Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Rok założenia: 1945 | Rektor: prof. dr hab. Antoni Różalski

przejdź do spisu treści

UNIWERSYTET ŁÓDZKI powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928), oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotną nazwą "Państwowy Uniwersytet - Wolna Wszechnica", był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański.


Obecnie Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych polskich uniwersytetów i posiada 12 wydziałów:

Od roku akademickiego 1998/99 funkcjonuje Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie prowadzone są studia na następujących kierunkach: 

 • stacjonarnych (dziennych, niepłatnych) leśnictwo, turystyka i rekreacja, zarządzanie
 • niestacjonarnych (zaocznych) administracja, leśnictwo, zarządzanie
 • studiach podyplomowych Podyplomowe Studium Administracji Publicznej, Podyplomowe Studium Agrobiznesu, Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki.

W roku 2002 uruchomione zostały magisterskie Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze, których słuchacze mogą indywidualnie - pod kierunkiem opiekunów naukowych - wybierać kierunek: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.

Nauczanie w Uniwersytecie Łódzkim odbywa się na 80 kierunkach studiów i 167 specjalnościach.

Uniwersytet Łódzki prowadzi także studia doktoranckie i ponad 150 studiów podyplomowych, w tym studia typu MBA oraz finansowane przez EFS. W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej wprowadzane są nowe kierunki studiów oraz kierunki całkowicie w jęz. angielskim: informatyka, ekonomia, informatyka i ekonometria, zarządzanie oraz Women s and Gender Studies. Od 2008 działają Międzywydziałowe Studia Humanistyczne. Uczelnia prowadzi także trzy kierunki w języku francuskim. Ich listę można znaleźć pod adresem: http://www.uni.lodz.pl/index.php/studia/studiesinfrench

Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi w Uniwersytecie Łódzkim można studiować na kierunkach, których ukończenie gwarantuje otrzymanie dyplomów 2 uczelni:

 • Polsko-Francuski Program Studiów w zakresie zarządzania typu MBA (WZ i Uniwersytet Jean Moulin Lyon 3)
 • Polsko-Amerykański program Studiów Menedżerskich Executive MBA (Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania oraz Towson University wraz z University of Baltimore)
 • Podyplomowe studia I stopnia: "Szkoła Prawa Francuskiego" (WPiA i Uniwersytet François-Rabelais w Tours)
 • Podyplomowe studia II stopnia: Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski (WPiA i Uniwersytet François-Rabelais w Tours)
 • Zajęcia w ramach "Szkoły Prawa Niemieckiego" (WPiA i Uniwersytet Wilhelma w Münster)
 • Polsko-Amerykańskie studia w zakresie Komercjalizacji Innowacyjnych Przedsięwzięć i Nowych Technologii (Centrum Innowacji UŁ wraz z University of Texas w Austin USA).

Nasze kierunki studiów posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia przyznane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA), wiele z nich otrzymało pozytywną opinię jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Warto wspomnieć, że informatyka i ekonometria na naszej uczelni cieszy się oceną wyróżniającą PKA.

Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim.

Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim studiuje ok. 40 tys. osób. Na ponad 60 studiach podyplomowych dokształca się ponad 2,5 tys. osób, w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców co roku uczy się ok. 350 obcokrajowców. Na studiach doktoranckich kształci się ponad 900 słuchaczy (na stacjonarnych studiach doktoranckich - ok. 700 słuchaczy, na niestacjonarnych zaocznych doktoranckich - 210 osób).

Od początku istnienia Uczelni studia w UŁ ukończyło ponad 140.801 osób (bez studiów podyplomowych i doktoranckich). W uczelni zatrudnionych jest 3.983 pracowników, którzy czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem Uczelni, w tym 2.355 nauczycieli akademickich (222 profesorów tytularnych) i 1.628 pracowników administracji, naukowo-technicznych i bibliotecznych oraz pracowników obsługi.

Od 1952 roku w Uniwersytecie Łódzkim funkcjonuje najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, którego dyplom uzyskało już ponad 15 000 studentów. Studium prowadzi kursy języka polskiego: miesięczne, 5-miesięczne, 9-miesięczne przygotowujące kandydatów na studia w Polsce (humanistyczne, medyczne, techniczne, ekonomiczne, rolnicze itp), oraz dla kandydatów na studia podyplomowe i doktoranckie.

Biblioteka Uniwersytecka - jedna z największych oraz najnowocześniejszych książnic naukowych w Polsce - ponad 2 miliony wolumniów. Przy BUŁ funkcjonuje American Corner - Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji, które poprzez programy edukacyjne i kulturalne promuje wśród mieszkańców Polski Stany Zjednoczone Ameryki.

Uniwersytet Łódzki realizuje 97 międzynarodowych umów o współpracy z wyższymi uczelniami. Z tej liczby 35 to umowy ogólnouniwersyteckie, a 62 to umowy wydziałowe. Pracownicy UŁ biorą udział w wielu programach międzynarodowych m.in.: Jean Monnet, ERASMUS+, LEONARDO DA VINCI, CAMPUS EUROPAE, Program Uniwersytetu Bałtyckiego.

Uniwersytet Łódzki jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: European University Association EUA, Alliance of Universities for Democracy (AUDEM), INTER-University Dubrovnik, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Association of European Schools of Planning (AESOP), COPERNICUS-CAMPUS University Alliance for Sustainability. 

Działa także w ramach europejskich sieci uniwersytetów: Grupo Compostela de Universidades, European Universities Continuing Education Network (EUCEN), Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), Scientific Information for Policy Support in Europe (SINAPSE), Akademicka Sieć dla Europy Środkowej i Wschodniej (ANforCEE). 

Pracownicy Uniwersytetu realizują liczne projekty badawcze w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej i inne projekty w ramach różnych innych grantów badawczych.

Dzięki wprowadzeniu systemu ECTS (Europejski System Transferu Punktów Kredytowych) na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu 161 umów dwustronnych w ramach programu ERASMUS+ studenci UŁ mogą kontynuować naukę w 23 krajach Europy.

W Uczelni tworzone są od lat wyodrębnione ze struktur wydziałowych ośrodki naukowo-badawcze, jak na przykład Ośrodek Badań Europejskich, Ośrodek Badań i Studiów Przekładowych, Ośrodek Naukowo-Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Ośrodek Badawczy Myśli Chrześcijańskiej, Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet oraz Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française oraz Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej.

Uniwersytet Łódzki posiada nowoczesne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, w którym znajduje się łącznie 8 sal konferencyjnych i 190 miejsc noclegowych.

Uczelnia zapewnia dostęp do świetnie wyposażonego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: basenu, hal sportowych, sal gimnastycznych, gabinetu odnowy biologicznej, z których korzystają studenci, pracownicy UŁ oraz inne zainteresowane osoby.

Na UŁ od 2002 r. funkcjonuje Akademickie Biuro Karier Zawodowych, które organizuje szkolenia, doradztwo zawodowe oraz spotkania z pracodawcami. Na stronie www.biurokarier.uni.lodz.pl znajdują się aktualne oferty pracy, praktyk i staży.

Chcąc zapewnić równy dostęp do wykształcenia, pozbawionego jakichkolwiek barier, zarówno architektonicznych, jak i mentalnych osobom niepełnosprawnym w UŁ został powołany Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Ponadto 1 czerwca 2007 r. rozpoczął swoją działalność Uniwersytecki punkt informacyjny, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie dostępności studiów wyższych dla niepełnosprawnych. Pracownicy biura służą pomocą podczas egzaminów wstępnych oraz w trakcie roku akademickiego.

Uniwersytet Łódzki dysponuje 6 stacjami naukowo-badawczymi działającymi poza terenem Łodzi oraz 10 Domami Studenckimi z ponad 4 tys. miejsc. Ponadto posiada około 300 miejsc w 2 hotelach asystenckich. W 2010 r. nasza uczelnia uzyskała tytuł Uczelnia Roku w plebiscycie Studenckiego Forum Business Centre Club, natomiast Rektor UŁ, prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel otrzymał wyróżnienie Osobowość Środowiska Naukowego.


przejdź do spisu treści

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ


jest największym wydziałem biologicznym w Polsce, prowadzącym na poziomie europejskim badania w zakresie wszystkich dyscyplin w dziedzinie nauk biologicznych.

W rankingu jednostek naukowych według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ uzyskał kategorię naukową A, a jego potencjał naukowy został uznany za największy spośród 23 wydziałów biologicznych w kraju. Według Polskiej Komisji Akredytacyjnej wyróżnia się pod względem jakości kadry, bazy naukowo-dydaktycznej oraz współpracy krajowej i międzynarodowej.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach i stacjach terenowych, wyposażonych w wysokiej klasy aparaturę. Wydział w ostatnich latach znacznie rozbudował ofertę dydaktyczną, poprzez utworzenie nowych kierunków studiów. Kształcenie odbywa się na czterech studiach doktoranckich oraz 22 specjalizacjach i blokach specjalizacyjnych oferowanych w ramach sześciu kierunków studiów I lub II stopnia: biologia, biomonitoring, biotechnologia, genetyka, mikrobiologia oraz ochrona środowiska. Tym samym Wydział zapewnia najszersze możliwości kształcenia w dziedzinie nauk biologicznych. Na tle wydziałów biologicznych w kraju dysponuje największą kadrą naukowo-dydaktyczną posiadającą najszersze uprawnienia akademickie.


 Dane teleadresowe:
www.biol.uni.lodz.pl

Dziekanat Wydziału BiOŚ: ul. Pilarskiego 14/16, 90-231 Łódź
Budynek A Wydziału BiOŚ: ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
Budynek B Wydziału BiOŚ: ul. Banacha 1/3, 90-237 Łódź
Budynek C Wydziału BiOŚ: ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
Budynek D Wydziału BiOŚ: ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź


STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

Stacjonarne

 • BIOLOGIA
 • BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA
 • BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE
 • BIOTECHNOLOGIA
 • EKOMIASTO
 • MIKROBIOLOGIA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA

Niestacjonarne (zaoczne)

 • BIOLOGIA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)

Stacjonarne

 • BIOLOGIA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • GENETYKA
 • MIKROBIOLOGIA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA

Niestacjonarne (zaoczne)

 • BIOLOGIA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA

przejdź do spisu treści

Wydział Chemii


Mamy szeroką ofertę edukacyjną, kształcimy na 3 kierunkach i 3 specjalnościach studiów pierwszego stopnia tzw. licencjackich w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz:

 • studiach drugiego stopnia (2-letnie studia magisterskie),
 • studiach trzeciego stopnia, czyli studiach doktoranckich,
 • studiach podyplomowych,
 • dynamicznie wspieramy aktywność młodzieży w samorządzie studenckim i kołach naukowych działających w naszym środowisku,
 • na wydziale prężnie działa Studenckie Koło Naukowe Chemików UŁ i Naukowe Koło Chemii Kosmetycznej UŁ „ATO MÓWKA”,
 • mamy bogate księgozbiory w bibliotece Wydziału Chemii.

Czym dysponujemy?

 • kadrą dydaktyczną zapewniającą wysoki poziom naukowy,
 • kontaktami z licznymi ośrodkami naukowymi m.in. w Oxfordzie, Paryżu, Lyonie, Rennes, Montpellier, Nancy, Caen, Cachan, Berkeley, Chicago, Milwaukee, Winson-Salem, Hamilton, Lanzhou (Chiny), Berlinie, Jenie, Giessen, Zurichu, Valencji, Moskwie, Iwanowie,
 • grantami Narodowego Centrum Nauki, Fundacji Nauki Polskiej, grantami zagranicznymi (m.in. Unii Europejskiej, NATO , Fundacji Humboldta, Region Rhone-Alpes),
 • nowymi i nowocześnie wyposażonymi laboratoriami,
 • unikatową aparaturą (mikroskopy tunelowe, chromatografy gazowe, spektrofotometry),
 • sieciami komputerowymi, z dostępem do chemicznych baz danych (Reaxys, Chemical Abstracts itp.).

Wysoką jakość kształcenia na kierunku chemicznym potwierdziło uzyskanie przez nas w 2008 roku międzynarodowej akredytacji European Chemistry Thematic Network i UKA – Eurobachelor Label i Euromaster Label oraz akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.


STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

Stacjonarne

 • ANALITYKA CHEMICZNA
 • CHEMIA
 • CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU
 • CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA

Niestacjonarne (zaoczne)

 • CHEMIA
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)

Stacjonarne

 • ANALITYKA CHEMICZNA
 • CHEMIA
 • NAUCZANIE CHEMII

Niestacjonarne (zaoczne)

 • CHEMIA
 • NAUCZANIE CHEMII

przejdź do spisu treści

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny


Mamy najlepszą ofertę edukacyjną w centralnej Polsce, kształcimy na kilkunastu kierunkach studiów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (dziennym, wieczorowym i zaocznym)

I stopnia, tzw. studiach licencjackich
II stopnia, tzw. magisterskich
III stopnia, czyli studiów doktoranckich (na kierunkach ekonomia i socjologia)

 • Mamy bogatą ofertę studiów podyplomowych.
 • Organizujemy wykłady dziekańskie, na które zapraszamy najwybitniejszych przedstawicieli nauk ekonomicznych i humanistycznych znanych w Polsce i za granicą. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.
 • Dynamicznie wspieramy aktywność młodzieży w samorządzie studenckim i kołach naukowych działających w naszym środowisku.
 • Zapewniamy zajęcia dydaktyczne w nowoczesnych budynkach o ciekawej architekturze w centrum Łodzi.
 • Wydział dysponuje bardzo nowoczesnym sprzętem komputerowym, nowoczesnymi salami wykładowymi i sprzętem multimedialnym oraz otwartym w 2010 r. nowoczesnym Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym.
 • Na wydziale prężnie działa 18 studenckich kół naukowych i organizacji studenckich.
 • Zapewniamy ciągły dostęp do Internetu w ogólnodostępnej kawiarence.
 • Mamy bogate księgozbiory w bibliotece wydziałowej: o profilu ekonomicznym, ekonometryczno-informatycznym i socjologicznym.
 • Na terenie wydziału mamy dwa bufety i jedną z najlepszych stołówek studenckich w Łodzi.
 • Wydział realizuje liczne programy i projekty krajowe oraz międzynarodowe.
 • Współpracujemy z licznymi uczelniami z Europy oraz Ameryki Południowej i Azji, zapewniając studentom możliwość skorzystania z programów wymiany międzynarodowej.

www.eksoc.uni.lodz.pl


STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

Stacjonarne

 • BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE
 • EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH
 • EKONOMIA
 • EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • INFORMATYKA EKONOMICZNA
 • INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI
 • LOGISTYKA
 • POLITYKA SPOŁECZNA
 • PRACA SOCJALNA
 • SOCJOLOGIA

Niestacjonarne (zaoczne)

 • EKONOMIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • LOGISTYKA
 • PRACA SOCJALNA
 • SOCJOLOGIA
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)

Stacjonarne

 • BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE
 • EKONOMIA
 • EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA
 • INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI
 • LOGISTYKA W GOSPODARCE
 • PRACA SOCJALNA
 • RYNEK FINANSOWY – DORADZTWO INWESTYCYJNE
 • SOCJOLOGIA

Niestacjonarne (zaoczne)

 • EKONOMIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • LOGISTYKA W GOSPODARCE
 • PRACA SOCJALNA
 • SOCJOLOGIA
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE 5-SEMESTRALNE)

Stacjonarne

 • REWITALIZACJA MIAST

przejdź do spisu treści

Wydział Filologiczny


Bogata tradycja katedr filologicznych w Uniwersytecie Łódzkim, działających od samego początku jego istnienia, sięga czasów międzywojennej działalności Wolnej Wszechnicy Polskiej. Zapoczątkowane w latach 40. XX wieku przez wybitnych profesorów Wydziału Filologicznego UŁ kierunki badań są kontynuowane do dziś, a ich doskonały warsztat badawczy stał się udziałem znakomitych uczniów, którzy obecnie stanowią kadrę Wydziału.

Nowoczesność

Studenci Wydziału Filologicznego UŁ mają do dyspozycji dobrze wyposażone biblioteki i pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. W Uniwersytecie Łódzkim funkcjonuje komputerowy system obsługi studentów, dzięki któremu studenci mają m.in. możliwość zapisywania się do grup zajęciowych za pośrednictwem sieci internetowej. Oferta dydaktyczna Wydziału Filologicznego doskonale odpowiada współczesnym zapotrzebowaniom na rynku pracy, a funkcjonujący Europejski System Transferu Punktów Kredytowych pozwala na realizację części programu kształcenia także w zagranicznych uczelniach partnerskich.

Profesjonalizm

Obecnie pracuje na Wydziale Filologicznym ponad 320 nauczycieli akademickich, w tym 33 profesorów tytularnych, ponad 50 doktorów habilitowanych i ponad 130 doktorów. Kierunki Wydziału Filologicznego posiadają, przyznane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich i przez Państwową Komisję Akredytacyjną, certyfikaty, które poświadczają wysoką jakość kształcenia. Wydział Filologiczny UŁ bardzo dużą wagę przykłada do wysokiego poziomu kształcenia w zakresie języków obcych, dzięki czemu absolwenci Wydziału są także atrakcyjnymi pracownikami dla firm zagranicznych, które inwestują w Łodzi.

Współpraca

Wydział Filologiczny UŁ współpracuje z licznymi uczelniami oraz ośrodkami badawczo-naukowymi w Polsce i za granicą, jest również organizatorem wielu konferencji międzynarodowych. W ramach programu LLP -Erasmus studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne i studiowanie przez semestr w znanych ośrodkach akademickich, m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoszech, Szwecji, Niemczech czy w Turcji.

Rozwój

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego oferuje możliwość twórczego rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności studentów. Bogata oferta zajęć do wyboru oraz działalność licznych kół naukowych nie pozostawiają nikogo bez możliwości kształtowania własnych talentów. W ramach Wydziału Filologicznego UŁ funkcjonuje m.in.: Dialektologiczne Koło Naukowe; Koło Naukowe Filmoznawców; Studenckie Koło Naukowe Teatrologów; Koło Naukowe Antropologów Literatury; Koło Naukowe Teoretyków Kultury; Filologiczne Koło Naukowe; Koło Naukowe Młodych Klasyków; Koło Naukowe Antycznej Translatoryki; Koło Naukowe im. Św. Św. Cyryla i Metodego; Koło Naukowe Germanistów; Koło Naukowe Bibliotekoznawców; Językoznawcze Koło Naukowe Rusycystów; Koło Naukowe im. Geofreya Chaucera; Językoznawcze Koło Naukowe Gavagai; Studenckie Koło Naukowe Open Boat; Koło Naukowe Romanistów; Kulturologiczne Koło Młodych Rusycystów; Studenckie Koło Naukowe The United Students Association; Koło Naukowe PR Kreatywni; Dziennikarskie Koło Naukowe; Koło Naukowe Humor, Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa Sportowego, Koło Krytyków Filmowych oraz Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Media-Art-Society.

Kreatywność

Poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych powoduje, że Wydział Filologiczny kształci ludzi wszechstronnych i kreatywnych. Na zajęciach duży nacisk kładziemy na cenione dziś przez pracodawców umiejętności miękkie, dlatego trenujemy pracę w grupie, rozwijamy zdolność rozwiązywania problemów, zdolności interpersonalne i autoprezentacyjne. Nasi absolwenci potrafią odnaleźć się w każdej branży, co daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego.


STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

Stacjonarne

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE
 • FILMOZNAWSTWO
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM
 • KULTUROZNAWSTWO
 • LINGIWSTYKA DLA BIZNESU
 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
 • NIEMCOZNAWSTWO
 • NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA
 • PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH
 • STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE (PROWADZONE WSPÓLNIE Z UNIWERSYTETEM W RATYZBONIE)
 • TWÓRCZE PISANIE

Niestacjonarne (zaoczne)

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)

Stacjonarne

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ
 • FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • KULTUROZNAWSTWO
 • LOGOPEDIA

Niestacjonarne (zaoczne)

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

przejdź do spisu treści

Wydział Filozoficzno-Historyczny


to grupa wyjątkowych, istotnie humanistycznych kierunków. Niedaleko siebie położone instytuty, bliskość serca uczelni i Biblioteki Uniwersyteckiej to niemal symbol współpracy, interdyscyplinarnych badań, nowoczesności w podejściu do nauki i otaczającej nas rzeczywistości. Dumą Wydziału jest jeden z najżywszych na Uniwersytecie ruchów studenckich, uosabiany przez siedem kół naukowych, działających w każdej części wydziału. Wydziałowi nauczyciele akademiccy łączą działalność dydaktyczną z ożywioną pracą naukową. Z publikacjami pracowników Wydziału można zapoznać się na stronie wydawnictwa UŁ oraz poszczególnych Instytutów i Katedry.

Wydział zajmuje dwa nowoczesne, znakomicie wyposażone budynki w  bardzo atrakcyjnej części miasta wchodzącej w obszar Nowego Centrum Łodzi, stanowiącym największą tego typu inwestycję w Europie Środkowej. W pobliżu Instytutu znajduje się wiele ważnych ośrodków akademickiego życia: Rektorat UŁ, biblioteki (w tym Biblioteka UŁ), osiedle studenckie, a także ważne dla miasta filharmonia, opera, muzea, centra naukowe i konferencyjne. Wydział jest doskonale skomunikowany z pozostałymi dzielnicami miasta. Dodatkowym atutem jest bliskie sąsiedztwo dworca Łódź-Fabryczna, co z pewnością stanowi duże ułatwienie dla studentów dojeżdżających, a także bliskość ul. Piotrkowskiej, kulturalnego i rozrywkowego zwornika Łodzi.

Historycy, religioznawcy i wojskoznawcy spotykają się w rozbudowanym ponad dziesięć lat temu budynku Instytutu Historii przy ul. A. Kamińskiego 27a, w którym znajduje się również dziekanat. Archeologowie, etnologowie, filozofowie i historycy sztuki zajmują zabytkowy, modernistyczny, świeżo wyremontowany budynek dawnego Rektoratu UŁ przy ul. G. Narutowicza 65.

W każdej z części Wydziału działają studenckie koła naukowe, pomagające studentom organizować się i spotykać wokół wspólnego działania i rozwoju intelektualnego. Wydział dysponuje dwiema własnymi bibliotekami specjalistycznymi – Biblioteką Instytutu Historii oraz Biblioteką Humanistyczną (łączącą zbiory archeologiczne, etnologiczne i antropologiczne, filozoficzne oraz z zakresu historii sztuki).

Studia podyplomowe

Wydział Filozoficzno-Historyczny oferuje studia podyplomowe w zakresie etnologii (prowadzone przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ), filozofii i etyki (prowadzone przez Instytut Filozofii UŁ), historii, wiedzy o społeczeństwie i archiwistyki (prowadzone przez Instytut Historii UŁ), oraz rzeczoznawstwa uzbrojenia (prowadzone przez Instytut Archeologii UŁ). Programy studiów łączą najlepsze doświadczenia dydaktyki i jej nowoczesne formy interaktywne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału, filozofów oraz historyków, posiadających najwyższe kwalifikacje merytoryczne.

Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją (2 semestry, 235 godzin)

 • przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą w archiwach i instytucjach, w których jest wytwarzana i gromadzona dokumentacja (np. instytucje administracji publicznej różnego szczebla, instytucje kultury, firmy prywatne).
 • dostarczają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie postępowania z dokumentacją na wszystkich etapach, od momentu jej wytworzenia aż do przekazania do archiwum zakładowego. Zajęcia odbywają się w trybie studiów zaocznych, tj. w soboty i niedziele, 5-6 razy w semestrze. Studia obejmują nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również praktyki archiwalne w instytucjach wytwarzających dokumentację.

Badania etnograficzne w projektowaniu i biznesie (2 semestry, 260 godz.)

 • przeznaczone głównie dla: osób dążących do umocnienia pozycji rynkowej swoich przedsiębiorstw i pracowni (przedstawicieli małych i dużych firm projektujących i oferujących swoje usługi i przedmioty), specjalistów odpowiedzialnych za badania marketingowe i rozwój strategii rynkowych, projektantów i artystów uczestniczących w procesie projektowania, absolwentów kierunków społecznych, humanistycznych i artystycznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresu metod i technik etnograficznych w kontekście badań rynku i projektowania user-friendly.
 • studia dostarczają nie tylko obszernej wiedzy w zakresie metod i technik badań etnograficznych (wywiadu, obserwacji, etnografii sensorycznej i performatywnej, netnografii, badań fokusowych itp.), user experience, antropologii projektowania, ale także pozwalają podczas warsztatów z praktykami stosować narzędzia badawcze.
 • studia pozwalają lepiej zrozumieć motywacje konsumentów – użytkowników przedmiotów, przestrzeni oraz usług – poprzez umiejętność badania ich potrzeb, przyzwyczajeń, wyznawanych wartości, kulturowych i społecznych czynników, które wpływają na decyzje, doświadczanie, użytkowanie. Program wpisuje się w ramy koncepcyjne antropologii projektowania (design anthropology) i kładzie nacisk na etnograficzne metody i techniki badawcze.

więcej informacji: http://www.etnologia.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe/

Etyka i Filozofia w Szkole (3 semestry, 350 godzin)

 • przeznaczone głównie dla nauczycieli, chcących poszerzyć wiedzę z etyki i filozofii i wykorzystać zdobyte umiejętności w nauczaniu filozofii oraz etyki na wszystkich poziomach szkolnych. Planowany jest również moduł dla osób innych profesji.
 • studia zapewniają: obszerną wiedzę z historii filozofii, filozofii współczesnej i etyki; kursy z praktycznego wykorzystania filozofii (sztuka prowadzenia sporów, dociekania filozoficzne, poradnictwo filozoficzne); warsztaty psychologiczne.
 • Termin zgłoszeń: W każdym roku do 10 października

Więcej informacji: www.filozof.uni.lodz.pl; kaczmarek@filozof.uni.lodz.pl; sekretariat IF UŁ (42) 635-61-35

Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki (3 semestry, 375 godzin + 240 godzin praktyk)

 • przeznaczone głównie dla absolwentów studiów filozoficznych, dają możliwość zdobycia przewidzianych wymaganiami MNiSW teoretycznych i praktycznych kwalifikacji pedagogicznych przygotowujących do prowadzenia zajęć z dwóch przedmiotów szkolnych: etyki i filozofii. Uprawniają do nauczania tytułowych przedmiotów na wszystkich poziomach edukacji szkolnej (absolwenci studiów II o, magisterskich) bądź w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (absolwenci studiów Io, licencjackich)
 • dają prawo prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkole i innych placówkach oświatowych, a także do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego.

Więcej informacji: www.filozof.uni.lodz.pl; sekretariat IF UŁ (42) 635-61-35

Rzeczoznawstwo uzbrojenia

 • przeznaczone dla osób, które chcą w przyszłości pracować w charakterze biegłych sądowych lub, po spełnieniu odpowiednich warunków, jako rzeczoznawcy uzbrojenia. Ponadto kurs jest skierowany do pracowników służb mundurowych (Policji, Straży Granicznej itp.), placówek muzealnych i kulturowych oraz osób wywodzących się ze środowisk rekonstrukcji historycznej i kolekcjonerskich. Na studia może się zapisać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych przynajmniej na poziomie licencjatu. W programie studiów przewiduje się zajęcia praktyczne w wybranej placówce muzealnej oraz pracowni konserwacji zabytków Instytutu Archeologii UŁ celem zapoznania słuchaczy z materiałem bronioznawczym.

Więcej informacji: www.archeologia.uni.lodz.pl; sekretariat IA UŁ (42) 665-54-11

Studia Podyplomowe Nauczania Historii (3 semestry, 430 godzin)

Studia Podyplomowe Nauczania Wiedzy o Społeczeństwie (3 semestry, 400 godzin)

 • przeznaczone dla nauczycieli, absolwentów studiów wyższych (II o, magisterskich) w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu, w tym przypadku historii lub wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia odbywają się w trybie studiów zaocznych, tj. w soboty i niedziele, 5-6 razy w semestrze.
 • studia te są propozycją przede wszystkim dla osób, które pragną doskonalić się zawodowo, odnawiać swoją wiedzę z danej dziedziny lub dążą do przekwalifikowania i pozyskania nowych umiejętności, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy. Słuchacze studiów podyplomowych, obok zajęć merytorycznych, są zobowiązani do odbycia praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych i średnich.

Więcej informacji: http://www.historia.uni.lodz.pl/; sekretariat IH UŁ (42) 635-61-84


STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

Stacjonarne

 • ARCHEOLOGIA
 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
 • FILOZOFIA
 • HISTORIA
 • HISTORIA SZTUKI
 • OKCYDENTALISTYKA
 • WOJSKOZNAWSTWO

Niestacjonarne (zaoczne)

 • E-HISTORIA
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)

Stacjonarne

 • ARCHEOLOGIA
 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
 • FILOZOFIA
 • HISTORIA
 • HISTORIA SZTUKI
 • WOJSKOZNAWSTWO

przejdź do spisu treści

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego


jest miejscem dla ludzi poszukujących nowych rozwiązań technicznych, nastawionych na analizę zjawisk przyrody, poznających technologie informatyczne i mobilne.

Oferuje studia pozwalające na zdobywanie wiedzy z dziedziny fizyki, informatyki oraz nauk matematyczno-przyrodniczych na różnych poziomach, w tym inżynierskim.

Społeczność studentów, nauczycieli akademickich, badaczy i ekspertów wspólnie poszukuje innowacyjnych pomysłów i angażuje się w ich realizację. Największą inspiracją są prace realizowane przez studentów, którzy tworzą gry i aplikacje na urządzenia mobilne, przeprowadzają eksperymenty oraz pokazy w nowoczesnych laboratoriach fizycznych i pracowniach informatycznych.

Programy studiów przygotowane są w oparciu o doświadczenia, autentyczne projekty wdrożeniowe, rozbudowany system praktyk i staży w firmach i organizacjach oświatowo – naukowych. Zajęcia oraz projekty prowadzone są ze współudziałem licznych ekspertów oraz praktyków biznesu, którzy zapewniają stały dostęp do najnowszej wiedzy i technologii informatycznych.

Studia prowadzone są w języku polskim, a jeden z kierunków w języku angielskim. Studenci stacjonarnych studiów inżynierskich posiadają możliwość otrzymania dyplomów dwóch uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego i Centria University of Applied Sciences w Finlandii.

Kompetencje i umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwalają naszym absolwentom w świadomy sposób planować swoją karierę zawodową, dając możliwości młodym ludziom na podejmowanie pracy w branżach technicznych, zarówno w trakcie studiów, jak po ich zakończeniu.


STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

Stacjonarne

 • FIZYKA
 • NANOTECHNOLOGY
 • POPULARYZACJA I NAUCZANIE FIZYKI
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE 3,5-LETNIE)

Stacjonarne

 • INFORMATYKA

Niestacjonarne (zaoczne)

 • INFORMATYKA
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)

Stacjonarne

 • FIZYKA
 • INFORMATYKA

Niestacjonarne (zaoczne)

 • INFORMATYKA

przejdź do spisu treści

Wydział Matematyki i Informatyki


został utworzony w 1996 roku

Matematyczny kierunek studiów na Uniwersytecie Łódzkim istnieje od chwili powstania uczelni, natomiast tradycje nauczania informatyki sięgają roku 1970, kiedy to powstała Katedra Informatyki i Cybernetyki

Posiadamy profesjonalną kadrę naukowo – dydaktyczną. Spośród 99 pracowników, aż 29 to samodzielni pracownicy naukowi: profesorowie i doktorzy habilitowani. Wysoki poziom kadry Wydziału umożliwia prowadzenie nie tylko studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, ale również doktoranckich i podyplomowych.

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ posiada bardzo dobrą bazę lokalową:

 • 14  sal wykładowych,
 • nowoczesną aulę,
 • 9 pracowni komputerowych,
 • informatyczną pracownię obrazu i dźwięku,
 • salę konferencyjną,
 • przytulny bar.

Wszystkie komputery wydziałowe włączone są do sieci, dając dostęp do Internetu. Do pracy indywidualnej udostępniona jest jedna z pracowni oraz komputery na korytarzach. Studenci Wydziału mają także możliwość pracy na prywatnych komputerach przenośnych w sieci przewodowej lub wi-fi.

Nasz budynek jest usytuowany blisko akademików i innych budynków uniwersyteckich. Studenci prawie wszystkie zajęcia poza sportowymi odbywają w jednym miejscu. Budynek jest przystosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada podjazd dla wózków oraz windę.

Studia prowadzone są w oparciu o Europejski System Transferu Punktów (ECTS). Studenci mają możliwość studiowania za granicą w ramach programu ERASMUS.

Przy Wydziale Matematyki i Informatyki od 2012 roku działa Rada Biznesu, dzięki której ściślej współpracujemy z pracodawcami z regionu łódzkiego, m.in. z największymi firmami IT z Łodzi. Dzięki tej współpracy studenci uczeni są najnowszych trendów w informatyce, uczestniczą w praktykach i stażach, zdobywają certyfikaty oraz mają łatwiejszy start w pracy zawodowej.

Na Wydziale odbywa się wiele ciekawych wolnych wykładów, imprez, konferencji oraz spotkań z przedstawicielami firm. Wydział jest posiadaczem licencji MSDNA , w ramach której studenci mogą nieodpłatnie instalować na komputerach prywatnych oprogramowanie firmy Microsoft udostępniane w ramach tej licencji.

Na Wydziale działają aktywnie koła naukowe:

 • Stowarzyszenie Fascynatów Matematyki,
 • Towarzystwo Rozumnych i Absolutnie Doskonałych Aktuariuszy (TRIADA),
 • Studenckie Centrum Informatyczne.

Skupiają one w swych szeregach studentów pragnących realizować swoje zainteresowania i pasje w czasie organizowanych przez siebie dodatkowych zajęć, konferencji, konkursów czy obozów naukowych.

Kilkoro spośród naszych absolwentów uzyskało odpowiednie uprawnienia i zdobyło prestiżowy zawód aktuariusza (w Polsce aktuariuszy jest ich jedynie około 400!). Ważnym spoiwem życia studenckiego jest działalność Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, która współpracuje w wielu sprawach z Radą Wydziału oraz wnosi duży wkład w integrację braci studenckiej.

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ posiada bogaty księgozbiór o tematyce matematycznej i informatycznej (ok. 39 tys. vol.), a także wiele tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Biblioteka oferuje dostęp on-line do wielu czasopism oraz do bazy „Mathematical Reviews”.

Więcej informacji o Wydziale: www.math.uni.lodz.pl


STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

Stacjonarne

 • GEOINFORMACJA
 • INFORMATYKA
 • MATEMATYKA

Niestacjonarne (zaoczne)

 • INFORMATYKA
 • MATEMATYKA
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE 3,5-LETNIE)

Stacjonarne

 • ANALIZA DANYCH

Niestacjonarne (zaoczne)

 • ANALIZA DANYCH
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)

Stacjonarne

 • GEOINFORMACJA
 • INFORMATYKA
 • MATEMATYKA

Niestacjonarne (zaoczne)

INFORMATYKA

MATEMATYKA


przejdź do spisu treści

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego


istnieje od 2001 roku i należy do wiodących ośrodków geograficznych w Polsce, legitymujących się długą tradycją w zakresie badań naukowych.

Pierwsza jednostka geograficzna funkcjonująca w strukturze Uniwersytetu Łódzkiego została powołana w już maju 1945 roku, w momencie tworzenia uczelni. Współcześnie WNG prowadzi studnia na kierunkach ogólnoakademickich, jak i praktycznych oraz umożliwia kontynuowanie i rozwijanie zainteresowań badawczych na studiach doktoranckich.

Badania naukowe

Badania naukowe na Wydziale Nauk Geograficznych prowadzone są zarówno w zakresie geografii fizycznej (meteorologia i klimatologia, geomorfologia i paleogeografia, hydrologia i gospodarka wodna, geologia, gleboznawstwo oraz kompleksowa geografia fizyczna), jak i geografii społeczno-ekonomicznej (geografia miast, geografia turyzmu, gospodarka przestrzenna i zagospodarowanie środowiska, geografia społeczna, geografia polityczna, geografia historyczna, geografia regionalna). Jednym z najnowszych kierunków badań naukowych rozwijanych na Wydziale jest System Informacji Geograficzne (GIS), użyteczny w zaawansowanych analizach i modelowaniu przestrzennym.

Baza dydaktyczna

Wydział Nauk Geograficznych funkcjonuje w kompleksie budynków zlokalizowanych przy ulicach Kopcińskiego 31 i Narutowicza 88. W roku 2017 Wydział powiększył się o nowoczesną aulę. W budynkach znajduje się ponad czterdzieści sal dydaktycznych (aule, pracownie komputerowe, kartograficzne, gleboznawcze, geologiczna i in.), laboratorium, Biblioteka Geograficzna, Muzeum Geologiczne. W ogrodzie wydziałowym zlokalizowane są stacja meteorologiczna i ogólnodostępne lapidarium skalne.

Kierunki i programy studiów

Kierunki studiów na Wydziale Nauk Geograficznych prowadzone są w oparciu o programy łączące długoletnie doświadczenie z nowoczesnymi metodami i środkami kształcenia, połączone ze współpracę z pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Specyfiką studiów są ćwiczenia terenowe na obszarze całej Polski, jak i za granicą, liczne zajęcia praktyczne, w tym praktyki i staże zawodowe. Studenci mogą podjąć też studia zagraniczne korzystając z program ERASMUS+.

www.geo.uni.lodz.pl


STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

Stacjonarne

 • GEOGRAFIA
 • GEOINFORMACJA
 • GEOMONITORING
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • TURYSTYKA I REKREACJA

Niestacjonarne (zaoczne)

 • GEOGRAFIA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • TURYSTYKA I REKREACJA
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE 3,5-LETNIE)

Stacjonarne

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Niestacjonarne (zaoczne)

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)

Stacjonarne

 • GEOGRAFIA
 • GEOINFORMACJA
 • PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRZESTRZENI
 • TURYSTYKA I REKREACJA

Niestacjonarne (zaoczne)

 • GEOGRAFIA
 • PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRZESTRZENI
 • TURYSTYKA I REKREACJA
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE 1,5-LETNIE)

Stacjonarne

 • PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRZESTRZENI
 • PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRZESTRZENI – STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO

przejdź do spisu treści

Wydział Nauk o Wychowaniu


wywodzi się pierwotnie z Wydziału Humanistycznego oraz przyłączonej do Uniwersytetu Łódzkiego w 1956 roku Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. W obecnym kształcie Wydział powstał w roku 1991, po wydzieleniu katedr pedagogicznych i psychologicznych z Wydziału Filozoficzno-Historycznego oraz inkorporowaniu do Uniwersytetu Łódzkiego łódzkiej Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Wśród zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Wydziału czołowe miejsce zajmuje proces wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach edukacji oraz uwarunkowania, zaburzenia i następstwa procesu edukacji. Wydział prowadzi badania w kierunku opracowania zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym teorii i praktyki procesu edukacji.

Bardzo ważnym tematem badawczym jest rozwój człowieka ujmowany w całym cyklu życia. Badany jest rozwój somatyczny, intelektualny, emocjonalno-motywacyjny, osobowościowy i społeczny, z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, to jest środowiska rodzinnego, szkolnego, rówieśniczego oraz miejsca pracy. Badania, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i stosowanym dotyczą prawidłowości i zaburzeń przebiegu procesów rozwojowych, ich optymalizacji, prewencji, profilaktyki, rehabilitacji czy też psychoterapii. Ważną i nową problematyką badawczą jest również psychologiczne podejście do pracy zawodowej i różnych form doradztwa zawodowego oraz zachowań organizacyjnych.

W ramach Wydziału prowadzone są studia na kierunkach: pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne) i psychologia (stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie). Obydwa kierunki uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studia na wymienionych kierunkach, a w ich ramach w wielu specjalnościach proponują nowoczesną formułę kształcenia, która poza wykładami, ćwiczeniami i konwersatoriami pozwala studentom uczestniczyć w szerokim spektrum działań instytucjonalnych, a także sprzyja doskonaleniu kompetencji umożliwiających wielostronny indywidualny rozwój. Studia dostarczają tym samym zarówno głębokich podstaw wykształcenia w pracy zawodowej, jak i umożliwiają kontynuowanie drogi badawczej na studiach doktoranckich.

www.rekrutacja.wnow.uni.lodz.pl


JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Stacjonarne

 • PSYCHOLOGIA
STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

Stacjonarne

 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA SPORTU
 • PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO

Niestacjonarne (zaoczne)

 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)

Stacjonarne

 • PEDAGOGIKA

Niestacjonarne (zaoczne)

 • PEDAGOGIKA

przejdź do spisu treści

Wydział Prawa i Administracji


U zbiegu ulic Pomorskiej i Kopcińskiego powstał w połowie 2008 r. nowy campus Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. To najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce. Przy realizacji tego projektu zostały uwzględnione potrzeby osób niepełnosprawnych, którym bezprogowe wejścia i odpowiednio przystosowane dla nich windy ułatwiają poruszenie się po obiekcie. Na powierzchni 22 tys. m2 znajdują się m.in. biblioteka wydziałowa, cztery aule, sale wykładowe, pracownie komputerowe. Sześciokondygnacyjny budynek mieści około 10 tys. studentów, rozległe, wysokie na 25 m przeszklone atrium łączy wszystkie kondygnacje obiektu. W budynku znajduje się także sala sądowa, w której studenci mogą sprawdzać swoje umiejętności. Położony jest w centrum miasta, blisko osiedla studenckiego UŁ „Lumumbowo”. Studenci mają możliwość rozwijania umiejętności osobistych i zawodowych dzięki angażowaniu się w prace kół naukowych, których na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego działa kilkanaście (m.in. Studenckie Koło Kryminalistyków, Studenckie Koło Naukowe Młodych Prawników, Studenckie Koło Prawa Karnego Międzynarodowego, Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka, Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego, Studenckie Koło Naukowe Prawa Pracy, Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego, Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego, Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego, Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego).

Dzięki działającym z powodzeniem Klinice Prawa i Klinice Praw Dziecka studenci mają szansę na zdobywanie swoich pierwszych prawniczych umiejętności. Cenne doświadczenia zawodowe mogą także zdobyć w trakcie działalności w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Łódź czy Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Zarówno studentom, jak i absolwentom Wydziału służy pomocą – poprzez system profesjonalnego pośrednictwa pracy, szkoleń i doradztwa zawodowego – Wydziałowe Biuro Karier.

W ramach programu Erasmus oraz Campus Europae studenci kierunków prawo i administracja mogą studiować w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim na blisko 33 uniwersytetach w całej Europie (m.in. w Paryżu, Antwerpii, Turynie, Maastricht, Tours, Berlinie). Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego stwarza unikalną w skali ogólnopolskiej możliwość kształcenia się w Szkole Prawa Francuskiego, Szkole Prawa Niemieckiego. Absolwenci Wydziału mogą ponadto skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych. Na Wydziale funkcjonują ponadto unikalne w tej części Europy Centra Naukowe: Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Centrum Myśli Społeczno-Politycznej im. A. de Tocqueville’a oraz Centrum Studiów Wyborczych. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Absolwenci z powodzeniem podejmują także 4-letnie studia doktoranckie (w systemie dziennym lub zaocznym). W 2012 roku po przeprowadzeniu oceny instytucjonalnej, Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi pozytywną ocenę, stwierdzając tym samym, iż realizuje strategię rozwoju jednostki spójną ze strategią rozwoju całego Uniwersytetu. Zasoby kadrowe, materialne i finansowe zostały ocenione jako wyróżniające.

www.wpia.uni.lodz.pl


JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Stacjonarne

 • PRAWO

Niestacjonarne (wieczorowe)

 • PRAWO

Niestacjonarne (zaoczne)

 • PRAWO
STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

Stacjonarne

 • ADMINISTRACJA
 • POLITYKA SPOŁECZNA

Niestacjonarne (zaoczne)

 • ADMINISTRACJA
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)

Stacjonarne

 • ADMINISTRACJA
 • REGIONAL INTEGRATION IN THE GLOBAL CONTEXT

Niestacjonarne (zaoczne)

 • ADMINISTRACJA
 • PRAWO MEDYCZNE
 • PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ
 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • PRAWO ZATRUDNIENIA – KADRY I PŁACE

przejdź do spisu treści

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (WSMiP)


jest najbardziej międzynarodowym wydziałem UŁ. Został powołany 1 września 2000 roku, kontynuując działalność powstałego w roku 1994 Instytutu Studiów Międzynarodowych.

W 2009 roku uzyskał uprawnienia doktorskie w zakresie Nauk o Polityce. Wydział zajmuje się problematyką polityczną, gospodarczą i kulturalną wybranych krajów europejskich (m.in. Francji, Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii), Stanów Zjednoczonych i Kanady, Ameryki Łacińskiej oraz wybranych krajów Azji, a także regionalną i globalną problematyką stosunków międzynarodowych. Prowadzi także kształcenie i badania w zakresie procesów oraz działania instytucji politycznych, bezpieczeństwa, marketingu politycznego i kultury politycznej. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych kompleksowo kształci osoby pragnące pracować w szeroko rozumianym otoczeniu międzynarodowym.

Oferowane przedmioty i specjalności pozwalają na zapoznanie słuchaczy z najbardziej aktualnymi zagadnieniami z obszaru polityki i dyplomacji, biznesu, kultury i mediów w ujęciu międzynarodowym. Absolwenci WSMiP znajdują pracę w międzynarodowych firmach, instytucjach europejskich, administracji publicznej szczebla centralnego i lokalnego oraz w nowoczesnych międzynarodowych mediach w kraju i za granicą.

Nasze wartości

 • Międzynarodowość (jako istota studiów i filozofia działania)
 • Różnorodność, kompleksowość (oferty edukacyjnej i naukowej)
 • Otwartość (na nowe idee, obszary badawcze, na partnerów
 • zewnętrznych, na potrzeby studentów, na współpracę z zagranicą)
 • Innowacyjność (młody wydział, młoda kadra, innowacyjne programy edukacyjne i badawcze)
 • Dynamizm (rozumiany jako połączenie rozwoju oraz wprowadzania pozytywnych i odważnych zmian)
 • Pasja i zaangażowanie (rozumiana jako atrybut studentów i wykładowców)

Wysoki poziom języków obcych. Trzy specjalności Wydziału: American Studies and Mass Media, International Marketing, oraz International Gender Studies są prowadzone w języku angielskim. Dwie specjalności Wydziału, Brytyjska i Krajów Wspólnoty Narodów oraz Niemcoznawstwo są prowadzone prawie wyłącznie w językach angielskim i niemieckim. Specjalność iberoamerykańska prowadzona jest w dużym stopniu w języku hiszpańskim.

Kadra naukowa zaangażowana w rozwój studentów

WSMiP posiada 78 pracowników naukowo-dydaktycznch. Trwa dynamiczny rozwój młodych kadr – mamy 49 doktorantów.

Studenckie Koła Naukowe:

14 kół naukowych skupiających entuzjastów różnych dyscyplin naukowych związanych z charakterem studiów:

 

 • Koło Naukowe Amerykanistów,
 • Koło naukowe PR i Marketingu Politycznego,
 • Koło Ameryki Łacińskiej,
 • Koło Naukowe Niemcoznawstwa,
 • Koło Naukowe ONZ ,
 • Koło Naukowe Politologów,
 • Międzywydziałowe Studenckie Koło UE „EUROPEJCZYK ”,
 • Koło Naukowe „EXPRESSIS VERBIS”,
 • Koło Naukowe GENDER ,
 • Koło Azji Wschodniej,
 • Koło Naukowe Bliskiego Wschodu „Al-Maszrik”,
 • Koło Naukowe Medioznawców,
 • Koło Naukowe Studiów Brytyjskich,
 • Koło Naukowe „Innowatorzy”.

Szeroka oferta wyjazdów na studia zagranicą:

Studia na naszym Wydziale stwarzają Wam ogromne możliwości wyjazdu za granicę w ramach programu Socrates-Erasmus. Możecie wybrać jeden z wielu najbardziej znanych uniwersytetów europejskich, z którymi mamy podpisane umowy o współpracy. Macie też możliwość otrzymania stypendium, które pozwoli Wam studiować zagranicą przez jeden lub dwa semestry. Studia można łączyć też z pracą oraz ze stażem w przedsiębiorstwie.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych posiada bardzo rozbudowany system umów o współpracy z najlepszymi uniwersytetami w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Niemczech, Holandii, Belgii, Portugalii oraz w wielu innych krajach z naszego regionu. Jesteśmy najbardziej międzynarodowym Wydziałem w Łodzi, który wysyła za granicę najwięcej studentów i gości wielu zagranicznych słuchaczy.

Nasi absolwenci

 • Posiadają najbardziej aktualną wiedzę z zakresu międzynarodowego zarządzania marketingowego oraz Integracji Europejskiej.
 • Są przygotowani do pracy w międzynarodowych firmach oraz centralnych i lokalnych instytucjach publicznych.
 • Są specjalistami z zakresu marketingu, PR, pozyskiwania Funduszy Europejskich, zarządzania projektami.
 • Sprawnie posługują się dwoma językami obcymi

Ścieżki kariery po naszym wydziale

Wszechstronne wykształcenie i bardzo dobra znajomość języków obcych sprawiają, że nasi absolwenci znajdują pracę w:

 • międzynarodowych korporacjach i firmach doradczych.
 • instytucjach publicznych, kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą,
 • organizacjach międzynarodowych
 • mediach lokalnych i ogólnopolskich placówkach naukowo-badawczych w Polsce i za granicą.

Szczegóły na temat oferty wydziału znajdziesz na stronie: www.wsmip.uni.lodz.pl pod telefonem: 42 635 42 59 lub u opiekunów kierunków i specjalności.


STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

Stacjonarne

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES
 • INTERNATIONAL MARKETING
 • MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
 • POLITOLOGIA
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STUDIA AZJATYCKIE
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)

Stacjonarne

 • INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES
 • MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
 • POLITOLOGIA
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

przejdź do spisu treści

Wydział Zarządzania


jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, który stale się rozwija i dopasowuje do potrzeb rynkowych, aktualizując programy oraz wprowadzając nowe kierunki studiów. Wydział jako pierwszy w Polsce w obszarze nauk społecznych otrzymał najwyższą wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w ocenie parametrycznej jednostek naukowych ogłoszonej przez MNiSW wysoką kategorię naukową A.

NOWOCZESNE PROGRAMY STUDIÓW NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA DOSTOSOWANE DO WYMAGAŃ RYNKU PRACY

 • opracowanie programów pod kątem przygotowania do zawodu;
 • konsultacje z partnerami biznesowymi;
 • wprowadzenie nowoczesnych form kształcenia:

większa interaktywność,
większe zaangażowanie studenta i nauczyciela,
ograniczenie form wykładowych na rzecz dyskusyjnych, prezentacyjnych, gier symulacyjnych;
zamiast „wysłuchaj i powtórz” wprowadzamy model „zrozum i zrób”;

 • nacisk na zajęcia kształtujące konkretne umiejętności;
 • Bussiness English w programie studiów;
 • nowy przedmiot w I semestrze studiów: „Rozwój umiejętności profesjonalnych” dostarcza narzędzi, które ułatwią studiowanie i korzystanie z aktywnych elementów programu:

budowanie ścieżki rozwoju zawodowego,
zarządzanie czasem,
techniki komunikacji w biznesie;

BLISKA WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM staże i praktyki w firmach, zajęcia z praktykami, kursy i szkolenia, wykłady praktyków biznesu, spotkania z przedstawicielami firm i instytucji.

PRZEWAGA KONKURENCYJNA STUDENTÓW WZ

Wydział Zarządzania posiada akredytacje międzynarodowych instytucji, które prowadzą do znacznego zwiększenia kompetencji naszych studentów:

 • ACCA – studenci kierunku Rachunkowość oraz Finanse i rachunkowość są zwolnieni z egzaminów i opłat w ramach zdobywania certyfikatu ACCA. Certyfikat ACCA jest  uznawany na międzynarodowym  rynku firm zajmujących się rachunkowością i finansami, a coraz częściej jest on wręcz wymagany przez pracodawców,
 • IPMA – studenci kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie projektami, mają dostęp do platformy wiedzy z zakresu zarządzanie projektami, a po ukończeniu studiów mogą przystąpić do egzaminu certyfikującego, który potwierdzi ich wysokie kompetencje w dziedzinie zarządzania projektami.
 • Program CIMA – dzięki umowie z Chartered Institute of Management Accountants studenci kierunku Management and Finance mogą brać udział w programie CIMA. Umożliwia on zdobycie Certificate in Business Accounting oraz uzyskiwanie zwolnień z egzaminów CIMA.
 • Akredytacja ELA – kierunek Logistyka otrzymał akredytację na zgodność ze standardami ELA (European Logistics Association). Programy studiów I i II stopnia są dostosowane do najnowszych światowych standardów kształcenia w zakresie logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Absolwenci studiów I i II stopnia, którzy będą posiadać stosowne doświadczenie zawodowe, mogą ubiegać się o certyfikat European Junior Logistician (minimum 2 lata na samodzielnym stanowisku w logistyce) oraz European Senior Logistician (minimum 5 lat na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w logistyce).

AKTYWNE ŻYCIE STUDENCKIE

Nasi studenci nie tylko studiują na Wydziale Zarządzania, ale lubią spędzać tu swój czas. Na Wydziale organizowane są różnorodne imprezy, które powodują, iż Wydział Zarządzania jest jednym z najbardziej tętniących życiem wydziałów na Uniwersytecie Łódzkim. Studiując sami się przekonacie, że szkolenia, konferencje, spotkania z przedstawicielami świata nauki i biznesu, targi pracy i imprezy organizowane we współpracy z firmami z Rady Biznesu stanowią stałe elementy kalendarza akademickiego na Wydziale Zarządzania.

Działalność w kole naukowym bądź organizacji studenckiej może stać się początkiem nowych znajomości i rozwijania Twoich zainteresowań. Na Wydziale Zarządzania funkcjonuje 12 kół naukowych, wśród których na pewno znajdziecie coś dla siebie. Więcej informacji o kołach naukowych zdobędziecie uczestnicząc w prezentacji kół naukowych i organizacji studenckich, jaka odbywa się na Wydziale Zarządzania dwukrotnie w ciągu roku akademickiego.

DOSKONAŁA INFRASTRUKTURA

Budynek Wydziału Zarządzania to powierzchnia licząca ok. 16.000 m2. Naszym studentom zapewniamy komfortowe warunki studiowania:

 • doskonale wyposażone sale i aule wykładowe, w tym klimatyzowane sale audytoryjne, wyposażone w najnowszy sprzęt audiowizualny oraz sale komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,
 • biblioteka wydziałowa,
 • bezprzewodowy bezpłatny Internet i dwa kioski internetowe
 • bezpłatny parking przy budynku Wydziału,
 • punkty usługowe zlokalizowanych na Wydziale: bufet, pracownia ksero, punkt BZ WBK.
 • lokalizacja Wydziału Zarządzania w centrum miasta

#BLISKOBIZNESU

Wydział Zarządzania UŁ jest rozpoznawalny dzięki wybitnym ekspertom naukowym, aktywnej współpracy z biznesem i instytucjami publicznymi, innowacyjnym przedsięwzięciom oraz przedsiębiorczemu i efektywnemu zarządzaniu.

Klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom oraz instytucjom oferuje szkolenia otwarte, szkolenia dedykowane i doradztwo biznesowe.

W ofercie szkoleń m.in.:

 • Studium menedżerskie „Zarządzanie Projektami”
 • „Design Thinking”
 • „Ms Excel dla biznesu – upraszczaj, nie kombinuj”
 • „Krajowy Standard Rachunkowości nr 11: środki trwałe”

www.rekrutacja.wz.uni.lodz.pl


STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

Stacjonarne

 • ANALITYKA BIZNESU
 • BUSINESS MANAGEMENT
 • CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W BIZNESIE
 • FINANSE I INWESTYCJE
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • LINGWISTYKA DLA BIZNESU
 • LOGISTYKA
 • MANAGEMENT AND FINANCE
 • MARKETING
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
 • RACHUNKOWOŚĆ
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE MIASTEM
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Niestacjonarne (zaoczne)

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE
 • LOGISTYKA
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE 3,5-LETNIE)

Stacjonarne

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Niestacjonarne (zaoczne)

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)

Stacjonarne

 • BUSINESS MANAGEMENT
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • LOGISTYKA W BIZNESIE
 • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE BIZNESEM – STUDIA DLA NIEEKONOMISTÓW

Niestacjonarne (zaoczne)

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • LOGISTYKA W BIZNESIE
 • PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ
 • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE BIZNESEM – STUDIA DLA NIEEKONOMISTÓW
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE 1,5-LETNIE)

Stacjonarne

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
analityka gospodarcza I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe studia kulturowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mikrobiologia I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
psychologia Magister Stacjonarny Wieczorowy
regionalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Filologia zaprasza maturzystów! (i nie tylko)

W jaki sposób powstają napisy filmowe? Co wiedzą o nas Facebook oraz Google? Jak wykorzystać techniki zapamiętywania do skutecznej nauki? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskają uczestnicy Dnia Otwartego, który już trzeci rok z rzędu organizowany jest na Wydziale Filologicznym UŁ.

czytaj dalej

UNIWERSYTET ŁÓDZKI liderem mobilności

Strategia UŁ w zakresie umiędzynarodowienia uczelni kładzie duży nacisk na współpracę z zagranicznymi uczelniami w zakresie mobilności. Opublikowany właśnie przez Narodową Agencję statystyczny raport z wyjazdów realizowanych w ramach programu Erasmus+ w roku 2016/2017 pokazuje, że nasza uczelnia wyrasta na krajowego lidera wymiany międzynarodowej.

czytaj dalej

Kto zrozumie Cię lepiej niż chatbot?

Rewolucja cyfrowa stała się nieodłącznym elementem otaczającej nas rzeczywistości, prowadząc do kreowania nowych kanałów komunikacji marki i redefinicji jej obecnej strategii.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane