Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej

Rok zalozenia: 1998 | Rektor: dr Sławomira Białobłocka

przejdź do spisu treści


Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
powstała w 1998 roku. Jest Uczelnią, która oferuje bardzo wysoki poziom nauczania, potwierdzony wielokrotnie pozytywnymi opiniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zatrudniamy liczne grono profesorów i doktorów habilitowanych, którzy oprócz ogromnej wiedzy posiadają również bogate doświadczenie pedagogiczne. 
 
Nasza oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne, jak również organizację licznych kursów dokształcających oraz studia podyplomowe. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do poziomu nauczania języków obcych, których znajomość w dzisiejszych czasach jest niezbędna – nasi studenci mają możliwość w ramach studiów zdawania egzaminów LCCI na różnych poziomach zaawansowania.
 
Tworzymy wciąż nowe kierunki studiów, tak by oferta edukacyjna była dostosowana do aktualnych potrzeb rynku – nie tylko lokalnego. Uczelnia jest członkiem SEFII oraz bierze udział w programie Socrates - dzięki temu absolwenci naszej Uczelni nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie zapewnia wykształcenie oraz wszechstronny rozwój studenta, co jest gwarantem sukcesu w przyszłym życiu zawodowym.OFERTA EDUKACYJNA


Zarządzanie

Studia na kierunku zarządzanie pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Liczba godzin na studiach stacjonarnych nie powinna być mniejsza niż 2000.

Łączna liczba uzyskanych punktów ECTS za zaliczenia, egzaminy i pracę licencjacką po sześciu semestrach wynosi 180 punktów ECTS. Praktyki zawodowe trwają 6 tygodni. Zasady i formy odbywania praktyk ustala Uczelnia.

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:
 • Księgowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Logistyka w zarządzaniu.
 • Zarządzanie ochroną zdrowia.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Zarządzanie bezpieczeństem publicznym.
 • Zarządzanie bezpieczeństem i higieną pracy.
 • Zarządządzanie ośrodkami sportu i rekreacji.
 • Zarządządzanie w agrobiznesie, turystyce i hotelarstwie.
Sylwetka absolwetna.
Absolwent studiów licencjackich uzyska podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny ekonomii, zarządzania i marketingu rozumiejąc prawidłowości funkcjonowania organizacji w konkurencyjnych warunkach rynku narodowego i unijnego. Potrafi rozpoznawać, diagnozować i uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi w organizacji. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz opanuje biegłe posługiwania się nim w podstawowym zakresie języka zawodowego.

Jest przygotowany do pełnienia podstawowych funkcji na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich niskiego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach prowadzących działalność produkcyjną, usługową, handlową, itp. Absolwent przygotowany jest również do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 
Europeistyka 

I stopień

Studia na kierunku europeistyka pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Liczba godzin na studiach stacjonarnych nie powinna być mniejsza niż 2000.

Łączna liczba uzyskanych punktów ECTS za zaliczenia, egzaminy i pracę licencjacką po sześciu semestrach wynosi 180 punktów ECTS. Praktyki zawodowe trwają 6 tygodni. Zasady i formy odbywania praktyk ustala Uczelnia.

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:
 • Urzędnik europejski.
 • Zamówienia publiczne.
 • Praca socjalna w Unii Europejskiej.
 • Agrobiznes, rynki rolne i fundusze unijne dla rolnictwa.
 • Media europejskie i komunikacja społeczna.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w Unii Europejskiej.
 • Fundusze europejskie, polityka lokalna i regionalna.
 • Transport, spedycja i gospodarka magazynowa w Unii Europejskiej.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów I-go stopnia powinien posiadać ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować procesy społeczne i polityczne dokonujące się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Powinien znać także zasady ekonomiczne oraz prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw, historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.
 
Absolwent powinien też umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać i umieć przekazać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Powinien być przygotowany do pracy w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach (organizacjach) krajowych oraz międzynarodowych, organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z państwami UE, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (wg standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


II stopień

Studia drugiego stopnia na kierunku europeistyka trwają 4 semestry. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Liczba godzin na studiach stacjonarnych nie powinna być mniejsza niż 1800.

Łączna liczba uzyskanych punktów ECTS za zaliczenia, egzaminy i pracę licencjacką po sześciu semestrach wynosi 180 punktów ECTS. Praktyki zawodowe trwają 4 tygodni. Zasady i formy odbywania praktyk ustala Uczelnia.

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:
 • Rynki wschodnie.
 • Bezpieczeństwo państwa w Unii Europejskiej.
 • Systemy edukacyjne w Unii Europesjkiej.
 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem europejskim.
 • Finanse międzynarodowe i handel zagraniczny.
 • Zarządzanie projektami i funduszami europejskimi.
 • Transport, spedycja i gospodarka magazynowa w Unii Europejskiej.
 • Administracja europejska, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne Unii Europejskiej.
 • Gerontologia, geragogika i praca socjalna z osobami starszymi w krajach Unii Europejskiej.
 • Profilaktyka uzależnień, resocjalizacja i penitencjarystyka w krajach Unii Europejskiej.
Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę dotyczącą problematyki cywilizacyjnej współczesnego świata i Europy, mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i całego kontynentu.
 
Absolwent powinien posiadać także wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych - również w niestandardowych sytuacjach - a także umieć wystawiać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem praw człowieka oraz zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach zawodowych tak ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.

Absolwent winien być przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie - po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Powinien on umieć występować o fundusze unijne i administrować programami unijnymi.

Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).Administracja

Studia na kierunku administracja pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Liczba godzin na studiach stacjonarnych nie powinna być mniejsza niż 1800.

Łączna liczba uzyskanych punktów ECTS za zaliczenia, egzaminy, i pracę licencjacką po 6 semestrach wynosi 180 punktów ECTS. Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala Uczelnia.

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:
 • Ochrona osób i mienia.
 • Administracja publiczna.
 • Administracja oświatowa.
 • Administracja gospodarcza.
 • Administracja elektroniczna.
 • Administracja w służbie zdrowia.
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny.
 • Administracja w wymiarze sprawiedliwości.
 • Administracja i zarządzanie projektami europejskimi.
 • Administracja porządku publiczngo i funkcjonowania Policji.

NA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH OFERUJEMY NAUKĘ JĘZYKA MIGOWEGO!

Jesteśmy jedną z niewielu Uczelni, które podpisały porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu nasi absolwenci przyjęci do służby będą odbywać krótsze szkolenia podstawowe. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, uzgodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m. in. prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

Sylwetka absolwenta.
Podstawowym celem nauczania na kierunku administracja jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry zdolnej do podjęcia pracy, zarówno w organach administracji krajowej jak i zagranicznej. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 
Absolwent kierunku Administracja ma przed sobą ciekawe perspektywy rozwoju zawodowego, w które wpisują się:
 • Urzędy miast i gmin.
 • Starostwa powiatowe.
 • Urzędy marszałkowskie.
 • Urzędy wojewódzkie.
 • Samorządowe jednostki budżetowe.
 • Urzędy pracy.
 • Kuratoria oświaty.
 • Państwowa Inspekcja Pracy.
 • Zakłady Ubezpieczeń.
 • Działy administracyjne podmiotów gospodarczych.
Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem licencjata, uprawniający go do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na dowolnie wybranej uczelni.  


Pielęgniarstwo

I stopień

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów (3,5 roku),  prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych.

Uzyskiwany dyplom pielęgniarki/pielęgniarza wraz z suplementem uznawany jest w Unii Europejskiej.

Kierunek posiada akredytację Ministra Zdrowia oraz akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studenci Wydziału uczestniczą w pracach Samorządu Studenckiego a także działają w ramach Koła Naukowego „Liderzy Zdrowia”.

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1. W zakresie wiedzy posiada:
 • szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykony-wania zawodu pielęgniarki.

2. W zakresie umiejętności potrafi: 
 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, 
 • udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, 
 • samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holi-stycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw, 
 • organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. 

3. W zakresie kompetencji społecznych: 
 • skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 • posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące:
 • samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i 
 • zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem i respektowaniem jego praw,
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,
 • promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta,
 • planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem,
 • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnosty-cznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych,
 • podejmowanie  współpracy  z  członkami  zespołu  terapeutycznego  w  procesie  zapobiegania,  diagnozowania,  
 • terapii, rehabilitacji i pielęgnowania,
 • samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
 • organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej,
 • organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy,
 • przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem. 
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych wraz z tytułem licencjata pielęgniarstwa uprawniający do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).


II stopień

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych.

2. W zakresie umiejętności potrafi:
 • rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,
 • określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 • prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
 • organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcjiopieki, 
 • organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
 • wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),
 • opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
 • opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
 • dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarzą-dzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,
 • dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
 • opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego,  z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia  (doktoranckich).

Studenci Wydziału uczestniczą w pracach Samorządu Studenckiego a także działają w ramach Koła Naukowego „Liderzy Zdrowia”.

Pielęgniarstwo pomostowe

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Studia pomostowe po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza trwają: 

2 semestry (1 rok) - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych.
3 semestry (1,5 roku) - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych.
2 semestry (1 rok) - dla absolwentów dwu i pół - letnich medycznych szkół zawodowych.

Sylwetka absolwenta.
Absolwent posiada wiedze ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki ;udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zidywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym; komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy; organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
 
Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). 
 
Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych wraz z tytułem licencjata pielęgniarstwa uprawniający do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Studenci Wydziału uczestniczą w pracach Samorządu Studenckiego a także działają w ramach Koła Naukowego „Liderzy Zdrowia”.


Pedagogika specjalna

Studia na kierunku pedagogika specjalna pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Liczba godzin na studiach stacjonarnych nie powinna być mniejsza niż 2200.

Łączna liczba uzyskanych punktów ECTS za zaliczenia, egzaminy i pracę licencjacką po sześciu semestrach wynosi 180 punktów ECTS. Praktyki zawodowe trwają 9 tygodni. Zasady i formy odbywania praktyk ustala Uczelnia.

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:
 • Logopedia.
 • Gerontologia społeczna.
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna.
 • Edukacja i regabilitacja osób niepełnosprawnych.
 • Zarządzanie ośrodkami i placówkami specjalnymi.
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i hospicyjna.
 • Doradztwo personalno - zawodowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

NA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH OFERUJEMY NAUKĘ JĘZYKA MIGOWEGO!

Sylwetka absolwenta.
Absolwenci kierunku uzyskują tytuł zawodowy licencjata pedagogiki specjalnej. Sześciosemestralne studia kształtują postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka, przejawiającego trudności w przystosowaniu, niepełnosprawnego, wymagającego profesjonalnej pomocy.

Absolwenci wynoszą umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą w zakresie prawidłowości i odchyleń psychicznego i społecznego rozwoju człowieka oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Posiadają umiejętności praktyczne w zakresie rewalidacji osób niepełnosprawnych i resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie. Absolwenci w zakresie wybranej specjalności, umieją rozpoznawać i samodzielnie rozwiązywać problemy edukacyjne, rehabilitacyjne i resocjalizacyjne.

Studia przygotowują do podejmowania zatrudnienia na stanowiskach pedagogów w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych, wychowawców w aresztach śledczych i zakładach karnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych oraz ośrodkach adopcyjnych i dla osób uzależnionych, w ośrodkach opieki społecznej i domach pomocy społecznej, w policji i na stanowiskach do spraw prewencji w administracji samorządowej.
 
Absolwenci mogą podejmować studia II stopnia na kierunku „Europeistyka” w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie lub na innych kierunkach w dowolnej Uczelni.

Wykładowcami na kierunku pedagogika specjalna są wybitni specjaliści w zakresie pedagogiki i psychologii resocjalizacyjnej oraz rewalidacyjnej i logopedii, profesorowie i adiunkci z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetów: Łódzkiego, im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Instalacje w budownictwie na kierunku inżynieria środowiska

Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:
 • Instalacje w budownictwie na kierunku inżynieria środowiska.
 • Odnawialne źródła energii.
 • Systemy zintegrowane w inżynierii środowiska.
Kierunek inżynieria środowiska prowadzony na Wydziale Nauk Technicznych posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Inżynieria środowiska zajmuje się takimi działaniami człowieka w środowisku jak budownictwo, rolnictwo, przemysł.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności posiada wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska.
 
Absolwent jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Posiada umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazania informacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
 
Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, specjalności – „Instalacje w budownictwie”.Zdobywa umiejętność stosowania w praktyce współczesnych technologii wykonawczych, obowiązującego prawa i norm, ekonomiczne uzasadnienie stosowanych materiałów i poszczególnych elementów instalacji, możliwość korzystania ze wspomagania komputerowego przy analizie i projektowaniu instalacji danego rodzaju, procedur pozyskiwania informacji, ich przetwarzania, związanych z danym rodzajem i typem budownictwa oraz technologii instalatorskiej.
 
Specjalność instalacje w budownictwie uprawnia do wykonywania projektów, nadzoru nad wykonawstwwem i eksploatacją instalacji stanitarnych, grzewczych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i pneumatycznych.
 
Ukończenie tego rodzaju studiów umożlwia ubieganie się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, po odbyciu 3 lat praktyki zawodowej.
 
Uczelnia ubiega się o możliwość zwoleninia z egazminu na uprawnienia budowlane oraz uznanie praktyki studenckiej za całość wymaganej praktyki zawodowej.


Logistyka

Studia inżynierskie na kierunku logistyka ukierunkowane są na przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu logistyka – jako specjalisty w dziedzinie operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. W ramach realizacji programu kształcenia studenci zdobędą rzetelną wiedzę na poziomie szkoły wyższej odzwierciedlającą istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Ponadto poznają istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Posiądą umiejętności organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego oraz usprawniania zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego. Absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) kierunek logistyka będą merytorycznie i praktycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze specjalisty ds. operacyjnego zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym. Zdobytą wiedzę i umiejętności będą umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Ponadto studenci (przyszli absolwenci) mogą wybrać jedną z oferowanych specjalności, uzyskując dodatkowe specjalistyczne przygotowanie zawodowe i teoretyczne.


Geodezja i kartografia

I stopień

Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:
 • Geoinformatyka.
 • Goedezja rolna, leśna i inżynieria majątkowa.
 • Geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami.

Kierunek geodezja i kartografia prowadzony na Wydziale Nauk Technicznych posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dyplom inżyniera geodety, specjalności geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami wydany przez Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej  w Kutnie będzie honorowany przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną do spraw uprawnień i licencji zawodowych przy ubieganiu się absolwentów tej Uczelni o nadanie licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (po uzyskaniu tytułu magistra), pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami bez konieczności dodatkowego kończenia studium podyplomowego lub kursu specjalistycznego.

Sylwetka absolwenta. 
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii . Powinien wykazywać znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Umie określać i ewidencjonować stan własności Ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogramatrecznych i teledetekcyjnych.  

Tytuł inżyniera upoważnia absolwenta do podjęcia pracy na wszystkich szczeblach administracji geodezyjnej, pracy w wykonawstwie geodezyjnym a także do założenia i prowadzenia prywatnej firmy geodezyjnej świadczącej usługi geodezyjne i usługi związane z gospodarką nieruchomościami na rzecz instytucji publicznych i osób fizycznych.

Wykładowcami na kierunku są wybitni profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy nauk technicznych, specjaliści z zakresu geodezji ogólnej, geodezji satelitarnej, fotogrametrii i teledetekcji, geodezji inżynieryjnej i katastru wywodzący się z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Politechniki Gdańskiej, Akademii Marynarki Wojennej  i Politechniki Łódzkiej a także wybitni praktycy z terenu Kutna.

Wydział ma podpisaną umowę o współpracy naukowej z Politechniką Lwowską, naukowo-technicznej ze Starostą Powiatu Kutnowskiego oraz z Prezydentem Miasta Kutna.

Na Wydziale funkcjonują trzy specjalistyczne zakłady naukowo-dydaktyczne: Zakład Geodezji, Zakład Kartografii i Informacji o Terenie oraz Zakład Gospodarki Nieruchomościami.

Studenci Wydziału uczestniczą w pracach Samorządu Studenckiego a także działają w ramach Koła Naukowego Geodetów.

Wydział dysponuje podstawowym wyposażeniem w sprzęt komputerowy i geodezyjny a także posiada dwa laboratoria: laboratorium geodezyjne i laboratorium fotogrametrii i kartografii.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i uzyskaniu tytułu inżyniera, absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia (uzupełniających studiach magisterskich) na kierunku geodezja i kartografia.


II stopień

Geodezja i Kartografia: studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) trwają 1,5 roku (3 semestry), prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Studia przeznaczone są dla osób którzy ukończyli studia I stopnia i posiadają tytuł zawodowy inżyniera.

W ramach kierunku prowadzone są specjalności:
 • Geoinformatyka.
 • Goedezja rolna, leśna i inżynieria majątkowa.
 • Geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami.

Kierunek geodezja i kartografia prowadzony na Wydziale Nauk Technicznych posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Sylwetka absolwenta.
Absolwent studiów II stopnia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Absolwent jest przygotowany do pracy: w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie.

Wyróżniający się absolwenci są przygotowywani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie po kierunku Geodezja i Kartografia (po specjalności geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami) posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego i gospodarki nieruchomościami na poziomie stosownych studiów podyplomowych.


Ratownictwo medyczne

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne trwają 3 lata. Do opracowania programu wykorzystane zostały wzorce międzynarodowe oraz wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada dobre podstawy z zakresu anatomii, biologii, biofizyki, fizjologii, patofizjologii, psychologii, farmakologii i toksykologii. Zostanie wyposażony w wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych- w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyn. Absolwent będzie posiadał umiejętności samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Absolwent jest do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Zapraszamy 

przejdź do spisu treści

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 • Kierunek - zarządzanie.
Dziekan: prof. dr inż. Henryk Ziółkowski.
Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Kowalska.
  
Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-46.
Fax: (24) 355-83-46.
E-mail: zarzadzanie@wsgk.com.pl.


WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

 • Kierunek - pielęgniarstwo.
Dziekan: dr Hanna Ukleja.
Kierownik praktyk zawodowych: mgr Beata Michalak.
Obsługa administracyjna: mgr inż. Aleksandra Krawczyk.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-51.
Fax: (24) 355-83-51.
E-mail: pielegniarstwo@wsgk.com.pl.
 
WYDZIAŁ STUDIÓW EUROPEJSKICH 

 • Kierunek - europeistyka.

Dziekan: dr Małgorzata Bielecka.
Prodziekan: dr Nadia Panczak-Białobłocka.
Obsługa administracyjna: mgr Elżbieta Graczyk.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-42.
Fax: (24) 355-83-42.
E-mail: europeistyka@wsgk.com.pl.


WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

 • Kierunek - administracja.

Dziekan: dr Irena Gałka.
Prodziekan: mgr Magdalena Białobłocka.
Kierownik programowy studiów: dr Zbigniew Świderski - prof. nadzw. WSGK.
Obsługa administracyjna: mgr Elżbieta Graczyk.
 
Dyżury dziekana: 
soboty zjazdowe w godz. 11:30 -12:30 pok. 006,
czwartki w godz. 09:00-13:00 pok. 006.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno. 
Telefon: (24) 355-83-42.
Fax: (24) 355-83-42.
E-mail: administracja@wsgk.com.pl.
 

 WYDZIAŁ RESOCJALIZACJI I STUDIÓW EDUKACYJNYCH

 • Kierunek - pedagogika specjalna.
Dziekan: prof. dr hab. Jan Szałański.
Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Kowalska.

Dyżury dziekana: 

środy w godz. 10:00 - 11:30 pok. 006,
soboty w godz. 08:00-09:00 pok. 006.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-46.
Fax: (24) 355-83-46.
E-mail: pedagogika@wsgk.com.pl.


WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

 • Kierunek - geodezja i kartografia.

Dziekan: mgr inż. Robert Przewłocki.
Kierownik programowy studiów: prof. zw. dr hab. inż. Stefan Przewłocki.
Kierownik praktyk zawodowych: prof. dr hab. inż. Henryk Sabiniak.
Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Rusek.

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-51.
Fax: (24) 355-83-51.
E-mail: geodezja@wsgk.com.pl.

 • Kierunek - inżynieria środowiska.
Dziekan: mgr inż. Robert Przewłocki.
Kierownik programowy studiów: prof. dr hab. inż. Henryk Sabiniak.
Kierownik praktyk zawodowych: prof. dr hab. inż. Henryk Sabiniak.
Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Rusek.
 
Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-51.
Fax: (24) 355-83-51.
E-mail: geodezja@wsgk.com.pl.

 • Kierunek - informatyka.

Dziekan: mgr inż. Robert Przewłocki.
Kierownik programowy studiów: dr inż. Rafał Zawiślak.
Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Rusek.
 
Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
Telefon: (24) 355-83-51.
Fax:    (24) 355-83-51.
E-mail: informatyka@wsgk.com.pl.
 


przejdź do spisu treści

 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.

 • Administracja publiczna.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 • Doradztwo zawodowe.

 • Doradztwo zawodowe i andragogika.

 • Edukacja w zakresie nauczania biologii i promocji zdrowia.

 • Edykacja dla bezpieczeństwa.

 • Edukacja w zakresie nauczania przyrody i promocji zdrowia.

 • Edukacja wszesnoszkolna i edukacja przedszkolna z językiem angielskim.

 • Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

 • Edukacja w zakresie etyki.

 • Edykacja w zakresie nauczania fizyki i astronomii z elementami informatyki.

 • Edukacja w zakresie nauczania geografii i edukacja europejska.

 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, pierwsza pomoc medyczna.

 • Informatyka dla nauczycieli.

 • Kuratela sądowa i społeczna.

 • Kwalifikacje pedagogiczne.

 • Logopedia.

 • Oligofrenopedagogika.

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, z terapią pedagogiczną, pedagog szkolny.

 • Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna.

 • Praca socjalna.

 • Przedsiębiorczość.

 • Edykacja w zakresie nauczyania przyrody dla nauczycieli z elementami zdrowia publicznego.

 • Rachunkowość i finanse, księgowość.

 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna.

 • Historia i wiedza o społeczeństwie z elementami edykacji europejskiej.

 • Socjoterapia.

 • Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki.

 • Surdopedagogika.

 • Edukacja w zakresie nauczania muzyki z elementami terapii pedagogicznej.

 • Edukacja w zakresie nauczania plastyki z elementami grafiki komputerowej.

 • Edykacja w zakresie nauczania techniki i wychowania komunikacyjnego z elementami grafiki komputerowej.

 • Wiedza o kulturze edukacja europejska.

 • Wiedzoa o społeczeństwie i edukacja europejska.

 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna.

 • Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną z elementami zdrowia publicznego, pierwsza pomoc medyczna.

 • Edykacja w zakresie nauczania zajęć technicznych.

 • Zamówienia publiczne.

 • Zarządzanie logistyką.

 • Zarządzanie oświatą.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 • Zarządzanie placówkami opieki społecznej.

 • Zarządzanie placówkami opieki zdrowia.

 • Neurologopedia.

 • Historia i społeczeństwo.

 • Kadry, płace i księgowość.

 • Edukacja w zakresie nauczania chemii.

 • Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.Studia podyplomowe

Telefon:   (24) 355-83-53.
E-mail: a.ancerowicz@wsgk.com.pl
Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie