Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Rok założenia: 2000 | Rektor: dr Mariusz Paździor, prof. Akademii WSEI

przejdź do spisu treści

Najlepsza Uczelnia niepubliczna wschodniej Polski


Lubelska Akademia WSEI to Uczelnia, która od 22 lat cieszy się znacznym prestiżem i ma mocną pozycję na akademickiej mapie Polski. Od 1 października 2022 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała status Akademii. Uczelnia zmieniła swój status dzięki najnowszej ewaluacji jednostek naukowych. Jej wyniki pozwalają nam dołączyć do ścisłego grona Uczelni Akademickich w kraju. Jako jedna z nielicznych Uczelni w Polsce WSEI otrzymała w wynikach parametryzacji w dyscyplinie „Informatyka techniczna i telekomunikacja” kategorię „A”, a w dyscyplinie “Ekonomia i Finanse” kat. B+. 

Akademia WSEI prowadzi studia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Psychologia, Pedagogika, Transport, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Informatyka, Mechatronika i Pielęgniarstwo, Terapia zajęciowa z rehabilitacja oraz Fizjoterapia, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. 

Akademia WSEI kształci nowoczesnego absolwenta wyposażonego w niezbędne narzędzia, wiedzę i umiejętności praktyczne, dostosowane do rosnących wymagań pracodawców, równocześnie dbając o jak najwyższą jakość studiów związaną z kadrą akademicką i wdrażaniem nowoczesnych technologii. Od kilku lat wzrasta liczba studentów i kierunków studiów, co potwierdza jakość, wiarygodność i nowatorstwo kształcenia Uczelni.

Lubelska Akademia WSEI posiada uprawnienia do prowadzenia szkoły doktorskiej oraz nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz Ekonomia i Finanse. Akademia WSEI umożliwia kształcenie i przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach studiów dziennych III stopnia, jak i  seminariów doktorskich dla osób pracujących zawodowo. W ofercie znajduje się również możliwość przygotowania doktoratu wdrożeniowego, który pozwala połączyć pracę badawczą i zawodową. Proces kształcenia polega na przekazywaniu doktorantom wszechstronnej wiedzy, rozwijaniu ich umiejętności i kompetencji niezbędnych do przeprowadzenia badań realizowanych w ramach Indywidualnego Planu Badawczego i przygotowania rozprawy doktorskiej. 

Uczelnia w zakresie oferty studiów podyplomowych oferuje również studia Master of Business and Administration, w skrócie MBA. Program Master of Business Administration w Akademii WSEI został przygotowany z myślą o menedżerach, kadrze kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, którzy każdego dnia stają przed wyzwaniami ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Przygotowując program studiów, czerpano z doświadczenia od partnerów biznesowych Uczelni. Dzięki tej współpracy uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę na temat innowacji w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami z różnych branż. Celem studiów MBA jest wykształcenie kompetentnej i odpowiedzialnej kadry zarządzającej podejmującej wyzwania przyszłości, a także przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej w procesie skutecznego zarządzania. 

MBA to dedykowane trzysemestralne Studia podyplomowe w trzech specjalnościach: 

 • Studia MBA – MBA in Innovative Enterprise Management dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw prywatnych i publicznych. 
 • Studia MBA – MBA in Public and Community Management dla obecnych i przyszłych menedżerów przedsiębiorstw publicznych i samorządowych oraz innych jednostek i instytucji sektora publicznego.
 • Studia MBA – MBA in Healthcare Management dla kadry menedżerskiej sektora ochrony zdrowia.
Nasi absolwenci są dzisiaj dyrektorami, pedagogami, cenionymi psychologami, informatykami, inżynierami czy pielęgniarkami z bardzo dobrymi opiniami. Pracują w administracjach publicznych i instytucjach związanych z finansami i ekonomią.

Certyfikaty i coraz wyższe miejsca w rankingach potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającej wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającej swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań, realizacji marzeń i celów zawodowych. 

Rekrutacja na studia rozpocznie się od 4 maja i potrwa do 31 sierpnia. Równolegle trwa również rekrutacja na studia podyplomowe. W ofercie jest aż 80 programów kształcenia. Szczegółowe informacje i pełna oferta edukacyjna Uczelni znajdują się na stronie wsei.lublin.plrekrutacja.wsei.lublin.pl

Czy wiesz, że …
Akademia WSEI to:
 • 30 kierunki studiów
 • 49 specjalności
 • 80 kierunków studiów podyplomowych
 • Programy studiów dostosowane do rynku pracy
 • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie
 • Bogata oferta wymian oraz staży krajowych i międzynarodowych
 • Kierunki o profilu praktycznym
 • Atrakcyjne systemy stypendialne 
 • Nowoczesna baza dydaktyczna
 • Innowacyjne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej
 • Instytut Pielęgniarstwa 
 • Możliwość kontaktu i współpracy z przyszłymi pracodawcami
To również  laureat ogólnopolskich rankingów i konkursów.

 Uczelnia Liderów – organizatorzy zwrócili uwagę na wdrażany w Uczelni model zarządzania, który przekłada się na wysoką pozycję naukową i dydaktyczną Szkoły, która wyróżnia się na rynku edukacyjnym licznymi innowacjami dydaktycznymi, prostudencką atmosferą, rozbudowanym modułem zajęć praktycznych uzupełniających tok studiów, aktywną działalność naukowo-badawczą na światowym poziomie oraz  silną orientację praktyczną studiów, jak również szeroką i wielkoobszarową współpracą z otoczeniem społecznym.

Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych - Wyróżnienie potwierdzające pozycję Uczelni jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania. 

Dobra Uczelnia, Dobra Praca i Wiarygodna Szkoła 2022 - Uczelnie, które są uhonorowane certyfikatem “Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem m.in. funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie. 

Kierunki studiów 2022/2023


Wydział Administracji i Nauk Społecznych

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • E - administracja 
 • Administracja publiczna

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie i prawo w administracji publicznej

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Kryminalistyka i kryminologia
 • Formacje policyjne
 • Zarządzanie kryzysowe

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Rynek pracy i polityka społeczna
 • Ekonomika przedsiębiorstw

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Przedsiębiorczość i innowacje w biznesie
 • Zarzadzanie finansami i rachunkowość

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Analiza danych i big data i data science w finansach
 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
 • Zarządzanie podatkami

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
 • E-biznes i zarządzanie firmą

Wydział Nauk o Człowieku

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Pedagogika małego dziecka
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Pedagogika resocjalizacyjna i mediacji

studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Psychologia w biznesie
 • Psychologia w promocji zdrowia
 • Psychologia w reklamie i marketingu
 • Psychologia w resocjalizacji

studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Psychologia biznesu (psychologia organizacji i zarządzania)
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia kliniczna

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Psychologia biznesu
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia kliniczna

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży
 • Terapia zajęciowa dorosłych i osób starszych

studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne

 • Fizjoterapia w sporcie
 • Fizjoterapia w opiece geriatrycznej

Wydział Transportu i Informatyki

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Inżynieria transportu drogowego
 • Organizacja transportu kolejowego

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Budowa i eksploatacja pojazdów
 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Inżyniera oprogramowania i technologie mobilne 
 • Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Cyberbezpieczeństwo 
 • Programowanie i analiza danych
 • Technologie cyfrowe w biznesie

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Logistyka w e-commerce
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Automatyka i robotyka 
 • Mechanika i eksploatacja maszyn

Zapraszamy !

przejdź do spisu treści

ADMINISTRACJA


Studia na kierunku Administracja przygotowują do pracy w administracji rządowej i samorządowej, jak również w prywatnych przedsiębiorstwach na stanowiskach administracyjnych w różnych działach. Student w toku tych studiów uzyskuje cenną wiedzę administracyjną i prawniczą, którą można wykorzystać w wielu sferach życia publicznego-politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Studenci poznają specyfikę pracy we współczesnej administracji publicznej, uczą się organizacji i zarządzania, interpretowania przepisów prawnych, redagowania dokumentów czy aktów administracyjnych.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów
Praktyki: 6 miesięcy / 9 miesięcy
Tytuł zawodowy: Licencjat
Studia stacjonarne: pn.-pt. lub wt.-sob.
Profil: Praktyczny profil studiów

Poziom: Studia II stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata / 4 semestry
Praktyki: 3 miesiące
Tytuł zawodowy: Magister
Profil: Ogólnoakademicki

Dlaczego warto studiować „Administrację” w WSEI?

 • możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu zarówno w dużych miastach jak i małych miejscowościach i lokalnych rynkach pracy m.in.: w administracji państwowej i samorządowej, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych itp.
 • ciekawe staże i praktyki w administracji publicznej, co pozwala poznać przyszły zawód na wczesnym etapie studiów
 • zdobędziesz przydatne umiejętności interpretowania przepisów prawnych
 • kierunek doskonale uzupełnia inne humanistyczne wykształcenie, co podnosi konkurencyjności na rynku pracy

STUDIA I STOPNIA
specjalności

Administracja publiczna

Absolwenci specjalności „Administracja publiczna” zdobywają poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje zakresie administracji ze szczególnym uwzględnieniem:

 • działania i współdziałania podmiotów administracji publicznej i samorządowej
 • potrafią rozwiązywać problemy związane z ustrojem i funkcjonowaniem jednostek administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego również w aspekcie finansowym
 • Zdobywa umiejętności pozwalające swobodnie poruszać się w problematyce administracji publicznej i samorządowej, dzięki czemu jest wartościowym kandydatem na stanowiska w admin
E-administracja - NOWOĆ

Absolwenci specjalności „E-administracja” zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie administracji ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zmian zachodzących w podmiotach administracji publicznej związanych z informatyzacją i wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych
 • uwarunkowań prawnych i procedur wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem narzędzi e-administracji
 • funkcjonowania narzędzi e-administracji w praktyce
 • portali internetowych służących jako narzędzia e-administracji i jako baza wiedzy dla urzędników, przedsiębiorców i innych osób zainteresowanych
 • elektronicznego podpisywania dokumentów
 • bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych

STUDIA II STOPNIA
specjalności

Zarządzanie i prawo w administracji publicznej -NOWOŚĆ

Absolwenci specjalności „Zarządzanie i prawo w administracji publicznej” zdobywają poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie administracji ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zaawansowanej wykładni i stosowania przepisów prawa regulujących funkcjonowanie administracji publicznej i administracyjnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw
 • tworzenia profesjonalnych procedur wewnętrznych, w tym regulaminów, polityk i instrukcji potrzebnych do efektywnego funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw
 • narzędzi nowoczesnego zarządzania instytucjami publicznymi i firmami
 • audytów zewnętrznych i wewnętrznych oraz formułowania celów i ryzyk, jak również samooceny funkcjonowania instytucji lub firmy, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów kontroli zarządczej w instytucjach publicznych
 • zaawansowanych procesów zarządzania zasobami ludzkimi i prowadzenia efektywnej polityki kadrowej ukierunkowanej na zwiększanie kompetencji pracowników
Administracja bezpieczeństwa publicznego

Absolwenci specjalności „Administracja bezpieczeństwa publicznego” zyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie nauk o administracji, a przede wszystkim:

 • wykazują znajomość prawa oraz jego zastosowania w dziedzinie administracji i bezpieczeństwa
 • analizują zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej
 • posiadają wiedzę w zakresie konstytucyjnego systemu organów państwa oraz roli organów w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej
 • posiadaną wiedzę i umiejętności mogą wykorzystać w pracy w strukturach administracji publicznej jak i związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej

Zapraszamy !

przejdź do spisu treści

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE


To kierunek dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie prawa, administracji i nauk o polityce, jak również poznać praktyczne uwarunkowania funkcjonowania służb mundurowych i innych podmiotów kształtujących bezpieczeństwo.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów
Praktyki: 6 miesięcy
Tytuł zawodowy: Licencjat
Studia stacjonarne: pn.-pt. lub wt.-sob.
Profil: Praktyczny profil studiów

Szerokie możliwości zatrudnienia i zakres zdobytej wiedzy przemawiają zdecydowanie na korzyść podjęcia studiów na tym kierunku. Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne stały się popularne w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata oraz związaną z tymi uwarunkowaniami politykę państwa, w którym istotna stała się rola odpowiednio przygotowanej kadry administracji publicznej. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od wielu lat inwestuje w podniesienie jakości studiów na tym kierunku, czego potwierdzeniem jest podpisywanie umów o współpracy np. z Komendami Policji w Lublinie co przekłada się na jakość przekazywanej wiedzy praktycznej i kontakt ze specjalistami już od początku studiów. Profil praktyczny studiów oznacza, że jest to kierunek zarówno dla kandydatów niemających styczności z branżą bezpieczeństwa, jak również dla aktywnych pracowników m.in. służb mundurowych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.

Dlaczego warto studiować „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSEI?

 • ciekawe specjalności
 • ukończone studia dają szansę na pracę na stanowiskach mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa w kraju, co przekłada się na prestiż wykonywanego zawodu
 • zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z zakresu kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego, obrony narodowej oraz nauk wojskowych itp.
 • kontakt i współpraca ze służbami mundurowymi, dająca pogląd na przyszłą pracę zawodową już na wczesnym etapie studiów
 • duża dawka praktycznych Informacji i umiejętności
 • szansa na stabilne i pewne zatrudnienie w służbach mundurowych

STUDIA I STOPNIA
specjalności

Formacje policyjne

Absolwenci specjalności „Formacje policyjne” zdobywają podstawową i praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie funkcjonowania najważniejszych formacji mundurowych.

 • Poznają zasady funkcjonowania służb specjalnych i służb realizujących zadania o charakterze policyjnym.
 • Potrafią rozwiązywać problemy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, jego organów, urzędów i obywateli.
 • Przygotowują się do  pracy w  organach ścigania i służbach o charakterze prewencyjnym, czy też ochrony informacji niejawnych.
Zarządzanie kryzysowe

Absolwenci „Zarządzania kryzysowego” nabywają niezbędne umiejętności i kwalifikacje przydatne w pracy w administracji publicznej oraz instytucjach odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa, w szczególności w zespołach reagowania kryzysowego.

 • Sprawnie poruszają się w problematyce zarządzania kryzysowego, a także dostrzegają konieczność analizy jego uwarunkowań z uwzględnieniem wszystkich poziomów jego przejawiania się, w szczególności na poziomie społeczności lokalnych oraz współdziałania z instytucjami międzynarodowymi w sytuacjach jego zagrożenia.
 • Posiadają wiedzę i kompetencje w zakresie znajomości i stosowania zasad prawnych oraz procedur zarządzania kryzysowego.
Kryminalistyka i kryminologia

Kryminologia i kryminalistyka to idealna specjalność dla osób zainteresowanych nauką o przestępstwach, uwarunkowaniami działań przestępczych, charakterystyką ofiary i sprawcy, a także technicznymi sposobach zbierania dowodów popełniania przestępstw. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę praktyczną oraz teoretyczną o przestępstwach, poznasz techniki śledcze, zgłębisz metodykę kryminalistyczną oraz szeroko pojęte środki prewencji, czyli zdobędziesz doskonałe przygotowanie potrzebne do dalszej pracy i rozwijania się w tym obszarze.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA STUDIACH

 • techniki śledcze
 • taktyki kryminalistyczne
 • dokumentacja czynności kryminalistycznych
 • Taktyka i technika zwalczania przestępczości
 • zasady działania i współpracy organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości
 • wiedza z zakresu procedury karnej, prawa karnego i prawa policyjnego

Praca dla ciebie:

 • policjant, pracownik Żandarmerii Wojskowej, pracownik służb mundurowych
 • pracownik instytucji samorządowej
 • detektyw
 • pracownik administracji publicznej
 • pracownik personelu pomocniczego prokuratura, kurator sądowy (po uzyskaniu tytułu magistra).

WSEI w Lublinie  zawarła porozumienie z Komendantem Głównym Policji w Lublinie oraz Komendantem Miejskiej Policji w Lublinie w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.


Zapraszamy !

przejdź do spisu treści

EKONOMIA


Studia ekonomiczne to idealne rozwiązanie dla osób, które mają zacięcie do przedmiotów ścisłych i ciekawi ich świat finansów oraz gospodarki. Wśród obowiązkowych przedmiotów na studiach ekonomicznych znajdują się również zagadnienia z obszaru prawa oraz psychologii, dlatego jest to kierunek, na którym nauczysz się nie tylko świata finansów i przedmiotów związanych ściśle z ekonomią. Żeby stać się dobrym ekonomistą potrzebna będzie również ciekawość świata, chęć dokształcania się i bieżącej obserwacji zmian na rynku. Nagrodą za ten trud jest ciekawa praca i dobre perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów
Praktyki: 6 miesięcy
Tytuł zawodowy: Licencjat
Profil: Praktyczny profil studiów
Możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia

Poziom: Studia II stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata / 4 semestry
Praktyki: 3 miesiące
Tytuł zawodowy: Magister
Profil: Ogólnoakademicki

Dlaczego warto studiować Ekonomię w WSEI?

 • ekonomiści są zatrudniani w różnych sektorach gospodarki
 • studia ekonomiczne dają inną perspektywę w patrzeniu na gospodarkę
 • absolwenci ekonomii są zatrudniani na stanowiska kierownicze najwyższego szczebla: prezesów i dyrektorów firm, głównych księgowych itp.
 • programy studiów są dostosowywane do zmieniających się warunków na rynku pracy
 • ekonomia w WSEI to kierunek z 20letnią tradycją

STUDIA I STOPNIA
specjalności

Ekonomika przedsiębiorstw

Absolwenci specjalności „Ekonomika przedsiębiorstw” posiadają ogólne kompetencje ekonomiczne oraz wiele kompetencji specjalistycznych, w tym w szczególności:

 • znają i rozumieją oraz są zdolni do poszerzenia wiedzy w zakresie mechanizmów ekonomicznych leżących u podstaw zawodu, zachowań pracowniczych, organizowania pracy, zarządzania zespołami pracowniczymi, prowadzenia szkoleń i analiz dotyczących zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem;
 • potrafią wykorzystywać posiadaną wiedzę do planowania rozwoju nowych przedsiębiorstw, analizowania potencjałów konkurencyjności już istniejących firm, formułowania zaleceń sprzyjających rozwojowi istniejących podmiotów gospodarczych;
Rynek pracy i polityka społeczna

Absolwent tej specjalności:

 • potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy o charakterze praktycznym z zakresu ekonomii i rynku pracy, a w szczególności wykonywać zadania takie jak:
 • opisywać procesy i zjawiska ekonomiczno-społeczne,
 • interpretować zjawiska społeczne, a także wskazać główne gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych.
 • prowadzanie badań społecznych
 • planować karierę zawodową
 • poszukiwanie optymalnych rozwiązań na rynku pracy,
 • ocenianie racjonalności wyborów ekonomicznych dokonywanych przez konsumentów, podmioty gospodarcze i państwo,
 • wykorzystywanie nowoczesnych metod analitycznych oraz systemów IT,
 • potrafi kierować pracą zespołu i współdziałać w zespole.

Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest przygotowana do pracy  jako specjalista w urzędach pracy, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w fundacjach i stowarzyszeniach, w agencjach pośrednictwa pracy, ośrodkach opinii publicznej, działach HR, jako doradca zawodowy.


STUDIA II STOPNIA
specjalności

Przedsiębiorczość i Innowacje w biznesie

Program specjalności –  Przedsiębiorczość i Innowacje w biznesie pozwala pozyskać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu, finansów i rachunkowości, technologii informacyjnych i prawa, które są fundamentem prowadzenia działalności biznesowej związanej z innowacjami. Studia mają na celu wykształcenie specjalistów poszukiwanych przez sektory tworzące innowacyjne produkty i wykorzystujące nowoczesne technologie, korporacje oraz start-upy. Studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości.

Postęp technologii, wprowadzanie innowacji jest nieodłącznym elementem rozwoju społeczeństwa, tym samym gospodarki kraju, a także całej cywilizacji. Program na specjalności Przedsiębiorczość i Innowacje kładzie nacisk na komercjalizację wyników badań naukowych, transfer technologii, politykę i instrumenty wsparcia rozwoju firm, wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych i narzędzi informatycznych w prowadzeniu biznesu, analizę opłacalności realizacji przedsięwzięć, szacowanie ryzyka, analizę rynku, projektowanie przedsięwzięć proinnowacyjnych czy zarządzanie projektami innowacyjnymi. Absolwent zdobędzie wiedzę o ekosystemie biznesu, parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych oraz wiedzę na temat instytucji tworzących politykę innowacyjną i promujących przedsiębiorczość.

Specjalizacyjne treści kształcenia dotyczą przede wszystkim:

 • kształtowania innowacyjnych, przedsiębiorczych oraz kreatywnych postaw i zachowań,
 • wykształcenia umiejętności niezbędnych do przygotowywania i wdrażania projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wysoko innowacyjnych,
 • nauki sporządzania analiz, biznes planów i strategii,
 • dostarczenia wiedzy na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój firmy, w tym pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i funduszy venture capital.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Innowacje w rozwoju biznesu
 • Finansowanie innowacji
 • Przedsiębiorczość w internecie
 • Biznes plan
 • Przygotowanie projektów i zarządzanie projektami innowacyjnymi

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą świadczyć specjalistyczne usługi konsultingowe i doradcze w ośrodkach innowacji i przedsiębiorczości wspierających rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Kierunek dostarcza wszechstronną wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich średniego szczebla zarządzania: w przedsiębiorstwach (w szczególności funkcjonujących na rynku międzynarodowym w innowacyjnych branżach), w instytucjach otoczenia biznesu (jak: parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, itp.) przede wszystkim w zakresie:  współpracy podmiotów gospodarczych z otoczeniem, sporządzania analiz, strategii i biznes planów,  wdrażania innowacyjnych projektów, pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój firmy oraz do prowadzenia własnej międzynarodowej działalności gospodarczej. Absolwent umie pracować w międzynarodowym zespole projektowym.

Zarządzanie finansami i rachunkowość

Aktywność gospodarcza przedsiębiorstw jest fundamentem rozwoju gospodarki. Dla oceny ich działalności i dla uzyskania podstawy do podejmowania decyzji istotne znaczenie ma wiedza finansowa. Studia na tej specjalności są kontynuacją studiów I stopnia, prowadzonych na kierunkach Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość.

Ukończenie studiów II stopnia daje przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty w zakresie finansów, rachunkowości i podatków w podmiotach gospodarczych i w sferze finansowej, w sektorze prywatnym i publicznym. Absolwent uzyskuje wiedzę finansową i przygotowanie do diagnozy sytuacji finansowej wybranych obszarów działalności spółek a także ich syntetycznej oceny. Studia na specjalności Zarządzanie Finansami i Rachunkowość dostarczają wiedzy w zakresie nauki o zarządzaniu i jakości oraz o dyscyplinach uzupełniających takich jak: ekonomia i finanse oraz nauki prawne. Celem studiów jest także przekazanie wiedzy o podstawowych zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Zasadnicze treści kształcenia:

Zaawansowana wiedza dotycząca syntetycznej i całościowej oceny spółek oraz dotycząca znaczenia poszczególnych czynników wpływających na tę ocenę. Gruntowna wiedza o problematyce kluczowych i aktualnych problemów w obszarze rachunkowości i opodatkowania podmiotów gospodarczych. Prawidłowa diagnoza i percepcja czynników zewnętrznych wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstw.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Komputerowe wspomaganie rachunkowości
 • Sprawozdawczość i analiza sprawozdań finansowych
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość podatkowa

Sylwetka absolwenta:

Ukończenie studiów II stopnia daje przygotowanie do pracy na różnych stanowiskach w obszarze finansów podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym i publicznym, w tym przede wszystkim w spółkach kapitałowych oraz w firmach konsultingowych z obszaru zarządzania finansami, księgowości, pozyskiwania kapitału, doradztwa podatkowego. Ułatwia świadome prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci tej specjalności studiów posiadają umiejętności pozwalające im:

 • na samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych we własnej firmie oraz na zlecenie innych przedsiębiorstw;
 • na opracowywanie sprawozdań finansowych i dokonywania ich analizy;
 • na współpracę z osobami wprowadzającymi i eksploatującymi w przedsiębiorstwach informatyczne systemy wspomagania rachunkowości i finansów;
 • na współpracę z kadrą inżynierską przedsiębiorstwa w celu finansowej optymalizacji procesu produkcyjnego;
 • na finansową analizę procesu inwestycyjnego, w tym na przygotowanie prognoz ekonomiczno-finansowych planowanych przedsięwzięć gospodarczych.

Specjalność przygotowuje przede wszystkim do wykonywania pracy jako:

 • księgowy,
 • analityk bankowy,
 • analityk ubezpieczeniowy,
 • analityk rynkowy,
 • analityk finansowy, itp.

Po ukończeniu studiów II stopnia i zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych lub międzynarodowych oraz odbyciu odpowiedniej praktyki absolwent ma możliwość wykonywania zawodów licencjonowanych, takich jak: makler giełdowy, doradca inwestycyjny lub broker ubezpieczeniowy.

Zapraszamy !

przejdź do spisu treści

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ


Poznawanie praw rządzących finansami to cenna wiedza przydatna każdemu z nas. Jeżeli ciekawi Cię świat finansów, posiadasz umiejętności planowania, z przyjemnością i ciekawością chłoniesz wiedzę branżową ze świata finansowego to idealny kierunek dla ciebie.

Studiując kierunek Finanse i Rachunkowość zyskujesz profesjonalną wiedzę z zakresu finansów, która otwiera drogę do kariery w branży finansowej i bankowości. 

Oprócz nabywania umiejętności zarządzania finansami przedsiębiorstw, nauczysz się planować przychody, kontrolować koszty przedsiębiorstwa i dbać o jego płynność finansową. Możesz również założyć własną działalność gospodarczą na własny rachunek. Studia dają także dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów
Praktyki: 6 miesięcy / 9 miesięcy
Tytuł zawodowy: Licencjat
Profil: Praktyczny profil studiów

Dlaczego warto studiować „Finanse i Rachunkowość” w WSEI?

 • wykładowcy pracujący, na co dzień w bankach i instytucjach finansowych
 • szeroki wachlarz możliwości rozwoju zawodowego
 • poznanie rzetelnej wiedzy nie tylko dotyczącej finansów
 • absolwenci są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym, prowadzenia działalności gospodarczej lub doradczej w tym zakresie.
 • kształcenie zorientowane na praktykę. Współpracujemy z wieloma bankami i znaczącymi firmami w regionie, co bezpośrednio wpływa na jakość i aktualność przekazywanej wiedzy

STUDIA I STOPNIA
specjalności

Zarządzanie podatkami 

Program specjalności pozwala na zdobycie dwojakiego rodzaju umiejętności i kompetencji – finansowych i zarządczych. Współczesny system podatkowy jest bardzo skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności. Powoduje to duże zapotrzebowanie na specjalistów swobodnie poruszających się w świecie podatków, ale także rachunkowości podatkowej i zarządczej. Sprawna i efektywna optymalizacja podatkowa – wzmocniona wiedzą z zakresu rachunkowości – prowadząca do minimalizacji obciążeń oraz ograniczenia ryzyka, przynosi realne korzyści każdemu przedsiębiorstwu. Zarządzanie podatkami, zwane często optymalizacją podatkową jest świadomym i zgodnym z prawem zachowaniem, którego celem jest minimalizacja obciążeń podatkowych oraz ograniczenie ryzyka podatkowego. Można przyjąć, że zarządzanie podatkami polega na podejmowaniu działań zmierzających do zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych z uwzględnieniem strategicznych celów przedsiębiorstwa w zakresie kontynuacji działalności, kształtowania reputacji, oraz minimalizacji obciążeń podatkowych. Coraz częściej przedsiębiorcy oczekują jednak od księgowych, że będą jednocześnie w stanie doradzić im np. w zakresie optymalizacji podatkowej.

Program studiów przygotowuje do przystąpienia do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego.

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia o specjalności Zarządzanie podatkami będzie przygotowany do pracy na różnych stanowiskach w obszarze rachunkowości i zarządzania podatkami, w tym szczególnie jako: • księgowy ds. podatków; • doradca podatkowy; • specjalista ds. controllingu; • specjalista ds. audytu.

Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych

Specjalność ma na celu kształcenie osób z rozległą i głęboką wiedzą odnoszącą się do systemu finansowo-księgowego przedsiębiorstwa oraz posiadających umiejętności i kompetencje pozwalające na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Na wyborze tej specjalności zaważyło przekonanie o kluczowej roli zagadnień finansowo-księgowych w ekonomice przedsiębiorstwa, zwłaszcza dziś, kiedy dyrektora finansowego uważa się za drugą pod względem rangi osobę w przedsiębiorstwie. Sprawy finansowe są tak naprawdę uniwersalne: bez względu na charakter prowadzonej działalności (produkcja, usługi, handel), zawsze ma ona wymiar finansowy. Oznacza to, że popyt na specjalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości na rynku pracy nie ma koniunkturalnego charakteru, lecz jest zjawiskiem trwałym. Pomimo wyraźnego sprofilowania, program specjalności „Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych”– jak i całego kierunku „Finanse i rachunkowość” – został opracowany tak, by w jak największym stopniu uczynić go interdyscyplinarnym. Ma to kluczowe znaczenie z punktu widzenia zróżnicowanych wymagań, jakie stawia się dziś przed specjalistami w zakresie finansów przedsiębiorstw. Oznacza to, że oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji standardowo przekazywanych w ramach studiów zorientowanych finansowo (np. wycena instrumentów finansowych, pozyskiwanie kapitału, ocena opłacalności projektów inwestycyjnych), absolwent kierunku „Finanse i rachunkowość” w WSEI będzie sprawnie łączył je z podstawową wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami z dziedzin pokrewnych (np. relacje inwestorskie, projektowanie systemów pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa, konstruowanie programów motywacyjnego wynagradzania).

Analiza danych i big data i data science w finansach 

Program specjalności pozwala na zdobycie wiedzy o rynkach finansowych, metodach ilościowych, modelowaniu, a także z zakresu operowania na dużych zbiorach informacji – Big Data, z zakresu prognozowania rzeczywistości gospodarczej (np. cykli koniunkturalnych, giełdowych kursów akcji i instrumentów pochodnych) dzięki zaawansowanym metodom rachunku prawdopodobieństwa oraz prognozowania sytuacji przedsiębiorstwa w zmieniających się uwarunkowaniach w oparciu o modele matematyczne.

W dzisiejszych czasach umiejętność analizy danych o dużym wolumenie jest nieoceniona i nieustannie poszukiwana przez pracodawców. Liczba danych rośnie, a razem z nimi ich dynamika i złożoność. W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się deficytu analityków ze względu na tak szybko rozwijający się rynek w tej dziedzinie. Każda duża firma potrzebuje pracownika, który umiejętnie sortuje i segreguje zebrane dane.

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia o specjalności Analiza danych i big data i data science w finansach będzie przygotowany do pracy w dziedzinie analizy danych w finansach, w tym szczególnie jako: • specjalista zaawansowanej analizy danych; • pracownik centrum badawczego wyspecjalizowanego w analizie danych; • pracownik firm ubezpieczeniowych, banków czy przedsiębiorstw.


Zapraszamy !

przejdź do spisu treści

INFORMATYKA


Informatyka to jedna z najszybciej zmieniających się branż. Razem z dynamizmem wzrasta również zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Rosną również ich zarobki. Informatyka to nauka, która ma charakter zarówno techniczny, jak i ścisły. Warto dodać, że jest to już od wielu lat najpopularniejszy kierunek studiów w grupie nauk technicznych. Powodem tego jest oprócz wysokich zarobków już podczas studiów możliwość realizowania własnych projektów i rozwijaniu się na wielu płaszczyznach z dziedziny informatyki. Jeżeli pasjonujesz się komputerami, technologią, programowaniem, kariera w IT to dobry pomysł na Twoją zawodową przyszłość.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku / 7 semestrów
Praktyki: 9 miesięcy
Tytuł zawodowy: Inżynier
Profil: Praktyczny profil studiów

Poziom: Studia II stopnia
Tryb: Stacjonarne
Czas trwania:  2 lata / 4 semestry
Praktyki: 6 miesięcy
Tytuł zawodowy: Magister
Profil: Praktyczny profil studiów

Dlaczego warto studiować „Informatykę” w WSEI?

 • zdobywasz tytuł inżyniera
 • znajdujesz się w gronie ludzi, którzy mają podobne pasje, zdobywasz cenne kontakty już na etapie studiowania
 • ciekawe specjalności 
 • nowoczesne pracownie komputerowe, dostęp do najnowszych technologii oraz doskonałej jakości sprzętu i oprogramowania.
 • dzięki współpracy z dużymi firmami związanymi z branżą IT, np. Asseco Data Systems studenci mają szansę na ciekawe praktyki i staże
 • możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia

STUDIA I STOPNIA
specjalności

Inżynieria oprogramowania i technologie mobilne 

W ramach specjalności Inżynieria oprogramowania i technologie mobilne zostaje przekazana wiedza z zakresu tworzenia oprogramowania, różnych paradygmatów i języków programowania, a także testowania aplikacji. Absolwent tej specjalności, znając zasady projektowania i programowania systemów informatycznych jest gotów do:

 • praktycznego wykorzystania języków programowania w tworzeniu różnych typów aplikacji,
 • projektowania oraz testowania systemów informatycznych,
 • aktywnej pracy w zespole programistów,
 • posługiwania się językiem obcym w praktyce zawodowej,
 • do skutecznego wykorzystania nowoczesnych technologii zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

Studia na tej  specjalności przygotowują absolwentów do projektowania systemów informatycznych. Oprócz aplikacji typu stand-alone absolwenci przygotowani są do programowania aplikacji rozproszonych, a w szczególności aplikacji WWW. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę niezbędną do tworzenia w pełni funkcjonalnego serwisu WWW począwszy od języka XHTML i grafiki komputerowej, a skończywszy na zaawansowanych technikach wielowarstwowych wykorzystujących platformy takie jak Java Enterprise Edition (JEE) i Microsoft .NET. Potrafi projektować bazy danych oraz zna techniki odwzorowań relacyjno-obiektowych (ORM).

Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe

Kształcenie na specjalności Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe umożliwi studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. informatyki, teleinformatyki, programowania.  Są one niezbędne do nabycia specjalistycznych kompetencji pozwalających na zapewnianie funkcjonowania systemów IT zarówno w aspekcie zarządczym (administrowanie, zapewnianie ciągłości działania, usuwanie awarii) jak i bezpieczeństwa informacji (umiejętność monitorowania i analizowania zdarzeń). Kompetencje techniczne są uzupełniane o wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień nietechnicznych np. socjotechniki w atakach hackerskich, co wraz z pogłębionymi w procesie kształcenia umiejętnościami interpersonalnymi przygotowuje absolwenta do efektywnego współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie obszaru IT dużych instytucjach.

Absolwent potrafi:

 • Monitorować zdarzenia zachodzące w infrastrukturze IT organizacji i analizować je w kierunku bezpieczeństwa informacji.
 • Agregować informacje pochodzące z różnych źródeł do identyfikowania i analizowania zagrożeń dla systemów IT i danych przetwarzanych przez te systemy.
 • Planować i wdrażać infrastrukturę IT służącą zapewnieniu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.
 • Prawidłowo identyfikować zagrożenia i incydenty bezpieczeństwa.
 • Funkcjonować w organizacji posiadającej wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Projektować i wdrażać zaawansowaną infrastrukturę IT (sieci, oprogramowanie, zabezpieczenia).

STUDIA II STOPNIA
specjalności

Cyberbezpieczeństwo

Kształcenie na specjalności Cyberbezpieczeństwo umożliwi studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. informatyki, teleinformatyki, programowania. Są one niezbędne do nabycia specjalistycznych kompetencji pozwalających na zapewnianie bezpieczeństwa systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych w warunkach różnego typu zagrożeń, których skala rośnie wraz z intensywnym rozwojem usług opartych o technologie sieciowe. Kompetencje techniczne są uzupełniane o wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień nietechnicznych np. zarządzania bezpieczeństwem informacji, co wraz z pogłębionymi w procesie kształcenia umiejętnościami interpersonalnymi przygotowuje absolwenta do efektywnego współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo funkcjonowania dużych instytucji i organizacji oraz infrastruktury krytycznej państwa.

Umiejętności jakie nabędziesz:

 • Monitorować zdarzenia zachodzące w infrastrukturze IT organizacji i analizować je w kierunku bezpieczeństwa informacji.
 • Agregować informacje pochodzące z różnych źródeł do identyfikowania i analizowania zagrożeń dla systemów IT i danych przetwarzanych przez te systemy.
 • Planować i wdrażać infrastrukturę IT służącą zapewnieniu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.
 • Prawidłowo identyfikować zagrożenia i incydenty bezpieczeństwa łącznie z reagowaniem na nie.
 • Funkcjonować w organizacji posiadającej wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji sposób minimalizujący skutki tych incydentów.
 • Funkcjonować w zespołach CSIRT lub SOC.
Programowanie i analiza danych

Absolwenci tej specjalności będą posiadać wiedzę i umiejętności: projektowania, programowania i wdrażania oprogramowania dla firm ze szczególnym uwzględnieniem znajomości jego cyklu produkcji i utrzymania. Studia przygotowują absolwentów do projektowania systemów informatycznych, programowania aplikacji rozproszonych, a w szczególności aplikacji WWW, programów mobilnych (na urządzenia przenośne, w tym smartfony i tablety).

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę niezbędną do tworzenia w pełni funkcjonalnego systemu za pomocą zaawansowanych technik wielowarstwowych. Będą potrafić budować funkcjonalności zintegrowanych systemów zarządzania, systemów B2B, B2C oraz Business Intelligence. Analizować i przetwarzać wykorzystując zaawansowane rozwiązania baz danych, metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego z wykorzystaniem Python. Specjalność odpowiada na ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie programowania, przetwarzania danych, baz relacyjnych jak i nierelacyjnych, hurtowni danych i Big Data. Absolwent poznaje cały proces od analizy funkcjonalnej, przez projektowanie, programowanie, wdrażanie, testowanie i utrzymanie systemu informatycznego, w tym przetwarzania danych, analizowania i odkrywania z nich nowej wiedzy.

Umiejętności

Absolwent studiów wyższych z zakresu informatyki o tej specjalności charakteryzuje się wiedzą, umiejętnościami i postawami dotyczącymi zagadnień informatycznych w zakresie projektowania, wdrażania i tworzenia oprogramowania, programowania aplikacji bazodanowych, webowych i mobilnych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie konfiguracji systemów biznesowych i procesów biznesowych, potrafi projektować oprogramowania na potrzeby klientów. Potrafi zarządzać danymi, analizować je oraz wydobywać z nich wiedzę przy użyciu uczenia maszynowego i algorytmów opartych na sztucznej inteligencji. Posiada umiejętności projektowania, konstruowania i uruchamiania systemów przechowywania i przetwarzania danych oraz projektowania systemów złożonych.

Technologie cyfrowe w biznesie

Cyfryzacja w przedsiębiorstwach to jeden z najbardziej dynamicznych procesów we współczesnych realiach biznesowych. Automatyzacja i robotyzacja oraz inteligentne systemy, zarodki sztucznej inteligencji stałe wpisały się w nasze codzienne życie. Wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom WSEI w Lublinie zaproponowała studentom tej specjalności program dzięki któremu zdobędą szeroką wiedzę z zakresu zastosowania nowoczesnych systemów w środowisku biznesowym. Uzyskane kwalifikacje pozwolą na zdobycie zatrudnienia w najnowocześniejszych branżach gospodarki.

Absolwent potrafi:

 • Korzystać z współtworzyć systemy zarządzania relacjami z klientem (CRM).
 • Planować i wdrażać systemy klasy ERP.
 • Poruszać się po skomplikowanych środowiskach chmur obliczeniowych.
 • Posługiwać się narzędziami do wirtualizacji.
 • Korzystać z technologii elektronicznych z biznesie.
 • W pełni wykorzystać narzędzia e-marketingu i social media
 • Poruszać się w obszarze rozwiązań przemysłu 4.0 i IoT.
 • Stosować zasady i praktyki bezpieczeństwa informacji.

Zapraszamy !

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

 
 • Zarządzanie projektami europejskimi
 • Europejski menedżer jakości
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim
 • Zarządzanie finansami firm
 • Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Akademia trenera biznesu
 • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem - aspekty prawne i praktyczne
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie procesami logistyki
 • Zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publiczne
 • Zarządzanie procesami logistyki
 • Organizacja transportu kolejowego
 • Zarządzanie ekoinnowacjami i wdrożeniem technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego w logistyce oraz ekologiczne rozwiązania w przemyśle
 • Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wspomagających systemów informatycznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i projektowanie inteligentnych systemów informatycznych dla wspomagania technologii produkcji i racjonalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Eksploatacja infrastruktury drogowej
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość budżetowa
 • Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce
 • Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości
 • Europejski doradca bankowy
 • Doradca podatkowy
 • Kontroler wewnętrzny
 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Dyplomowany administrator nieruchomości
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie w służbie zdrowia
 • Audiologia praktyczna
 • Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych
 • Polityka i administracja ochrony zdrowia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym
 • Psychologia transportu
 • Doradztwo zawodowe - dwusemestralne studia podyplomowe
 • Doradztwo zawodowe - dwuletnie studia podyplomowe
 • Konsultant rozwoju społecznego
 • Mediacje cywilne i karne
 • Studia podyplomowe z socjoterapii
 • Pośrednictwo pracy
 • Komunikacja społeczna, public relations i kreowanie wizerunku publicznego
 • Profesjonalna profilaktyka w szkole
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Psychologia komunikacji społecznej - NOWOŚĆ!
 • Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
 • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych - studia kwalifikacyjne
 • Studia pedagogiczne - studia kwalifikacyjne
 • Wiedza o kulturze - studia kwalifikacyjne
 • Edukacja medialna - studia doskonalące
 • Edukacja przedszkolna- studia kwalifikacyjne
 • Edukacja wczesnoszkolna- studia kwalifikacyjne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
 • Terapia pedagogiczna - studia kwalifikacyjne
 • Zarządzanie w oświacie - studia kwalifikacyjne
 • Asystent rodziny - studia kwalifikacyjne
 • Oligofrenopedagogika - studia kwalifikacyjne
 • Przygotowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna - studia kwalifikacyjne
 • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej – zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Grafika komputerowa
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Systemy baz danych
 • Audyt systemów informatycznych
 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji: www.wsei.lublin.pl


Zapraszamy!

 


Wydział Administracji i Nauk Społecznych

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • E - administracja 
 • Administracja publiczna

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie i prawo w administracji publicznej

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Kryminalistyka i kryminologia
 • Formacje policyjne
 • Zarządzanie kryzysowe

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Rynek pracy i polityka społeczna
 • Ekonomika przedsiębiorstw

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Przedsiębiorczość i innowacje w biznesie
 • Zarzadzanie finansami i rachunkowość

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Analiza danych i big data i data science w finansach
 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
 • Zarządzanie podatkami

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
 • E-biznes i zarządzanie firmą

Wydział Nauk o Człowieku

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Pedagogika małego dziecka
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Pedagogika resocjalizacyjna i mediacji

studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Psychologia w biznesie
 • Psychologia w promocji zdrowia
 • Psychologia w reklamie i marketingu
 • Psychologia w resocjalizacji

studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Psychologia biznesu (psychologia organizacji i zarządzania)
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia kliniczna

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Psychologia biznesu
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia kliniczna

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży
 • Terapia zajęciowa dorosłych i osób starszych

studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne

 • Fizjoterapia w sporcie
 • Fizjoterapia w opiece geriatrycznej

Wydział Transportu i Informatyki

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Inżynieria transportu drogowego
 • Organizacja transportu kolejowego

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Budowa i eksploatacja pojazdów
 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Inżyniera oprogramowania i technologie mobilne 
 • Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Cyberbezpieczeństwo 
 • Programowanie i analiza danych
 • Technologie cyfrowe w biznesie

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Logistyka w e-commerce
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Automatyka i robotyka 
 • Mechanika i eksploatacja maszyn

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i cyberbezpieczeństwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
terapia zajęciowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
Akademia WSEI, I piętro, sektor A, ul. Projektowa 4, Lublin 
tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: bos@wsei.lublin.pl

Główny adres uczelni
Lubelska Akademia WSEI
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
Telefon: 81 749 17 77
Fax: 81 749 17 70
Email: kancelaria@wsei.lublin.pl
Strona: http://www.wsei.lublin.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Cyberbezpieczeństwo

WSEI w Lublinie otworzyła interdyscyplinarny kierunek Informatyka II stopnia ze specjalnością cyberbezpieczeństwo, jako pierwsza tego typu uczelnia wyższa w południowo-wschodniej Polsce.

czytaj dalej

E-biznes & zarządzanie firmą

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otworzyła nowy kierunek studiów Zarządzanie II stopnia ze specjalnościami: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym i E-biznes & zarządzanie firmą

czytaj dalej

Mechatronika- kolejna nowość w WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w czerwcu br. otrzymała zgodę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na nowy kierunek studiów inżynierskich Mechatronika

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Lubelska Akademia WSEI

zaprasza na: Studia Executive Master of Business Administration (MBA)

czytaj dalej

Studiuj PIELĘGNIARSTWO w Filii WSEI w Warszawie

Rozpoczęcie zajęć 3.11.2022r

czytaj dalej

FIZJOTERAPIA – NOWY KIERUNEK STUDIÓW!

Studiuj FIZJOTERAPIĘ w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie!

czytaj dalej

MIĘDZYNARODOWA UCZELNIA

WSEI współpracuje z jednostkami naukowymi i biznesowymi na całym świecie

czytaj dalej

WSEI W LUBLINIE W CZOŁÓWCE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYCH NIEPUBLICZNYCH UCZELNI W KRAJU!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

prowadzi rekrutację na uzupełniające studia magisterskie na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

czytaj dalej

Nowość na WSEI w Lublinie

bezpłatny kierunek "Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna"

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane