Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Policji w Katowicach

Szkoła Policji w Katowicach


Szkoła Policji w Katowicach jest jednostką organizacyjną Policji powołaną do prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego policjantów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Policji.

Szkoła Policji w Katowicach została utworzona na mocy Zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 stycznia 1999 roku, a jej uroczyste otwarcie miało miejsce 8 lutego 1999 r. Szkoła powstała w wyniku starań środowiska policyjnego, które miały na celu ograniczenie wzrostu liczby przestępstw pospolitych, a także w związku z wyraźną potrzebą utworzenia policyjnej placówki dydaktycznej na południu Polski, gdzie służbę pełni 1/3 policjantów naszego kraju.

Głównym kierunkiem działalności szkoły jest kształcenie policjantów pionu prewencji, pełniących służbę w specyficznych warunkach dużych aglomeracji miejskich. Szkolenie opiera się na nowoczesnych i systematycznie modyfikowanych programach stosowanych z powodzeniem w innych krajach. Obok szkolenia nowych kadr policyjnych, placówka w Katowicach zajmuje się również doskonaleniem zawodowym funkcjonariuszy w ramach kursów specjalistycznych:

 • dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych policji,
 • dla policjantów wykonujących zadania obronne,
 • z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach administracyjnych,
 • dla policjantów pełniących funkcje oskarżyciela publicznego,
 • dla policjantów prowadzących postępowanie przygotowawcze,
 • dla rzeczników dyscyplinarnych,
 • dla dzielnicowych,
 • w zakresie zwalczania handlu ludźmi,
 • z zakresu taktyki i techniki przesłuchań,
 • w zakresie taktyki i techniki interwencji,
 • dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych,
 • w zakresie udzielania pierwszej pomocy w warunkach działań specjalnych,
 • obsługa Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w zakresie zagadnień prewencyjnych,
 • dla opiekunów realizujących zadania zawiązane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej,
 • obsługa Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz wykorzystanie zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie zagadnień operacyjno – dochodzeniowych,
 • w zakresie współpracy z mediami,
 • dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego.

Realizacja w/w zadań odbywa się w zakładach: ogólno zawodowym, służby kryminalnej, służby prewencyjnej oraz w zakładzie wyszkolenia specjalnego. 


Struktura


 • Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego,

Zadania realizowane przez Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego koncentrują się głównie na edukacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowania interwencji policyjnych. Ważny aspekt stanowi kształtowanie umiejętności pełnienia służby na drogach oraz służby patrolowej, obchodowej i konwojowej. Przy zakładzie działa Koło Ruchu Drogowego.

 • Zakład Służby Kryminalnej,

Zakład Służby Kryminalnej przekazuje wiedzę i kształtuje umiejętności w zakresie stosowania prawa karnego i prawa wykroczeń, a także zagadnień prawa administracyjnego. Zakład ten realizuje zajęcia dla słuchaczy m.in. z kryminalistyki i kryminologii, prowadzenia czynności poszukiwawczych i pracy operacyjnej. Pasjonaci nauk prawnych i kryminalistyki mogą poszerzać swoją wiedzę w ramach funkcjonujących przy zakładzie kół: prawniczego i kryminalistycznego.

 • Zakład Wyszkolenia Specjalnego,

Ważną rolę w zakresie kształtowania umiejętności praktycznych słuchaczy zajmuje Zakład Wyszkolenia Specjalnego. To tam młodzi policjanci poznają tajniki stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, taktyki i technik interwencji oraz taktyki działań zespołowych. Doskonaląc umiejętności strzeleckie i uczestnicząc w zajęciach, podnoszą swoją sprawność fizyczną. W dyspozycji zakładu znajduje się nowoczesna strzelnica i profesjonalne obiekty sportowe. W ramach zakładu działają koła: strzeleckie, sztuk walki, taktyki interwencji oraz aerokickboxingu.

 • Zakład Ogólnozawodowy,

Zadaniem Zakładu Ogólnozawodowego jest kształtowanie postaw etycznych policjantów, umiejętności stosowania praw człowieka, komunikacji oraz współpracy ze środkami masowego przekazu. Zakład realizuje też zajęcia dotyczące funkcjonowania i wykorzystania systemów informatycznych, posługiwania się środkami łączności oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia lub zdrowia człowieka. Ponadto przekazuje wiedzę z zakresu prewencji kryminalnej i przeciwdziałania patologiom społecznym. W ramach zakładu Zespół Psychologów sprawuje opiekę psychologiczną nad kadrą i słuchaczami Szkoły, a Pełnomocnik Komendanta Szkoły ds. Ochrony Praw Człowieka czuwa nad przestrzeganiem standardów w zakresie praw i wolności człowieka.

 • Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia.

Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia realizuje zadania dotyczące koordynowania, gromadzenia i analizowania danych związanych z nadzorem pedagogicznym. Ponadto kadra wydziału zapewnia stały nadzór wychowawczy nad słuchaczami, prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu musztry policyjnej. Wydział zajmuje się również planowaniem, organizowaniem i dokumentowaniem realizowanych szkoleń i kursów, koordynowaniem etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, a także inspirowaniem i koordynowaniem procesu tworzenia specjalistycznych pomocy dydaktycznych. W kompetencje wydziału wpisuje się również planowanie, organizowanie i przeprowadzanie badań ewaluacyjnych realizowanych przedsięwzięć szkoleniowych oraz badań społecznych i pedagogicznych.


Warunki prowadzenia działań i szkoleń


W chwili obecnej Szkoła Policji w Katowicach kształci dziennie około 740 słuchaczy różnych rodzajów szkoleń i kursów. Bazę mieszkalną Szkoły Policji w Katowicach stanowią akademiki oferujące zakwaterowanie w trzy- i czteroosobowych, funkcjonalnie umeblowanych i wyposażonych pokojach, co gwarantuje znakomite warunki do nauki i wypoczynku.

Szczególne miejsce w procesie kształcenia zajmuje praktyczna nauka zawodu, która odbywa się w Wielofunkcyjnym Centrum Symulacji zwanym miasteczkiem symulacyjnym. Jest to jedno z najnowocześniejszych tego typu centrów symulacji w Europie. Umożliwia ono przeprowadzanie zajęć w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Symulowane np. napady na bank lub kantor i podejmowane następnie działania ćwiczących policjantów można nagrywać i analizować, po czym wielokrotnie powtarzać w celu eliminowania ujawnionych w toku zajęć błędów.

Zajęcia dla wszystkich słuchaczy prowadzone są w budynkach dydaktycznych wyposażonych w sale lekcyjne z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym. Aktualnie szkoła dysponuje salami dydaktycznymi ogólnego przeznaczenia, salami informatycznymi oraz salami specjalistycznymi, w tym m.in.:

 • salami symulacyjnymi imitującymi stanowisko kierowania,
 • salą pomocy przedmedycznej,
 • salą wyszkolenia strzeleckiego
 • salą symulacyjną dla potrzeb szkoleniowych z zakresu taktyki i technik interwencji.

Zajęcia przewidziane w programie nauczania realizowane są także na nowoczesnej strzelnicy przystosowanej do strzelania ze wszystkich typów broni krótkiej i długiej oraz na obiektach sportowych, gdzie do dyspozycji słuchaczy pozostają dwie hale sportowe, siłownia, mata do sportów walki oraz tor przeszkód posiadający atest Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ponadto do zajęć wykorzystywana jest nowoczesna aula i wielofunkcyjne boisko sportowe.

W czasie wolnym od zajęć słuchacze Szkoły Policji w Katowicach mogą skorzystać z szerokiej oferty zarówno o charakterze kulturalnym, jak i sportowym. Do ich dyspozycji pozostaje biblioteka z kilkudziesięcioma tysiącami woluminów i stanowiskami internetowymi oraz kompleks sportowy z wielofunkcyjnym boiskiem, dwoma halami sportowymi, matą i siłownią. Z kolei wystawy malarskie i fotograficzne (w tym policyjnych twórców), czy koncerty szkolnego zespołu muzycznego, to tylko niektóre propozycje oferty kulturalnej kierowanej do słuchaczy i kadry Szkoły.

Głównym kierunkiem działalności szkoły jest kształcenie policjantów pionu prewencji, pełniących służbę w specyficznych warunkach dużych aglomeracji miejskich. Szkolenie opiera się na nowoczesnych i systematycznie modyfikowanych programach stosowanych z powodzeniem w innych krajach. Obok szkolenia nowych kadr policyjnych, placówka w Katowicach zajmuje się również doskonaleniem zawodowym funkcjonariuszy w ramach kursów.


Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

UWAGA MATURZYŚCI - Dzień Otwarty Szkoły Policji w Katowicach

Odbędzie się 5 czerwca 2020 r. Startujemy od godz. 9:00.

czytaj dalej

JAK ZOSTAĆ PRACOWNIKIEM POLICJI

Policja to instytucja, w której nie tylko pracują osoby, noszące mundur. To także miejsce, gdzie zatrudnienie znajdą pracownicy. W jednostkach w całej Polsce czekają wolne miejsca na referentów i specjalistów w różnych dziedzinach. Ważne i odpowiedzialne zadania wspomagające działalność Policji czekają na wykształcone, sumienne i solidne osoby, które nie noszą munduru.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane