Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie


przejdź do spisu treści

Misją Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC) jest prowadzenie kształcenia na najwyższym poziomie, kształcenia opartego na dowodach, kształtowanie postaw obywatelskich, uczestnictwo w rozwoju społecznym i gospodarczym uwzględniającym innowacyjność.

Uczelnia gwarantuje wolność nauczania, wolność badań naukowych i ogłaszania ich wyników zapewniając jednocześnie:

 • poszanowanie standardów międzynarodowych, zasad etycznych i dobrych praktyk w zakresie kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową i poszanowaniu praw człowieka;
 • wykształcenie cenionych specjalistów;
 • upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury;
 • prowadzenie działań prozdrowotnych na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 • prowadzenie studiów jednolitych magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia;
 • kształcenie specjalistyczne;
 • rozwijanie potrzeb samokształcenia pracowników i społeczeństwa.

Kształcenie studentów odbywa się zgodnie z europejskimi standardami. Zadaniem Uczelni jest wykształcenie cenionych na rynku profesjonalistów posiadających wysokie kwalifikacje w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, stosujących się bezwzględnie do wymogów etyki zawodowej, którzy kończąc studia w UM MSC będą mieli poczucie solidnego przygotowania do wykonywania zawodu.

Ważnym celem Uczelni jest dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku pracy, w tym w szczególności rynku usług medycznych. Stąd też Uczelnia podejmuje swą misję dokładając wszelkich starań, aby oferowane kierunki studiów z jednej strony jak najlepiej zaspokajały oczekiwania studentów, z drugiej zaś – dawały gwarancje zatrudnienia w konkurencyjnych firmach krajowych i zagranicznych.

Za kluczową sprawę w procesie podnoszenia jakości kształcenia UM MC uznaje ciągłą konfrontację wiedzy teoretycznej z otoczeniem gospodarczym. Uczelnia kładzie nacisk na to, aby studentom przekazać nie tylko uporządkowaną wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne. Stąd też w procesie dydaktycznym duży nacisk położony jest na praktyczną naukę zawodu.

UM MSC realizuje swoją misję również poprzez udział w rozwoju systemu ochrony zdrowia poprzez propagowanie nowoczesnych standardów profilaktyki i leczenia oraz budowanie trwałych relacji współpracy z instytucjami realizującymi zadania zdrowia publicznego.

Oferta edukacyjna

Kierunek lekarski

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie
Czas trwania: 12 semestrów
Tryb: stacjonarny
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Uzyskany tytuł: lekarz
Limit miejsc: 50

Pielęgniarstwo

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny (zajęcia od poniedziałku do piątku lub piątek, sobota i niedziela)
Profil kształcenia: praktyczny
Uzyskany tytuł: licencjat

Rodzaj studiów: studia II stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Uzyskany tytuł: magister

Ratownictwo medyczne

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Uzyskany tytuł: licencjat

Kosmetologia

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Uzyskany tytuł: licencjat

Rodzaj studiów: studia II stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Uzyskany tytuł: magister


przejdź do spisu treści

Kierunek lekarski

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie
Czas trwania: 12 semestrów
Tryb: stacjonarny
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Uzyskany tytuł: lekarz
Limit miejsc: 50

Koncepcja kształcenia

Program kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim został zaprojektowany z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

Studia trwają 12 semestrów. Liczba godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych jest nie mniejsza niż 5700. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów wynosi nie mniej niż 360. Kierunek lekarski przyporządkowany jest do dyscypliny naukowej – nauki medyczne. Studia mają profil ogólnoakademicki.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: lekarz. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu, po ukończeniu studiów, absolwenci kierunku lekarskiego zobowiązani są do złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK).

Rekrutacja na studia na kierunku lekarskim

Rekrutacja na studia na kierunku lekarskim, w tym składanie dokumentów trwa od 4 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. włącznie.

Rekrutacja kandydatów odbywa się na zasadzie konkursu świadectw. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów za wyniki z egzaminu maturalnego lub za wynik końcowy na dyplomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: lekarsko-dentystycznym, biologii, chemii, analityce medycznej, farmacji, pielęgniarstwie, położnictwie, fizjoterapii, dietetyce, kosmetologii, weterynarii. Laureaci olimpiad przedmiotowych z biologii lub chemii przyjmowani są w pierwszej kolejności i są oni umieszczani na najwyższych miejscach list rankingowych.

Zasady przeliczania punktów rekrutacyjnych

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 300 pkt. (100 pkt za każdy z przedmiotów).

Podstawą przyjęcia kandydatów z „nową maturą” jest zdanie egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów:

 • biologia (egzamin pisemny – poziom rozszerzony),
 • chemia (egzamin pisemny – rozszerzony)
 • i do wyboru fizyka z astronomią lub matematyka (egzamin pisemny – poziom podstawowy)

przy czym wyniki procentowe egzaminów maturalnych pisemnych z trzech przedmiotów wpisane na świadectwie maturalnym będą przeliczane na punkty rekrutacyjne według zasady: 1% = 1 pkt. Finaliści olimpiad, którzy na nowej maturze byli zwolnieni ze zdawania egzaminu z określonego przedmiotu, otrzymują 100 punktów rekrutacyjnych z tego przedmiotu.

Podstawą przyjęcia kandydatów ze „starą maturą” są wyniki egzaminów dojrzałości z trzech przedmiotów:

 • biologia,
 • chemia
 • i do wyboru fizyka lub matematyka,

w części pisemnej, przy czym oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości  przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Finaliści olimpiad, którzy na „starej maturze” byli zwolnieni ze zdawania egzaminu z określonego przedmiotu otrzymują 100 punktów rekrutacyjnych z tego przedmiotu.

Podstawą przyjęcia kandydatów, którzy zdali egzamin w ramach Matury Międzynarodowej (IB) są wyniki egzaminów z trzech przedmiotów:

 • biologia HL (rozszerzony),
 • chemia HL (rozszerzony) 
 • i do wyboru fizyka lub matematyka SL (podstawowy)

przy czym oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Podstawą przyjęcia kandydatów z Maturą Europejską (EB) są wyniki egzaminów z trzech przedmiotów pisemnych:

 • biologia (pozom rozszerzony),
 • chemia (poziom rozszerzony)
 • i do wyboru fizyka lub matematyka (poziom podstawowy) przy czym oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Podstawą przyjęcia kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą są wyniki egzaminów z trzech przedmiotów pisemnych:

 • biologia,
 • chemia
 • i do wyboru fizyka lub matematyka przy czym oceny uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen:

Podstawą przyjęcia kandydatów, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku: lekarsko-dentystycznym, biologia, chemia, analityka medyczna, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, weterynaria, jest wynik końcowy studiów na dyplomie, przy czym ocenę tę przelicza się na punkty według następującego przelicznika ocen:

Jeżeli liczba kandydatów, spełniających kryteria rekrutacyjne jest mniejsza od przyznanego Uczelni limitu przyjęć, na wakujące wolne miejsca są przyjmowani, z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych, absolwenci następujących kierunków studiów:

 • lekarsko-dentystyczny;
 • biologia;
 • chemia;
 • analityka medyczna,;
 • farmacja;
 • pielęgniarstwo;
 • położnictwo;
 • fizjoterapia;
 • dietetyka;
 • kosmetologia;
 • weterynaria;
 • ratownictwo medyczne.

Warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego

 1. wypełnienie i złożenie wniosku o przyjęcie na studia (druk Uczelni), złożenie wniosku  o przyjęcie na studia jest jednoznaczne z akceptacją wysokości opłat za studia i zasad ich wnoszenia,
 2. przedłożenie do wglądu oryginału, odpisu lub duplikatu świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, dyplomu Matury Międzynarodowej, dyplomu Matury Europejskiej oraz złożenie ich kopii,
 3. w przypadku kandydatów, którzy zdawali Maturę Międzynarodową lub Maturę Europejską w roku rekrutacji i oczekują na wystawienie dyplomu, dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wynikach matury wystawione przez upoważnione organy. Kwalifikacja tych kandydatów będzie miała charakter warunkowy do czasu przedstawienia oryginału dyplomu w wyznaczonym przez Uczelnię terminie,
 4. w przypadku kandydatów, którzy mają zagraniczne świadectwo dojrzałości złożenie tłumaczenia świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego,
 5. w przypadku kandydatów, którzy mają zagraniczne świadectwo dojrzałości złożenie zaświadczenia z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim, nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej (w przypadku nostryfikowania świadectwa należy dostarczyć również zaświadczenie z polskiej placówki dyplomatycznej, w kraju w którym świadectwo zostało wydane, że umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wystawione), do wglądu i sporządzenia przez Uczelnię poświadczonej kopii,
 6. w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach: lekarsko-dentystycznym, biologii, chemii, analityce medycznej, farmacji, pielęgniarstwie, położnictwie, fizjoterapii, dietetyce, kosmetologii, weterynarii, ratownictwie medycznym, także przedłożenie do wglądu oryginału, odpisu lub duplikatu dyplomu ukończenia studiów oraz złożenia jego kopii.
 7. przedłożenia do wglądu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności danych osobowych,
 8. w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim złożenie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie C1, dla kandydatów nieposiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego Uczelnia przeprowadzi weryfikację znajomości języka,
 9. złożenie zaświadczenia lekarskiego wydanego w trybie przepisów o służbie medycyny pracy o braku przeciwskazań do odbywania studiów na kierunku lekarskim,
 10. złożenie jednej fotografii (format 35 x 45 mm jak do dowodu osobistego) oraz fotografii w wersji elektronicznej w formacie jpg,
 11. Wykonanie badania wstępnego z zakresu medycyny pracy na koszt własny i dostarczenie oryginału zaświadczenia lekarskiego wydanego w trybie przepisów o służbie medycyny pracy do Działu Rekrutacji.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD I TRYBU PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKIM:
LINK DO UCHWAŁY REKRUTACYJNEJ


przejdź do spisu treści

Pielęgniarstwo 

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny (zajęcia od poniedziałku do piątku lub piątek, sobota i niedziela)
Uzyskany tytuł: licencjat pielęgniarstwa

WYSOKIE STYPENDIA! PŁATNE PRAKTYKI !
BEZPŁATNE STUDIA NA UM MSC NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO!

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo organizowane są w trybie stacjonarnym. Kształcenie trwa 6 semestrów (3 lata). Głównym celem kształcenia ogólnego i kierunkowego jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu oraz wypełniania różnorodnych funkcji związanych z ochroną zdrowia i promocją zdrowego stylu życia. Zdobyta wiedza pozwoli na zapewnienie wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej.

W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem i respektowaniem jego praw; rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej; rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta; planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych; podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania; samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej; organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy; przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem.

Na studiach pierwszego stopnia realizowany jest język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

Absolwent studiów posiada :

 • szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

Nabywa również umiejętności:

 • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 • samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie respektowanie jego praw,
 • organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

 • skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 • posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.

Rodzaj studiów: studia II stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Uzyskany tytuł: magister

Program kształcenia na kierunku pielęgniarstwo został zaprojektowany z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym o profilu praktycznym. Końcowym efektem kształcenia będzie przygotowanie pracy magisterskiej i złożenie egzaminu magisterskiego obejmującego sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów. Przystąpienie do egzaminu magisterskiego uwarunkowane jest uzyskaniem zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, uzyskaniem wymaganej liczby punktów ECTS oraz pozytywnych ocen (promotora i recenzenta) za pracę magisterską. Absolwent uzyskuje dyplom magistra pielęgniarstwa.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo ma zaawansowaną wiedzę z obszaru nauk medycznych, w tym szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Umie korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki. Wie jak promować zachowania prozdrowotne i jak zapobiegać chorobom. Posiada umiejętność sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Umie organizować pracę własną i potrafi wdrażać nowe metody, techniki i rozwiązania organizacyjne. Potrafi nawiązać współpracę w zespołach opieki społecznej, a także inicjować i wspierać działalność społeczności lokalnych na rzecz zdrowia. Umie zidentyfikować obszary podejmowania badań i uczestniczenia w nich.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej, a także w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


przejdź do spisu treści

Ratownictwo Medyczne Studia I Stopnia

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Uzyskany tytuł: licencjat

Studia pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne organizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kształcenie trwa 6 semestrów. Końcowym efektem studiów jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej stanowiącej podstawę złożenia egzaminu upoważniającego do otrzymania tytułu licencjata ratownictwa medycznego. Zajęcia na studiach stacjonarnych zorganizowane są w ciągu pięciu dni w tygodniu. Studia niestacjonarne organizowane są w formie trzydniowych zjazdów. Integralną częścią obowiązującego programu kształcenia są praktyki zawodowe.

Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie w:

 • Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR);
 • Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej;
 • blokach operacyjnych;
 • izbach przyjęć lub Oddziałach Pomocy Doraźnej;
 • Zespołach Ratownictwa Medycznego (ZRM);
 • jednostkach Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • Obozach sprawnościowych – w ramach praktyk 2 tygodnie/80 godzin – dwa rodzaje.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z obszaru nauk medycznych i społecznych. W zakresie wiedzy absolwent zna: rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka, biologiczne i fizykochemiczne podstawy nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, posiada wiedzę o przyczynach, objawach, przebiegu zaburzeń i chorób, sposoby diagnozowania, leczenia i interwencji w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, zna zasady promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, mechanizmy i skutki uboczne zabiegów fizycznych, ma wiedzę i zna terminologię wszystkich dziedzin nauk o zdrowiu, zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej, zna metody oceny stanu zdrowia, zna podstawowe działania interwencyjne wobec jednostek i grup społecznych, zna ochronę własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego.

Absolwent posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe potrzebne w pracy ratownika medycznego potrafi komunikować się z jednostką i grupą społeczną i identyfikować ich problemy, podejmuje działania diagnostyczne, terapeutyczne, edukacyjne i profilaktyczne zgodnie z ich potrzebami i identyfikuje błędy i zaniedbania zawodowe, prowadzi dokumentację zgodną ze stanowiskami pracy ratowników medycznych w różnych instytucjach, korzysta w pracy zawodowej z technik informacyjnych, statystyki, języka obcego i wykorzystuje własne umiejętności ruchowe do edukacji w zakresie różnych jej form, planuje, projektuje i realizuje działania związane z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego na różnych stanowiskach pracy oraz samodzielnie wykonuje medyczne czynności ratunkowe. W zakresie kompetencji społecznych absolwent ma potrzebę doskonalenia zawodowego i stałego powiększania swoich kompetencji zawodowych, określa priorytety zawodowe i rozwiązuje problemy, dbając o bezpieczeństwo własne i pacjentów, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracuje z grupą zawodową, przyjmując w niej różne role, przestrzega praw pacjenta/klienta, troszcząc się o jego dobro dba o własną kondycję fizyczną niezbędną w pracy zawodowej.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.


przejdź do spisu treści

Kosmetologia Studia I Stopnia

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Uzyskany tytuł: licencjat

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KOSMETOLOGIĘ NA UM MSC?

Będziesz krok przed innymi! Korzystaj z najwyższych standardów jakości kształcenia!

Ogromny nacisk kładziemy na dostosowanie formy i programu kształcenia do standardów i wymagań, jakie stawia rynek pracy. Studenci UM MSC już podczas studiów zdobywają wiedzę i umiejętności, które inni będą nabywać dopiero w pracy.

Nowoczesne i komfortowe warunki nauki

Bardzo ważny punkt w programie praktycznego kształcenia zajmują zajęcia w laboratoriach chemii kosmetycznej i w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych gabinetach kosmetycznych.

Praktyczny wymiar zajęć

Studenci biorą czynny udział w zajęciach.  Ćwiczenia odbywają się w małych grupach pod okiem instruktora, który ocenia każdego studenta indywidualnie.

Elastyczny tryb nauki dostosowany do Twoich potrzeb

Prowadzimy studia licencjackie i magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Część zajęć teoretycznych prowadzona jest w trybie interaktywnych wykładów online, gdzie studenci mają możliwość na odległość aktywnie uczestniczyć w wykładach.

Będziesz studiował z najlepszymi

Gwarantujemy nowoczesny autorski pogram nauczania wdrażany przez naukowców światowej sławy i praktyków pełniących wysokie stanowiska w największych przedsiębiorstwach zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe

Zdobędziesz umiejętności zawodowe już na studiach, dzięki praktykom i stażom organizowanym przez uczelnię i instytucje, z którymi UM MSC współpracuje.

Możliwość udziału w innowacyjnych badaniach naukowych

UM MSC jest posiadaczem patentów naukowych z dziedziny kosmetologii oraz autorem wielu prac badawczych. Nasz ośrodek badawczo-dydaktyczny nieustannie inwestuje w rozwój nowych projektów naukowych i nasi studenci bardzo często przy nich współpracują. Jest to nie tylko wspaniała przygoda, ale i świetna pozycja w Twoim CV!

Uzyskasz dyplom najbardziej prestiżowej uczelni kosmetologicznej w Polsce

Nasi absolwenci są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami docenianymi w Polsce i za granicą. Wielu z nich rozwija swoje kariery w międzynarodowych firmach, albo z powodzeniem prowadzą własną działalność gospodarczą!

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Studia licencjackie trwają trzy lata. Na pierwszym i drugim roku studiów wszystkich studentów obowiązują takie same przedmioty (moduły obowiązkowe). Poza kompleksową wiedzą ogólną z dziedziny kosmetologii studenci zdobywają aktualną wiedzę na temat kosmetyków i wyrobów kosmetycznych: ich właściwości, składu, mechanizmów działania, a także metod wytwarzania.

Program studiów ma na celu przekazanie studentom również wiedzy z zakresu medycyny (m. in.: anatomia, fizjologia, fizjoterapia, dermatologia, immunologia, alergologia, elementy medycyny estetycznej, toksykologia). Studenci uczą się rozpoznawania schorzeń, które stanowią przeciwwskazanie do wykonywania niektórych zabiegów kosmetycznych oraz takich gdzie niezbędna jest współpraca kosmetologa z dermatologiem, zdobywają wiedzę o wpływie diety i trybu życia na zdrowie i urodę (m. in.: dietetyka, odnowa biologiczna).

W planie studiów są także zajęcia, które ułatwią przyszłemu specjaliście w dziedzinie kosmetologii sprawne prowadzenie własnego biznesu (marketing i reklama, podstawy biznesu). Nie zabraknie zajęć z zakresu manicure, pedicure i wizażu.

Dobrym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są liczne zajęcia praktyczne w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach i gabinetach kosmetycznych.

Na trzecim roku proponujemy studentom szeroki wachlarz przedmiotów specjalistycznych. Studenci mogą wybrać przedmioty układające się w określony PAKIET EDUKACYJNY.

Studenci realizujący przedmioty z poszczególnych pakietów uzyskują kompleksową wiedzę praktyczną i teoretyczną z danej dziedziny w zakresie umożliwiającym przystąpienie do pracy bez dodatkowego szkolenia.

Program przewiduje trzy takie pakiety (ścieżki kształcenia): Kosmetyka pielęgnacyjna, Odnowa biologiczna i Podologia.

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program studiów spełnia międzynarodowe standardy, uwzględniono w nim także aktualne trendy branży oraz rynku usług kosmetycznych.

W programie uwzględnione są atrakcyjne praktyki specjalistyczne możliwe do zrealizowania we własnym ośrodku praktyk dla studentów.

Zajęcia na studiach prowadzone są tradycyjną metodą nauczania (bezpośredni kontakt z prowadzącym – zajęcia kontaktowe) wspomaganą nauczaniem na odległość (E – LEARNING).

Studia I stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (dziennym i zaocznym).

DZIĘKI STUDIOM NA UM MSC ZDOBĘDZIESZ:

WIEDZĘ:

 • w zakresie fizycznych, chemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;
 • niezbędną do zrozumienia działania kosmetyków, aparatury wykorzystywanej w gabinecie kosmetycznym oraz aparatury wykorzystywanej do badania i oceny kosmetyków
 • niezbędną do rozumienia i świadomego wykonywania zabiegów kosmetycznych, w szczególności z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, fizjoterapii i fizjoprofilaktyki, podologii, masażu oraz odnowy biologicznej.
 • w zakresie podstawowych pojęć i mechanizmów psychospołecznych związanych ze zdrowiem i jego ochroną
 • dotyczącą działania i skutków ubocznych zabiegów fizycznych, związków i mieszanin związków chemicznych i aktywności ruchowych stosowanych w zakresie kosmetologii, odnowy biologicznej i fizjoterapii
 • w zakresie prawnych, organizacyjnych i etycznych uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej kosmetologa oraz zasady obrotu kosmetykami na terenie UE
 • o miejscu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kosmetologii, w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym, w szczególności relacje kosmetolog – lekarz, kosmetolog – lekarz medycyny estetycznej, kosmetolog – fizjoterapeuta
 • o tworzeniu i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kosmetologii
 • dotyczącą oceny stanu zdrowia oraz objawów i przyczyn wybranych zaburzeń i zmian chorobowych skóry w zakresie niezbędnym do rozumienia i świadomego wykonywania zabiegów kosmetycznych w szczególności z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, fizjoterapii i fizjoprofilaktyki, podologii, masażu oraz odnowy biologicznej oraz kontaktów ze specjalistami innych zawodów medycznych

UMIEJĘTNOŚCI:

 • techniczne, manualne i ruchowe związane z kosmetologią w szczególności w zakresie niezbędnym do wykonywania zabiegów kosmetycznych i podstawowych zabiegów z zakresu odnowy biologicznej i fizjoterapii i/lub podologii, wytwarzania prostych form kosmetyków, obsługi aparatury wykorzystywanej w gabinecie kosmetycznym i/lub podologicznym oraz aparatury wykorzystywanej do badania i oceny kosmetyków
 • posługiwanie się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi do wykonywania zabiegów kosmetycznych i podstawowych zabiegów z zakresu odnowy biologicznej i fizjoterapii i/lub podologii, wytwarzania prostych form kosmetyków, oraz aparatury wykorzystywanej do badania i oceny kosmetyków
 • komunikacji z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie z kosmetologii oraz w zakresie kontaktów ze specjalistami innych zawodów medycznych i niemedycznych w tym związanych z produkcją kosmetyków
 • identyfikacja problemów klienta gabinetu kosmetycznego i/lub podologicznego oraz kosmetologów jako grupy społecznej
 • podejmowania działań diagnostycznych, profilaktycznych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych odpowiadające potrzebom klientów gabinetów kosmetycznych i/lub podologicznych
 • identyfikacja błędów i zaniedbania w praktyce kosmetologicznej i/lub podologicznej
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem zawodu kosmetologa oraz prowadzeniem gabinetu kosmetycznego i/lub podologicznego
 • planowanie, projektowanie i realizowanie działania z zakresu wykonywania zabiegów kosmetycznych z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych warunków
 • ruchowe z zakresu rekreacyjnych form szeroko pojętej profilaktyki zdrowia, profilaktyki przeciążeń związanych z wykonywaniem zawodu, dbałości o wygląd zewnętrzny oraz formę psycho-ruchową.
 • językowe w zakresie kosmetologii, oraz nauk przyrodniczych w zakresie niezbędnym do rozumienia i świadomego wykonywania zabiegów kosmetycznych oraz kontaktów ze specjalistami innych zawodów medycznych i niemedycznych w tym związanych z produkcją kosmetyków, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role
 • odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z wykonywaniem zawodu kosmetologa i/lub podologa
 • Realizowanie zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy. Stosowanie w praktyce zasady ergonomii.
 • formułowanie opinii dotyczące pacjentów, klientów, grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu
 • dbałość o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej w szczególności profilaktyki przeciążeń psycho-fizycznych związanych ze specyfiką wykonywanego zawodu oraz dbałości o estetykę wyglądu, zdrowie i samopoczucie własne.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent kierunku Kosmetologia rozumie nie tylko „jak”, ale i „dlaczego” działa dany kosmetyk. W czasie studiów studenci przygotowują się do wykonywania zawodu, ćwicząc przeprowadzanie specjalistycznych zabiegów kosmetycznych pod opieką instruktora. Już nawet absolwenci studiów licencjackich mają odpowiednie przygotowanie, aby wejść na rynek pracy. Osoby kończące Kosmetologię będą przygotowane do:

 • Organizacji i prowadzenia własnego gabinetu kosmetycznego
 • Współpracy z lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry
 • Pracy w firmach dystrybuujących kosmetyki
 • Współpracy z gabinetami kosmetycznymi o rozbudowanej ofercie zabiegowej, ośrodkami odnowy biologicznej, masażu i terapii manualnej, centrami sportowo-rekreacyjnymi oraz SPA & wellness

W ramach poszczególnych ścieżek kształcenia na kierunku Kosmetologia możliwości zatrudnienia poszerzają się o kolejne firmy specjalizujące się w określonych zabiegach i usługach kosmetycznych. I tak absolwenci kosmetologii, którzy ukończyli np. ścieżkę kształcenia podologia mogą współpracować z specjalistycznymi gabinetami  podologicznymi czy też poradniami rehabilitacyjnymi.

Rodzaj studiów: studia II stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Uzyskany tytuł: magisterskie

Ukończenie dwuletnich studiów magisterskich gwarantuje pracę w najprężniej rozwijającej się branży, w której roczne obroty sięgają ponad 12 mld zł. Pracodawcy, w tym duże firmy z branży kosmetycznej chętnie zatrudniają osoby z dyplomem UM MSC, ponieważ mają pewność, że absolwent Uczelni jest doskonale przygotowany do wykonywanego zawodu.

Umiejętności i wiedza zdobyta podczas studiów ma przede wszystkim charakter praktyczny. Program studiów opracowano zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku, spełniając  przy tym standardy międzynarodowe.

Będziesz krok przed innymi! Korzystaj z najwyższych standardów jakości kształcenia

Ogromny nacisk kładziemy na dostosowanie formy i programu kształcenia do standardów i wymagań, jakie stawia rynek pracy. Studenci UM MSC już podczas studiów zdobywają wiedzę i umiejętności, które inni będą nabywać dopiero w pracy.

Nowoczesne i komfortowe warunki nauki

Bardzo ważny punkt w programie praktycznego kształcenia zajmują zajęcia w laboratoriach chemii kosmetycznej i w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych gabinetach kosmetycznych.

Praktyczny wymiar zajęć

Studenci biorą czynny udział w zajęciach.  Ćwiczenia odbywają się w małych grupach pod okiem instruktora, który ocenia każdego studenta indywidualnie.

Elastyczny tryb nauki dostosowany do Twoich potrzeb

Prowadzimy studia licencjackie i magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Część zajęć teoretycznych prowadzona jest w trybie interaktywnych wykładów online, gdzie studenci maja możliwość na odległość aktywnie uczestniczyć w wykładach.

Będziesz studiował z najlepszymi

Gwarantujemy nowoczesny autorski pogram nauczania wdrażany przez naukowców światowej sławy i praktyków pełniących wysokie stanowiska w największych przedsiębiorstwach zarówno w kraju, jaki i za granicą.

Zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe

Zdobędziesz umiejętności zawodowe już na studiach, dzięki praktykom i stażom organizowanym przez uczelnię i instytucje, z którymi UM MSC współpracuje.

Możliwość udziału w innowacyjnych badaniach naukowych

UM MSC jest posiadaczem patentów naukowych z dziedziny kosmetologii oraz autorem wielu prac badawczych. Nasz ośrodek badawczo-dydaktyczny nieustannie inwestuje w rozwój nowych projektów naukowych i nasi studenci bardzo często przy nich współpracują. Jest to nie tylko wspaniała przygoda, ale i świetna pozycja w Twoim CV!

Uzyskasz dyplom najbardziej prestiżowej uczelni kosmetologicznej w Polsce

Nasi absolwenci są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami docenianymi w Polsce i za granicą. Wielu z nich rozwija swoje kariery w międzynarodowych firmach, albo z powodzeniem prowadzą własną działalność gospodarczą!

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Cechą wyróżniającą studia magisterskie (II stopnia) na kierunku kosmetologia w UM MSC jest nowoczesny autorski program dający szeroki wybór ścieżki kariery. Oferujemy bogaty wachlarz przedmiotów specjalistycznych. Program przewiduje dwie ścieżki: Kosmetologia estetyczna i Chemia kosmetyków.

Studenci realizujący przedmioty z poszczególnych ścieżek kształcenia uzyskują kompleksową wiedzę praktyczną i teoretyczną z danej specjalności dającą możliwość przystąpienia do pracy bez dodatkowego szkolenia.

Ponadto, studenci mogą uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu podstaw medycyny, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, profilaktyki nadwagi i otyłości, zasad zdrowego trybu życia, psychologii, zarządzania, marketingu i prawa.

Zajęcia na studiach prowadzone są tradycyjną metodą nauczania (bezpośredni kontakt z prowadzącym – zajęcia kontaktowe) wspomaganą nauczaniem na odległość (E – LEARNING).

Studia magisterskie na kierunku Kosmetologia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (dziennym i zaocznym).

Kosmetologia kosmetyczna

Projektowanie zabiegu kosmetycznego, Kosmetologia estetyczna, Niekonwencjonalne techniki kosmetyczne,, Techniki i zabiegi SPA, Projektowanie zabiegów SPA, Kosmetologia pielęgnacyjna ciała, Odnowa biologiczna, Specjalistyczne metody masażu i kinezjologia

Chemia kosmetyków

Surowce kosmetyczne, Receptura kosmetyku, Zaawansowana receptura kosmetyku, Technologia kosmetyku, Regulacje prawne w obrocie kosmetykami, Planowanie badań i ocena działania kosmetyków.

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program studiów uwzględnia wiedzę z zakresu kosmetologii oraz nauk medycznych. Szczególne zwracamy uwagę na:

 • Poznanie zasad projektowania profesjonalnego zabiegu kosmetycznego
 • Metodologię oceny kosmetyków
 • Ocenę skuteczności działania oraz bezpieczeństwa stosowania kosmetyków
 • Wiedzę o składnikach kosmetyków i mechanizmach ich działania
 • Profilaktykę anti-age
 • Profilaktykę chorób skóry, w tym także profilaktykę onkologiczną chorób skóry
 • Wiedzę z zakresu prowadzenia i propagowania zdrowego trybu życia
 • Poprawę komfortu życia starzejącej się części społeczeństwa

Ważnym elementem kształcenia na studiach II stopnia z kosmetologii są zajęcia laboratoryjne oraz ćwiczenia poświęcone praktycznym aspektom produkcji kosmetyków.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia II stopnia kierunku Kosmetologia to unikatowy „edukacyjny produkt”, który pozwoli nie tylko zgłębić wiedzę z zakresu kosmetologii, ale również nauk medycznych i przyrodniczych. Absolwenci studiów magisterskich otrzymują doskonałe przygotowanie zarówno do pracy w swoim zawodzie, jak i do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Osoby kończące studia magisterskie będą:

 • Zajmować stanowiska menedżerskie w największych firmach z branży kosmetycznej
 • Współdziałać z lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry
 • Współpracować z dynamicznie rozwijającym się w Polsce przemysłem kosmetycznym w zakresie przeprowadzenia badań oceniających kosmetyk pod względem jego cech fizykochemicznych oraz właściwości użytkowych
 • Uczestniczyć w procesie rejestracji nowych produktów kosmetycznych
 • Pracować w firmach dystrybuujących kosmetyki
 • Organizować i prowadzić własny gabinet kosmetyczny
 • Kierować zespołem kosmetologów w dużych salonach kosmetycznych
 • Pracować w firmach związanych z przemysłem kosmetycznym, jako pracownicy działów R&D (opracowanie nowych receptur kosmetyków, modyfikacja i optymalizacja istniejących produktów kosmetycznych, od etapu konceptu, po wdrożenie do produkcji), organizatorzy produkcji, szkoleniowcy, konsultanci marketingu i sprzedaży.
 • Pracować w szkolnictwie wyższym związanym z kosmetologią i pielęgnacją zdrowia
 • Kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Kierunki wykładane na uczelni:

kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


REKTORAT

Al. Solidarności 12
03-411 Warszawa
pokój nr 404
tel. 22 703 43 93
rektorat@uwmsc.pl

BIURA REKRUTACYJNE

Plac Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa
tel. 22 703 43 91
Godziny pracy
Poniedziałek w godz.  8-16
Wtorek w godz. 8-16
Środa w godz. 8-16
Czwartek w godz. 9.30-17.30
Piątek w godz. 8-16
Sobota w godz. nieczynne

Al. Solidarności 12
03-411 Warszawa
pokój nr 4
tel. 22 703 43 83
tel. 22 703 43 88
Godziny pracy
Poniedziałek w godz.  8-16
Wtorek w godz. 9:30-17:30
Środa w godz. 8-16
Czwartek w godz. 8-16
Piątek w godz. 8-16
Sobota w godz. 9-13

rekrutacja@uczelniamedyczna.com.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

BEZPŁATNE STUDIA w UM MSC

na kierunku pielęgniarstwo!!!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane