo fonetycznie w mowie i ortograficznie w piśmie, zarówno w zakresie języka potocznego jak i innych odmian języka angielskiego, szczególnie związanych z działalnością zawodową tłumaczy (język biznesu, nauki itp.)

Przykładowe miejsca pracy

Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności powinny pozwolić absolwentom na zatrudnienie w instytucjach, firmach i innych podmiotach korzystających z pracy tłumaczy i specjalistów języka angielskiego – przykładowo: w samorządzie lokalnym, firmach międzynarodowych, usługach, handlu międzynarodowym, biurach tłumaczeń.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, uprawniający do podjęcia studiów magisterskich (II stopnia) oraz kształcenia na studiach podyplomowych.

 • W zakresie – językoznawstwo
  Absolwent studiów – grupy przedmiotów w zakresie – językoznawstwo jest specjalistą w zakresie nauki o języku, kultury, mediów i historii krajów angielskiego obszaru językowego, a także w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego. Absolwenci będą mogli podjąć współpracę z mediami, czasopismami, firmami reklamowymi  i instytucjami kultury, a także w edukacji i biznesie wymagającym specjalistycznych kompetencji językowych.

 • W zakresie- translatoryka
  Absolwent studiów – grupy przedmiotów w zakresie –  translatoryka zna techniki przekładowe, umie zastosować różnorodne metody i style tłumaczeń, ma wiedzę o podstawach lingwistycznej teorii przekładu i stylistyki w translatoryce. Ponadto posiada wiedzę z zakresu metod i technik tłumaczenia tekstów w zależności od ich rodzaju oraz potrafi z niej skorzystać w praktyce.

Filologia rosyjska

Absolwent studiów licencjackich (I stopnia) na kierunku filologia o specjalności język rosyjski w stopniu poprawnym włada językiem w mowie i piśmie, swobodnie komunikując się w nim w rozmaitych sytuacjach społecznych i zawodowych, używając go w praktyce w celu wyrażania własnych opinii, budowania pogłębionych analiz czy dokonywania przekładu z języka polskiego i odwrotnie.

W trakcie studiów absolwent uzyskuje podstawową wiedzę o języku, historii i kulturze Rosji i krajów rosyjskiego obszaru językowego, co pozwala mu dokonywać analiz różnorodnych tekstów kultury.

Zakładany poziom znajomości języka powinien być możliwie bliski kategorii C1 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. W konsekwencji absolwent powinien wypowiadać się poprawnie gramatycznie, z użyciem zróżnicowanego słownictwa, prawidłowo fonetycznie w mowie i ortograficznie w piśmie, zarówno w zakresie języka potocznego jak i innych odmian języka rosyjskiego, szczególnie związanych z działalnością zawodową tłumaczy (język biznesu, nauki itp.)

Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności powinny pozwolić absolwentom na zatrudnienie w instytucjach, firmach i innych podmiotach korzystających z pracy tłumaczy i specjalistów – przykładowo: w samorządzie lokalnym, firmach międzynarodowych, usługach, handlu międzynarodowym, biurach tłumaczeń.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, uprawniający do podjęcia studiów magisterskich (II stopnia) oraz kształcenia na studiach podyplomowych.


przejdź do spisu treści

FIZJOTERAPIA

jednolite magisterskie  – 10 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne (realizowane w tygodniu), stacjonarne (realizowane weekendowo)
Język realizowanych studiów: polski i angielskim
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Absolwent jednolitych 5-letnich studiów magisterskich, zgodnie z wymogami Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, posiada przygotowanie do pracy w zakresie fizjoterapii z pacjentami w różnym wieku, z różnorodnymi dysfunkcjami. W trakcie studiów uzyskuje on teoretyczny zasób wiedzy i praktyczne umiejętności oraz kształci kompetencje społeczne niezbędne do stosowania procedur fizjoterapeutycznych – diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, posługiwania się metodami specjalnymi fizjoterapii. Jest przygotowany do dobierania zaopatrzenia ortopedycznego do potrzeb pacjenta oraz nauczania posługiwania się tymi wyrobami. Potrafi prowadzić działalność fizjoprofilaktyczną polegającą na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych, mających na celu kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności oraz przeciwdziałanie niepełnosprawności. Jest przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych. Posiada świadomość konieczności stałego doskonalenia się zawodowego.

Ponadto, realizując w toku studiów moduł specjalnościowy (do wyboru) może pogłębić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • prowadzenia rehabilitacji dzieci i młodzieży z uwzględnieniem dynamizmu wieku rozwojowego;
 • efektywnej pracy w sporcie – do prewencji i rehabilitacji urazów związanych ze sportem;
 • prowadzenia rehabilitacji osób starszych, z dysfunkcjami i ograniczeniami funkcjonalnymi, psychicznymi.

Studia na kierunku fizjoterapia mają profil praktyczny, w związku z czym w procesie kształcenia dużo uwagi przywiązuje się do kształtowania umiejętności i kompetencji profesjonalnego podejścia do pacjenta oraz współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego. Opisane powyżej umiejętności i kompetencje student doskonali w czasie praktyk zawodowych.

UWAGA
Absolwent uzyskuje tytuł magistra bez prawa wykonywania zawodu. Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu – może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (oddziały szpitalne, zakłady opieki zdrowotnej, zakłady opieki długoterminowej i terminalnej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej), ośrodkach sportowych oraz może prowadzić rehabilitację środowiskową.

Grupy przedmiotów w zakresie:

Fizjoterapia w pediatrii

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta spełniającego wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia do pracy w zakresie fizjoterapii z pacjentami w wieku rozwojowym, z różnorodnymi dysfunkcjami. W trakcie studiów uzyskuje on teoretyczny zasób wiedzy i praktyczne umiejętności oraz kształci kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania diagnostyki i stosowania procedur fizjoterapeutycznych w chorobach genetycznych, zaburzeniach integracji sensomotorycznej, urazach sportowych. Poznaje także podstawy gimnastyki korekcyjnej. Specjalistyczna wiedza pozwala na celowe stosowanie fizjoterapii w różnych dysfunkcjach, profilaktyce oraz promocji zdrowia. W toku studiów dużo uwagi przywiązuje się do kształtowania umiejętności i kompetencji profesjonalnego podejścia do pacjenta oraz współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego. Absolwent jest przygotowany do pracy w przychodniach i gabinetach rehabilitacyjnych, ośrodkach rehabilitacji dzieci, sanatoriach, na oddziałach szpitalnych pediatrycznych.

Fizjoterapia w sporcie i rekreacji

Celem studiów jest przygotowanie fizjoterapeutów do efektywnej pracy w sporcie – do prewencji i rehabilitacji urazów związanych ze sportem. Absolwent, który zrealizował tę grupę przedmiotów otrzymuje specjalistyczne przygotowanie do pracy w sporcie. Uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw treningu sportowego i rekreacyjnego, diagnostyki funkcjonalnej w sporcie, traumatologii sportowej, fizjologicznych konsekwencji dopingu. Na szczególne podkreślenie zasługuje przygotowanie praktyczne absolwenta do prowadzenia procesu rehabilitacji i profilaktyki urazów sportowych z wykorzystaniem metod masażu sportowego, treningu funkcjonalnego i stabilizacyjnego, stretchingu i mobilizacji stawowej. Absolwent jest w pełni przygotowany do pracy w klubach sportowych, przychodniach sportowo-lekarskich, ośrodkach rahabilitacyjno-leczniczych, gabinetach odnowy biologicznej, jednostkach prowadzących zajęcia rekreacyjne.

Fizjoterapia w geriatrii

Absolwent, który zrealizował tę grupę przedmiotów uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat fizjologii starzenia się, chorób wieku podeszłego, żywienia osób starszych. Jest przygotowany do prowadzenia fizjoterapii indywidualnej i grupowej, adaptowanej aktywności fizycznej.

Otrzymuje także specjalistyczne przygotowanie do prowadzenia procesu terapii zajęciowej z osobami z dysfunkcjami i ograniczeniami funkcjonalnymi, psychicznymi, niepełnosprawnymi oraz osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym różnego stopnia. Posiada przygotowanie do pracy w placówkach opieki długoterminowej. Potrafi podjąć działania w zakresie geroprofilaktyki, czyli zmniejszenia związanych z wiekiem podeszłym zaburzeń czynnościowych organizmu. Absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach rehabilitacji, oddziały szpitalne o różnych profilu geriatrycznym, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy opieki społecznej, placówkach opieki długoterminowej.


STUDIA II STOPNIA


Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu studiowanej dyscypliny – ma przygotowanie do wykonania diagnostyki funkcjonalnej i obrazowej z zakresu fizjoterapii, wykonywania zabiegów i stosowania metod fizjoterapii, programowania postępowania fizjoterapeutycznego oraz kontrolowania jego efektów. Posiada umiejętności prowadzenia szkolenia  zawodowego w zakresie procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych oraz włączania się w pracę zespołów badawczych.

Przykładowe miejsca pracy

Absolwent Fizjoterapii posiada uprawnienia zawodowe do podjęcia zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (oddziały szpitalne, zakłady opieki zdrowotnej, zakłady opieki długoterminowej i terminalnej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej), ośrodkach sportowych, jednostkach naukowych oraz do prowadzenia rehabilitacji środowiskowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej (regulowanej odrębnymi przepisami), do kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącym działalność fizjoterapeutyczną, pełnienia funkcji kierowniczych i nadzorujących w placówkach ochrony zdrowia.


przejdź do spisu treści

INFORMATYKA

Rodzaj studiów:
inżynierskie  – 7 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny

Dlaczego warto zostać informatykiem?

 • Inżynier informatyk to zawód przyszłości!
 • Inżyniera informatyka potrzebują wszyscy!
 • Inżynier informatyk dobrze zarabia!

Studia trwają 7 semestrów. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota, niedziela).  Studia nie wymagają złożenia pracy dyplomowej. Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego oraz zdobycia zaliczenia na ocenę ze wszystkich przedmiotów.

 • Bardzo konkurencyjne czesne!
 • Program kształcenia!
 • Zajęcia wyrównawcze!
 • Zapewnione jakość kształcenia!
 • Oferowane specjalności!
 • Kadra nauczająca!
 • Certyfikaty!
 • Baza laboratoryjna!
 • Dostęp do licencjonowanego oprogramowania!
 • Nowoczesne narzędzia nauczania!

 Bazy i hurtownie danych

Absolwent przygotowany będzie do pracy na stanowiskach:

 • projektanta systemów bazodanowych włącznie z hurtowniami danych,
 • projektanta systemów analitycznych klasy BUSINESS INTELLIGENCE,
 • programisty systemów bazodanowych,
 • administratora baz danych i hurtowni danych, analityka danych.

Absolwent znając budowę baz i hurtowni danych, programowanie baz danych, posługując się sprawnie językiem SQL (strukturalny język zapytań) oraz systemami  klasy BUSINESS INTELLIGENCE jest przygotowany do:

 • projektowania baz danych,
 • integrowania baz danych z wykorzystaniem technologii hurtowni danych,
 • budowy bazy danych i przygotowania oprogramowania współpracującego z bazą danych,
 • budowy rozwiązań informatycznych wspierających procesy decyzyjne z wykorzystaniem systemów BUSINESS INTELLIGENCE,
 • administrowania systemami bazodanowymi.

Programowanie aplikacji internetowych

Absolwent przygotowany będzie do pracy na stanowiskach: programisty aplikacji internetowych, programisty .NET, programisty C++, JAVA, C#, programisty i administratora baz danych (SQLServer, mySQL), programisty aplikacji mobilnych, grafika komputerowego, front developera, webmastera, projektanta interfejsów użytkownika inżyniera wsparcia aplikacji, administratora serwerów i aplikacji internetowych, administratora bazy danych, itp.

Absolwent, na podstawie znajomości zagadnień związanych programowaniem aplikacji współpracujących z bazami danych oraz przetwarzaniem obrazu i dźwięku jak również nowoczesnych przewodowych i bezprzewodowych technologii sieciowych, jest przygotowany do: projektowania i programowania aplikacji internetowych, administrowania serwerami stron WWW, budowy i administrowania bazami danych oraz wdrażania i administrowania usługami internetowymi. W swojej pracy potrafi wykorzystać najnowsze, wysoko zaawansowane technologie informatyczne służące tworzeniu projektów dla różnych mediów, posiadając wiedzę i umiejętności nie tylko techniczne, ale również znając pod-stawy kompozycji obrazu.

Administrowanie sieciami komputerowymi

Absolwent przygotowany będzie do pracy na stanowiskach: administratora sieci komputerowej (szczególnie CISCO), administratora systemu Windows, administratora systemu Linux, administratora systemów bezpieczeństwa, analityka IT ds. ryzyka i bezpieczeństwa, audytora IT, itp.


przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

I stopnia (inżynierskie)  – 7 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest specjalistą nowego typu, który potrafi łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Posiada on gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie wybranego działu inżynierii produkcji do projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, potrafi analizować, oceniać oraz dokonywać wyboru technik i technologii produkcji, umie zarządzać inwestycjami rzeczowymi. Wiedzę i umiejętności inżynierskie łączy z gruntowną wiedzą; z zakresu nauk makro- i mikroekonomii, nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwem i organizacji produkcji. Umie zarządzać kosztami, finansami i kapitałem, posiada wiedzę w zakresie doboru i szkolenia personelu, marketingu i logistyki oraz zarządzania jakością. Potrafi formułować zadania w zakresie technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Jest także zapoznany z elementami prawa, administracji gospodarczej oraz nauk o człowieku i jego pracy.

Absolwent potrafi zarządzać procesami w wybranym zakresie inżynierii produkcji, organizować, kierować i koordynować pracę zespołów pracowniczych, współdziałać w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych, pracować w zespołach doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii produkcji. Umie biegle posługiwać się współczesnymi narzędziami komunikowania się i przekazywania informacji, posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, ma opanowaną znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji oraz w jednostkach gospodarczych samorządów administracji lokalnej, w których  wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Studia trwają 7 semestrów. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota, niedziela). Studia nie wymagają złożenia pracy dyplomowej. Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego oraz zdobycia zaliczenia na ocenę ze wszystkich przedmiotów.


przejdź do spisu treści

KOSMETOLOGIA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski lub angielskim
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu


STUDIA I STOPNIA


Absolwent kierunku Kosmetologia wyposażony jest w wiedzę z obszaru nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu kosmetologii. Wykorzystując wiadomości z zakresu nauk podstawowych rozumie procesy fizyko-chemiczne i biologiczne mające związek z kosmetologią. Wiedza specjalistyczna obejmuje m.in. budowę i fizjologię skóry; metody i techniki pielęgnacji, upiększania oraz charakteryzacji i stylizacji; działanie preparatów kosmetycznych, wskazania i przeciwwskazania związane z ich stosowaniem. Absolwent zna oferty rynku nowoczesnych kosmetyków i specjalistycznej aparatury.

Grupy przedmiotów w zakresie:

NUTRIKOSMETYKA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Nutrikosmetyka daje możliwość zgłębienia, oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Kosmetologia , dodatkowej wiedzę o współczesnych poglądach na żywienie fizjologiczne, zintegrowane z odżywianiem kosmetologicznym. Ujmując to zagadnienie zgodnie z rozwijanymi trendami badawczymi –  wiedza ta obejmuje podstawy nutrigenomiki i nurtikosmetyki. Absolwent tej specjalności potrafi  zaplanować indywidualne postępowanie dietetyczne wspomagające zachowanie zdrowia organizmu,  zdrowia skóry, spowalnianie procesów starzenia oraz uzyskanie i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Pełni rolę promotora zdrowego stylu życia, w tym racjonalnego odżywiania, w środowisku pracy zawodowej.

KOSMETOLOG PO UKOŃCZENIU STUDIÓW POSIADA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI:

 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i jego stosowania;
 • ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • organizacji i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Absolwent kierunku kosmetologia posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz  językiem specjalistycznym..

Jest  przygotowany do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, do współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz do systematycznego doskonalenia zawodowego. Jednocześnie – mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta – wykonuje swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

Takie przygotowanie merytoryczne daje absolwentowi podstawę do podjęcia studiów drugiego stopnia.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • w gabinetach kosmetycznych,
 • w ośrodkach wellness&spa oraz odnowy biologicznej,
 • w gabinetach dermatologicznych (jako współpracownicy lekarzy w zakresie pielęgnacji skóry),
 • w gabinetach kosmetycznych z ofertą poszerzoną o poradnictwo dietetyczne,
 • w firmach produkujących kosmetyki jako pracownicy kontroli jakości i działań marketingowych,
 • w sieciach dystrybucji kosmetyków jako sprzedawcy,
 • w konsultanci i doradcy klient,
 • przygotowanie absolwentów pozwoli im także na otwieranie własnych gabinetów kosmetycznych!

WELLNESS & SPA

Wybór grupy przedmiotów w zakresie Wellness&Spa daje możliwość zgłębienia, oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Kosmetologia , dodatkowej wiedzy na temat oferty i struktury funkcjonalno-usługowej ośrodków wellness&spa.   Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania tego rodzaju placówkami. Wykazuje się umiejętnością wykonywania specjalistycznych zabiegów oraz stosowania niekonwencjonalnych terapii wellness. Doskonali się w różnorodnych metodach prozdrowotnego oddziaływania na ciało, w ramach usług: pielęgnacyjnych, relaksacyjnych i upiększających.

KOSMETOLOG PO UKOŃCZENIU STUDIÓW POSIADA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI:

 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i jego stosowania;
 • ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • organizacji i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Absolwent kierunku kosmetologia posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz  językiem specjalistycznym..

Jest  przygotowany do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, do współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz do systematycznego doskonalenia zawodowego. Jednocześnie – mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta – wykonuje swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

Takie przygotowanie merytoryczne daje absolwentowi podstawę do podjęcia studiów drugiego stopnia.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • w gabinetach kosmetycznych,
 • w ośrodkach wellness&spa oraz odnowy biologicznej,
 • w gabinetach dermatologicznych (jako współpracownicy lekarzy w zakresie pielęgnacji skóry),
 • w gabinetach kosmetycznych z ofertą poszerzoną o poradnictwo dietetyczne,
 • w firmach produkujących kosmetyki jako pracownicy kontroli jakości i działań marketingowych,
 • w sieciach dystrybucji kosmetyków jako sprzedawcy,
 • w konsultanci i doradcy klient,
 • przygotowanie absolwentów pozwoli im także na otwieranie własnych gabinetów kosmetycznych!

STUDIA II STOPNIA


Na studia drugiego stopnia na kierunek kosmetologia – profil praktyczny mogą być przyjęci absolwenci studiów wyższych kierunku kosmetologia oraz absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunkach pokrewnych, z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ze specjalnościami związanymi z kosmetologią (np. zdrowie publiczne ze specjalnością kosmetyka stosowana, odnowa biologiczna z kosmetyką, odnowa biologiczna z dietetyką, odnowa biologiczna z żywieniem człowieka).Warunkiem przyjęcia jest złożenie dokumentów oraz konkurs dyplomów. Weryfikacja w przypadku ukończenia kierunków pokrewnych, innych niż kosmetologia, odbędzie się na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzana będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Grupy przedmiotów

ZARZĄDZANIE W BRANŻY KOSMETYCZNEJ

Kosmetolog zajmuje się poprawianiem i przywracaniem urody oraz profilaktyką starzenia. Absolwent kierunku zdobywa umiejętności profesjonalnego dbania o zdrowie oraz urodę skóry twarzy i ciała, zajmował się będzie także problematyką zmian skórnych. Posiada ogólną on wiedzę z zakresu anatomii, alergologii i immunologii, onkologii skóry, podologii, trychologii oraz nauk o zdrowiu, a także wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii tj. składu nowoczesnych kosmetyków, nowych technik i technologii. Do zadań kosmetologa należy oprócz diagnostyki skóry, wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetologii: estetycznej, antystarzeniowej i leczniczej. Kosmetolog to specjalista, który potrafi zaplanować i przeprowadzić cały proces pielęgnacji skóry (zabiegi oraz pielęgnację domową) każdego klienta tzn. w każdym wieku, z każdym rodzajem i problemem skóry. Kosmetolog to także specjalista rozpoznający typ charakterologiczny swojego klienta oraz dostosowujący do niego sposoby rozpoznawania jego potrzeb i komunikowania się z nim w tym zakresie, rekomendowania pielęgnacji w domu, poradnictwa w zakresie ogólnej kondycji (np.: dieta, styl życia itp.),budowania relacji klienta ze sobą oraz z gabinetem/SPA, w którym pracuje. Kosmetolog to także współtwórca wizerunku i sukcesu gabinetu/SPA na lokalnym rynku.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

Absolwent znajdzie zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych, odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, laboratoriach, ale także jako nauczyciel w szkołach kosmetycznych czy wykładowca w wyższych uczelniach, w redakcjach pism branżowych. Kosmetolog powinien podejmować współpracę z innymi specjalistami, umieć różnicować defekty kosmetyczne od zmian chorobowych. W sytuacji odkrycia zmian wzbudzających podejrzenie jako potencjalnie chorobowych, powinien skierować klienta na konsultacje z lekarzem.

Kierując się powyższą charakterystyką kompetencji kosmetologa opracowano propozycje specjalności na studiach II stopnia: zarządzanie w branży kosmetycznej, menedżer produktów kosmetycznych.

Absolwent zarządzania w branży kosmetycznej zdobędzie przygotowanie do pełnienia stanowisk kierowniczych w usługach kosmetycznych oraz prowadzenia własnej działalności. Będzie posiadał szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, kreowania wizerunku firmy. Zdobędzie kompetencje wywodzące się z psychologii zarządzania, dzięki którym będzie potrafił rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem firmą i prowadzeniem działalności gospodarczej w usługach kosmetycznych, dbając przy tym o prestiż zawodu.

MENEDŻER PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

Kosmetolog zajmuje się poprawianiem i przywracaniem urody oraz profilaktyką starzenia. Absolwent kierunku zdobywa umiejętności profesjonalnego dbania o zdrowie oraz urodę skóry twarzy i ciała, zajmował się będzie także problematyką zmian skórnych. Posiada ogólną on wiedzę z zakresu anatomii, alergologii i immunologii, onkologii skóry, podologii, trychologii oraz nauk o zdrowiu, a także wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii tj. składu nowoczesnych kosmetyków, nowych technik i technologii. Do zadań kosmetologa należy oprócz diagnostyki skóry, wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetologii: estetycznej, antystarzeniowej i leczniczej. Kosmetolog to specjalista, który potrafi zaplanować i przeprowadzić cały proces pielęgnacji skóry (zabiegi oraz pielęgnację domową) każdego klienta tzn. w każdym wieku, z każdym rodzajem i problemem skóry. Kosmetolog to także specjalista rozpoznający typ charakterologiczny swojego klienta oraz dostosowujący do niego sposoby rozpoznawania jego potrzeb i komunikowania się z nim w tym zakresie, rekomendowania pielęgnacji w domu, poradnictwa w zakresie ogólnej kondycji (np.: dieta, styl życia itp.),budowania relacji klienta ze sobą oraz z gabinetem/SPA, w którym pracuje. Kosmetolog to także współtwórca wizerunku i sukcesu gabinetu/SPA na lokalnym rynku.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych, odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, laboratoriach, ale także jako nauczyciel w szkołach kosmetycznych czy wykładowca w wyższych uczelniach, w redakcjach pism branżowych. Kosmetolog powinien podejmować współpracę z innymi specjalistami, umieć różnicować defekty kosmetyczne od zmian chorobowych. W sytuacji odkrycia zmian wzbudzających podejrzenie jako potencjalnie chorobowych, powinien skierować klienta na konsultacje z lekarzem.

Kierując się powyższą charakterystyką kompetencji kosmetologa opracowano propozycje specjalności na studiach II stopnia: zarządzanie w branży kosmetycznej, menedżer produktów kosmetycznych.

Absolwent specjalności menedżer produktów kosmetycznych zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające skuteczną sprzedaż. Będzie kandydatem do pracy na stanowisku specjalisty ds. szkoleń lub specjalisty ds. sprzedaży. Jego atutem będą umiejętności i kompetencje w zakresie promocji produktów kosmetycznych oparte o wiedzę w zakresie marketingu oraz znajomość oferty rynku produktów i usług kosmetycznych.


przejdź do spisu treści

PEDAGOGIKA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie


STUDIA I STOPNIA


Studia I stopnia na kierunku Pedagogika dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Program studiów przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga, znającego procesy zachodzące we współczesnym społeczeństwie. Absolwent posiada wiedzę ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy oraz kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Charakteryzuje go umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębione rozumienie rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent posiada niezbędne kompetencje i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających interwencji. Jest przygotowany do aktywnego i kreatywnego współdziałania w zespole. Potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej, potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy. Wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk, potrafi też myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a także uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Grupy przedmiotów w zakresie:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy przedmiotów w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość zgłębienia zagadnień niezbędnych do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, a także zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom napotykającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły; rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia (diagnoza i prognoza pedagogiczna) zarówno w sferze motywacji do uczenia się, jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się. Organizowania i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiających uzyskanie osiągnięć zgodnych z programem dla danego etapu edukacyjnego. Absolwent jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne w zakresie interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych dotyczących jednostek, grup i społeczności, jak również rozwiązywania konkretnych problemów dzieci, młodzieży i dorosłych. Potrafią organizować i prowadzić zajęcia o charakterze pozalekcyjnym i pozaszkolnym z zastosowaniem różnych metod i technik pracy oraz sprawować opiekę nad grupą. Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne oraz jest przygotowany do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne).

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: m.in.

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 • ośrodki adaptacyjne,
 • instytucje pomocy i opieki społecznej,
 • domy dziecka,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • schroniska dla ofiar patologii w rodzinie,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • internaty,
 • bursy,
 • świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
 • warsztaty terapii zajęciowej.

PRZYKŁADOWE STANOWISKA

 • wychowawca w placówkach oświatowych,
 • wychowawca wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych,
 • wychowawca w instytucjach pieczy zastępczej,
 • specjalista terapii pedagogicznej.

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy przedmiotów w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość zgłębienia szeroko rozumianej pracy resocjalizacyjno-wychowawczej. Absolwent zdobywa  wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do rozumienia procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie, a zwłaszcza w rodzinie, w środowisku szkolnym, grupach rówieśniczych. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie uwarunkowań społecznego niedostosowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Umożliwiają poznanie psychospołecznych mechanizmów prowadzących do zachowań przestępczych oraz teoretycznych założeń i prawno-społecznych zasad organizacji procesu resocjalizacji jednostek i grup. W zakres umiejętności zdobytych w trakcie kształcenia wpisuje się diagnozowanie, organizowanie i realizacja zadań wychowawczych w środowisku otwartym oraz placówkach resocjalizacyjnych. Dodatkowo studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod socjoterapeutycznych i ich wykorzystywania w pracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi. Absolwent posiada umiejętności twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji. Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: m.in.

 • placówki resocjalizacyjne,
 • placówki profilaktyczne,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • pogotowia opiekuńcze, schroniska dla ofiar patologii w rodzinie,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze.

PRZYKŁADOWE STANOWISKA:

 • wychowawca w placówkach oświatowych,
 • wychowawca wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej,
 • wychowawca w jednostkach penitencjarnych.

Psychopedagogika

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy przedmiotów w zakresie  Psychopedagogiki  oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość zdobycia podstawowej  wiedzy i umiejętności niezbędnych w konstruowaniu różnorodnych form  pomocy i wsparcia psychologiczno–pedagogicznego oraz w podejmowaniu działań  profilaktycznych, diagnostycznych i wspomagających funkcjonowanie dzieci, młodzież oraz dorosłych. Absolwent studiów   ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi profesjonalnie porozumiewać się z różnymi podmiotami. Zna i potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności psychopedagogicznej. Potrafi prowadzić samodzielnie działania z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań z grupy ryzyka społecznego, planować i organizować oraz przeprowadzić zajęcia psychoedukacjne, zajęcia profilaktyczne i wychowawcze. Absolwent posiada umiejętności z zakresu diagnozy psychologicznej oraz pedagogicznej w sytuacjach wychowawczych, potrafi odpowiedzialnie przygotować i wdrożyć działania o charakterze naprawczym czy reedukacyjnym, potrafi opracować  programy profilaktyczne i terapeutyczne, potrafi przeprowadzić interwencję, negocjację i mediację  w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, zna różne metody pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi i adopcyjnymi oraz opiekunami w pieczy zastępczej. Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: m.in.

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • placówki oświatowe,
 • internaty,
 • bursy, instytucje pomocy i opieki społecznej,
 • domy dziecka,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • schroniska dla ofiar patologii w rodzinie,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
 • warsztaty terapii zajęciowej.

PRZYKŁADOWE STANOWISKA:

 • pedagog,
 • wychowawca w placówkach oświatowych,
 • wsparcia dziennego,
 • wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej.

STUDIA II STOPNIA


Studia II stopnia na kierunku Pedagogika dają możliwość zdobycia wszechstronnej i poszerzonej wiedzy w stosunku do studiów pierwszego stopnia w zakresie rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, znajomości procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie, a zwłaszcza w rodzinie, środowisku młodzieżowym, otoczeniu społecznym wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami, popartymi praktykami zawodowymi. Absolwent posiada niezbędne kompetencje i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających interwencji. Posiada umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz wrażliwość na problemy społeczne; jest otwarty na rozwiązania alternatywne, pomocniczość, gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych. Absolwent rozumiejąc potrzebę kształcenia się przez całe życie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Potrafi działać i myśleć w sposób aktywny, samodzielny, rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, współdziałać i pracować w grupie. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Grupy przedmiotów w zakresie:

Socjoterapia z profilaktyką uzależnień II stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych  z Socjoterapii z profilaktyką uzależnień oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość nabycia umiejętności do prowadzenia grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi. Absolwenci są przygotowani do realizacji działań o charakterze socjoterapeutycznym,  do podejmowania zadań w obszarze wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. Absolwenci uzyskują kwalifikacje socjoterapeuty*. Są przygotowani do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, a także innych zajęć z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Absolwenci są   wyposażeni w wiedzę dotyczącą teorii socjoterapii;  pedagogiki i psychologii ogólnej i rozwojowej; mechanizmów uzależnień; struktury i organizacji systemu pomocy dziecku i rodzinie; przyczyn i objawów zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży. Posiadają umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania socjoterapeutycznego; planowania i projektowania sytuacji korekcyjnych; stosowania zasad komunikacji interpersonalnej; umiejętności rozwiązywania konfliktów; przejawiają gotowość do samorozwoju i doskonalenia.

*kwalifikacje socjoterapety uzyskują osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: 

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 • ośrodki adaptacyjne,
 • instytucje pomocy i opieki społecznej,
 • domy dziecka, pogotowia opiekuńcze,
 • placówki profilaktyczne,
 • schroniska dla ofiar patologii w rodzinie,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • internaty, bursy,
 • świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
 • warsztaty terapii zajęciowej.

Resocjalizacja z elementami kryminologii II stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Resocjalizacji z elementami kryminologii oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Pedagogika, umożliwia zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (resocjalizacyjnej, wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej) w odniesieniu do grup i jednostek. Absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje z obszaru resocjalizacji poszerzone o wybrane elementy z obszaru kryminologii. Absolwenci są przygotowani do podejmowania aktywności wychowawczej w tych obszarach życia społecznego, która skierowana jest do osób charakteryzujących się deficytami rozwojowymi i zaburzeniami w zakresie funkcjonowania społecznego. Ukończenie kształcenia pozwala studentom podejmować wszechstronne działania korekcyjne i kompensacyjne wobec dzieci, młodzieży i dorosłych niedostosowanych społecznie, a także rodzin wykazujących trudności wychowawcze.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, terapeutyczne, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej),
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego (pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka),
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
 • zakłady śledcze, ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne dla uzależnionych.

Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w sektorze służb publicznych zajmujących się przestępczością, dewiacjami społecznymi, porządkiem publicznym.

Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka II stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Terapii pedagogicznej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość na poszerzenie zdobytych kompetencji poprzez uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, organizacji i udzielania profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole. Absolwent jest przygotowany zarówno teoretycznie, jak i metodycznie do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych przede wszystkim z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu psychopedagogicznych podstaw prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenia programów terapeutycznych, ich zastosowania w codziennej praktyce edukacyjnej, monitorowania i diagnozowania dziecka. Absolwent zna zasady terapeutycznego postępowania w pracy z dziećmi oraz posiada kompetencje w zakresie diagnozowania ich potrzeb, a także planowania indywidualnego rozwoju. Posiada uprawnienia do wsparcia ucznia w terapii pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej. Posiada umiejętność współpracy z rodziną i środowiskiem dziecka.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • placówki edukacyjno-rehabilitacyjne udzielające wsparcia dzieciom i młodzieży,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • placówki oświatowe,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne,
 • integracyjne i specjalne.

przejdź do spisu treści

WYCHOWANIE FIZYCZNE

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu


STUDIA I STOPNIA


Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne legitymuje się wiedzą, umiejętnościami z dziedzin nauk biologicznych i medycznych (biologia medyczna, anatomia, fizjologia, fizjologia wysiłku, antropologia), dziedziny nauk społecznych (pedagogika, psychologia, socjologia), dziedziny nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej (edukacja zdrowotna, teoria wychowania fizycznego, podstawy dydaktyki wychowania fizycznego, historia kultury fizycznej, antropomotoryka, teoria sportu, zabawy i gry ruchowe, metodyka sportów indywidualnych, metodyka sportów zespołowych, biomechanika, ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne). Absolwenci posiadają przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Uzyskane efekty uczenia się (wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne) uprawniają do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym lub w roli instruktora sportu w wybranej dyscyplinie sportu, animatora czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Uwaga!
Rekrutując się na kierunek Wychowanie fizyczne jest egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną kandydata TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Grupy przedmiotów w zakresie:

Trener personalny

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent, który w czasie studiów realizował blok zajęć specjalnościowych Trener personalny, posiada kompleksowe przygotowanie praktyczne do prowadzenia indywidualnych treningów z klientem, układania planów indywidualnych planów treningowych dostosowanych do poziomu wydolności klienta, wieku, płci, przebytych chorób i urazów. Potrafi zaproponować modyfikację stylu życia w zakresie odżywiania i dbałości o własne ciało. Absolwent będzie również przygotowany do wspomagania procesu rekonwalescencji po kontuzjach i długich okresach bezruchu. Może podjąć pracę jako instruktor w klubach sportowych, klubach fitness i odnowy biologicznej. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Trener odnowy biologicznej

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent, który w czasie studiów realizował blok zajęć specjalnościowych Trener odnowy biologicznej, posiada umiejętności praktyczne do planowania i prowadzenia procesu odnowy biologicznej u sportowców i osób aktywnych fizycznie w różnym wieku. Potrafi zastosować zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, technik relaksacyjnych oraz zaprogramować odpowiednie żywienie i suplementację. Może podjąć pracę w klubach sportowych, gabinetach odnowy, ośrodkach rekreacyjno–sanatoryjnych, ośrodkach wellness i SPA, klubach fitness, siłowniach, pływalniach.


STUDIA II STOPNIA


Absolwent studiów na kierunku Wychowanie fizyczne drugiego stopnia legitymuje się zaawansowaną wiedzą, umiejętnościami z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o sporcie oraz specyficznymi kompetencjami psychomotorycznymi, personalnymi i społecznymi umożliwiającymi mu efektywne oddziaływanie na zachowania jednostek i grup społecznych w celu zaspokojenia ich potrzeb rekreacyjnych, zdrowotnych i przyjemnościowych związanych z uczestnictwem w sporcie (kulturze fizycznej). Absolwenci są przygotowani do kreatywnej pracy edukacyjnej w zakresie promowania zdrowia, aktywności fizycznej i prawidłowych zachowań w czasie wolnym w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu oraz wypoczynkowi młodzieży i osób dorosłych aktywnymi zawodowo, osób w różnym wieku oraz osób ze specjalnymi potrzebami (osoby starsze, niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie). Absolwenci posiadają przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Uzyskane efekty uczenia się (wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne) uprawniają do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym lub do zajmowania stanowisk kierowniczych w organizacjach samorządowych, administracji państwowej i innych instytucjach zajmujących się realizacją polityki prozdrowotnej i doradztwem oraz upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej.

Uwaga!
Rekrutując się na kierunek Wychowanie fizyczne jest egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną kandydata TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Grupy przedmiotów w zakresie:

Trener adaptowanej aktywności fizycznej

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent, który w czasie studiów realizował blok zajęć specjalnościowych Trener adaptowanej aktywności fizycznej, posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu diagnozowania potrzeb oraz jest przygotowany do prowadzenia zajęć ruchowych oraz treningu z osobami ze specjalnymi potrzebami. Potrafi wykorzystać zróżnicowane metody aktywności fizycznej w celu integracji tej grupy osób ze społeczeństwem oraz podniesienia jakości życia. Studia umożliwią przygotowanie specjalistów adaptowanej aktywności fizycznej do pracy w ośrodkach szkolno-wychowawczych, klubach sportowych, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach prowadzących zajęcia rekreacyjne, w placówkach służby zdrowia, Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Menedżer sportu

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent, który w czasie studiów realizował blok zajęć specjalnościowych Menedżer sportu, posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania organizacją sportową (klubem sportowym, klubem fitness, obiektem sportowym, itp.) oraz organizowania komercyjnych i niekomercyjnych imprez sportowych. Będzie mógł podjąć pracę w   różnych podmiotach gospodarki turystycznej, a także w jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach turystycznych, firmach doradczych. Ponadto absolwent będzie mógł podjąć pracę w organizacjach sportowych i przedsiębiorstwach przemysłu sportowego, rozumiejącego współzależność biznesu, problemów bezpieczeństwa oraz kształtowania zachowań kulturowych w sporcie. Będzie też przygotowany do prowadzenia własnej firmy w zakresie usług sportowych.


przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE

Rodzaj studiów:
I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny

Zarządzanie pierwszego stopnia

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk i jakości oraz pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów – w zakresie właściwym dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie”. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, w tym operacyjnych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent zdobywa umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania małymi zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym (w tym w administracji publicznej), a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w sektorze MSP. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent może pracować jako:

 • Specjalista do spraw zarządzania;
 • Specjalista do spraw doskonalenia organizacji;
 • Kierownik / właściciel zakładu usługowego
 • Specjalista do spraw konsultingu
 • Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości
 • Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego;
 • Specjalista do spraw administracji i rozwoju
 • Kierownik do spraw obsługi biznesu i zarządzania

 Zarządzanie drugiego stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk i jakości oraz pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Zdobywa umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE USŁUGAMI TSL uzyskuje przygotowanie do realizacji zadań polegających na organizowaniu transportu (spedycji) towarów. Ma umiejętności i wiedzę, która umożliwia mu udział w realizacji planów sprzedażowych przedsiębiorstw, w tym poprzez utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z partnerami handlowymi.

Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI BIZNESOWYMI uzyskuje przygotowanie do planowania, koordynacji i kontroli działania zakładu (przedsiębiorstwa) o różnym profilu działalności; opracowuje strategię organizacji; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie nowych klientów.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

Może pracować jako:

 • Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
 • Spedytor
 • Specjalista do spraw logistyki
 • Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
 • Kierownik przedsiębiorstwa transportowego
 • Kierownik do spraw strategii i planowania
 • Kierownik / właściciel zakładu usługowego
 • Właściciel małego sklepu

przejdź do spisu treści

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

jednolite magisterskie  – 10 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dają możliwość zdobycia wszechstronnej i poszerzonej wiedzy zawodowej w w zakresie rozumienia kształcenia, wychowania, znajomości procesów zachodzących we współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami, popartymi praktykami zawodowymi.

Absolwent posiada niezbędne kompetencje i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających profesjonalnego przygotowania do pracy z przedszkolakami i najmłodszymi uczniami. Posiada umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz wrażliwość na problemy społeczne; jest otwarty na rozwiązania alternatywne, pomocniczość, gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych.

Absolwent rozumiejąc potrzebę kształcenia przez całe życie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Potrafi działać i myśleć w sposób aktywny, samodzielny, rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, współdziałać i pracować w grupie. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje nauczyciela wczesnej edukacji i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.ADMINISTRACJA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych, Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

EKONOMIA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych,  Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

FILOLOGIA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

FIZJOTERAPIA

jednolite magisterskie  – 10 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne (realizowane w tygodniu), stacjonarne (realizowane weekendowo)
Język realizowanych studiów: polski i angielskim
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu

INFORMATYKA

inżynierskie  – 7 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

I stopnia (inżynierskie)  – 7 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny

KOSMETOLOGIA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu

PEDAGOGIKA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych, Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

WYCHOWANIE FIZYCZNE

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu

ZARZĄDZANIE

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

jednolite magisterskie  – 10 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Miejsce realizacji studiów: 
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Olsztyńska Szkoła Wyższa
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn
fax (89) 534-71-53, wew. 22
e-mail: osw@osw.edu.pl

Rektorat – Sekretariat Uczelni
tel. (89) 534-71-53, (89) 521-89-08, wew.22
fax (89) 534-71-53, wew. 22
kom. 519-062-012
dni i godziny pracy: wtorek-sobota, w godz. 7:30-15:30

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych,
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn
wtorek-sobota: 7.30-15.30
niedziela: 8.00-12.00 (dyżur)
tel. (89) 534-71-53, (89) 521-89-08 wew. 33
kom. 519-062-013
e-mail: dziekanat.wnhs@osw.edu.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, p.103
Dni i godziny pracy w trakcie roku akademickiego:
poniedziałek: nieczynne
wtorek-piątek: 11:00 do 14:00
sobota: 8:00 do 15:00
niedziela: 8:00 do 12:00
kom. 534 538 754, 607 443 757
e-mail: dziekanat.wnoz@osw.edu.pl

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie,
ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn
(weekendy zjazdowe)
wtorek-sobota: 7.30-15.30
niedziela: 8.00-12.00 (dyżur)
tel. (089) 752-37-53, wew. 40
kom. 519-062-014
kom. 533-456-255
e-mail: dziekanat.fwz@osw.edu.pl

Współpraca zagraniczna
wtorek-sobota: 8.15-15.15
tel. (89) 534-71-53 wew. 22
kom. +48 795-498-935
e-mail: biurorektora@osw.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Zostań instruktorem jazdy konnej Polskiego Związku Jeździectwa

WYCHOWANIE FIZYCZNE – studia nauczycielskie – czeka tu wiele ciekawych modułów, które pozwolą Ci realizować Twoje pasje, a może odnajdziesz nowe?

czytaj dalej

Nowość w Olsztyńskiej Szkole Wyższej: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna!

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dają możliwość zdobycia wszechstronnej i poszerzonej wiedzy zawodowej w w zakresie rozumienia kształcenia, wychowania, znajomości procesów zachodzących we współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami, popartymi praktykami zawodowymi.

czytaj dalej

Olsztyńska Szkoła Wyższa ZAPRASZA

Studia podyplomowe 2021/2022

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie