Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Rok założenia: 1810 | Rektor: prof. dr hab. Klaudiusz Baran

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina jest najstarszą i największą polską uczelnią muzyczną stale poszerzającą współpracę z największymi ośrodkami muzycznymi w Polsce i na świecie. 

Uniwersytet prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, a także Szkołę Doktorską. Innymi formami kształcenia w UMFC są odpłatne studia podyplomowe i staże artystyczne. Uczelnia przyznaje swoim absolwentom tytuł zawodowy licencjata – po ukończeniu studiów pierwszego stopnia oraz tytuł zawodowy magistra sztuki – po ukończeniu studiów drugiego stopnia.

Nasi studenci kształcą się na dziewięciu wydziałach w Warszawie oraz w Filii UMFC w Białymstoku w następujących kierunkach:

 • kompozycja i teoria muzyki,
 • dyrygentura,
 • instrumentalistyka,
 • wokalistyka,
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • muzyka kościelna,
 • taniec,
 • jazz i muzyka estradowa,
 • reżyseria dźwięku.
W UMFC czujemy się odpowiedzialni za przyszłość naszych wychowanków. Szczególną wagę przykładamy do wspierania inicjatyw podejmowanych przez studentów oraz doceniania postaw przedsiębiorczych. Studenci prowadzący aktywną działalność artystyczną i naukową, przygotowujący się do udziału w międzynarodowych konkursach lub innych znaczących przedsięwzięciach artystycznych i naukowych, a także mający szczególnie trudne warunki bytowe lub cierpiący na okresowe schorzenia, mogą studiować wg indywidualnego planu i programu studiów.

Dodatkowo nasi wychowankowie mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji w ramach Centrum Przedsiębiorczości oraz podczas comiesięcznych kursów Reach the Stars umożliwiających im doskonalenie umiejętności pod okiem wybranych przez siebie najwybitniejszych artystów z całego świata. Wśród muzyków i zespołów wywodzących się z naszej Uczelni odnajdziemy wiodących artystów polskich i światowych scen muzycznych.


WYDZIAŁ KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI


Sekretariat:
pokój 304, tel. (22) 2789 243
e-mail: kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie kompozycji i teorii muzyki. Skupia wiodących polskich kompozytorów i teoretyków. Celem Wydziału jest wszechstronne wykształcenie studentów i studentek, pozwalające na samodzielną pracę twórczą i badawczą, poprzez wyposażenie absolwentów w warsztat kompozytorski, aparat badawczy i umiejętności praktyczne w zakresie kompozycji, instrumentacji, kontrapunktu, muzyki elektronicznej (grupa przedmiotów „Muzyka Elektroniczna, Filmowa i Teatralna”, muzyki ilustracyjnej (filmowej i teatralnej), oraz analizy dzieła muzycznego, historii muzyki (polskiej i światowej), historii stylów wykonawczych czy historii teorii muzyki. Pracując pod okiem doświadczonych pedagogów, studenci i studentki Wydziału mają szanse czynnego uczestnictwa w licznych koncertach, konferencjach, kursach i warsztatach organizowanych przez składające się na Wydział jednostki: Katedrę Kompozycji (kierownik: prof. dr hab. Paweł Łukaszewski), Katedrę Teorii Muzyki (kierownik: dr hab. Marcin Łukaszewski, prof. UMFC, Studium Muzyki Nowej (kierownik: ad dr hab. Leszek Lorent) oraz funkcjonujący we współpracy z Wydziałem Instrumentalnym zespół muzyki nowej, Chopin University Modern Ensemble (kierownik artystyczny: ad. dr hab. Ignacy Zalewski) i Koło Naukowo-Artystyczne (opiekun: ad dr hab. Ignacy Zalewski). W obu katedrach działa także szereg pracowni kierunkowo zgłębiających najważniejsze zagadnienia dzieła muzycznego i kultury muzycznej. Wydział daje szanse studentom i studentkom na szerokie zaistnienie na rynku muzycznym poprzez regularną aktywność koncertową (możliwość prawykonań podczas Koncertów Katedry Kompozycji, Studium Muzyki Nowej oraz Chopin University Modern Esnemble) i współpracę z wydawnictwem Chopin University Press (publikacja partytur i nagrań płytowych). Wizytówkę Wydziału stanowią jego absolwenci, wśród nich m.in. Witold Lutosławski, Paweł Szymański, Paweł Mykietyn, Andrzej Panufnik czy Adam Sztaba.

Kierunki i specjalności

 • KATEDRA KOMPOZYCJI

Katedra Kompozycji skupia wybitnych kompozytorów polskich, których działalność twórcza zaowocowała licznymi sukcesami na arenie międzynarodowej. Członkowie Katedry Kompozycji zajmują się pracą artystyczną, naukową i dydaktyczną, przygotowując przyszłych twórców muzyki. Celem studiów jest zdobycie przez studentów wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności z zakresu warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Katedra Kompozycji odpowiedzialna jest za grupę przedmiotów prowadzonych zarówno na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki, jak i na innych Wydziałach, takich jak: Kompozycja, Harmonia, Ćwiczenia z harmonii, Kontrapunkt, Instrumentacja, Instrumentoznawstwo, Czytanie partytur, Współczesne techniki kompozytorskie, Muzyka elektroniczna. W 1999 r. z inicjatywy Mariana Borkowskiego zostały utworzone następujące pracownie specjalistyczne: Współczesnych Technik Kompozytorskich (kierownik: ad. dr hab. Ignacy Zalewski), Instrumentacji i instrumentoznawstwa (ad. dr Andrzej Karałow).

Przy Katedrze Kompozycji UMFC działa od roku 1990 również Studio Muzyki Komputerowej założone z inicjatywy prof. Włodzimierza Kotońskiego. Dorobek artystyczny Studia obejmuje ponad 200 kompozycji zrealizowanych przez studentów i absolwentów UMFC oraz innych twórców współpracujących ze Studiem. Od początku swego istnienia Studio corocznie organizuje koncerty poświęcone prezentacji swoich najnowszych produkcji oraz współorganizuje imprezy artystyczne, kursy i konferencje naukowe.

Muzyka Elektroniczna, Filmowa i Teatralna (MEFiT, rok powstania potrzebny) to nowy pakiet przedmiotów, skierowany do studentów kompozycji oraz studentów innych wydziałów, zainteresowanych komponowaniem i produkcją muzyki elektronicznej, filmowej i teatralnej, wykorzystaniem najnowszych technologii do tworzenia muzyki i dzieł multimedialnych, zastosowaniem narzędzi komputerowych w praktyce wykonawczej. Na MEFIT składają się między innymi następujące przedmioty: kompozycja muzyki filmowej, kompozycja muzyki teatralnej, realizacja live electronics i inne.

 • KATEDRA TEORII MUZYKI

Katedra Teorii Muzyki skupia pracowników badawczo-dydaktycznych prowadzących, oprócz dydaktyki, badania naukowe związane z szeroko rozumianą teorią muzyki. Pracownicy KTM regularnie uczestniczą w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, publikują artykuły naukowe w czasopismach ogólnopolskich i międzynarodowych. W zakres zainteresowań badawczych członków KTM wchodzą takie obszary, jak muzyka polska, czas i przestrzeń w muzyce, antropologia muzyki, filozofia muzyki, operologia i librettologia, korespondencja sztuk, historia teorii muzyki, a także zagadnienia związane z biografistyką – z ostatnich badań można wymienić publikacje Krystyny Juszyńskiej o Miłoszu Maginie, Teminy Cadi Sulumuny o Henriette Renié, Iwony Świdnickiej o Sergiuszu Rachmaninowie). Katedra sprawuje nadzór nad pakietem przedmiotów teoretyczno-muzycznych wykładanych w UMFC – takich, jak: analiza dzieła muzycznego, historia muzyki, style muzyczne, kontrapunkt, harmonia, kształcenie słuchu i in. przede wszystkim na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki, a także na pozostałych wydziałach UMFC. KTM może poszczycić się bogatym dorobkiem wydawniczym. Z ostatnich prac można wymienić monografie wieloautorskie o St. Moryto (pod red. K. Szymańskiej-Stulki), o M. Borkowskim (pod red. A. Gronau-Osińskiej), o M. Sawie (pod red. M. T. Łukaszewskiego). Katedra Teorii Muzyki sprawuje nadzór na studiami I i II stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki. Celem tych studiów jest przygotowanie w pełni wykwalifikowanego teoretyka muzyki mogącego podjąć pracę w szkolnictwie muzycznym wszystkich szczebli, w redakcjach radiowych i prasowych jako dziennikarz muzyczny, a także do prowadzenia własnej działalności naukowo-nadawczej. Z Katedrą Teorii Muzyki było związanych wielu wybitnych uczonych, teoretyków muzyki i muzykologów. Wśród nich można wymienić Mariana Borkowskiego, J. Katarzynę Dadak-Kozicką, Stanisława Dąbka, Mieczysławę Demską-Trębacz, Magdalenę Dziadek, Jerzego Gołosa, Jerzego Erdmana, Małgorzatę Komorowską, Wojciecha Nowika, Marka Podhajskiego, Marię Piotrowską, Witolda Rudzińskiego, Stefana Śledzińskiego, Jadwigę Zabłocką, Macieja Zalewskiego.


WYDZIAŁ DYRYGENTURY SYMFONICZNO-OPEROWEJ


Sekretariat
pokój 304, tel. (22) 2789 243
e-mail: dyrygentura@chopin.edu.pl

Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej został wyodrębniony w strukturach uczelni w październiku 2019 roku, zostając jednocześnie spadkobiercą osiągnięć istniejącego wcześniej Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki.

Na wydziale prowadzone są studia na kierunku Dyrygentura Symfoniczno-Operowa. Wyjątkowa kadra dydaktyczna, składająca się ze znakomitych polskich dyrygentów, kontynuuje wielkie tradycje szkół kapelmistrzowskich, których twórcami były światowe autorytety: profesorowie honorowi UMFC: Emil Młynarski, Stanisław Wisłocki, Bogusław Madey, czy Antoni Wit, oraz inni wybitni pracownicy wydziału: Artur Rodziński, Walerian Bierdiajew, Bohdan Wodiczko, Witold Rowicki, Henryk Czyż, Ryszard Dudek, Marek Pijarowski czy Szymon Kawalla.

Poza działalnością dydaktyczną pracownicy wydziału prowadzą ożywioną działalność artystyczną oraz naukową poprzez liczne publikacje, wydawanie własnych partytur i płyt CD, a także udział w konferencjach, seminariach, sympozjach o zasięgu międzynarodowym, organizowanych przez wiodące ośrodki artystyczne i badawcze w kraju i za granicą.

Wydział ściśle współpracuje z najważniejszymi orkiestrami działającymi na terenie Warszawy. Ofertę dydaktyczną uzupełniają podyplomowe studia Dyrygentury Orkiestr Dętych. Wyjątkowa kadra, a także stosunkowo rozbudowane możliwości pracy z orkiestrą sprawiają, że nasi studenci oraz absolwenci są laureatami wielu prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów dyrygenckich, koncertują z najsłynniejszymi polskimi i zagranicznymi orkiestrami a także wielu z nich piastuje funkcje kierownicze w najważniejszych instytucjach kultury w Polsce i za granicą.

Kierunki i specjalności

 • KATEDRA DYRYGENTURY SYMFONICZNO-OPEROWEJ

Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej jest jednostką wydziału Dyrygentury Symfoniczno-Operowej UMFC w Warszawie. W skład katedry wchodzą wybitni polscy dyrygenci, których działalność artystyczna stale owocuje sukcesami na arenie międzynarodowej.

Członkowie katedry zajmują się pracą dydaktyczną, przygotowując do zawodu przyszłych dyrygentów. Celem studiów jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie studenta, aby ten po ich ukończeniu, rozporządzał doskonałym rzemiosłem, pozwalającym na realizację dzieł symfonicznych, oratoryjno-kantatowych, i operowych, w stopniu odpowiadającym standardom światowym. Warunkiem determinującym proces kształcenia jest posiadanie przez kandydata zespołu cech i predyspozycji, takich jak: muzykalność, wrażliwość, doskonały słuch, poczucie rytmu, słuchowa wyobraźnia wewnętrzna, wrodzone zdolności manualne, temperament, charyzmatyczna osobowość. Klasy dyrygentury prowadzą profesorowie: Tomasz Bugaj, Monika Wolińska, Jan Miłosz Zarzycki.

Pedagodzy katedry prowadzą kursy mistrzowskie oraz są jurorami konkursów, w kraju i za granicą. Katedra współpracuje z prestiżowymi instytucjami: Filharmonią Narodową (koncert dyplomantów), Polską Orkiestrą Radiową (koncerty, praktyki orkiestrowe), Teatrem Wielkim – Operą Narodową (praktyki). Należy nadmienić, iż współpraca z FN trwa już kilkanaście lat, a najlepsi dyplomanci UMFC, prowadząc Orkiestrę Symfoniczną FN, mają możliwość zadebiutowania na najważniejszej estradzie koncertowej w Polsce. Katedra DSO organizuje również kursy mistrzowskie, spotkania z wybitnymi artystami oraz sesje naukowo-artystyczne, wśród których cykl Wybitni polscy dyrygenci, poświęcony mistrzom batuty, należy uznać za szczególnie ważny w budowaniu wielopokoleniowej tradycji kapelmistrzowskiej.


WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY


Sekretariat:
pokój 305, 306, tel. (22) 2789 318, (22) 2789 295, (22) 2789 289
e-mail: instrumentalistyka@chopin.edu.pl

Wydział Instrumentalny to największy z wydziałów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, liczy około 450 studentów i około 200 pedagogów. Powstał w 1946 roku, a na skutek przeobrażeń wynikających z Ustawy 2.0, w 2018 roku przybrał obecną postać, po połączeniu Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów oraz Wydziału Instrumentalnego.

Wydział może poszczycić się licznymi doktorami honoris causa - są to m.in.: Regina Smendzianka, Tadeusz Wroński, Konstanty Andrzej Kulka, profesorami honorowymi - m.in. Jerzy Marchwiński, Krzysztof Jakowicz, Piotr Paleczny, Stefan Kamasa, Kazimierz Michalik, Józef Serafin. Pedagogami Wydziału byli Rektorzy: Regina Smendzianka, Tadeusz Wroński, Andrzej Chorosiński, Kazimierz Gierżod. Także obecny Rektor, JM Klaudiusz Baran jest profesorem na Wydziale Instrumentalnym. Wśród najwybitniejszych absolwentów Wydziału z ostatnich kilkudziesięciu lat wymienić należy pianistów Piotra Palecznego, Janusza Olejniczaka, Piotra Anderszewskiego, Takashiego Yamamoto, skrzypka Krzysztofa Jakowicza, altowiolistę Ryszarda Groblewskiego, wiolonczelistę Marcina Zdunika, akordeonistę Klaudiusza Barana, saksofonistę Pawła Gusnara. Absolwenci Wydziału są zdobywcami laurów na najważniejszych konkursach krajowych i zagranicznych - m.in. na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego, na Międzynarodowym Konkursie ARD w Monachium i wielu innych.

Wizytówką Wydziału Instrumentalnego jest Orkiestra Symfoniczna i Chopin Chamber Orchestra. Pedagodzy Wydziału prowadzą ożywioną działalność dydaktyczną i artystyczną, koncertują na najważniejszych estradach krajowych i zagranicznych, wydali w ostatnich latach około 100 płyt, zdobyli kilkanaście Fryderyków.

Kierunki i specjalności

 • KATEDRA FORTEPIANU
 • KATEDRA KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ I SMYCZKOWEJ
 • KATEDRA ORGANÓW I KLAWESYNU
 • KATEDRA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH
 • KATEDRA INSTRUMENTÓW DĘTYCH
 • KATEDRA AKORDEONU
 • KATEDRA HARFY, GITARY I PERKUSJI
 • KATEDRA MUZYKI DAWNEJ

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI


Sekretariat:
pokój 307, tel. (22) 2789 222, (22) 2789 249
e-mail: wokalistyka@chopin.edu.pl

Wydział Wokalno-Aktorski, odpowiadając na potrzeby rynku muzycznego Polski i świata, łączy znakomitą tradycję kształcenia adeptów sztuki wokalnej z nowoczesną modyfikacją programów edukacyjnych. Przygotowuje młodych artystów do pracy w operze, operetce, teatrze muzycznym czy musicalowym. Edukacja obejmuje także realizację programu, który wyposaża absolwentów w umiejętności pozwalające na działalność koncertową w zakresie różnych form muzycznych takich jak: oratorium, pieśń, kantata. Nowoczesne myślenie to także uwzględnienie potrzeb współczesnej sceny, która oczekuje od śpiewaków także doskonałych umiejętności kreowania wiarygodnych i przekonujących postaci scenicznych. Studenci mają zapewnione zajęcia w zakresie aktorstwa, prozy i wiersza, dykcji jak również stylu i gestu czy tańca. Wydział od lat współpracuje z Teatrem Wielkim – Operą Narodową, Warszawską Operą Kameralną, Teatrem Roma, Teatrem Syrena, wieloma filharmoniami i scenami polskimi. Wydział Wokalno-Aktorski nawiązał także współpracę z różnorodnymi ośrodkami zagranicznymi w Europie, a także w Chinach, Korei Południowej i Turcji. Na Wydziale pracują pedagodzy, których dorobek artystyczny i dydaktyczny jest niekwestionowanym faktem.

Wydział może poszczycić się wybitnymi absolwentami, należącymi do czołówki scen światowych, którzy zdobywali międzynarodowe laury na konkursach wokalnych, a następnie kreowali pierwszoplanowe postacie na deskach najlepszych teatrów operowych takich jak: Teatro alla Scala w Mediolanie, Deutsche Oper w Belinie, Metropolitan Opera w Nowym Yorku, Staatsoper w Wiedniu, Opernhaus w Zurych.

Kierunki i specjalności

 • KATEDRA WOKALISTYKI

Program merytoryczny Katedry Wokalistyki podporządkowany jest nadrzędnemu celowi, jakim jest nauczanie w zakresie śpiewu solowego. Formy realizacji, dopełniające proces indywidualnego kształcenia studentów, są różnorodne – od regularnie przygotowywanych przez poszczególnych pedagogów tematycznych koncertów i przedstawień, po udział młodych śpiewaków w konkursach wokalnych, kursach mistrzowskich, pokazowych lekcjach itd. w kraju i za granicą, oraz ich uczestnictwo w ważnych wydarzeniach muzycznych, zwłaszcza z udziałem wybitnych wokalistów. Istotną kwestią, mającą wpływ na jakość kształcenia wokalistów, jest współpraca z innymi katedrami Uniwersytetu Muzycznego, zwłaszcza zajmującymi się wykonawstwem.

Szczególnie ważną formą działalności Katedry Wokalistyki jest organizacja kursów mistrzowskich z udziałem wybitnych postaci świata muzyki.

Stałym i bardzo ważnym punktem działalności Katedry jest organizacja Międzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego oraz sesji naukowych poświęconych wykonawstwu pieśni i opery polskiej.

Kadra pedagogiczna Katedry dąży do uzyskania jak najlepszych wyników nauczania także poprzez doskonalenie własnych umiejętności. Katedra Wokalistyki ma za zadanie przedkładanie wniosków do Rady Wydziału o rozpoczęcie postępowania o nadanie kolejnych stopni naukowych. Służą temu także inne formy działalności naukowej, jak udział i wymiana doświadczeń w ramach konferencji naukowych, sesji, wykładów oraz spotkań i kursów pedagogów śpiewu. Miejscem tych działań są uczelnie krajowe, jak i inne fora ogólnopolskie i międzynarodowe.


WYDZIAŁ DYRYGENTURY I WOKALISTYKI CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I RYTMIKI


Sekretariat
pokój 308, tel. (22) 2789 272
email: edukacjaartystyczna@chopin.edu.pl

Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki kształci studentów w różnych specjalnościach: Prowadzenie Zespołów Muzycznych na studiach I stopnia i Dyrygenturę oraz Wokalistykę Chóralną na studiach II stopnia, a także Rytmikę na obu stopniach edukacji.

Na Wydziale kształcą się przyszli dyrygenci chórów i zespołów wokalnych, wokaliści chóralni znajdujący pracę w chórach zawodowych, pedagodzy-muzycy do szkolnictwa ogólnokształcącego i muzycznego. Specjalność Rytmika przygotowuje do pracy przede wszystkim w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Program zajęć jest zróżnicowany, obejmuje przedmioty główne, kierunkowe, podstawowe oraz ogólne:

 • Prowadzenie Zespołów Muzycznych studia I stopnia:
  Przedmiot główny - dyrygentura
  Przedmioty kierunkowe – emisja głosu, zespoły wokalne- praktyki, zespoły instrumentalne, metodyka prowadzenia zespołów wokalnych imetodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych.
 • Dyrygentura Chóralna studia II stopnia:
  Przedmiot główny – dyrygentura
  Przedmioty kierunkowe – emisja głosu, zespoły wokalne – praktyki, solfeż specjalistyczny oraz zespoły instrumentalne do wyboru.
 • Wokalistyka Chóralna studia II stopnia:
  Przedmioty główne – śpiew indywidualny z metodyką nauczania emisji głosu, śpiew zespołowy, metodyka zbiorowej emisji głosu, chór kameralny
  Przedmioty kierunkowe – czytanie nut głosem, schola gregoriańska.

Kierunki i specjalności

 • KATEDRA DYRYGENTURY CHÓRALNEJ
 • KATEDRA EDUKACJI MUZYCZNEJ
 • KATEDRA RYTMIKI I IMPROWIZACJI FORTEPIANOWEJ

WYDZIAŁ REŻYSERII DŹWIĘKU


Sekretariat
pokój 309, tel. (22) 2789 283
e-mail: rezyseriadzwieku@chopin.edu.pl

Jeden z pierwszych na świecie i jedyny taki w Polsce ośrodek kształcenia reżyserów dźwięku. Powstał w 1954 roku. Po trzech latach studiów licencjackich, absolwenci mają możliwość ubiegania się o podjęcie dwuletnich studiów magisterskich na jednej z trzech specjalności: reżyserii muzycznej, reżyserii dźwięku w filmie i telewizji oraz reżyserii dźwięku w multimediach. Absolwenci studiów II stopnia mogą pracować jako reżyserzy i realizatorzy dźwięku, jako operatorzy dźwięku w filmie, jako ilustratorzy muzyczni, ale też w innych profesjach muzycznych lub związanych z kreacją dźwięku. 

Przedmioty główne i kierunkowe obejmują m.in.: reżyserię muzyczną, reżyserię dźwięku w filmie, kreację dźwięku w multimediach, nagrania dokumentalne, realizację muzyki elektronicznej, ilustrację dźwiękową, realizację efektu dźwiękowego, fonograficzną analizę partytury, estetykę dźwięku w filmie, historię filmu, techniki studyjne, solfeż barwy, akustykę, elektroakustykę, podstawy elektroniki. Przedmioty muzyczne: czytanie partytur, literatura muzyczna, kształcenie słuchu, gra na fortepianie, chór, instrumentacja, aranżacja, seminarium muzyki jazzowej.

Od roku akademickiego 2018/2019 uległ zmianie wypracowany w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej program i organizacja rozszerzania studiów o przedmioty multimedialne. Kandydaci na studia drugiego stopnia w specjalnościach: reżyseria dźwięku w filmie i telewizji oraz reżyseria muzyczna, mają możliwość wyboru poszerzenia programu studiów o przedmioty multimedialne realizowanego w oparciu o odrębnie skonstruowane programy studiów.

Kierunki i specjalności

 • KATEDRA REŻYSERII DŹWIĘKU
 • KATEDRA AKUSTYKI MUZYCZNEJ I MULTIMEDIÓW  

WYDZIAŁ MUZYKI KOŚCIELNEJ


Sekretariat
pokój 310, tel. (22) 2789 356
e-mail: muzykakoscielna@chopin.edu.pl

Wydział powstał 1 października 2019 roku, na mocy Uchwały Senatu UMFC nr 37/209/2019 z dnia 28 czerwca 2019 (a następnie Zarządzenia Rektora UMFC nr 32/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia Wydziału Muzyki Kościelnej w UMFC). Na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku muzyka kościelna, w specjalnościach: muzyka kościelna, kantor-dyrygent, monodia litur-giczna, organista, kształci muzyków kościelnych: dyrygentów chórów i zespołów parafialnych, orga-nistów, gregorianistów i animatorów życia muzycznego. Program zajęć grupowych i indywidualnych jest zróżnicowany. Kształcenie prowadzone jest w specjalnościach:

 • Muzyka kościelna — grupa zajęć kierunkowych: dyrygentura, organy, improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny; grupa zajęć podstawowych: emisja głosu, historia polskiej muzyki liturgicznej, historia, teoria i semiologia śpiewu gregoriańskiego, śpiew gregoriański, zespół wokalny muzyki kościelnej, ćwiczenia z harmonii, organoznawstwo i zagadnienia ochrony, kon-serwacji i dokumentacji organów, liturgika, prawodawstwo muzyki liturgicznej i śpiew liturgicz-ny, metodyka zbiorowej emisji głosu,
 • Organista – grupa zajęć kierunkowych: organy, improwizacja organowa i akompaniament litur-giczny; grupa zajęć podstawowych i ogólnych: emisja głosu, dyrygentura, kameralistyka orga-nowa, specjalistyczna literatura organowa, schola gregoriańska, zespół wokalny muzyki ko-ścielnej, specjalistyczna literatura muzyki kościelnej, zagadnienia ochrony, konserwacji i doku-mentacji organów, metodyka zbiorowej emisji głosu,
 • Monodia liturgiczna – grupa zajęć kierunkowych: dyrygentura gregoriańska, schola gregoriań-ska; grupa zajęć podstawowych i ogólnych: dyrygentura, emisja głosu i śpiew liturgiczny, orga-ny, improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny, prepolifonia europejska, zespół wo-kalny muzyki kościelnej, specjalistyczna literatura muzyki kościelnej, metodyka zbiorowej emi-sji głosu, psychologia pracy w zespole,
 • Kantor-dyrygent —  grupa zajęć kierunkowych: dyrygentura, organy, zespół wokalny muzyki kościelnej; grupa zajęć podstawowych i ogólnych: emisja głosu i śpiew liturgiczny, improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny, schola gregoriańska, specjalistyczna literatura muzycz-na, specjalistyczna literatura muzyki kościelnej, solfeż specjalistyczny, zespoły wokalne – prak-tyki, metodyka zbiorowej emisji głosu, psychologia pracy w zespole.

Kierunki i specjalności

 • KATEDRA MUZYKI KOŚCIELNEJ

WYDZIAŁ TAŃCA


Sekretariat:
pokój 310, tel. (22) 2789 356
e-mail: taniec@chopin.edu.pl

Wydział Tańca prowadzi kształcenie w ramach specjalności pedagogika baletowa, taniec współczesny oraz choreografia i teoria tańca.

Pedagogika baletowa, studia stacjonarne I stopnia. Specjalność charakteryzuje grupa zajęć z technik, form i stylów tanecznych, zasad kompozycji tańca, literatury baletowej, rytmiki, historii tańca, anatomii i fizjologii człowieka, podstaw biomechaniki tańca, labanowskiej analizy ruchu, podstaw dydaktyki, emisji głosu oraz dydaktyki tańca klasycznego, współczesnego, ludowego, charakterystycznego, historycznego i literatury baletowej. Studenci po spełnieniu warunków określonych w programie studiów uzyskują uprawnienia pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Pedagogika baletowa, studia stacjonarne II stopnia Specjalność charakteryzuje grupa zajęć dydaktycznych w obszarze tańca klasycznego,  współczesnego, polskich tańców narodowych, tańca charakterystycznego, historycznego, literatury baletowej, partnerowania.  W programie studiów znajdują się również: taniec i balet XX i XXI wieku, choreografia, krytyka tańca i dzieła baletowego, propedeutyka zarządzania kulturą, dramaturgia, inscenizacja i reżyseria spektaklu.

 • Taniec współczesny, studia stacjonarne I stopnia

Specjalność wykonawcza, którą charakteryzuje grupa zajęć z technik tańca współczesnego – modern i contemporary, tańca jazzowego, tańca klasycznego i neoklasyki, improwizacji i kontakt-improwizacji, reżyserii ruchu scenicznego, labanowskiej analizy ruchu, zasad kompozycji tańca, technik aktorskich, historia tańca XX i XXI wieku, anatomii i fizjologii człowieka, teorii i notacji tańca, podstaw biomechaniki tańca, historii muzyki z literaturą, analizy dzieła choreograficznego, wiedzy o widowisku teatralnym.  

 • Choreografia i Teoria Tańca, studia niestacjonarne II stopnia

Specjalność charakteryzuje  grupa zajęć z zakresu choreografii, improwizacji, analizy dzieła choreograficznego, analizy muzyczno-ruchowej dzieła muzycznego, seminarium pracy z kompozytorem, seminarium pracy z zespołem,  dramaturgii, inscenizacji i reżyserii dzieła choreograficznego. W programie studiów znajdują się taniec klasyczny i neoklasyczny z kompozycją, taniec modern i contemporary z kompozycją, taniec jazzowy i formy tańców nowoczesnych z kompozycją, polskie tańce narodowe i innych narodów z kompozycją, w grupie zajęć teoretycznych: historia sztuki tańca XX i XXI w., choreologia oraz teorie tańca.

Kadra pedagogiczna Wydziału Tańca reprezentuje różne obszary sztuki i nauki. To absolwenci polskich i zagranicznych uczelni, wybitni artyści, choreografowie, teoretycy z wieloletnim doświadczeniem naukowym, artystycznym i dydaktycznym. Zajęcia prowadzą też wybitni specjaliści z zagranicy. Wykłady przeprowadzili: prof. Elena Zabalkanskaya z Akademii Baletu Rosyjskiego im. A. J. Waganowej w Sankt Petersburgu, prof. Ludmiła Siereżnikowa z Akademii Kultury w Sankt Petersburgu; prof. Tomas Lund z Królewskiej Akademii Tańca w Kopenhadze; Juhasz Zsolt, kierownik artystyczny zespołu Duna w Budapeszcie; Anatolij Borzow, pedagog Zespołu Igora Mojsiejewa, wieloletni kierownik Katedry Tańca Narodowego GITIS w Moskwie, dziekan Wydziału Tańca Uniwersytetu im. Natalii Niestierowoj w Moskwie.

Kierunki i specjalności

 • KATEDRA TAŃCA

WYDZIAŁ JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ


Sekretariat
pokój 306, tel. (22) 2789 364
e-mail: jazz@chopin.edu.pl

W dobie nieustannego rozwoju technologii multimedialnych i ciągłego zapotrzebowania na nowe, kreatywne produkcje artystyczne w obrębie sztuki muzycznej zaistniała potrzeba powołania do życia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina nowej specjalności dedykowanej muzykom instrumentalistom działającym w obszarze szeroko pojętej muzyki rytmicznej i improwizowanej. W październiku 2017 r na WYDZIALE INSTRUMENTALNYM został utworzony nowy KIERUNEK: Jazz i Muzyka Estradowa a w ramach kierunku specjalność: Jazz i World Music-tym samym Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina dołączył do polskich uczelni kształcących artystów scen jazzowych. 01.10.2019 w ramach zmian strukturalnych związanych z nową ustawą o szkolnictwie wyższym 2.0 w naszej uczelni Kierunek został umiejscowiony na nowopowstałym WYDZIALE JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ.

Adresatem naszej oferty edukacyjnej są praktykujący artyści-wykonawcy, poszukujący w swej twórczości innowacji w uprawianych gatunkach muzyki z uwzględnieniem współcześnie zachodzących zmian.

Istotą studiów jest osobisty plan stworzony przez studenta, swoista wizja uwzględniająca artystyczne cele i rozwój, wykorzystująca proponowaną przez uczelnie gamę rozwiązań.

Zajęcia oparte są głównie na projektach, ćwiczeniach, mistrzowskich lekcjach z renomowanymi artystami, kontaktach z przedstawicielami środowiska. Dają one studentowi możliwość ustalenia własnej zawodowej drogi i twórczych poszukiwań opartych na analizie i refleksji nad własną twórczością wykonawczą i tożsamością artystyczną. Studenci zostają wyposażani w znakomitą technikę oraz umiejętność kreatywnej i twórczej prezentacji.

W czerwcu 2020 r. pomimo nadzwyczajnych epidemicznych okoliczności odbyły się pierwsze, znakomite dyplomy licencjackie w specjalności Jazz i World Music.

Od roku  akademickiego 2020-21 uruchomione zostały studia magisterskie - JAZZ, które są kontynuacją myśli edukacyjnych prezentowanych na studiach licencjackich.  Program studiów magisterskich wyposażony został w nowoczesne treści, które pozwolą absolwentowi nie tylko na udoskonalenie warsztatu wykonawczego ale również na zdobycie kompetencji i umiejętności koniecznych do tworzenia własnej muzyki. W programie studiów duży nacisk położony jest na nowoczesne technologie, które wspomagają w dzisiejszych czasach prace muzyków oraz na produkcję i promocję własnych projektów. Umieszczone są również zagadnienia z zakresu budowania własnej, artystycznej marki i działalności w zazębiających się światach: artystycznym i biznesowym. Studenci mają również możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych przy współpracy z Kolegium Pedagogicznym UMFC.

Kierunki i specjalności

 • KATEDRA JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ

Wydziały na uczelni:

edukacji muzycznej
fortepianu, klawesynu i organów
instrumentalny
kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki
reżyserii dźwięku
wokalny

Kierunki wykładane na uczelni:

dyrygentura I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
instrumentalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
jazz i muzyka estradowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kompozycja i teoria muzyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
muzyka kościelna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
reżyseria dźwięku I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
taniec I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wokalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

KATEDRA KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ I SMYCZKOWEJ

Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej to miejsce, gdzie spotykają się pasjonaci muzyki i grania zespołowego – pedagodzy i studenci, koncertujący artyści, a także osoby pragnące patrzeć na muzykę również od strony bardziej naukowej niż wykonawczej.

czytaj dalej

KATEDRA FORTEPIANU

Sięgając wstecz pianistycznego dziedzictwa Uczelni niezmiennie kojarzonego przede wszystkim z jej absolwentem i patronem, najwybitniejszym polskim kompozytorem Fryderykiem Chopinem, nie sposób nie wspomnieć o kontynuatorach jego idei.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane