Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Korupcja, etyka, postęp

W dniu 12 grudnia b.r. w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, odbyło się seminarium naukowe: "Korupcja, Etyka, Postęp", poświęcone wynikom najnowszych badań międzynarodowych dotyczących zachowań etycznych wśród kadr zarządzających.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele wielu istotnych organizacji i stowarzyszeń walczących z korupcją i monitorujących zmiany w tym zakresie w krajach bloku postkomunistycznego: Fundacja Batorego, British Polish Chamber of Commerce, Ernst&Young, oraz partnerzy projektu Swinburne University z Melboune, Australia i Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej.

"Zachowania etyczne są podstawą budowania zaufania społecznego, które jest nadal stosunkowo niskie w krajach grupy wyszehradzkiej, w porównaniu z krajami o długiej tradycji demokratycznej. Zaufanie społeczne jest fundamentem dla stworzenia społeczeństwa obywatelskiego, oraz pomnażania kapitału społecznego, stąd niezwykle istotne są wszelkie badania dotyczące etyki, korupcji i zmian społecznych w tym zakresie", powiedziała dr Anna Odrowąż-Coates, koordynator projektu w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Partner australijski, dr Aron Perenyi stwierdził: "zaangażowanie partnera z zewnątrz, czyli nas, Uniwersytetu w Swinburne, pozwoliło na utrzymanie większej transparencji, oraz dystansu respondentów do badanych zagadnień, tworząc atmosferę otwartości i szczerości".

Celem badań było zbadanie przywództwa i zachowań etycznych menadżerów w krajach Grupy Wyszehradzkiej, dostarczenie analizy porównawczej tych zachowań, oraz zbadanie związku pomiędzy zachowaniami przywódczymi i etycznymi menadżerów w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

Wyniki badań można sprowadzić do następujących konkluzji:

Zaobserwowano istnienie silnych, wspólnie podzielanych wartości w kulturach przywódczych wszystkich czterech krajów wyszehradzkich. Menadżerowie dobrze rozumieli w jaki sposób kultura przywódcza jest powiązana z "dobrymi" i "złymi" praktykami etycznymi. Niemniej, nadal w wielu przypadkach posługiwali się zachowaniami nie etycznymi. Interesujące wydaje się ilu z badanych w próbie 868 zarządzających, w tym 227 z Polski, dopuszczało zachowania nie etyczne dla osiągnięcia swoich celów. (To niestety pokazuje, że mimo świadomości dobrych praktyk, korupcja nadal istnieje).

Jedną z głównych konkluzji naukowych z badań jest to, że problemy w kwestiach etycznych w środowisku biznesowym badanych krajów nie są zdeterminowane przez kulturę przywództwa, jak do tej pory sądzono, otwierając pole do dalszych badań.

„W świetle najnowszych raportów Transparency International, Polska zrobiła kolejny, ósmy już krok, w kierunku transparencji i zaraz po Estonii wśród wszystkich krajów postkomunistycznych wiedzie prym w stopniowej eradykacji korupcji. Widać wyraźnie wpływ cywilizacyjny Unii Europejskiej, co jest niezmiernie istotne z punktu widzenia inwestorów zagranicznych”, powiedział Michał Dembinski z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej.

Kliknij żeby zobaczyć raport w języku polskim 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane