Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Rok zalozenia: 1997 | Rektor: prof. dr hab. Robert Kwaśnica

przejdź do spisu treści
Jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku.
Jesteśmy czwartą w Polsce uczelnią niepubliczną z pełnymi uprawnieniami akademickimi*.

*Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich Perspektywy Rzeczpospolita 2013

Dolnośląska Szkoła Wyższa to:

 • 16-letnia tradycja

 • doświadczona 200-osobowa kadra naukowa

 • ponad 7 000 studentów

 • ponad 19 000 absolwentów

 • uprawnienia habilitacyjne i doktorskie na Wydziale Nauk Pedagogicznych

 • uprawnienia doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych
  i Dziennikarstwa

 • akredytowane kierunki studiów magisterskich

 • studia w języku angielskim

 • współpraca międzynarodowa z ponad 70 uczelniami zagranicznymi

 • własna, nowoczesna baza dydaktyczna (ponad 20 tys. m2)

 • biblioteka (specjalistyczny sprzęt ułatwiający naukę studentom niepełnosprawnym, ponad 90 tys. woluminów; 3. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych)

 • Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 • Wydawnictwo Naukowe DSW

 • Biuro Karier DSW

 • Samorząd Studencki

 • Media studenckie: „Kurier Dolnośląski”, „Resocjalizacja”, Radio „BIT”, „Sporter.net.pl”, studio telewizyjne i laboratorium dźwięku

 • Koła naukowe i zainteresowań

 • Dolnośląska Szkoła Języka Polskiego

 • Studium Języków Obcych

 • Studium Wychowania Fizycznego

 • Dolnośląska Akademia Ratownictwa

 • Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

 • Centrum Badań Nad Bezpieczeństwem

 • Centrum Studiów Zaawansowanych

 • Forum Humanitas – Centrum Studiów nad Szkolnictwem Wyższym

 • Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 • Centrum systemów geoinformatycznych – Centrum GIS

 • Centrum egzaminacyjne ECDL GIS

 • Uczelnia posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN-ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia akademickiego i pozaszkolnych form edukacji oraz działalność naukowo-badawczej. (DSW otrzymała certyfikat jako pierwsza niepubliczna akademicka uczelnia na Dolnym Śląsku)


Uczelnia kształci na:


 • 3 Wydziałach we Wrocławiu: Nauk Pedagogicznych, Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Nauk Technicznych oraz 2 wydziałach zamiejscowych: Wydziale Zamiejscowym DSW w Kłodzku i Wydziale ZamiejscowymDSW w Rawiczu (w przygotowaniu)

 • 10 kierunkach studiów I stopnia (licencjackich): pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia stosowana (nowość), sztuki nowoczesne - Design Now! (w przygotowaniu), administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, prawo gospodarcze i podatkowe (nowość).

 • Jednym kierunkach studiów I stopnia (inżynierskich): geodezja i kartografia.

 • 5 kierunkach studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich): bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna.

 • studiach III stopnia (doktoranckich)

 • 51 specjalnościach studiów podyplomowych

DSW to także:
 • realne opłaty za studiowanie bez ukrytych kosztów
 • gwarancja stałego czesnego
 • Fundusz Stypendialny DSW
 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów (wcześniej: stypendium za wyniki w nauce lub sporcie)
 • zapomogi
przejdź do spisu treści

Powody, dla których warto studiować w Dolnośląskiej Szkole Wyższe, najlepszej uczelni niepublicznej na Dolnym Śląsku*:


Anna Małgorzata Burzyńska

doktorantka i wykładowczyni na Uniwersytecie w Edynburgu,
absolwentka kierunku pedagogika

Pierwsze zagraniczne stypendium naukowe odbyłam w Norwegii. Następnie w Hiszpanii prowadziłam projekt naukowy realizowany dla Uniwersytetu w Walencji. Już od pierwszego roku studiów łączyłam w swoim życiu dwie aktywności – pracę naukową i zawodową. Podczas studiów zajmowałam się prowadzeniem rekrutacji oraz koordynowaniem - pracując na stanowisku Specjalisty ds. Human Resources. Była to praca, w której się spełniałam i z którą wiązałam przyszłość dlatego też postanowiłam ubiegać się o staż zagraniczny w Holandii. Tym sposobem, dzięki swojej pracy i zapałowi oraz przy wsparciu uczelni ostatni rok studiów spędziłam w Holandii, na kolejnym stypendium, tym razem zawodowym, gdzie zdobyłam pracę jako Manager i Koordynator HR. Z wyróżnieniem obroniłam tytuł magistra, a dzięki osobie, która we mnie wierzyła i motywowała do kolejnych działań, mojej pani promotor prof. dr hab. Alicji Kargulowej, zdobyłam pewność, że swoje życie chcę związać z dalszym rozwojem i nauką.
       

         

                      

                                        Joanna Twardzicka

studentka kierunku geodezja
i kartografia,
Studia na Wydziale Nauk Technicznych okazały się strzałem w dziesiątkę. Wcześniej z geodezją nie miałam nic wspólnego, teraz stała się ona pasją na całe życie. Pasją, która zapewni mi również świetną przyszłość. Wysoko utytułowana kadra wykładowców dokłada wszelkich starań do tego, abyśmy wkroczyli w świat geodetów pewnym krokiem. Dostęp do wysokiej jakości sprzętu geodezyjnego oraz obozy naukowe pozwalają nam w nieograniczony sposób poszerzać swoją wiedzę.
Dodatkową motywacją do działań jest możliwość uzyskania wysokich stypendiów naukowych, a niesamowita, kameralna atmosfera sprawia, że każdy student czuje się tu wyjątkowo. Gdybym miała wybierać jeszcze raz, nie zawahałabym się ani chwili- Dolnośląską Szkołę Wyższą polecam każdemu!Jest nas więcej. Sprawdź na: www.dsw.edu.pl/index.php?id=4787

przejdź do spisu treści


Wydział Nauk Pedagogicznych

 • kierunek PEDAGOGIKA
studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:
• animacja kultury i edukacja muzealna
• Cultural Animation and Museum Studies (studia w języku angielskim)
• doradztwo zawodowe i rozwój kariery
• edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem
   języka angielskiego
• edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad
   dzieckiem
• edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką
• edukacja zdrowotna – bezpieczeństwo i higiena pracy
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
• pedagogika rodzinna
• psychologia edukacji

studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Specjalności:
• kultura i edukacja
• Culture and Education - studia w języku angielskim
• pedagogika społeczna
• badania społeczne i ewaluacja w praktyce oświatowej
• edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
• marketing i zarządzanie w edukacji
• neuropedagogika z tutoringiem
• pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
• pedagogika szkolna z tutoringiem nowość
• pedagogika twórczości wizualnej
• pedagogika zdrowia z arteterapią
• pedagogika zdrowia z psychodietetyką nowość
• pedagogika zdrowia i zarządzanie bezpieczeństwem
• pomoc psychologiczno-pedagogiczna
• poradnictwo małżeńskie i rodzinne z terapią
• poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
• psychologia edukacji z coachingiem
• terapia specyficznych trudności w uczeniu się
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
• zarządzanie uczeniem się i zmianą w organizacjach

 • kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA
studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:

• andragogika specjalna z rehabilitacją
• edukacja elementarna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  (specjalność nauczycielska)
• edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
• pedagogika lecznicza z doradztwem rehabilitacyjnym
• pedagogika resocjalizacyjna
• surdopedagogika z terapią logopedyczną
• terapia zajęciowa z psychomotoryką

studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Specjalności:

• edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
• pedagogika lecznicza
• pedagogika resocjalizacyjna
• surdopedagogika
• terapia zajęciowa z psychomotoryką

 • kierunek PRACA SOCJALNA
studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:

• doradca socjalny
• zarządzanie projektami społecznymi

studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Specjalności:
• organizator pomocy społecznej
• wsparcie indywidualne i społeczne

 • kierunek PSYCHOLOGIA STOSOWANA (nowość)
studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:
• diagnostyka psychologiczna
• psychologia człowieka dojrzałego
• psychologia sądowa
• psychologia w biznesie
• psychologia w zdrowiu i chorobie

 • kierunek SZTUKI NOWOCZESNE – DESIGN NOW!
  (w przygotowaniu)
studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:
• Design Now! film, media, nowe technologie
• Design Now! performatyka
• Design Now! projektowanie


REKRUTACJA

Wydział Nauk Pedagogicznych

dla kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, sztuki nowoczesne - Design Now! (kierunek w przygotowaniu)

ul. Strzegomska 55, pokój 14
53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 31, 71 356 15 32
tel. kom.: 607 828 838, 693 010 159, 693 010 161, 693 010 162

e-mail: rekrutacja.wnp@dsw.edu.pl
od poniedziałku do piątku – od 9.00do 16.00
soboty – od 9.00 do 14.00


ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA I i II STOPNIA


O przyjęciu na studia  decyduje kolejność zgłoszeń

Aby przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek studiów I lub II stopnia należy:
 • zalogować się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
 • wybrać odpowiednią ofertę studiów I., II., III. stopnia lub studiów podyplomowych,
 • wypełnić odpowiednie formularze: podania do Rektora i umowy  (jeśli są generowane przez system IRK)
 • wydrukować 1 egzemplarz formularza podania, 2 egzemplarze umowy oraz ankietę dla kandydata, jeśli są dostępne w systemie IRK,
 • podpisać wydrukowane dokumenty i w terminie 14 dni od daty zalogowania dostarczyć do punktu rekrutacyjnego wraz z następującymi załącznikami:
Studia I. stopnia:

a) kserokopia świadectwa dojrzałości
b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
c) kserokopia dowodu osobistego,
d) 3 fotografie o rozmiarze 30 mm x 42 mm + zdjęcia
 w formacie jpg
*oryginały dokumentów do wglądu 
Studia II. stopnia:

a) kserokopia świadectwa dojrzałości,
b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
c) kserokopia dyplomu studiów I stopnia wraz
 z suplementem
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) 3 fotografie o rozmiarze 30 mm x 42 mm + zdjęcia
 w formacie jpg
*oryginały dokumentów do wglądu
przejdź do spisu treści


Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

 • Kierunek ADMINISTRACJA
Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:

• administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
• administracja publiczna
• służby współpracy z zagranicą

 • Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:

• bezpieczeństwo państwa
• bezpieczeństwo publiczne
• bezpieczeństwo informacyjne

studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Specjalności:

• kierowanie działaniami ratowniczymi nowość
• zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego
• zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej nowość
• zarządzanie systemami bezpieczeństwa

 • kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:

• dziennikarstwo muzyczne
• dziennikarstwo mody i stylu
• dziennikarstwo motoryzacyjne
• dziennikarstwo sportowe
• dziennikarstwo
• komunikacja i PR
• media cyfrowe i komunikacja elektroniczna
• nowoczesne techniki fotograficzne w mediach

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Specjalności:

• animacja 3D i efekty specjalne w mediach
• dziennikarstwo
• dziennikarstwo muzyczne
• dziennikarstwo sportowe
• dziennikarstwo zdrowia, stylu i urody
• fotografia w multimediach
• kultura i media
• media interaktywne i komunikacja elektroniczna
• media i marketing w branży motoryzacyjnej
• zarządzanie wizerunkiem i e-PR

 • Kierunek KULTUROZNAWSTWO
Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:

• kultura obrazu: fotografia i film
• kultura sceny: aktorstwo i reżyseria

 • Kierunek PRAWO GOSPODARCZE I PODATKOWE
Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:

• prawo gospodarcze i podatkowe
• prawo gospodarcze i podatkowe Unii Europejskiej


REKRUTACJA

dla kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, prawo gospodarcze i podatkowe (kierunek w przygotowaniu)

ul. Strzegomska 47, pokoje 107, 109, 110, 115, 119
53 - 611 Wrocław

tel. 71 359 53 09, 71 354 60 64, 71 355 14 38, 71 355 17 43, 71 354 60 62,

e-mail:  rekrutacja.wnsid@dsw.edu.pl
od poniedziałku do soboty – od 8.00do 16.00

dodatkowo dla kierunku administracja:
ul. Drukarska 50, pokój 120
50 - 527 Wrocław

tel. (71) 790 13 03,
tel. kom. 697 715 635

e-mail: katedra.administracji@dsw.edu.pl
od wtorku do soboty – od 8.00 do 16.00


ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA I i II STOPNIA


O przyjęciu na studia  decyduje kolejność zgłoszeń

Aby przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek studiów I lub II stopnia należy:
 • zalogować się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
 • wybrać odpowiednią ofertę studiów I., II., III. stopnia lub studiów podyplomowych,
 • wypełnić odpowiednie formularze: podania do Rektora i umowy  (jeśli są generowane przez system IRK)
 • wydrukować 1 egzemplarz formularza podania, 2 egzemplarze umowy oraz ankietę dla kandydata, jeśli są dostępne w systemie IRK,
 • podpisać wydrukowane dokumenty i w terminie 14 dni od daty zalogowania dostarczyć do punktu rekrutacyjnego wraz z następującymi załącznikami:
Studia I. stopnia:

a) kserokopia świadectwa dojrzałości
b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
c) kserokopia dowodu osobistego,
d) 3 fotografie o rozmiarze 30 mm x 42 mm + zdjęcia w formacie jpg
*oryginały dokumentów do wglądu 

Studia II. stopnia:

a) kserokopia świadectwa dojrzałości,
b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
c) kserokopia dyplomu studiów I stopnia wraz z suplementem
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) 3 fotografie o rozmiarze 30 mm x 42 mm + zdjęcia w formacie jpg
*oryginały dokumentów do wglądu
przejdź do spisu treści


Wydział Nauk Technicznych

 • Kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Studia I stopnia (inżynierskie)

Specjalności:

geodezja gospodarcza
• geoinformatyka


REKRUTACJA

dla kierunku geodezja i kartografia

ul. Wagonowa 1, pokój nr 3
53-609 Wrocław

tel. 71 721 59 58,
faks 71 735 17 41

e-mail: rekrutacja.wnt@dsw.edu.pl
od poniedziałku do piątku – od 9.00 do 16.00
sobota – od  9.00 do 15.00
niedziela – od 9.00 do 13.00

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA I i II STOPNIA

O przyjęciu na studia  decyduje kolejność zgłoszeń
Aby przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek studiów I lub II stopnia należy:
 • zalogować się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
 • wybrać odpowiednią ofertę studiów I., II., III. stopnia lub studiów podyplomowych,
 • wypełnić odpowiednie formularze: podania do Rektora i umowy  (jeśli są generowane przez system IRK)
 • wydrukować 1 egzemplarz formularza podania, 2 egzemplarze umowy oraz ankietę dla kandydata, jeśli są dostępne w systemie IRK,
 • podpisać wydrukowane dokumenty i w terminie 14 dni od daty zalogowania dostarczyć do punktu rekrutacyjnego wraz z następującymi załącznikami:
Studia I. stopnia:

a) kserokopia świadectwa dojrzałości
b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
c) kserokopia dowodu osobistego,
d) 3 fotografie o rozmiarze 30 mm x 42 mm + zdjęcia w formacie jpg
*oryginały dokumentów do wglądu  
przejdź do spisu treści


Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku


 • Kierunek PEDAGOGIKA
Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:

• doradztwo edukacyjno-zawodowe
• edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
• resocjalizacja

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Specjalności:

• edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
• edukacja regionalna i turystyka
• geragogika
• pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
• poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
• promocja zdrowia z terapią pedagogiczną
• resocjalizacja


REKRUTACJA

dla kierunku pedagogika

ul. Wojska Polskiego 14
57-300 Kłodzko

tel. 74 647 05 57, 74 867 80 77
tel kom. 661 443 894

e-mail: wydzial.zamiejscowy.klodzko@dsw.edu.pl
od poniedziałku do piątku – od 9.00 do 16.00


ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA I i II STOPNIA

O przyjęciu na studia  decyduje kolejność zgłoszeń

Aby przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek studiów I lub II stopnia należy:
 • zalogować się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
 • wybrać odpowiednią ofertę studiów I., II., III. stopnia lub studiów podyplomowych,
 • wypełnić odpowiednie formularze: podania do Rektora i umowy  (jeśli są generowane przez system IRK)
 • wydrukować 1 egzemplarz formularza podania, 2 egzemplarze umowy oraz ankietę dla kandydata, jeśli są dostępne w systemie IRK,
 • podpisać wydrukowane dokumenty i w terminie 14 dni od daty zalogowania dostarczyć do punktu rekrutacyjnego wraz z następującymi załącznikami:
Studia I. stopnia:

a) kserokopia świadectwa dojrzałości
b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
c) kserokopia dowodu osobistego,
d) 3 fotografie o rozmiarze 30 mm x 42 mm + zdjęcia w formacie jpg
*oryginały dokumentów do wglądu 

Studia II. stopnia:

a) kserokopia świadectwa dojrzałości,
b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
c) kserokopia dyplomu studiów I stopnia wraz z suplementem
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) 3 fotografie o rozmiarze 30 mm x 42 mm + zdjęcia w formacie jpg
*oryginały dokumentów do wglądu
przejdź do spisu treściWydział Zamiejscowy DSW w Rawiczu
(w przygotowaniu)

 • Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:

• bezpieczeństwo ekologiczne a ochrona środowiska
• bezpieczeństwo społeczności lokalnych


Więcej informacji na: www.dswe.edu.pl

przejdź do spisu treściWYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

 • akademia tutorów
 • arteterapia
 • całożyciowe poradnictwo edukacyjno–zawodowe
 • diagnoza i terapia problemów rodziny
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym
 • gimnastyka korekcyjna
 • język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
 • zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL nowość
 • logopedia
 • mediator szkolny
 • metoda projektu w edukacji i socjoterapii
 • opiekun osoby starszej
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • organizacja pomocy społecznej nowość
 • pedagogika Marii Montessori we współczesnej edukacji nowość
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna nowość
 • poradnictwo międzykulturowe nowość
 • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • poradnictwo rodzinne nowość
 • profilaktyka i terapia uzależnień
 • przygotowanie pedagogiczne
 • psychomotoryka
 • resocjalizacja
 • socjoterapia
 • surdopedagogika
 • terapia pedagogiczna
 • terapia zajęciowa
 • tyflopedagogika
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I DZIENNIKARSTWA

 • administracja publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej
 • administracja i przedsiębiorczość w kulturze
 • animacja 3D i efekty specjalne w mediach
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • dziennikarstwo sportowe
 • dyrektor nowoczesnej szkoły – wizerunek, komunikacja, coaching
 • emisja głosu dla dziennikarzy i nauczycieli
 • etyka i filozofia
 • fotografia i film w multimediach
 • komunikacja i public relations w samorządzie i administracji państwowej
 • komunikacja w biznesie
 • kultura Indii i Tybetu
 • realizacja filmowa i telewizyjna
 • sztuka dyplomacji
 • sztuka wizażu z kreowaniem wizerunku nowość
 • trener w administracji
 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie projektami i ewaluacja
 • zarządzanie w kulturze

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

 • systemy informacji geograficznej

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY DSW W KŁODZKU

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • logopedia ogólna
 • przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą ekologiczno-turystyczną
 • przygotowanie pedagogiczne
 • pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia
 • zarządzanie projektami kulturalno-oświatowymi
 • zarządzanie w oświacie
przejdź do spisu treści


Kursy i szkolenia

 • ArcGIS. Tworzenie i publikacja map
 • ArcGIS. Analizy przestrzenne
 • ArcGIS. Analizy sieciowe
 • ArcGIS. Wizualizacje trójwymiarowe
 • ArcGIS. Analizy geodezyjne i katastralne
 • Geodezja i kartografia w systemach GIS
 • Fotogrametria satelitarna, lotnicza i naziemna w systemach GIS
 • psychomanipulacja w miejscu pracy - kurs doskonalący
 • psychomanipulacja w życiu codziennym: rozpoznawanie i przeciwdziałanie - kurs doskonalący
 • rozwój i zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie - kurs doskonalący
 • rozwój kompetencji w zakresie uczenia się przez całe życie - kurs doskonalący
 • nauczyciel i rodzic – na ścieżkach współpracy (cz. 1.)
 • nauczyciel i rodzic – na ścieżkach współpracy (cz. 2.)
 • dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym
 • dzieci i młodzież a środki zmieniające nastrój (alkohol narkotyki, leki, dopalacze)
 • mediacje
 • trening zastępowania agresji (ART®) wg A. Goldsteina / B. Glicka
 • muzykoterapia dziecięca
 • muzyczna psychomotoryka w przedszkolu
 • terapeutyczne wykorzystanie warsztatów artystycznych. Metody pracy dla nauczycieli (cz. I. – wspomaganie)
 • terapeutyczne wykorzystanie warsztatów artystycznych. Metody pracy dla nauczycieli (cz II - rozwijanie)
 • aktywizacja psychoruchowa najmłodszych z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „Edubal”
 • wspieranie rozwoju dziecka w oparciu o koncepcję psychomotoryki
 • wykorzystanie testów psychomotorycznych w ocenie rozwoju dziecka
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu
 • holistyczny i dynamiczny charakter procesu diagnostycznego dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (część 1)
 • procedury tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET)
 • diagnoza zagrożenia przemocą szkolną
 • diagnoza zagrożenia narkomanią na użytek szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego
 • wyuczona bezradność intelektualna – diagnoza zjawiska i przeciwdziałanie
 • uczeń zdolny – jako uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
 • „bezpieczna” analiza i interpretacja rysunków dzieci
 • rozpoznawanie działania narkotyków i wczesna interwencja
 • substancje chemiczne, które nazywamy narkotykami i te substancje, których nie nazywamy narkotykami a nimi są
 • diagnoza dziecięcego liczenia
 • diagnozowanie operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym
 • lateralizacja - diagnozowanie, praca z dzieckiem leworęcznym
 • kształtowanie gotowości do uczenia się czytania i pisania
 • nauczanie czytania i pisania dzieci z grupy ryzyka dysleksji
 • dziecko z zespołem Aspergera w przedszkolu i w klasie szkolnej
 • praca nad rozwojem mowy i komunikacji u dzieci z autystycznym spektrum
 • diagnoza i co dalej? Postępowanie z dzieckiem o profilu autystycznym wskazówki dla rodziców
 • wspomaganie rozwoju dzieci z ryzykiem dysleksji
 • terapia trudności w czytaniu i pisaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • buntownik w klasie – budowanie mostów w relacji nauczyciel – uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem
 • minimaks o ADHD – czyli minimum niezbędnych informacji, aby w maksymalny sposób pomóc uczniowi z ADHD
 • dyrektor nowoczesnej szkoły – wizerunek, komunikacja, coaching
 • dziennikarstwo mody i stylu
 • kwalifikacyjny kurs pedagogiczny
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • opiekunka dziecięca w żłobku / klubie przedszkolnym
 • dziecko ze specjalnymi potrzebami w placówce
 • rodzina w kryzysie - warsztat psychologiczny
 • jak wychować zdrowe dziecko, czyli satysfakcja z macierzyństwa i ojcostwa
 • awans zawodowy nauczyciela w świetle aktów prawnych
 • szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych
przejdź do spisu treści


Habilitacje
Wydział Nauk Pedagogicznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika, na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 30 listopada 2009 r.Doktoraty na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: pedagogika, na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 listopada 2005 r.
Doktoraty na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 stycznia 2010 r.


przejdź do spisu treści


Co 2 student DSW podejmuje pracę zawodową w trakcie studiów
Studenci DSW doświadczenie zawodowe zdobywają uczestnicząc w praktykach i stażach zawodowych a także realizując swoje pasje i zainteresowania działając w studenckich inicjatywach w ramach struktury uczelni.


Na Wydziale Nauk Pedagogicznych są to:
• koła naukowe i zainteresowań: „Resocjalizacja”, „Kreacja”
• czasopisma studenckie
• konferencje, sympozja, seminaria i wykłady otwarte

 
Absolwenci WNP DSW znaleźli zatrudnienie m.in. w:
• Administracji samorządowej i rządowej
• Domach Dziecka
• Dolnośląskiej Federacji Profilaktyki i Uzależnień
• Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej
• Gminnych Ośrodkach Kultury
• Ośrodkach i Domach Pomocy Społecznej
• Pogotowiach Opiekuńczych
• Specjalistycznych Zakładach Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
• Szkołach, przedszkolach i żłobkach zarówno publicznych jak
i niepublicznych
• Szpitalach klinicznych
• Środowiskowych Domach Samopomocy
• Poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 

Na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa są to:
• profesjonalne studio telewizyjne
laboratorium dźwięku
• pracownia fotograficzna
• internetowe Radio BIT
• koła naukowe i zainteresowań: fotograficzne, teatralne, realizacji filmowej i telewizyjnej, „ParadygmaT”, Kino OKO, „Interpretatornia”
• czasopismo „Kurier Dolnośląski”
 

Absolwenci WNSiD DSW znaleźli zatrudnienie m.in. w:
• TVN 24
• TVP Wrocław
• TV Sudecka
• Polskim Radiu
• Radiu LUZ
• Agencjach reklamowych
• ATM produkcji filmowej
• AUTO MOTOR i SPORT
• Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
• GANT Sp. z o.o.

przejdź do spisu treści


Biuro Karier DSW to przede wszystkim profesjonalne zaangażowanie w pracę na rzecz studentów i absolwentów przez cały rok kalendarzowy po to, by ułatwić i przygotować ich do startu na rynku pracy. Praca doradców zawodowych BK w skali roku to:  
 • pozyskanie 1 100 ofert pracy w kraju i za granicą (150 ofert) oraz praktyk, staży zawodowych i wolontariatu
 • 9 tysięcy usług
 • konsultacje indywidualne dla 250 osób przyrząd
 • doradztwo on-line dla 200 osób
 • poradnictwo dotyczące Indywidualnych Planów Działania
 • praca doradców na Kwestionariuszach Uzdolnień Przedsiębiorczych
 • warsztaty m.in. z:
• Wizytówki zawodowej – (Euro) CV i list motywacyjny
• Edukacji i pracy za granicą
• Autoprezentacji. Jak zaprezentować się na maturze.
• Planowania kariery. Przyszłość ma wiele kierunków – wybierz właściwy.
• Assesment Center
• Technik rekrutacyjnych
• Zakładania organizacji pozarządowej
Rozwiązywania konfliktów w zespole
• Dla studentów DSW istnieje możliwość odbycie praktyki zawodowej w Biurze Karier DSW.


Biuro Karier DSW realiowało w okresie od 2005 r. do 2008 r. dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:
• Progress – Wyższa Szkoła Kompetencji zawodowych dla Kobiet.
• Doradca – Trener – Konsultant. Całożyciowe poradnictwo zawodo


Biuro Karier DSW
od lat ściśle współpracuje z władzami Miasta Wrocławia czego efektem była organizacja wspólnych przedsięwzięć:
• Volunteers for Wrocław
• Europejski Szczyt Regionów i Miast


Biuro Karier DSW jest wpisane do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia jest także członkiem Ogólnopolskiej i Dolnośląskiej Sieci Biur Karier.Adres:
Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Wagonowa 9, pok. 1
53-609 Wrocław
tel./fax.: 71 358 27 68
e-mail: biuro.karier@dsw.edu.pl 
www.biurokarier.dsw.edu.pl

Godziny otwarcia:
wtorek, czwartek, piątek 10:00 - 15:00
środa 12:00 - 16:00
sobota 9:00 -14:00przejdź do spisu treściCentrum Badań nad Bezpieczeństwem jest jednostką funkcjonującą w ramach Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Centrum prowadzi działalność o charakterze badawczym, analitycznym, dydaktycznym i szkoleniowym.

Zadania Centrum odzwierciedlają formy jego aktywności:

 • szeroka oferta szkoleniowo-dydaktyczna, obejmująca kursy, studia specjalistyczne oraz studia podyplomowe;
 • opracowywanie ekspertyz i analiz na potrzeby instytucji rządowych i samorządowych, służb państwowych oraz przedsiębiorstw funkcjonujących w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa,
 • organizacja konferencji naukowych, paneli dyskusyjnych, wykładów otwartych oraz prelekcji dla szkół ponadpodstawowych,
 • opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych,
 • spotkania otwarte z ekspertami w szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa.

Rada Naukowa Centrum Badań nad Bezpieczeństwem:

 • dr hab. Jarosław Gryz
 • dr hab. Krzysztof Kubiak
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Makowski
 • dr hab. Piotr Mickiewicz – Przewodniczący Rady
 • dr hab. Krzysztof Rokiciński
 • dr Adam Sokołowski
 • dr Tomasz Szubrycht
 • mgr Andrzej Wojtas - red. nacz. miesięcznika Komandos
 • mgr Małgorzata Lizut – sekretarz Rady
 • mgr inż. Tomasz Hypki - wydawca miesięczników "Skrzydlata Polska" i "Raport"

Kontakt

dr Jerzy Dereń
Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW
ul. Strzegomska 47
53-611 Wrocław

tel. 71 355 17 43
e-mail: ibism@dsw.edu.pl, cbnb@dsw.edu.pl, jerzy.deren@dsw.edu.pl
przejdź do spisu treści
 
 

Dolnośląska Akademia Ratownictwa w swojej działalności skupia się przede wszystkim na propagowaniu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy poprzez organizowanie pokazów, szkoleń, dyskusji, wykładów i konferencji.

Prowadzimy różnego rodzaju akcje profilaktyczne, które – mamy nadzieję – pozwolą poczuć się pewnie w sytuacji, kiedy od Twojej pomocy zależeć będzie czyjeś zdrowie lub życie.

Nasze cele:

 • upowszechnianie zasad prawidłowego udzielania pierwszej pomocy
 • podkreślanie roli jaką odgrywa świadek wypadku
 • wykształcanie poczucia odpowiedzialności w sytuacjach kryzysowych
 • uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka
 • zaszczepianie idei niesienia pomocy osobom w stanie zagrożenia życia


Nasze działania:

 • pokazy i kursy pierwszej pomocy dla szkół, uczelni, firm i instytucji, pracowników cywilnych i służb mundurowych
 • interaktywne wykłady i dyskusje z udziałem przedstawicieli służb ratunkowych
 • akcje profilaktyczne mające na celu propagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy
 • konferencje pozwalające na wymianę doświadczeń przez podmioty związane z ratownictwem i bezpieczeństwem publicznym
 • zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych przez szkoły, firmy i urzędy


Zapraszamy na nasze kursy:

 • osoby indywidualne i grupy
 • młodzież i dorosłych
 • szkoły i uczelnie
 • firmy i instytucje
 • pracowników cywilnych i służby mundurowe


Szkolenia:

 • pierwsza pomoc
 • ratownictwo drogowe
 • podstawy ratownictwa wodnego
 • podstawy ratownictwa górskiego
 • ratownictwo w wypadkach masowych

Dodatkowe informacje:

Małgorzata Lizut
Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW
ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław
tel. 71 355 17 43
e-mail: dar@dswe.pl

przejdź do spisu treści
Uczelnia współpracuje z 53 uczelniami z 17 państw dzięki czemu studenci DSW mają możliwość uczestniczenia w:
 • wyjazdach na studia zagraniczne w ramach Programu ERASMUS
 • międzynarodowych szkołach letnich
 • intensywnych kursach języka angielskiego
 • realizacji projektów międzynarodowych

W związku z uzyskaniem przez Uczelnię rozszerzonej Karty ERASMUSa na lata 2007-2013, studenci DSW mogą wyjeżdżać na studia i praktyki zagraniczne w ramach ERASMUSa.


DSW realizuje międzynarodowe projekty z udziałem studentów, co roku studenci DSW uczestniczą w eurosymulacji.


DSW jest aktywnym członkiem następujących Stowarzyszeń:
  • EUPRERA -EUROPEAN PUBLIC RELATIONS EDUCATION & RESEARCH ASSOCIATION
  • ISCAR - INTERNATIONAL SOCIETY FOR CULTURAL AND ACTIVITY RESEARCH
  • IDMaAA - INTERNATIONAL DIGITAL MEDIA AND ARTS ASSOCIATION
  • AUDEM - ALLIANCE OF UNIVERSITIES FOR DEMOCRACY
  • IEAVG
  • TACEUSS

  Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją (IISCE)
  IISCE jest międzywydziałową jednostką badawczo-rozwojową. Działania Instytutu obejmują projekty badawcze w zakresie edukacji, antropologii i socjologii, warsztaty dla nauczycieli, kursy językowe, wykłady otwarte, inicjatywy na rzecz rozwoju współpracy badawczej oraz budowania  konsorcjów naukowych z zagranicznymi uczelniami.


  Dolnośląska Szkoła Języka Polskiego
  Dolnośląska Szkoła Języka Polskiego oferuje kursy z języka polskiego dla obcokrajowców na wszystkich poziomach nauczania: podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym jest ściśle dostosowane do potrzeb i wymagań poszczególnych grup szkoleniowych.


  Letnia Szkoła Języka Angielskiego
  Intensywny, wakacyjny kurs języka angielskiego prowadzony jest przez amerykańskich lektorów z nowojorskiej uczelni New School University.

  przejdź do spisu treści
  Dolnośląska Szkoła Wyższa otrzymała certyfikat ISO 9001:2008 jako pierwsza niepubliczna akademicka uczelnia na Dolnym Śląsku.


  Głównym założeniem Międzynarodowego Standardu ISO 9001:2008, systemu zarządzania jakością  jest potrzeba ciągłego rozwoju i doskonalenia, prowadzącego do wzrostu skuteczności i efektywności procesów (w tym procesów kształcenia). Celem systemu jakości jest również wzrost zaufania do uczelni obecnych i przeszłych studentów oraz słuchaczy. Podkreśla się, że Certyfikat to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.


   
  - Uzyskanie certyfikatu ISO było jednym z szeregu działań, zarówno prowadzonych doraźnie, jak i w sposób systematyczny ukierunkowanych na osiągnięcie maksymalnie wysokiego poziomu jakości kształcenia. Wychodzimy z założenia, że nie można poprzestawać na tym co już osiągnęliśmy, lecz nieustannie kroczyć naprzód – podkreśla prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Zastępca Rektora DSW. -   Uzyskanie certyfi katu jest właśnie takim krokiem w przyszłość – dodaje profesor Kubiak.


  Wdrożenie Systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 zostało zrealizowane w ramach projektu Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Systemem Zarządzania Jakością objęta jest działalność DSW w zakresie:
  • Kształcenie akademickie i pozaszkolnych form edukacji
  • Działalność naukowo-badawcza

  Audytorzy w raporcie poaudytowym podkreślili zaangażowanie kierownictwa w proces wdrożenia Systemu oraz widoczne działania na rzecz zapewnienia zasobów i doskonalenia systemu zarządzania jakością (obiekty i infrastruktura), w tym rozwój szkoły pod kątem obsługi osób niepełnosprawnych. Podkreślono ponadto dbałość o obsługę studentów, w tym sposób planowania zajęć dla studentów (bez zbędnych przerw).

  przejdź do spisu treści
  Współpraca z Biurem Promocji Miasta Wrocławia (BPM)  Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat współpracuje z BPM działając na rzecz środowiska akademickiego w ramach m.in.:
  • Cyklu wydarzeń „Wrocławski Indeks”
  • Projektu „Teper Wrocław” 
  • Projektu „Dzień Życzliwości”
  • Cyklu kampanii promujących Wrocław

   
   
   


  Kierunki wykładane na uczelni:

  bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
  dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
  etnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
  filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
  geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
  historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
  kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
  nauki o rodzinie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
  nawigacja Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
  pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
  pedagogika specjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
  praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
  stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

  Główny adres uczelni


  Jak do nas trafić

  Polecane Uczelnie