Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Olsztyńska Szkoła Wyższa

Olsztyńska Szkoła Wyższa

Rok założenia: 1997 | Rektor: dr Agnieszka Górska

przejdź do spisu treści

Olsztyńska Szkoła Wyższa w obecnym kształcie powstała 1 października 2019 r. z połączenia Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie oraz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Splotły się tym samym w jedno bogate, ponad 20-letnie historie obu szkół. Dzięki połączeniu Uczelnia dołączyła do Grupy Uczelni Vistula, która kształci prawie 9 tys. studentów z 86 krajów. Rektorem została dr Agnieszka Górska, była rektor WSIiE TWP. W 2022 r. dołączyła do nas Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego wzbogacając nas o kolejne kierunki i doświadczenie.

Olsztyńska Szkoła Wyższa prowadzi kształcenie na trzech wydziałach:

 • Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych
  10-283 Olsztyn
  ul. Jagiellońska 59, p. 103

 • Wydział Nauk o Zdrowiu
  10-283 Olsztyn
  ul. Jagiellońska 59, p. 104

 • Filia Wydział Zamiejscowy w Ketrzynie
  11-400 Kętrzyn
  ul. Asnyka 10, p. 114

WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE


ADMINISTRACJA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych, Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

STUDIA I STOPNIA

 • Administracja publiczna
 • Ochrona danych osobowych
 • Administracja bezpieczeństwa

STUDIA II STOPNIA

 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja publiczna
 • Ochrona danych osobowych

FILOLOGIA ANGIELSKA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
Tryb studiów: niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

STUDIA I STOPNIA

 • Język angielski - translatoryka
 • Języka angielski - językoznawstwo
 • Filologia angielska - studia nauczycielskie

FIZJOTERAPIA

jednolite magisterskie  – 10 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne (realizowane w tygodniu), stacjonarne (realizowane weekendowo)
Język realizowanych studiów: polski i angielskim
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Fizjoterapia w pediatrii
 • Fizjoterapia w sporcie i rekreacji
 • Fizjoterapia w pulmonologii

INFORMATYKA

inżynierskie  – 7 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne, niestacjonarne – hybrydowe
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny

STUDIA I STOPNIA

 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Administrowanie sieciami komputerowymi

KOSMETOLOGIA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu

STUDIA I STOPNIA

 • Nutrikosmetyka
 • Wellness&spa

STUDIA II STOPNIA

 • Zarządzanie w branży kosmetycznej
 • Menedżer produktów kosmetycznych

LOGISTYKA

licencjackie  – 6semestrów
Tryb studiów: niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Miejsce realizacji studiów`:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych

STUDIA I STOPNIA

 • Logistyka handlu i spedycja
 • Logistyka i organizacja produkcji

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

jednolite magisterskie  – 10 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Miejsce realizacji studiów: 
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

PEDAGOGIKA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

STUDIA I STOPNIA

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną – z przygotowaniem pedagogicznym
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią - z przygotowaniem pedagogicznym
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 3-letnie studia nauczycielskie

STUDIA II STOPNIA

 • Socjoterapia z profilaktyką uzależnień
 • Resocjalizacja z elementami kryminologii
 • Terapia pedagogiczna - 2-letnie studia nauczycielskie

WYCHOWANIE FIZYCZNE

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu

STUDIA I STOPNIA

 • Trener personalny
 • Trener odnowy biologicznej

STUDIA II STOPNIA

 • Wychowanie fizyczne – studia nauczycielskie

ZARZĄDZANIE

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych, Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

STUDIA I STOPNIA

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Rachunkowość i administracja kadrowo-płacowa,
 • Psychologia w biznesie,
 • Zarządzanie sprzedażą,
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa.

STUDIA II STOPNIA

 • Zarządzanie usługami TSL (Transport, Spedycja, Logistyka)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i coaching menedżerski
 • Rachunkowość zarządcza i finanse

przejdź do spisu treści

ADMINISTRACJA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Profil praktyczny
Tryb studiów: niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie


STUDIA I STOPNIA


Studia Administracja w Olsztynie lub w Kętrzynie dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Absolwent tego kierunku zna założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych), ma wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej. Jest zorientowany w procesach zachodzących w administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa. Ma podstawową wiedzę o człowieku, jego miejscu w społeczeństwie, zna jego prawa, obowiązki oraz zasady ochrony. Ma wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego. Zna i rozumie procesy ekonomiczne, zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, specyfikę gospodarki finansowej państwa. Absolwent kierunku Administracja potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej, potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy. Wykazuje otwartość na występujące w sferze administracji problemy, kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa. Wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk, potrafi też myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a także uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie):

Administracja publiczna

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji publicznej daje możliwość oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja, zdobycia przygotowania do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się  przepisami regulującymi organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Zna zasady funkcjonowania organizacji, w tym przede wszystkim specyfikę funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • urzędy administracji państwowej, rządowej i samorządowe,
 • urzędy obsługujące organy centralne i ministerstwa,
 • urzędy wojewódzkie, służby, inspekcje i straże,
 • jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (Izby Administracji Skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe),
 • urzędy samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • administracja sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych,
 • administracja funduszy celowych (oddziały i inspektoraty ZUS),
 • jednostki samorządu gospodarczego,
 • kancelarie prawne i podatkowe,
 • przedsiębiorstwa prywatne oraz własna działalność gospodarcza.

Ochrona danych osobowych

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Ochrony danych osobowych daje możliwość oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja, zdobycia przygotowania do pracy w administracji publicznej i niepublicznej – we wszystkich jednostkach przetwarzających dane osobowe. We współczesnym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ochrony danych osobowych wzrasta wraz ze zwiększeniem ich zakresu oraz masowym przetwarzaniem. W gospodarce opartej na wiedzy rośnie liczba miejsc pracy związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ich ochroną. Absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się przepisami o ochronie danych osobowych, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, które stosowane są bezpośrednio w krajowym porządku prawnym. Będzie potrafił określić miejsce ochrony danych osobowych w ogólnej systematyce bezpieczeństwa informacji (wśród innych informacji ustawowo chronionych). Będzie potrafił projektować wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Zdobędzie znajomość zasad ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych sfery publicznej (administracji rządowej i samorządowej), jak też prywatnej (przedsiębiorstw, instytucji finansowych, usługowych i innych). Będzie mógł obejmować stanowiska administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • jednostki organizacyjne sfery publicznej,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • prywatne przedsiębiorstwa,
 • instytucje finansowe, usługowe i inne,
 • administratorzy bezpieczeństwa informacji.

Administracja bezpieczeństwa

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji bezpieczeństwa daje możliwość zgłębienia, oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja , dodatkowej wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa w administracji publicznej i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę administracji bezpieczeństwa oraz jej uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w administracji. Potraf ocenić wpływ i skutki działań własnych z umiejętnością wykorzystania uwarunkowań zachodzących w otaczającym środowisku oraz sprostać wyzwaniom stawianym przez procesy globalizacji i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy, a także podejmować się zadań związanych z administracją, bezpieczeństwem, zarządzaniem ludźmi. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • w urzędach i instytucjach terenowej administracji rządowej;
 • w urzędach i jednostkach administracyjnych samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa);
 • w inspekcjach państwowych i społecznych;
 • w jednostkach i działach administracyjnych funkcjonujących w strukturach sektora państwowego oraz prywatnego sektora działalności gospodarczej, usługowej i handlowej;
 • w strukturach administracji publicznej, organizacjach oraz służbach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli,
 • w jednostkach administracji skarbowej oraz zespołach reagowania kryzysowego;
 • w jednostkach organizacyjnych służb państwowych i formacjach samorządowych oraz innych instytucjach wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego, między innymi: w służbach, inspekcjach i strażach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,
 • w  zespołach i centrach zarządzania kryzysowego,
 • w firmach świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz uczestniczących
 • w zabezpieczaniu imprez masowych.

STUDIA II STOPNIA


Pogram studiów II stopnia na kierunku Administracja zakłada, że absolwent posiada umiejętności posługiwania się pogłębioną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o polityce i administracji oraz wiedzę ekonomiczną. Zna założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych). Ma wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej. Jest zorientowany w procesach zachodzących w administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa. Ma wiedzę o człowieku, jego miejscu w społeczeństwie, zna jego prawa, obowiązki oraz zasady ochrony. Ma wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego. Zna i rozumie procesy ekonomiczne, zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, specyfikę gospodarki finansowej państwa. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej, potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jest gotowy do poszerzenia zdobytej wiedzy. Wykazuje otwartość na występujące w sferze administracji problemy, kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa. Wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk, potrafi też myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a także uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Grupy przedmiotów w zakresie:

Administracja bezpieczeństwa II stopnia

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji bezpieczeństwa oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja pozwala zdobyć dodatkową wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa w administracji publicznej i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę administracji bezpieczeństwa oraz jej uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w administracji. Potrafi ocenić wpływ i skutki działań własnych z umiejętnością wykorzystania uwarunkowań zachodzących w otaczającym środowisku oraz sprostać wyzwaniom stawianym przez procesy globalizacji i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy, a także podejmować się zadań związanych z administracją, bezpieczeństwem, zarządzaniem ludźmi. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • urzędy  i instytucje terenowej administracji rządowej;
 • urzędy i jednostki administracyjne samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa);
 • inspekcje państwowe i społeczne;
 • jednostki i działy administracyjne funkcjonujące w strukturach sektora państwowego oraz prywatnego sektora działalności gospodarczej, usługowej i handlowej;
 • struktury administracji publicznej, organizacje oraz służby zajmujące się bezpieczeństwem obywateli,
 • jednostki administracji skarbowej oraz zespoły reagowania kryzysowego;
 • jednostki organizacyjne służb państwowych i formacji samorządowych oraz inne instytucje wykonujące zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego, między innymi: służby, inspekcje i straże odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, zespoły i centra zarządzania kryzysowego,
 • firmy świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz zabezpieczające imprezy masowe.

Administracja publiczna II stopnia

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji publicznej oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja pozwala zdobyć przygotowanie do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się  przepisami regulującymi organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Zna zasady funkcjonowania organizacji, w tym przede wszystkim specyfikę funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

 PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • urzędy administracji państwowej, rządowej i samorządowej,
 • urzędy obsługujące organy centralne i ministerstwa, urzędy wojewódzkie, służby, inspekcje i straże,
 • jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (Izby Administracji Skarbowej, Urzędy Skarbowe,
 • Urzędy Celno-Skarbowe),
 • urzędy samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • administracja sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych,
 • administracja funduszy celowych (oddziały i inspektoraty ZUS),
 • jednostki samorządu gospodarczego,
 • kancelarie prawne i podatkowe,
 • przedsiębiorstwa prywatne oraz własna działalność gospodarcza.

Ochrona danych osobowych II stopnia

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Ochrony danych osobowych oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja pozwala zdobyć przygotowanie do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się przepisami o ochronie danych osobowych, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, które stosowane są bezpośrednio w krajowym porządku prawnym. Potrafi określić miejsce ochrony danych osobowych w ogólnopaństwowym systemie bezpieczeństwa informacji (wśród innych informacji ustawowo chronionych). Potrafi projektować wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Zna zasady ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych sfery publicznej (administracji rządowej i samorządowej), jak też prywatnej (przedsiębiorstw, instytucji finansowych, usługowych i innych). Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • urzędy i instytucje terenowej administracji rządowej,
 • urzędy i jednostki administracyjne samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa),
 • inspekcje państwowe i społeczne, organizacje i służby zajmujące się bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego,
 • przedsiębiorstwa państwowe i prywatne, szkolnictwo niepubliczne.

przejdź do spisu treści

FILOLOGIA ANGIELSKA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
Profil praktyczny
Tryb studiów: niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

STUDIA I STOPNIA

Absolwent studiów licencjackich (I stopnia) na kierunku filologia o specjalności język angielski w stopniu poprawnym włada językiem angielskim w mowie i piśmie, swobodnie komunikując się w nim w rozmaitych sytuacjach społecznych i zawodowych, używając go w praktyce w celu wyrażania własnych opinii, budowania pogłębionych analiz czy dokonywania przekładu z języka polskiego na angielski i odwrotnie.

W trakcie studiów absolwent uzyskuje wiedzę o języku, historii i kulturze głównych krajów angielskiego obszaru językowego, co pozwala mu dokonywać analiz różnorodnych tekstów kultury.

Zakładany poziom znajomości języka angielskiego powinien być możliwie bliski kategorii C1 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. W konsekwencji absolwent powinien wypowiadać się poprawnie gramatycznie, z użyciem zróżnicowanego słownictwa, prawidłowo fonetycznie w mowie i ortograficznie w piśmie, zarówno w zakresie języka potocznego jak i innych odmian języka angielskiego, szczególnie związanych z działalnością zawodową tłumaczy (język biznesu, nauki itp.)

Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności powinny pozwolić absolwentom na zatrudnienie w instytucjach, firmach i innych podmiotach korzystających z pracy tłumaczy i specjalistów języka angielskiego – przykładowo: w samorządzie lokalnym, firmach międzynarodowych, usługach, handlu międzynarodowym, biurach tłumaczeń.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, uprawniający do podjęcia studiów magisterskich (II stopnia) oraz kształcenia na studiach podyplomowych.

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie)

Język angielski - translatoryka

Absolwent studiów na specjalności translatoryka zna techniki przekładowe, umie zastosować różnorodne metody i style tłumaczeń, ma wiedzę o podstawach lingwistycznej teorii przekładu i stylistyki w translatoryce. Ponadto posiada wiedzę z zakresu metod i technik tłumaczenia tekstów w zależności od ich rodzaju oraz potrafi z niej skorzystać w praktyce.

Języka angielski - językoznawstwo

Absolwent studiów o specjalności językoznawstwo jest specjalistą w zakresie nauki o języku, kultury, mediów i historii krajów angielskiego obszaru językowego, a także w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego. Absolwenci będą mogli podjąć współpracę z mediami, czasopismami, firmami reklamowymi i instytucjami kultury, a także w edukacji i biznesie wymagającym specjalistycznych kompetencji językowych.

Filologia angielska - studia nauczycielskie


przejdź do spisu treści

FIZJOTERAPIA

jednolite magisterskie  – 10 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Profil praktyczny
Tryb studiów: stacjonarne (realizowane w tygodniu), stacjonarne (realizowane weekendowo)
Język realizowanych studiów: polski i angielskim
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Absolwent jednolitych 5-letnich studiów magisterskich, zgodnie z wymogami Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, posiada przygotowanie do pracy w zakresie fizjoterapii z pacjentami w różnym wieku, z różnorodnymi dysfunkcjami. W trakcie studiów uzyskuje on teoretyczny zasób wiedzy i praktyczne umiejętności oraz kształci kompetencje społeczne niezbędne do stosowania procedur fizjoterapeutycznych – diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, posługiwania się metodami specjalnymi fizjoterapii. Jest przygotowany do dobierania zaopatrzenia ortopedycznego do potrzeb pacjenta oraz nauczania posługiwania się tymi wyrobami. Potrafi prowadzić działalność fizjoprofilaktyczną polegającą na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych, mających na celu kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności oraz przeciwdziałanie niepełnosprawności. Jest przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych. Posiada świadomość konieczności stałego doskonalenia się zawodowego.

Ponadto, realizując w toku studiów moduł specjalnościowy (do wyboru) może pogłębić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • prowadzenia rehabilitacji dzieci i młodzieży z uwzględnieniem dynamizmu wieku rozwojowego;
 • efektywnej pracy w sporcie – do prewencji i rehabilitacji urazów związanych ze sportem;
 • prowadzenia rehabilitacji osób starszych, z dysfunkcjami i ograniczeniami funkcjonalnymi, psychicznymi.

Studia na kierunku fizjoterapia mają profil praktyczny, w związku z czym w procesie kształcenia dużo uwagi przywiązuje się do kształtowania umiejętności i kompetencji profesjonalnego podejścia do pacjenta oraz współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego. Opisane powyżej umiejętności i kompetencje student doskonali w czasie praktyk zawodowych.

UWAGA
Absolwent uzyskuje tytuł magistra bez prawa wykonywania zawodu. Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu – może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (oddziały szpitalne, zakłady opieki zdrowotnej, zakłady opieki długoterminowej i terminalnej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej), ośrodkach sportowych oraz może prowadzić rehabilitację środowiskową.

Grupy przedmiotów w zakresie:

Fizjoterapia w pediatrii

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta spełniającego wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia do pracy w zakresie fizjoterapii z pacjentami w wieku rozwojowym, z różnorodnymi dysfunkcjami. W trakcie studiów uzyskuje on teoretyczny zasób wiedzy i praktyczne umiejętności oraz kształci kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania diagnostyki i stosowania procedur fizjoterapeutycznych w chorobach genetycznych, zaburzeniach integracji sensomotorycznej, urazach sportowych. Poznaje także podstawy gimnastyki korekcyjnej. Specjalistyczna wiedza pozwala na celowe stosowanie fizjoterapii w różnych dysfunkcjach, profilaktyce oraz promocji zdrowia. W toku studiów dużo uwagi przywiązuje się do kształtowania umiejętności i kompetencji profesjonalnego podejścia do pacjenta oraz współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego. Absolwent jest przygotowany do pracy w przychodniach i gabinetach rehabilitacyjnych, ośrodkach rehabilitacji dzieci, sanatoriach, na oddziałach szpitalnych pediatrycznych.

Fizjoterapia w sporcie i rekreacji

Celem studiów jest przygotowanie fizjoterapeutów do efektywnej pracy w sporcie – do prewencji i rehabilitacji urazów związanych ze sportem. Absolwent, który zrealizował tę grupę przedmiotów otrzymuje specjalistyczne przygotowanie do pracy w sporcie. Uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw treningu sportowego i rekreacyjnego, diagnostyki funkcjonalnej w sporcie, traumatologii sportowej, fizjologicznych konsekwencji dopingu. Na szczególne podkreślenie zasługuje przygotowanie praktyczne absolwenta do prowadzenia procesu rehabilitacji i profilaktyki urazów sportowych z wykorzystaniem metod masażu sportowego, treningu funkcjonalnego i stabilizacyjnego, stretchingu i mobilizacji stawowej. Absolwent jest w pełni przygotowany do pracy w klubach sportowych, przychodniach sportowo-lekarskich, ośrodkach rahabilitacyjno-leczniczych, gabinetach odnowy biologicznej, jednostkach prowadzących zajęcia rekreacyjne.

Fizjoterapia w pulmonologii


przejdź do spisu treści

INFORMATYKA

Rodzaj studiów: inżynierskie  – 7 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne, niestacjonarne – hybrydowe
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny

Dlaczego warto zostać informatykiem?

 • Inżynier informatyk to zawód przyszłości!
 • Inżyniera informatyka potrzebują wszyscy!
 • Inżynier informatyk dobrze zarabia!

Studia trwają 7 semestrów. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota, niedziela).  Studia nie wymagają złożenia pracy dyplomowej. Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego oraz zdobycia zaliczenia na ocenę ze wszystkich przedmiotów.

 • Konkurencyjne czesne!
 • Program kształcenia!
 • Zajęcia wyrównawcze!
 • Zapewnione jakość kształcenia!
 • Oferowane specjalności!
 • Kadra nauczająca!
 • Certyfikaty!
 • Baza laboratoryjna!
 • Dostęp do licencjonowanego oprogramowania!
 • Nowoczesne narzędzia nauczania!

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie):

Programowanie aplikacji internetowych

Absolwent przygotowany będzie do pracy na stanowiskach: programisty aplikacji internetowych, programisty .NET, programisty C++, JAVA, C#, programisty i administratora baz danych (SQLServer, mySQL), programisty aplikacji mobilnych, grafika komputerowego, front developera, webmastera, projektanta interfejsów użytkownika inżyniera wsparcia aplikacji, administratora serwerów i aplikacji internetowych, administratora bazy danych, itp.

Absolwent, na podstawie znajomości zagadnień związanych programowaniem aplikacji współpracujących z bazami danych oraz przetwarzaniem obrazu i dźwięku jak również nowoczesnych przewodowych i bezprzewodowych technologii sieciowych, jest przygotowany do: projektowania i programowania aplikacji internetowych, administrowania serwerami stron WWW, budowy i administrowania bazami danych oraz wdrażania i administrowania usługami internetowymi. W swojej pracy potrafi wykorzystać najnowsze, wysoko zaawansowane technologie informatyczne służące tworzeniu projektów dla różnych mediów, posiadając wiedzę i umiejętności nie tylko techniczne, ale również znając pod-stawy kompozycji obrazu.

Administrowanie sieciami komputerowymi

Absolwent przygotowany będzie do pracy na stanowiskach: administratora sieci komputerowej (szczególnie CISCO), administratora systemu Windows, administratora systemu Linux, administratora systemów bezpieczeństwa, analityka IT ds. ryzyka i bezpieczeństwa, audytora IT, itp.


przejdź do spisu treści

KOSMETOLOGIA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski 
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu


STUDIA I STOPNIA


Absolwent kierunku Kosmetologia wyposażony jest w wiedzę z obszaru nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu kosmetologii. Wykorzystując wiadomości z zakresu nauk podstawowych rozumie procesy fizyko-chemiczne i biologiczne mające związek z kosmetologią. Wiedza specjalistyczna obejmuje m.in. budowę i fizjologię skóry; metody i techniki pielęgnacji, upiększania oraz charakteryzacji i stylizacji; działanie preparatów kosmetycznych, wskazania i przeciwwskazania związane z ich stosowaniem. Absolwent zna oferty rynku nowoczesnych kosmetyków i specjalistycznej aparatury.

Grupy przedmiotów w zakresie:

NUTRIKOSMETYKA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Nutrikosmetyka daje możliwość zgłębienia, oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Kosmetologia , dodatkowej wiedzę o współczesnych poglądach na żywienie fizjologiczne, zintegrowane z odżywianiem kosmetologicznym. Ujmując to zagadnienie zgodnie z rozwijanymi trendami badawczymi –  wiedza ta obejmuje podstawy nutrigenomiki i nurtikosmetyki. Absolwent tej specjalności potrafi  zaplanować indywidualne postępowanie dietetyczne wspomagające zachowanie zdrowia organizmu,  zdrowia skóry, spowalnianie procesów starzenia oraz uzyskanie i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Pełni rolę promotora zdrowego stylu życia, w tym racjonalnego odżywiania, w środowisku pracy zawodowej.

KOSMETOLOG PO UKOŃCZENIU STUDIÓW POSIADA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI:

 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i jego stosowania;
 • ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • organizacji i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Absolwent kierunku kosmetologia posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz  językiem specjalistycznym..

Jest  przygotowany do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, do współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz do systematycznego doskonalenia zawodowego. Jednocześnie – mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta – wykonuje swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

Takie przygotowanie merytoryczne daje absolwentowi podstawę do podjęcia studiów drugiego stopnia.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • w gabinetach kosmetycznych,
 • w ośrodkach wellness&spa oraz odnowy biologicznej,
 • w gabinetach dermatologicznych (jako współpracownicy lekarzy w zakresie pielęgnacji skóry),
 • w gabinetach kosmetycznych z ofertą poszerzoną o poradnictwo dietetyczne,
 • w firmach produkujących kosmetyki jako pracownicy kontroli jakości i działań marketingowych,
 • w sieciach dystrybucji kosmetyków jako sprzedawcy,
 • w konsultanci i doradcy klient,
 • przygotowanie absolwentów pozwoli im także na otwieranie własnych gabinetów kosmetycznych!

WELLNESS & SPA

Wybór grupy przedmiotów w zakresie Wellness&Spa daje możliwość zgłębienia, oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Kosmetologia , dodatkowej wiedzy na temat oferty i struktury funkcjonalno-usługowej ośrodków wellness&spa.   Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania tego rodzaju placówkami. Wykazuje się umiejętnością wykonywania specjalistycznych zabiegów oraz stosowania niekonwencjonalnych terapii wellness. Doskonali się w różnorodnych metodach prozdrowotnego oddziaływania na ciało, w ramach usług: pielęgnacyjnych, relaksacyjnych i upiększających.

KOSMETOLOG PO UKOŃCZENIU STUDIÓW POSIADA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI:

 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i jego stosowania;
 • ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • organizacji i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Absolwent kierunku kosmetologia posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz  językiem specjalistycznym..

Jest  przygotowany do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, do współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz do systematycznego doskonalenia zawodowego. Jednocześnie – mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta – wykonuje swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

Takie przygotowanie merytoryczne daje absolwentowi podstawę do podjęcia studiów drugiego stopnia.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • w gabinetach kosmetycznych,
 • w ośrodkach wellness&spa oraz odnowy biologicznej,
 • w gabinetach dermatologicznych (jako współpracownicy lekarzy w zakresie pielęgnacji skóry),
 • w gabinetach kosmetycznych z ofertą poszerzoną o poradnictwo dietetyczne,
 • w firmach produkujących kosmetyki jako pracownicy kontroli jakości i działań marketingowych,
 • w sieciach dystrybucji kosmetyków jako sprzedawcy,
 • w konsultanci i doradcy klient,
 • przygotowanie absolwentów pozwoli im także na otwieranie własnych gabinetów kosmetycznych!

STUDIA II STOPNIA


Na studia drugiego stopnia na kierunek kosmetologia – profil praktyczny mogą być przyjęci absolwenci studiów wyższych kierunku kosmetologia oraz absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunkach pokrewnych, z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ze specjalnościami związanymi z kosmetologią (np. zdrowie publiczne ze specjalnością kosmetyka stosowana, odnowa biologiczna z kosmetyką, odnowa biologiczna z dietetyką, odnowa biologiczna z żywieniem człowieka).Warunkiem przyjęcia jest złożenie dokumentów oraz konkurs dyplomów. Weryfikacja w przypadku ukończenia kierunków pokrewnych, innych niż kosmetologia, odbędzie się na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzana będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Grupy przedmiotów

ZARZĄDZANIE W BRANŻY KOSMETYCZNEJ

Kosmetolog zajmuje się poprawianiem i przywracaniem urody oraz profilaktyką starzenia. Absolwent kierunku zdobywa umiejętności profesjonalnego dbania o zdrowie oraz urodę skóry twarzy i ciała, zajmował się będzie także problematyką zmian skórnych. Posiada ogólną on wiedzę z zakresu anatomii, alergologii i immunologii, onkologii skóry, podologii, trychologii oraz nauk o zdrowiu, a także wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii tj. składu nowoczesnych kosmetyków, nowych technik i technologii. Do zadań kosmetologa należy oprócz diagnostyki skóry, wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetologii: estetycznej, antystarzeniowej i leczniczej. Kosmetolog to specjalista, który potrafi zaplanować i przeprowadzić cały proces pielęgnacji skóry (zabiegi oraz pielęgnację domową) każdego klienta tzn. w każdym wieku, z każdym rodzajem i problemem skóry. Kosmetolog to także specjalista rozpoznający typ charakterologiczny swojego klienta oraz dostosowujący do niego sposoby rozpoznawania jego potrzeb i komunikowania się z nim w tym zakresie, rekomendowania pielęgnacji w domu, poradnictwa w zakresie ogólnej kondycji (np.: dieta, styl życia itp.),budowania relacji klienta ze sobą oraz z gabinetem/SPA, w którym pracuje. Kosmetolog to także współtwórca wizerunku i sukcesu gabinetu/SPA na lokalnym rynku.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

Absolwent znajdzie zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych, odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, laboratoriach, ale także jako nauczyciel w szkołach kosmetycznych czy wykładowca w wyższych uczelniach, w redakcjach pism branżowych. Kosmetolog powinien podejmować współpracę z innymi specjalistami, umieć różnicować defekty kosmetyczne od zmian chorobowych. W sytuacji odkrycia zmian wzbudzających podejrzenie jako potencjalnie chorobowych, powinien skierować klienta na konsultacje z lekarzem.

Kierując się powyższą charakterystyką kompetencji kosmetologa opracowano propozycje specjalności na studiach II stopnia: zarządzanie w branży kosmetycznej, menedżer produktów kosmetycznych.

Absolwent zarządzania w branży kosmetycznej zdobędzie przygotowanie do pełnienia stanowisk kierowniczych w usługach kosmetycznych oraz prowadzenia własnej działalności. Będzie posiadał szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, kreowania wizerunku firmy. Zdobędzie kompetencje wywodzące się z psychologii zarządzania, dzięki którym będzie potrafił rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem firmą i prowadzeniem działalności gospodarczej w usługach kosmetycznych, dbając przy tym o prestiż zawodu.

MENEDŻER PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

Kosmetolog zajmuje się poprawianiem i przywracaniem urody oraz profilaktyką starzenia. Absolwent kierunku zdobywa umiejętności profesjonalnego dbania o zdrowie oraz urodę skóry twarzy i ciała, zajmował się będzie także problematyką zmian skórnych. Posiada ogólną on wiedzę z zakresu anatomii, alergologii i immunologii, onkologii skóry, podologii, trychologii oraz nauk o zdrowiu, a także wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii tj. składu nowoczesnych kosmetyków, nowych technik i technologii. Do zadań kosmetologa należy oprócz diagnostyki skóry, wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetologii: estetycznej, antystarzeniowej i leczniczej. Kosmetolog to specjalista, który potrafi zaplanować i przeprowadzić cały proces pielęgnacji skóry (zabiegi oraz pielęgnację domową) każdego klienta tzn. w każdym wieku, z każdym rodzajem i problemem skóry. Kosmetolog to także specjalista rozpoznający typ charakterologiczny swojego klienta oraz dostosowujący do niego sposoby rozpoznawania jego potrzeb i komunikowania się z nim w tym zakresie, rekomendowania pielęgnacji w domu, poradnictwa w zakresie ogólnej kondycji (np.: dieta, styl życia itp.),budowania relacji klienta ze sobą oraz z gabinetem/SPA, w którym pracuje. Kosmetolog to także współtwórca wizerunku i sukcesu gabinetu/SPA na lokalnym rynku.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych, odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, laboratoriach, ale także jako nauczyciel w szkołach kosmetycznych czy wykładowca w wyższych uczelniach, w redakcjach pism branżowych. Kosmetolog powinien podejmować współpracę z innymi specjalistami, umieć różnicować defekty kosmetyczne od zmian chorobowych. W sytuacji odkrycia zmian wzbudzających podejrzenie jako potencjalnie chorobowych, powinien skierować klienta na konsultacje z lekarzem.

Kierując się powyższą charakterystyką kompetencji kosmetologa opracowano propozycje specjalności na studiach II stopnia: zarządzanie w branży kosmetycznej, menedżer produktów kosmetycznych.

Absolwent specjalności menedżer produktów kosmetycznych zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające skuteczną sprzedaż. Będzie kandydatem do pracy na stanowisku specjalisty ds. szkoleń lub specjalisty ds. sprzedaży. Jego atutem będą umiejętności i kompetencje w zakresie promocji produktów kosmetycznych oparte o wiedzę w zakresie marketingu oraz znajomość oferty rynku produktów i usług kosmetycznych.


przejdź do spisu treści

LOGISTYKA

Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów
Profil praktyczn
Tryb studiów: niestacjonarne
Język realizowanych studiów: język polski
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych

W dzisiejszym globalnym rynku biznesu efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw staje się kluczowym elementem sukcesu. Firmy poszukują wykwalifikowanych specjalistów logistycznych, którzy potrafią optymalizować procesy, kontrolować koszty i zapewniać sprawne funkcjonowanie całej sieci logistycznej. Wybierając studia z logistyki, masz szansę zdobyć umiejętności, które są powszechnie poszukiwane na rynku pracy.


Studia I stopnia


Studia pierwszego stopnia na kierunku Logistyka w sposób profesjonalny przygotowują absolwenta do pracy zawodowej w dynamicznie zmieniającym się sektorze TSL. Absolwent posiada praktyczną wiedzą z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Rozumie istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce. Zna zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych oraz obsługi klienta. Dysponuje menedżerską wiedzą na temat urządzeń transportu wewnętrznego, infrastruktury transportowej i logistycznej, zintegrowanych systemów transportowo-logistycznych oraz środków transportu zewnętrznego. Wiedza w tym zakresie jest wzbogacona o praktyczne umiejętności stosowania nowoczesnych technik i metod menedżerskich oraz korzystania z narzędzi informatycznych.

Absolwent umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę do identyfikowania, analizowania i doskonalenia systemów i procesów logistyczno-transportowych. Jest przygotowany do samodzielnego podejmowania decyzji, a także krytycznej oceny działań własnych, jak i przedsiębiorstwa w którym pracuje. Posiada umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i motywacyjne niezbędne w zarządzaniu procesami fizycznego przepływu towarów.

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, wzbogaconemu o wiedzą w zakresie ekonomii i finansów absolwent kierunku logistyka jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ma możliwości zatrudnienia w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach transportowych, firmach spedycyjnych, centrach dystrybucyjno-logistycznych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna.

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie):

 • Logistyka handlu i spedycja
 • Logistyka i organizacja produkcji

Przykładowe stanowiska, na których może podjąć pracę absolwent Logistyki:

 • specjalista do spraw logistyki,
 • specjalista ds. organizacji i planowania produkcji,
 • specjalista ds. zaopatrzenia, transportu i magazynowania,
 • specjalista do spraw doskonalenia organizacji,
 • specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu,
 • specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu,
 • specjalista transportu wewnętrznego i magazynowania,
 • specjalista do spraw marketingu i handlu.

Przykładowe przedmioty:

 • Zarządzanie usługami
 • Podstawy logistyki i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Controlling i audyt logistyczny
 • Infrastruktura logistyczna
 • Logistyczna obsługa klienta
 • Logistyka miejska
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka dystrybucji
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zwrotna i ekologistyka
 • Projektowanie procesów
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Strategie logistyczne
 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Zarządzanie transportem

przejdź do spisu treści

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

jednolite magisterskie  – 10 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dają możliwość zdobycia wszechstronnej i poszerzonej wiedzy zawodowej w w zakresie rozumienia kształcenia, wychowania, znajomości procesów zachodzących we współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami, popartymi praktykami zawodowymi.

Absolwent posiada niezbędne kompetencje i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających profesjonalnego przygotowania do pracy z przedszkolakami i najmłodszymi uczniami. Posiada umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz wrażliwość na problemy społeczne; jest otwarty na rozwiązania alternatywne, pomocniczość, gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych.

Absolwent rozumiejąc potrzebę kształcenia przez całe życie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Potrafi działać i myśleć w sposób aktywny, samodzielny, rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, współdziałać i pracować w grupie. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje nauczyciela wczesnej edukacji i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.


przejdź do spisu treści

PEDAGOGIKA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie


STUDIA I STOPNIA


Studia I stopnia na kierunku Pedagogika dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Program studiów przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga, znającego procesy zachodzące we współczesnym społeczeństwie. Absolwent posiada wiedzę ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy oraz kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Charakteryzuje go umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębione rozumienie rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent posiada niezbędne kompetencje i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających interwencji. Jest przygotowany do aktywnego i kreatywnego współdziałania w zespole. Potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej, potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy. Wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk, potrafi też myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a także uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Grupy przedmiotów w zakresie:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy przedmiotów w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość zgłębienia zagadnień niezbędnych do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, a także zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom napotykającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły; rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia (diagnoza i prognoza pedagogiczna) zarówno w sferze motywacji do uczenia się, jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się. Organizowania i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiających uzyskanie osiągnięć zgodnych z programem dla danego etapu edukacyjnego. Absolwent jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne w zakresie interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych dotyczących jednostek, grup i społeczności, jak również rozwiązywania konkretnych problemów dzieci, młodzieży i dorosłych. Potrafią organizować i prowadzić zajęcia o charakterze pozalekcyjnym i pozaszkolnym z zastosowaniem różnych metod i technik pracy oraz sprawować opiekę nad grupą. Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne oraz jest przygotowany do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne).

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: m.in.

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 • ośrodki adaptacyjne,
 • instytucje pomocy i opieki społecznej,
 • domy dziecka,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • schroniska dla ofiar patologii w rodzinie,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • internaty,
 • bursy,
 • świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
 • warsztaty terapii zajęciowej.

PRZYKŁADOWE STANOWISKA

 • wychowawca w placówkach oświatowych,
 • wychowawca wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych,
 • wychowawca w instytucjach pieczy zastępczej,
 • specjalista terapii pedagogicznej.

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią - z przygotowaniem pedagogicznym

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy przedmiotów w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość zgłębienia szeroko rozumianej pracy resocjalizacyjno-wychowawczej. Absolwent zdobywa  wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do rozumienia procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie, a zwłaszcza w rodzinie, w środowisku szkolnym, grupach rówieśniczych. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie uwarunkowań społecznego niedostosowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Umożliwiają poznanie psychospołecznych mechanizmów prowadzących do zachowań przestępczych oraz teoretycznych założeń i prawno-społecznych zasad organizacji procesu resocjalizacji jednostek i grup. W zakres umiejętności zdobytych w trakcie kształcenia wpisuje się diagnozowanie, organizowanie i realizacja zadań wychowawczych w środowisku otwartym oraz placówkach resocjalizacyjnych. Dodatkowo studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod socjoterapeutycznych i ich wykorzystywania w pracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi. Absolwent posiada umiejętności twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji. Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: m.in.

 • placówki resocjalizacyjne,
 • placówki profilaktyczne,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • pogotowia opiekuńcze, schroniska dla ofiar patologii w rodzinie,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze.

PRZYKŁADOWE STANOWISKA:

 • wychowawca w placówkach oświatowych,
 • wychowawca wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej,
 • wychowawca w jednostkach penitencjarnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 3-letnie studia nauczycielskie


STUDIA II STOPNIA


Studia II stopnia na kierunku Pedagogika dają możliwość zdobycia wszechstronnej i poszerzonej wiedzy w stosunku do studiów pierwszego stopnia w zakresie rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, znajomości procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie, a zwłaszcza w rodzinie, środowisku młodzieżowym, otoczeniu społecznym wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami, popartymi praktykami zawodowymi. Absolwent posiada niezbędne kompetencje i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających interwencji. Posiada umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz wrażliwość na problemy społeczne; jest otwarty na rozwiązania alternatywne, pomocniczość, gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych. Absolwent rozumiejąc potrzebę kształcenia się przez całe życie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Potrafi działać i myśleć w sposób aktywny, samodzielny, rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, współdziałać i pracować w grupie. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Grupy przedmiotów w zakresie:

Socjoterapia z profilaktyką uzależnień II stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych  z Socjoterapii z profilaktyką uzależnień oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość nabycia umiejętności do prowadzenia grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi. Absolwenci są przygotowani do realizacji działań o charakterze socjoterapeutycznym,  do podejmowania zadań w obszarze wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. Absolwenci uzyskują kwalifikacje socjoterapeuty*. Są przygotowani do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, a także innych zajęć z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Absolwenci są   wyposażeni w wiedzę dotyczącą teorii socjoterapii;  pedagogiki i psychologii ogólnej i rozwojowej; mechanizmów uzależnień; struktury i organizacji systemu pomocy dziecku i rodzinie; przyczyn i objawów zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży. Posiadają umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania socjoterapeutycznego; planowania i projektowania sytuacji korekcyjnych; stosowania zasad komunikacji interpersonalnej; umiejętności rozwiązywania konfliktów; przejawiają gotowość do samorozwoju i doskonalenia.

*kwalifikacje socjoterapety uzyskują osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: 

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 • ośrodki adaptacyjne,
 • instytucje pomocy i opieki społecznej,
 • domy dziecka, pogotowia opiekuńcze,
 • placówki profilaktyczne,
 • schroniska dla ofiar patologii w rodzinie,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • internaty, bursy,
 • świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
 • warsztaty terapii zajęciowej.

Resocjalizacja z elementami kryminologii II stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Resocjalizacji z elementami kryminologii oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Pedagogika, umożliwia zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (resocjalizacyjnej, wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej) w odniesieniu do grup i jednostek. Absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje z obszaru resocjalizacji poszerzone o wybrane elementy z obszaru kryminologii. Absolwenci są przygotowani do podejmowania aktywności wychowawczej w tych obszarach życia społecznego, która skierowana jest do osób charakteryzujących się deficytami rozwojowymi i zaburzeniami w zakresie funkcjonowania społecznego. Ukończenie kształcenia pozwala studentom podejmować wszechstronne działania korekcyjne i kompensacyjne wobec dzieci, młodzieży i dorosłych niedostosowanych społecznie, a także rodzin wykazujących trudności wychowawcze.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, terapeutyczne, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej),
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego (pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka),
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
 • zakłady śledcze, ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne dla uzależnionych.

Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w sektorze służb publicznych zajmujących się przestępczością, dewiacjami społecznymi, porządkiem publicznym.

Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka II stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Terapii pedagogicznej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość na poszerzenie zdobytych kompetencji poprzez uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, organizacji i udzielania profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole. Absolwent jest przygotowany zarówno teoretycznie, jak i metodycznie do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych przede wszystkim z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu psychopedagogicznych podstaw prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenia programów terapeutycznych, ich zastosowania w codziennej praktyce edukacyjnej, monitorowania i diagnozowania dziecka. Absolwent zna zasady terapeutycznego postępowania w pracy z dziećmi oraz posiada kompetencje w zakresie diagnozowania ich potrzeb, a także planowania indywidualnego rozwoju. Posiada uprawnienia do wsparcia ucznia w terapii pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej. Posiada umiejętność współpracy z rodziną i środowiskiem dziecka.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • placówki edukacyjno-rehabilitacyjne udzielające wsparcia dzieciom i młodzieży,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • placówki oświatowe,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne,
 • integracyjne i specjalne.

przejdź do spisu treści

WYCHOWANIE FIZYCZNE

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu


STUDIA I STOPNIA


Absolwent kierunku wychowanie fizyczne jest przygotowany do kreatywnej pracy edukacyjnej w zakresie promowania zdrowia i aktywności fizycznej, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu i wypoczynkowi. Kierunek umiejscowiono w dyscyplinie naukowej nauk o kulturze fizycznej oraz standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci posiadają przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne niezbędne do pracy w placówkach oświatowych, edukacyjno-wychowawczych. Uzyskane efekty uczenia się (wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne) uprawniają do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym, zajmujących się sportem dzieci i młodzieży lub w roli instruktora sportu w wybranej dyscyplinie sportu, animatora czasu wolnego dzieci i młodzieży. Studenci uczestniczą w obozie letnim i zimowym oraz odbywają praktyki pedagogiczne.

Absolwent wykazuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi umożliwiającymi kierowanie procesem edukacyjnym w zakresie nauk o kulturze fizycznej, do prowadzenia zajęć sportowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Potrafi promować w środowisku szkolnym i poza nim, postawy prozdrowotne i pełnić rolę lidera w aspekcie aktywności i sprawności fizycznej. Posiada przygotowanie pedagogiczne i jest przygotowany do pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego.

Dzięki wyborowi dodatkowych modułów specjalizacyjnych Student ma możliwość uzyskania uprawnień trenerskich i instruktorskich w zakresach.

Uczelnia proponuje, w ramach oferty wspierającej dla osób zainteresowanych, możliwość uzyskania szerszych kompetencji, moduły specjalizacyjne przygotowujące do egzaminów trenerskich i instruktorskich: piłka siatkowa (realizowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej kurs przygotowawczy do egzaminu na stopień Trenera piłki siatkowej); zapasy (realizowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Zapaśniczym przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia instruktora); jeździectwo (realizowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Jeździeckim przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia instruktora).

 • PIŁKA SIATKOWA

realizowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej kurs przygotowawczy do egzaminu na stopień Trenera piłki siatkowej

 • ZAPASY

realizowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Zapaśniczym przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia instruktora

 • JEŹDZIECTWO

realizowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Jeździeckim przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia instruktora

Grupy przedmiotów w zakresie:

Trener personalny

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent, który w czasie studiów realizował blok zajęć specjalnościowych Trener personalny, posiada kompleksowe przygotowanie praktyczne do prowadzenia indywidualnych treningów z klientem, układania planów indywidualnych planów treningowych dostosowanych do poziomu wydolności klienta, wieku, płci, przebytych chorób i urazów. Potrafi zaproponować modyfikację stylu życia w zakresie odżywiania i dbałości o własne ciało. Absolwent będzie również przygotowany do wspomagania procesu rekonwalescencji po kontuzjach i długich okresach bezruchu. Może podjąć pracę jako instruktor w klubach sportowych, klubach fitness i odnowy biologicznej. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Trener odnowy biologicznej

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent, który w czasie studiów realizował blok zajęć specjalnościowych Trener odnowy biologicznej, posiada umiejętności praktyczne do planowania i prowadzenia procesu odnowy biologicznej u sportowców i osób aktywnych fizycznie w różnym wieku. Potrafi zastosować zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, technik relaksacyjnych oraz zaprogramować odpowiednie żywienie i suplementację. Może podjąć pracę w klubach sportowych, gabinetach odnowy, ośrodkach rekreacyjno–sanatoryjnych, ośrodkach wellness i SPA, klubach fitness, siłowniach, pływalniach.


STUDIA II STOPNIA
Wychowanie fizyczne – studia nauczycielskie


Kierunek umiejscowiono w dyscyplinie naukowej nauk o kulturze fizycznej oraz standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent kierunku wychowanie fizyczne studia nauczycielskie jest przygotowany do kreatywnej pracy edukacyjnej w zakresie promowania zdrowia i aktywności fizycznej, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej. Absolwent wykazuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi umożliwiającymi kierowanie procesem edukacyjnym w zakresie nauk o kulturze fizycznej. Potrafi promować w środowisku szkolnym i poza nim, postawy prozdrowotne i pełnić rolę lidera w aspekcie aktywności i sprawności fizycznej. Nabywa kwalifikacje nauczycielskie i jest przygotowany do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych, zwłaszcza tych, które zajmują się sportem dzieci i młodzieży.


przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE

Rodzaj studiów:
I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny

STUDIA I STOPNIA

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk i jakości oraz pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów – w zakresie właściwym dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie”. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, w tym operacyjnych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent zdobywa umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania małymi zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym (w tym w administracji publicznej), a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w sektorze MSP. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie):

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Rachunkowość i administracja kadrowo-płacowa,
 • Psychologia w biznesie,
 • Zarządzanie sprzedażą,
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa.

Absolwent może pracować jako:

 • Specjalista do spraw zarządzania;
 • Specjalista do spraw doskonalenia organizacji;
 • Kierownik / właściciel zakładu usługowego
 • Specjalista do spraw konsultingu
 • Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości
 • Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego;
 • Specjalista do spraw administracji i rozwoju
 • Kierownik do spraw obsługi biznesu i zarządzania

STUDIA II STOPNIA

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk i jakości oraz pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Zdobywa umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

Specjalności (grupy przedmiotów w zakresie):

Zarządzanie usługami TSL (Transport, Spedycja, Logistyka)

Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE USŁUGAMI TSL uzyskuje przygotowanie do realizacji zadań polegających na organizowaniu transportu (spedycji) towarów. Ma umiejętności i wiedzę, która umożliwia mu udział w realizacji planów sprzedażowych przedsiębiorstw, w tym poprzez utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z partnerami handlowymi.

Zarządzanie zasobami ludzkimi i coaching menedżerski

Rachunkowość zarządcza i finanse

Absolwent może pracować jako:

 • Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
 • Spedytor
 • Specjalista do spraw logistyki
 • Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
 • Kierownik przedsiębiorstwa transportowego
 • Kierownik do spraw strategii i planowania
 • Kierownik / właściciel zakładu usługowego
 • Właściciel małego sklepu

przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe to forma kształcenia, dzięki której możesz zdobyć dodatkowe umiejętności i kwalifikacje. W ten sposób uzupełniasz już zdobyte w uczelni wykształcenie. Na studiach podyplomowych zajęcia odbywają się w weekendy (sobota/niedziela). Studia ściśle łączą teorię z praktyką. Mogą na nie aplikować studenci studiów magisterskich oraz  absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Studia podyplomowe są płatne.


Oferta

Administracja publiczna

Studia są adresowane do pracowników urzędów administracji publicznej różnego szczebla i wszystkich służb publicznych, osób na stanowiskach kierowniczych oraz zamierzających wzbogacić dotychczasową wiedzę zawodową, a także osób zamierzających ubiegać się o pracę na różnych stanowiskach w instytucjach administracji publicznej.

Program kształcenia został ukierunkowany na umożliwienie absolwentom wyższych uczelni nabycie niezbędnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania i roli administracji publicznej różnych szczebli w Polsce w świetle uwarunkowań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

Absolwenci studiów są wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do zaangażowanego uczestnictwa w lokalnym życiu gospodarczym, społecznym i politycznym. Mogą uzyskać zatrudnienie w organizacjach non profit, w firmach działających na rynku zamówień publicznych, w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich, samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych i jednostkach organizacyjnych urzędów gmin.

czytaj dalej

Administrator CISCO CCNP Routing i Switching

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów posiadających wiedzę na poziomie CCNA na temat sieci komputerowych, zamierzających rozwijać swoje kwalifikacje i uzyskać międzynarodowy certyfikat Cisco CCNP RS (Routing i Switching).

Studia realizowane są zgodnie z programem zalecanym przez CISCO zakładającym realizację 3 bloków tematycznych, których opanowanie jest konieczne do zdania egzaminów i uzyskania certyfikatu Cisco CCNP RS (Routing i Switching). Każdy z bloków tematycznych trwa 60h. Zaczynamy od CCNP SWITCH, potem ROUTE i TSHOOT.

czytaj dalej

Administrowanie sieciami komputerowymi CISCO

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów posiadających podstawową wiedzę na temat sieci komputerowych, zamierzających rozwijać swoje kwalifikacje i uzyskać międzynarodowy certyfikat profesjonalnego administratora sieci komputerowych CISCO CCNA.

Przygotowują słuchaczy do uzyskania certyfikatu CISCO CCNA. Realizowane są zgodnie z programem ustanowionym przez CISCO. Kończą się uzyskaniem Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwa ukończenia kursu zgodnie z programem CISCO. Absolwent studiów może przystąpić do egzaminów celem uzyskania certyfikatu CCNA w dowolnym centrum egzaminacyjnym CISCO. Egzamin ten nie jest elementem studiów.

Studia realizowane są zgodnie z programem zalecanym przez CISCO zakładającym realizację następujących zagadnień, których opanowanie jest konieczne do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu CCNA.

czytaj dalej

Analiza trendów i tworzenie modeli biznesowych przyszłości

Analiza trendów i tworzenie modeli biznesowych przyszłości to studia podyplomowe, których zadaniem jest kształcenie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z projektowaniem produktów i usług z wykorzystaniem trendów. Studia łączą analizę trendów z tworzeniem nowoczesnych modeli biznesowych. Celem studiów podyplomowych jest wykształcenie umiejętności zarządzania zmianą z wykorzystaniem trendów oraz zastosowania metod projektowych do wdrażania innowacyjnych produktów i usług.

Kształcenie na studiach podyplomowych Analiza trendów i tworzenie modeli biznesowych przyszłości będzie realizowane za pomocą metod projektowych. Zajęcia będą miały charakter praktyczny i warsztatowy. Uczestnicy będą pracować w zespołach projektowych i z wykorzystaniem metod oraz narzędzi projektanckich. Kształcenie będzie przebiegać zgodnie z procesem projektowania usług, od etapu badawczego, do fazy opracowania strategii implementacji rozwiązań.

Integralnym elementem kształcenia będzie praca z interesariuszami zewnętrznymi. Studenci będą pracować nad przygotowaniem konkretnych rozwiązań dla konkretnych firm i instytucji. Proces edukacyjny będzie odbywał się we współpracy z interesariuszami i pod nadzorem opiekunów projektów.

Zadaniem studiów podyplomowych Analiza trendów i kształcenie modeli biznesowych przyszłości jest również kształcenie w zakresie kompetencji kluczowych. W trakcje procesu kształcenia studenci zdobędą kompetencje w obszarze aktywnego uczenia się, rozwiązywania złożonych problemów, krytycznego i analitycznego myślenia, pracy zespołowej, kreatywności, tworzenia idei, wnioskowania oraz elastyczności.

Studia podyplomowe Analiza trendów i tworzenie modeli biznesowych przyszłości są skierowane do zespołów i osób, które w pracy zawodowej zajmują się zarządzaniem zmianą, wprowadzaniem innowacji, przygotowywaniem strategii rozwoju oraz tworzeniem produktów i usług. Uczestnikami studiów podyplomowych mogą zostać projektanci produktów i usług, analitycy, managerowie, pracownicy działów obsługi klienta, specjaliści biznesowi, pracownicy administracji, specjaliści w zakresie marketingu i komunikacji oraz pracownicy działów r&d.

czytaj dalej

Automatyzacja procesów produkcji

Program studiów

 • Projektowanie mechatroniczne
 • Sterowanie elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne
 • Programowanie sterowników PLC
 • Robotyka i robotyzacja
 • Przemysłowe systemy mechatroniczne
 • Diagnostyka procesów

czytaj dalej

Bankowość i ubezpieczenia

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu bankowości oraz ubezpieczeń,  pracujących w : bankach,  zakładach ubezpieczeń i  instytucjach współpracujących.

Słuchacz po ukończeniu studiów dysponował będzie wiedzą i umiejętnościami na temat: nowoczesnej bankowości, specyfiku rynku ubezpieczeń a także produktów oferowanych przez obydwa sektory finansowe. Będzie dysponował wiedzą z zakresu prawa bankowego i ubezpieczeniowego oraz marketingu bankowego i ubezpieczeniowego, ponadto nabędzie umiejętności racjonalnego pozyskiwania i inwestowania środków finansowych, opracowywania strategii marketingowych oraz zarządzania ryzykiem z wykorzystywaniem instrumentów finansowych.

Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte na tych studiach pozwolą na podjęcie pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, wydziałach finansowych różnego rodzaju przedsiębiorstw oraz w administracji samorządowej.

czytaj dalej

Bezpieczeństwo ochrony środowiska

Dziś zarówno w firmach, jak i w administracji publicznej rośnie znaczenie i prestiż stanowisk związanych z ochroną środowiska. Dzieje się tak dzięki rosnącej świadomości społeczeństw na temat środowiska naturalnego i roli człowieka w jego odbudowie. Ponadto mamy do czynienia z szeregiem przepisów, tak unijnych, jak i krajowych, które mają za zadanie zahamowanie wyniszczenia zasobów Ziemi. Dlatego też, na rynku pracy liczy się obecnie nie tylko znajomość rozwiązań przyjaznych dla środowiska, ale przede wszystkim biegłość w poruszaniu się w sferze międzynarodowych rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Głównym zadaniem studiów podyplomowych o specjalności bezpieczeństwo ochrony środowiska jest nabycie i poszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej sfery ochrony środowiska w zakresie działalności administracji publicznej, w szczególności urzędników gminnych i powiatowych, ale też innych podmiotów zajmujących się ochroną środowiska. Uczestnicy studiów zostaną zapoznani z podstawami prawnymi ochrony środowiska, kwestiami ochrony poszczególnych elementów środowiska, nowymi rozwiązaniami przyjaznymi ekologicznymi w ochronie środowiska oraz innymi tematami związanymi z jego ochroną.

czytaj dalej

Dietetyka

Absolwenci studiów zyskują podstawową wiedzę medyczną i technologiczną z zakresu żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych. Studia przygotowują również do planowania dietetycznego w różnego rodzaju schorzeniach wymagających diety. Studia skierowane są do absolwentów studiów przyrodniczych, technologii żywności, zdrowia publicznego.

czytaj dalej

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające pełnienie roli doradcy zawodowego, doradcy personalnego, a także specjalisty ds. rozwoju personelu organizacji.

Studia adresowane są do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do świadczenia usług doradztwa zawodowego i personalnego oraz tych, które ze względu na charakter pracy lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką doradztwa zawodowego, personalnego i coachingu kariery.

Program obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu kariery, psychologii rozwojowej, osobowości i motywacji, diagnozy, zawodoznawstwa, metodyki poradnictwa zawodowego i coachingu kariery, rynku pracy, prawa pracy, przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi.

czytaj dalej

Inspektor ochrony danych osobowych oraz administrator danych

Celem studiów podyplomowych pn. Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Administrator Danych jest przekazanie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy przygotowującej słuchaczy do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz obowiązków Administratora Danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w szczególności wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności z zakresu: regulacji prawnych ochrony danych osobowych w systemie źródeł prawa krajowego, międzynarodowego i UE, podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, prawnych aspektów tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, powierzania przetwarzania i rejestracji zbiorów danych osobowych, praktycznych aspektów prawnych wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych i Administratora Danych, pakietu reformującego  ochronę danych osobowych w UE.

Adresatami studiów są osoby, które w swojej działalności mają do czynienia z danymi osobowymi, celem podniesienia kwalifikacji, osoby zamierzające pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych i Administratora Danych, absolwenci wszystkich kierunków studiów, pracodawcy, pracownicy administracji rządowej i samorządowej.

czytaj dalej

Jeździectwo

Jeździectwo zaliczane jest do najstarszych sportów świata. Polacy odnosili w tej dyscyplinie wiele sukcesów na arenie międzynarodowej łącznie z Igrzyskami Olimpijskimi. Świadczą o tym wyniki m.in. Adama Królikiewicza, Jana Kowalczyka, a spośród zawodników z Warmii i Mazur Antoniego Pacyńskiego i Krzysztofa Ferensteina. W celu usprawnienia procesu szkoleniowego i nawiązania do chlubnych tradycji Olsztyńska Szkoła Wyższa zamierza uruchomić studia podyplomowe nadające absolwentom uprawnienia trenera II klasy. Jednym z warunków przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. W naszym cyklu kształcenia poznasz zagadnienia związane nie tylko z treningiem sportowym, ale także z hodowlą i użytkowaniem koni oraz zarządzaniem ośrodkiem jeździeckim.

czytaj dalej

Kadry i płace w praktyce organizacji

Studia skierowane są do pracowników działu kadr i płac zatrudnionych zarówno  w sektorze prywatnym jak i publicznym, osób  pracujących, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z  zakresu kadr  i płac oraz do wszystkich, którzy swój rozwój zawodowy wiążą z tą problematyką.

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu problematyki kadrowej w przedsiębiorstwach, wynagrodzeń, prawa pracy, rozliczeń świadczeń pracowniczych, dokumentacji podatkowej oraz ZUS.

czytaj dalej

Menedżer ochrony zdrowia

Studia skierowane są do  menedżerów służby zdrowia kierujących publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, pracowników wydziałów zdrowia, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pracowników działów administracji zakładów opieki zdrowotnej, pracowników instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, a także do osób, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia. Adresowane są również do osób kończących uczelnie, przygotowując do zajęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

czytaj dalej

Menedżer oświaty

Studia skierowane są do  nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół lub osób które pragną nabyć lub podwyższyć kompetencje niezbędne w zarządzaniu w oświacie. Absolwent spełnia wymagania określone Rozporządzeniem MEN z 27 X 2009 r.  (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 ) w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach placówek publicznych.

czytaj dalej

Menedżer sportu

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalistów w dziedzinie zarządzania sportem. Program przewiduje m.in. zajęcia z zakresu metod i technik menedżerskich, promocji i marketingu, tworzenia biznes planu, prawa sportowego, organizacji imprez sportowych, zarządzania infrastrukturą sportową oraz klubami sportowymi. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych planujących pracę w organizacjach i instytucjach sportowych, kadry kierowniczej i pracowników klubów i stowarzyszeń sportowych, organizatorów imprez sportowych, przedstawicieli ośrodków sportu i rekreacji.

czytaj dalej

Menedżerskie studia podyplomowe – zarządzanie firmą

Głównym zadaniem studiów jest doskonalenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych kadry, która będzie potrafiła zarządzać organizacją. Studia dostarczają wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zarządzania oraz marketingu, finansów i logistyki pozwalających na kształtowanie postawi kompetencji menedżerskich w zarządzaniu zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Ukończenie studiów umożliwia poznanie i doskonalenie własnych kompetencji menedżerskich i przywódczych oraz wykorzystanie posiadanych umiejętności do skutecznego oddziaływania na zarządzane zasoby. Studia dostarczają wiedzy niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą w warunkach zmieniającego się otoczenia. Studiujący zdobywają umiejętności stosowania metod i technik zarządzania oraz rozwiązywania problemów decyzyjnych.

Absolwenci studiów podyplomowych są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerów, specjalistów, konsultantów, mogą stanowić kadrę kierowniczą w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej, instytucjach finansowych i organizacjach niekomercyjnych. Oferta skierowana jest również do przedsiębiorców prowadzących własną firmę, osób mających możliwość objęcia stanowisk kierowniczych, jak również do wszystkich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i rozwojem umiejętności menedżerskich.

czytaj dalej

Negocjacje i mediacje

Studia przeznaczone są dla osób, które pragną zdobyć lub rozwinąć umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, prowadzenia konsultacji społecznych, dla pracowników zespołów rozwiązujących ważne problemy lub podejmujących kontrowersyjne decyzje.

Absolwent będzie dysponował wiedzą na temat zagadnień z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji (sądowych, gospodarczych i pracowniczych), prawa oraz praktyki biznesowej i strategii negocjacyjnych.

Program studiów jest zgodny z  wytycznymi zawartymi w  Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich z dnia 18 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 56, poz. 591) oraz ze Standardami Szkolenia Mediatorów wydanymi przez Społeczną radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów.

czytaj dalej

Nowoczesne zarządzanie samorządem miejskim

Studia podyplomowe Nowoczesne zarządzanie samorządem miejskim skierowane są do przedstawicieli i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji samorządowej, liderów i menedżerów miejskich, analityków i konsultantów specjalizujących się w rozwoju regionalnym i miejskich, pracowników agencji konsultingowych i marketingowych oraz firm zajmujących się świadczeniem usług publicznych.

czytaj dalej

Oligofrenopedagogika
– edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki są adresowane do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia.

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych i podejmowania działań rewalidacyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną, o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Absolwent studiów będzie posiadał także kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi.

Studia dają możliwość podjęcia pracy w szkołach specjalnych , ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także do pracy w środowisku rodzinnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną.

czytaj dalej

Prawo pracy

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności  stosujących prawo pracy w praktyce. Są propozycją dla pracowników zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla administracji publicznej.

czytaj dalej

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Adresatami studiów są konstruktorzy, technolodzy, inżynierowie produkcji, programiści obrabiarek CNC, osoby chcące zdobyć konkretną bardzo poszukiwaną na rynku wiedzę z zakresu konstrukcji technologii i programowania CNC.

czytaj dalej

Public i media relations

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry odpowiedzialnej za kreowanie wizerunku firm i instytucji, ich produktów i usług na rynku. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami i zasadami PR, uzupełnianych teorią z zakresu: działań marketingowych, instrumentów oddziaływania na otoczenie oraz obszarów jego zastosowań. Poznają elementy prawa prasowego i autorskiego, aspekty etyczne związane z PR. Biorą udział w zajęciach praktycznych związanych z komunikacją i autoprezentacją (przygotowywanie i przekazywanie informacji ustnych i pisemnych, wystąpienia publiczne).

Studia są propozycją dla osób, które muszą nie tylko uzupełnić zdobyte wykształcenia, ale są przede wszystkim zainteresowane rozwijającą się niezwykle szybko i podlegającą ewolucji dziedzinie PR – marketingiem wewnętrznym i media relations. Oferują także specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kreowania wizerunku firmy, promocji przedsiębiorstwa. Studia nastawione są na kształcenie samodzielnych pracowników kadry urzędniczej, menagerów, sponsorów, ludzi świata reklamy, marketingu i pracowników sektora finansowego. Są adresowane do kadry kierowniczej i pracowników, którzy reprezentują firmę na zewnątrz, są odpowiedzialni za kontakty z mediami i dbają o dobry wizerunek firmy.

czytaj dalej

Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne

Studia są adresowane do osób pracujących w działach finansowo – księgowych sektora finansów publicznych, oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych działach.

Celem studiów jest dostarczenia aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie dysponował wiedzą  z zakresu: finansów, rachunkowości,  planowania, sprawozdawczości, aspektów prawnych działalności w jednostkach finansów publicznych oraz zagadnień dotyczących problematyki rozliczania środków pomocowych z funduszy unijnych , audytu wewnętrznego, dyscypliny w finansach publicznych, oraz nowoczesnych metod zarządzania finansami w sektorze publicznym. Absolwent opanuje umiejętności w zakresie: specyfiki prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych i samodzielnych rozwiązań konkretnych problemów. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 54) Absolwent Studiów może ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych. Warunkiem dodatkowym jest posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości.

czytaj dalej

Rachunkowość i controlling zarządczy

Studia są kierowane do pracowników przedsiębiorstw działających w sektorze prywatnym oraz publicznym, jak również osób pracujących w administracji publicznej, chcących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze rachunkowości i controllingu zarządczego. W szczególności oferta studiów skierowana jest do kontrolerów, specjalistów ds. finansowych, analityków finansowych, menedżerów, konsultantów, pracowników działów: controlling, planowanie, budżetowanie, sprzedaż, analizy rynkowe.

Zajęcia prowadzą uznani wykładowcy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, będący jednocześnie ekspertami i praktykami w obszarze reprezentowanych przez siebie dziedzin: analitycy finansowi, dyrektorzy zarządzający finansami przedsiębiorstwa, eksperci bankowości korporacyjnej, w tym reprezentujący największe na świecie instytucje finansowe.

czytaj dalej

Studia menedżersko-prawne

Studia skierowane są w szczególności do tych, którzy zainteresowani są zdobyciem kompetencji w zakresie dwóch dyscyplin – zarządzania i nauk prawnych. Są to studia praktyczne, realizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, organizowane z udziałem praktyków, przedstawicieli biznesu i wybitnych prawników. Przygotowują absolwenta do pełnienia funkcji menedżerskich i na stanowiskach analitycznych w różnych instytucjach zarówno  krajowych jak i zagranicznych.

Absolwent będzie dysponował wiedzą na temat zarządzania, ekonomii i prawa w zakresie niezbędnym do kierowania przedsięwzięciami gospodarczymi oraz umiejętnościami, które pozwolą na podejmowanie decyzji menedżerskich w warunkach ryzyka i niepewności.

czytaj dalej

Terapia pedagogiczna

Studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej są skierowane do absolwentów studiów nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent jest przygotowany zarówno teoretycznie, jak i metodycznie do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych przede wszystkim z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu psychopedagogicznych podstaw prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenia programów terapeutycznych, ich zastosowania w codziennej praktyce edukacyjnej, monitorowania i diagnozowania dziecka. Absolwent zna zasady terapeutycznego postępowania w pracy z dziećmi oraz posiada kompetencje w zakresie diagnozowania ich potrzeb, a także planowania indywidualnego rozwoju, zna logopedyczne aspekty specyficznych trudności w uczeniu się. Potrafi analizować psychologiczno-pedagogiczne aspekty pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych. Potrafi planować i realizować działania zapobiegające trudnościom w uczeniu się, konstruować i ewaluować indywidualne i grupowe plany korekcyjno-kompensacyjne. Posiada umiejętność współpracy z rodziną i środowiskiem dziecka.

czytaj dalej

Transport i spedycja

Studia umożliwiają uzyskanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM na przewóz rzeczy i osób zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009

Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transportu i spedycji, w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy. Studia adresowane są do  osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy zamierzających uzyskać uprawnienia do zarządzania transportem – Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Ponadto, studia skierowane są do kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach Transport – Spedycja – Logistyka oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, a także do przedstawicieli administracji publicznej i samorządu gospodarczego, którzy na co dzień mają do czynienia z problematyką spedycji i przewozów towarów w różnych gałęziach transportu.

Aby uzyskać licencje uprawniające do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego albo międzynarodowego transportu rzeczy albo osób, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

czytaj dalej

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i jej zagospodarowanie

Studia skierowane są do właścicieli i pracowników firm zajmujących się lub planujących zajmować się sprzedażą, wykonywaniem i wdrażaniem systemów energetyki odnawialnej. Jest to także ciekawa propozycja dla osób fizycznych zainteresowanych wytwarzaniem energii na potrzeby własne i sprzedawaniem jej nadwyżek do publicznej sieci energetycznej.

Program studiów jest realizowany w formie ćwiczeń, laboratoriów i wykładów, obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu energetyki słoneczniej, wiatrowej, geotermalnej (w tym pompy ciepła) oraz przetwarzania biomasy. Wybrane zajęcia odbędą się na terenie obiektów rzeczywistych, takich jak elektrownie wodne czy fotowoltaiczne.

czytaj dalej

Zamówienia publiczne

Celem studiów jest przekazanie odpowiedniego zakresu wiedzy oraz szerokiej praktyki w obszarze zamówień publicznych, przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie obsługi zamówień publicznych. Studia umożliwią pozyskanie i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych na różnych etapach procesu przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych, zdobycie i rozszerzenie wiedzy związanej z regulacjami prawno-ekonomicznymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej, wymianę doświadczeń z praktykami działającymi na rynku zamówień publicznych, nabycie i rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych i realizacji przedsięwzięć w oparciu o prawo zamówień publicznych.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych jest przygotowany do wykonywania zadań związanych z obsługą zamówień publicznych zarówno w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach i instytucjach publicznych, jak i w podmiotach sektora prywatnego, ubiegających się o zamówienia publiczne.

czytaj dalej

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

W ramach studiów, za dodatkową opłatą, słuchacze mogą uzyskać Certyfikat audytora wewnętrznego BHP

Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, pracowników wykonujących w zakładach pracy zadania służb BHP, osób samodzielnie prowadzących oraz zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Przygotowują kadrę dla: zakładów pracy realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka, różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy.

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp.

Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. „W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. Nr 246, poz. 2468) do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

czytaj dalej

Zarządzanie kryzysowe

Studia są przeznaczone dla osób, których zainteresowania koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego. Absolwenci są wyposażeni w  wiedzę, umiejętności i kompetencje  z zakresu zarządzania kryzysowego, znają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania; rozumieją i stosują zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej; znają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa; umieją rozwiązywać problemy zawodowe; potrafią przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

czytaj dalej

Zarządzanie kulturą

Celem studiów jest wykształcenie menadżerów kultury, przygotowanych do zarządzania instytucjami  oraz projektami kultury w gospodarce wolnorynkowej, a także przybliżenie praktycznych aspektów zarządzania i promocji kultury.

Słuchacz po ukończeniu studiów – zna zagadnienia dotyczące podstaw prawnych działalności publicznych i komercyjnych instytucji kultury  odnoszące się do źródeł finansowania kultury oraz pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE, inicjatyw i programów wspólnotowych. Ma wiedzę o kulturze XXI wieku –  instytucjach kultury i życiu kulturalnym na poziome lokalnym, regionalnym i globalnym; rynku kultury, przemysłach kultury, usługach kulturalnych. Zna zagadnienia dotyczące aspektów polityki i dyplomacji kulturalnej państwa i samorządów lokalnych ( na przykładzie Polski oraz wybranych krajów) a także strategii kultury Unii Europejskiej. Zna zagadnienia związane z ochroną i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym. Potrafi zarządzać  projektami, organizacją imprez kulturalnych  oraz przygotowaniem dokumentów strategicznych w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Posiada umiejętność wystąpień publicznych.

czytaj dalej

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Adresatami studiów są; kadra zarządzająca/kierownicza przedsiębiorstw, pracownicy odpowiedzialni za  logistykę w przedsiębiorstwie, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Absolwenci są przygotowani  do pracy w różnych typach przedsiębiorstwach:. transportowych, spedycyjnych, logistycznych, oraz w komórkach  odpowiedzialnych za sprawy logistyki, zaopatrzenia, zbytu, spedycji i transportu oraz obrotu towarowego w krajowej i międzynarodowej skali, ze szczególnym uwzględnieniem rynków UE .

czytaj dalej

Zarządzanie projektem

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu zarządzania złożonymi przedsięwzięciami – projektami. Treści kształcenia realizowane w ramach prezentowanych studiów podyplomowych obejmują całokształt problematyki zarządzania projektami, w tym inicjowanie i definiowanie projektu, najistotniejsze narzędzia planistyczne, takie jak struktury analizy pracy, diagramy organizacji, harmonogramy projektu, diagramy Gantta,  plany ryzyka, kontrola realizacji projektu, metody oceny jego rentowności.  Ponadto, treści obejmują problematykę związaną z tworzeniem zespołu projektowego, doboru członków zespołu, czy utrzymanie wysokiego poziomu motywowania, komunikacji i negocjacji – niezbędnych umiejętności w zarządzaniu projektem.

czytaj dalej

Zarządzanie sprzedażą

Adresatami  studiów są: pracownicy działów sprzedaży, pracownicy biur handlowych i centrów obsługi klienta, wszyscy zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie metod i technik sprzedaży

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu z metod i technik organizacji i zarządzania efektywną sprzedażą oraz przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie.

czytaj dalej

Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Studia skierowane są do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów organizacji i  funkcjonowania podmiotów usług turystycznych i hotelarskich. Są ciekawą propozycją dla pracowników biur podróży, klubów fitness, ośrodków wellness & spa, jednostek samorządu terytorialnego, jak również dla osób uruchamiających własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki i rekreacji oraz  hotelarstwa.

czytaj dalej

Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zarządzania szkoleniami, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ochronie danych osobowych. Studia odpowiadają na zapotrzebowanie rynku, na którym kapitał ludzki odgrywa coraz ważniejszą rolę jako czynnik rozwoju, zarówno na poziomie makro, jak i mikro.

Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy w komórkach organizacyjnych firmy odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym za zarządzanie szkoleniami, ocenę pracowniczą, motywowanie. Absolwent otrzyma również przygotowanie psychologiczne do pracy z ludźmi.

czytaj dalej

Zasady rekrutacji
Rekrutacja na studia podyplomowe przebiega w sposób tradycyjny. Należy wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi dokumentami osobiście w dziekanacie, pocztą elektroniczną lub przesłać pocztą tradycyjną na adres uczelni.
Dokumenty wymagane od kandydatów na studia podyplomowe:
- kwestionariusz rekrutacyjny na studia podyplomowe – KWESTIONARIUSZ
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych (oryginał do wglądu)
- dowód osobisty (do wglądu)
- dwa aktualne, podpisane zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów  –osobistych

Masz pytania? Dzwoń, pisz!
+ 48 663 737 857
email: osw@osw.edu.pl


ADMINISTRACJA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych, Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

STUDIA I STOPNIA

 • Administracja publiczna
 • Ochrona danych osobowych
 • Administracja bezpieczeństwa

STUDIA II STOPNIA

 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja publiczna
 • Ochrona danych osobowych

FILOLOGIA ANGIELSKA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
Tryb studiów: niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

STUDIA I STOPNIA

 • Język angielski - translatoryka
 • Języka angielski - językoznawstwo
 • Filologia angielska - studia nauczycielskie

FIZJOTERAPIA

jednolite magisterskie  – 10 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne (realizowane w tygodniu), stacjonarne (realizowane weekendowo)
Język realizowanych studiów: polski i angielskim
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Fizjoterapia w pediatrii
 • Fizjoterapia w sporcie i rekreacji
 • Fizjoterapia w pulmonologii

INFORMATYKA

inżynierskie  – 7 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne, niestacjonarne – hybrydowe
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny

STUDIA I STOPNIA

 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Administrowanie sieciami komputerowymi

KOSMETOLOGIA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu

STUDIA I STOPNIA

 • Nutrikosmetyka
 • Wellness&spa

STUDIA II STOPNIA

 • Zarządzanie w branży kosmetycznej
 • Menedżer produktów kosmetycznych

LOGISTYKA

licencjackie  – 6semestrów
Tryb studiów: niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Miejsce realizacji studiów`:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych

STUDIA I STOPNIA

 • Logistyka handlu i spedycja
 • Logistyka i organizacja produkcji

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

jednolite magisterskie  – 10 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Miejsce realizacji studiów: 
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

PEDAGOGIKA

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

STUDIA I STOPNIA

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną – z przygotowaniem pedagogicznym
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią - z przygotowaniem pedagogicznym
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 3-letnie studia nauczycielskie

STUDIA II STOPNIA

 • Socjoterapia z profilaktyką uzależnień
 • Resocjalizacja z elementami kryminologii
 • Terapia pedagogiczna - 2-letnie studia nauczycielskie

WYCHOWANIE FIZYCZNE

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu

STUDIA I STOPNIA

 • Trener personalny
 • Trener odnowy biologicznej

STUDIA II STOPNIA

 • Wychowanie fizyczne – studia nauczycielskie

ZARZĄDZANIE

studia I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Miejsce realizacji studiów:
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych, Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

STUDIA I STOPNIA

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Rachunkowość i administracja kadrowo-płacowa,
 • Psychologia w biznesie,
 • Zarządzanie sprzedażą,
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa.

STUDIA II STOPNIA

 • Zarządzanie usługami TSL (Transport, Spedycja, Logistyka)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i coaching menedżerski
 • Rachunkowość zarządcza i finanse


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


REKRUTACJA
pok . 103 i 104
tel. +48 663 737 857, +48 534 510 115
email: osw@osw.edu.pl
For Foreigners/in English
email: admission2@vistula.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH I TECHNICZNYCH
DZIEKANAT
Pokój 104
tel. +48 (89) 534-71-53 wew. 33
kom. 519-062-013, 533-456-255
e-mail: dziekanat.wnhs@osw.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
DZIEKANAT
Pokój 103
kom. +48 534 538 754, +48 607 443 757
e-mail: dziekanat.wnoz@osw.edu.pl

FILIA WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE
DZIEKANAT
ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn, pokój 114
tel. +48 (89) 752-37-53, wew. 40
kom. +48 519-062-014
e-mail: dziekanat.fwz@osw.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Zostań instruktorem jazdy konnej Polskiego Związku Jeździectwa

WYCHOWANIE FIZYCZNE – studia nauczycielskie – czeka tu wiele ciekawych modułów, które pozwolą Ci realizować Twoje pasje, a może odnajdziesz nowe?

czytaj dalej

Nowość w Olsztyńskiej Szkole Wyższej: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna!

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dają możliwość zdobycia wszechstronnej i poszerzonej wiedzy zawodowej w w zakresie rozumienia kształcenia, wychowania, znajomości procesów zachodzących we współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami, popartymi praktykami zawodowymi.

czytaj dalej

Olsztyńska Szkoła Wyższa ZAPRASZA

Studia podyplomowe 2021/2022

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane