Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa Wydział Zamiejscowy w Koszalinie

Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa Wydział Zamiejscowy w Koszalinie

Rok zalozenia: 2009 | Rektor: Prof. dr hab. Włodzimierz DelugaWydział Zamiejscowy w Koszalinie Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa prowadzi kształcenie na studiach licencjackich zarówno
stacjonarnych jak i niestacjonarnych.


  • Turystyka i rekreacja

forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:
hotelarstwo,
gastronomia i dietetyka obsługa ruchu turystycznego,
gospodarka turystyczna.Założycielem Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie jest Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna GROMADA, działająca w Polsce od ponad 70 lat. Uczelnia została utworzona zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z 26 czerwca 1997r o wyższych szkołach zawodowych i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 95, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Studia w Uczelni obejmują 6 semestrów zajęć dydaktycznych i 10 tygodni praktyk zawodowych, zgodnie ze standardami kształcenia, określonymi przez MNiSW.

Studenci WSOTiH mogą korzystać ze wszechstronnej pomocy materialnej: stypendia socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe, stypendia za wyniki w nauce lub sporcie, zapomogi losowe, stypendia dla niepełnosprawnych.
Ponadto trzem studentom, z każdego roku i trybu studiów, którzy osiągną w danym roku akademickim najwyższą średnią ocen, przyznawana jest nagroda rektora w formie obniżki czesnego na następny rok akademicki o 30%, 40% lub 50%.

Uczelnia organizuje w okresie wakacji, a także w trakcie roku akademickiego zajęcia praktyczne w biurach Zarządu OST Gromada, biurach turystycznych i hotelach sieci OST Gromada oraz innych firmach branży turystycznej (w Polsce i za granicą). Na lata 2007 - 20013 Uczelnia otrzymała Rozszerzoną Kartę Erasmus'a co pozwala na finansowanie praktyk zagranicznych ze stypendium Erasmus'a. Pierwsze wyjazdy na 3 - miesięczne praktyki do krajów UE odbyły się w wakacje 2008 roku.

Nauka języków obcych jest na Uczelni prowadzona przez Fundację LINGUAE MUNDI i trwa 6 semestrów. Studenci, którzy opanują język w odpowiednim stopniu, mogą przystąpić do organizowanego w Uczelni egzaminu na uzyskanie certyfikatu, uznawanego w Unii Europejskiej.

Dla zapewnienia możliwości kontynuowania dalszych studiów WSOTIH zawarła z Uniwersytetem Warszawskim umowę, na mocy której, absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE mogą kontynuować studia uzupełniające II stopnia (magisterskie) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Podobna umowa została zawarta z Warszawską Szkołą Zarządzania- Szkołą Wyższą.

W Szkole działa prężnie rozwijające się Biuro Karier, które zajmuje się doradztwem zawodowym, szkoleniami, organizacja praktyk zawodowych oraz pośrednictwem pracy.Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa prowadzi kształcenie na studiach licencjackich zarówno
stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

  • Zarządzanie

forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:
zarzadzanie przedsiebiorstwem
zarządzanie zasobami ludzkimi
zarządzanie w trystyce
marketing
logistyka

  • Turystyka i rekreacja

forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:
hotelarstwo,
gastronomia i dietetyka obsługa ruchu turystycznego,
gospodarka turystyczna.Od roku akademickiego 2010/2011 planujemy uruchomić kierunek EUROPEISTYKA 
Koszt nauki w Wyższej Szkole Organizacji Turystyki i Hotelarstwa


PŁATNOŚCI - STUDIA LICENCJACKIE
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wpisowe - bezzwrotne
400 zł 400 zł
czesne płacone jednorazowo za cały rok akademicki
4 700 zł 3 700 zł
czesne płacone w dwóch ratach semestralnych
4 800 zł
(2x2400)
3 800 zł
(2x1900)
czesne płacone w 10 ratach
5 000 zł
(10x500)
4 000 zł
(10x400)
Wydział Zamiejscowy w Koszalinie
adres: ul. Zwycięstwa 20-24, 75-035 Koszalin
telefon: 94-348-14-11, 502-456-357
e-mail: koszalin@wsotih.edu.pl
strona www:www.wsotih.edu.pl/wydzial-koszalin


Koszt nauki na  Wydziale Zamiejscowym w Koszalinie


PŁATNOŚCI - STUDIA LICENCJACKIE
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wpisowe - bezzwrotne
200 zł 200 zł
czesne płacone jednorazowo za cały rok akademicki
3800 zł 3 100 zł
czesne płacone w dwóch ratach semestralnych
4 000 zł
(2x2000)
3300 zł
(2x1650)
czesne płacone w 10 ratach
4200 zł
(10x420)
3500 zł
(10x350)


Kierunki wykładane na uczelni:

turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie