Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

ARCHITEKTURA - STUDIA INŻYNIERSKIE i MAGISTERSKIE w WARSZAWIE 2024/2025

Architektura to kierunek, który łączy wiedzę i umiejętności projektowania oraz kształtowania plastycznego, artystycznego i estetycznego budynków, a także osadzenia ich układów kompozycyjnych w przestrzeni, w której żyje człowiek.

Celem studiów jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie przyszłego inżyniera architekta do samodzielnego opracowywania projektów budynków, ich przebudowy, modernizacji i adaptacji, a także sprawowania kontroli nad realizacją projektów oraz rozwiązywania problemów konstrukcyjnych i inżynierskich związanych z projektowaniem budynków.

Studia I-go stopnia: profil kształcenia ogólnoakademicki
System studiów: stacjonarne w dni powszednie, stacjonarne sobotnio-niedzielne.
Czas trwania: 4 lata.
Tytuł: INŻYNIER ARCHITEKT.
Studia prowadzone do wyboru: w języku polskim, w języku angielskim.
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Studia II-go stopnia: profil kształcenia ogólnoakademicki.
System studiów: stacjonarne w dni powszednie, stacjonarne sobotnio-niedzielne.
Czas trwania: 1,5 roku.
Tytuł: MAGISTER INŻYNIER ARCHITEKT.
Studia prowadzone do wyboru: w języku polskim, w języku angielskim.
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Z dyplomem inżyniera architekta WSEiZ
ten prestiżowy, regulowany prawem unijnym zawód można wykonywać we wszystkich państwach Unii Europejskiej!

Studia I-go stopnia, inżynierskie

Studiując na kierunku Architektura (studia I-go stopnia, inżynierskie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

 • tworzenia projektów architektonicznych, które spełniają zarówno wymogi estetyczne, ekologiczne, jak i techniczne,
 • historii, teorii architektury, sztuk pokrewnych, technologii, ochrony środowiska i nauk humanistycznych,
 • projektowania urbanistycznego i umiejętności niezbędnych w procesie planowania,
 • relacji pomiędzy ludźmi, a budynkami oraz pomiędzy budynkami, a ich otoczeniem, jak również relacji:
 • budynki i przestrzeń między nimi, a potrzeby człowieka,
 • zawodu architekta oraz jego roli społecznej, zwłaszcza przy opracowywaniu koncepcji do projektu
 • z uwzględnieniem czynników społecznych,
 • metod gromadzenia informacji,
 • projektu strukturalnego, problemów konstrukcyjnych i inżynierskich związanych z projektowaniem budynków,
 • problemów fizycznych, technicznych i techniki komputerowej oraz wiedzy na temat funkcjonowania budynków,
 • aby zapewnić im odpowiednie warunki zewnętrzne oraz ochronę przed wpływem klimatu,
 • projektowania w celu spełnienia wymogów użytkowych budynków w ramach ograniczeń narzucanych
 • przez czynniki kosztowe i przepisy budowlane,
 • ekonomii, zarządzania, przepisów i procedur przetwarzania koncepcji projektowych
 • w realizacje budynków oraz integracji projektów w całym procesie planowania,
 • odpowiedniego przygotowania do pracy w wykonawstwie architektoniczno-budowlanym, nadzorze budowlanym oraz pomocniczych pracach związanych z twórczym planowaniem urbanistycznym i projektowaniem architektonicznym obiektów budowlanych.

Aby uzyskać powyższe kwalifikacje będziesz korzystać z nowoczesnych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu, wyposażonych w komputery, tablety graficzne, manipulatory 3D. W pracowniach komputerowych będziesz korzystać z programów: Autodesk Revit 2018, AutoCAD 2018, AutoCAD MAP 3D 2018, Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018, Autodesk Advance Steel 2018, Autodesk Inven.tor Professional 2018, Autodesk 3ds Max Design 2018, ArchiCAD 21, SOLIDWORKS 2018, Edition, ARGO UML, Google SketchUp 7, PUTTY, MatLab R2015 [Simulink, Control System Toolbox, Robotics System Toolbox], Eclipse, Rhinoceros 5.0, Edgecam 2016 edu, FreMat 4.2, Oprogramowanie do sterowania obrabiarkami SinuTrain for, SINUMERIK V4.5 Ed.3, ABC6 [Rama3D, Płyta, Tarcza, Obiekt3D], Vectorworks 2016, Allplan 2019, Adobe Creative Cloud 2017, ARC+ X10, Cisco Networking Academy).

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu i prestiżowi, jaki łączy się z tym zawodem, architekci z dyplomem WSEiZ znajdują zatrudnienie w pracowniach architektonicznych, wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej wszystkich szczebli: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej. Zatrudniani są w pracowniach konserwatorskich i przedsiębiorstwach budowlanych. Pracują przy organizacji wystaw i targów, projektowaniu scenografii, w agencjach reklamowych. Są także poszukiwanymi pracownikami za granicą.

studia II-go stopnia, magisterskie

Studia II stopnia na kierunku Architektura zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego z uwzględnieniem współczesnych wymagań technicznych, potrzeb funkcjonalnych i zdrowotnych użytkowników oraz równowagi ekologicznej. Kształtują umiejętności projektowania z uwzględnieniem uwarunkowań: artystycznych, kulturowych, intelektualnych, historycznych, społecznych, ekonomicznych, środowiskowych. Szczególnym przesłaniem w procesie nauczania jest rozbudzanie wrażliwości studentów na potrzebę dbałości o ład przestrzenny i kształtowanie zrównoważonego środowiska życia. Jako magister inżynier architekt zdobędziesz umiejętności:

 • projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego,
 • kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi,
 • a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią,
 • stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych,
 • rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznychw
 • w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawny,
 • stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania
 • obiektu architektonicznego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi
 • w kraju oraz państwach Unii Europejskiej,
 • rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska,
 • stosowania zasad etyki zawodowej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dyplom magistra inżyniera architekta jest niezbędny do otrzymania pełnych uprawnień architektonicznych, a tym samym do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE. Poza własną działalnością twórczą w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego absolwenci Architektury znajdą zatrudnienie w istniejących pracowniach architektonicznych, wydziałach architektury i urbanistyki, administracji samorządowej, pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanych czy agencjach reklamowych. Pracować mogą również przy organizacji wystaw, targów oraz projektowaniu scenografii.


Wydział Architektury WSEiZ otrzymał wyróżnienie w rankingu "Top 10 for the Future Wydziałów Architektury i Wydziałów Budownictwa" miesięcznika Builder. WSEiZ została nagrodzona jako jedyna uczelnia niepubliczna!

Wydział Architektury WSEiZ - jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i jeden z kilku w Polsce - decyzją MNiSW otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura. Studia kończą się tytułem magistra inżyniera architekta, niezbędnego do otrzymania pełnych uprawnień architektonicznych, a tym samym do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE.

Polska Komisja Akredytacyjna kilkukrotnie pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku ARCHITEKTURA w WSEiZ, m.in. wyróżniająco oceniając współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym kierunku.
 

Powiązane kierunki

STUDIUJ INFORMATYKĘ w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie WSEiZ

najlepszej niepublicznej uczelni techniczno-artystycznej w Polsce

czytaj dalej

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - STUDIA INŻYNIERSKIE i MAGISTERSKIE w WARSZAWIE

Architektura Wnętrz to kierunek, który umiejętności plastyczne łączy z wiedzą architektoniczną, szczególnie uwzględniając związki tych dziedzin ze sztukami pięknymi. Absolwent studiów na tym kierunku będzie potrafił profesjonalnie przygotować koncepcję i projekty różnego rodzaju przestrzeni użytkowych, zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem. Architekt wnętrz będzie także potrafił skutecznie i odpowiedzialnie realizować zadania zawodowe we współpracy z przedstawicielami branż technicznych, biorących udział w procesie projektowym i wykonawczym.

czytaj dalej

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - STUDIA INŻYNIERSKIE

Architektura Krajobrazu to kierunek, który poprzez połączenie umiejętności inżynierskich ze zmysłem artystycznym oraz wiedzą z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych i rolniczych przygotowuje przyszłego architekta krajobrazu do kształtowania przestrzeni w sposób funkcjonalny i estetyczny. Ukończenie tego kierunku studiów umożliwia planowanie, projektowanie oraz realizację obiektów architektury krajobrazu, takich jak np.: ogrody, parki, bulwary, rezerwaty.

czytaj dalej

WZORNICTWO STUDIA INŻYNIERSKIE w WARSZAWIE

Chcesz znaleźć praktyczne zastosowanie swoich zdolności plastycznych? Kierunek Wzornictwo wpisany został na listę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z 15 kluczowych kierunków studiów ważnych dla rozwoju polskiej gospodarki. W WSEiZ rozwiniesz swoje zainteresowania i talenty, a także zdobędziesz pierwsze doświadczenie projektowe.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane