Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

STUDIA NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

Ratownictwo medyczne to zespół działań specjalistycznych pomocy doraźnej, udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego w razie nagłych wypadków i zachorowań.

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
3-LETNIE STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE – STACJONARNE
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

PRZEDMIOTY KTÓRE MUSISZ ZDAĆ NA MATURZE:

do wyboru jeden z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe

OGÓLNE INFORMACJE O KIERUNKU

Studia na kierunku Ratownictwo Medyczne przygotowują do pracy w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). Podstawowymi jednostkami systemu w jakich ratownik medyczny może znaleźć zatrudnienie są: Szpitalne Oddziały Ratunkowe, Wyjazdowe Zespoły Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Centra Powiadamiania Ratunkowego. Dodatkowo od niedawna ratownicy medyczni znajdują zatrudnienie w Służbach Mundurowych (Wojsko, Straż Graniczna, Policja). Ratownicy medyczni są również zatrudniani w różnych oddziałach szpitalnych, a także w jednostkach ochrony zdrowia działających w trybie ambulatoryjnym.

W trakcie 3-letnich studiów przekazywana jest wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w zawodzie ratownika medycznego. Zawód Ratownika Medycznego jest zawodem wyjątkowym i wymagającym, dającym jednak niezwykle dużo satysfakcji i możliwości rozwoju osobistego, co jest związane z zakresem obowiązków ratownika medycznego. Ratownik medyczny podejmuje działania samodzielnie lub we współpracy z lekarzem systemu, działając w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Podejmowane przez niego działania mają bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo obywateli, jak też bezpieczeństwo państwa. Ratownik medyczny niejednokrotnie pomaga nie tylko w cierpieniu fizycznym, ale również wspiera psychologicznie poszkodowanych, co jest możliwe dzięki holistycznemu podejściu w trakcie postępowania.

Ukończenie studiów na kierunku ratownictwo medyczne wymaga opanowania dużej wiedzy teoretycznej z zakresu ratownictwa medycznego i specjalistycznego, medycyny ratunkowej, wielu umiejętności praktycznych oraz sprawności psychofizycznej niezbędnej do podjęcia pracy na różnych stanowiskach.

Zakład Ratownictwa Medycznego UMW jako jeden z pierwszych w Polsce dysponuje Pracownią Innowacyjnych Technik Symulacji, w której z użyciem narzędzi wirtualnej rzeczywistości można m.in. prowadzić symulację akcji ratowniczej podczas wypadku zbiorowego, czy nauczyć się przyjmowania helikoptera LPR.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY NA KIERUNKU

Od początku nauczania Ratownicy Medyczni na przedmiotach podstawowych zdobywają ogólną wiedzę o człowieku, poznają jego anatomię i fizjologię, żeby zrozumieć wszystkie procesy zachodzące w organizmie człowieka zdrowego, ale przede wszystkim u chorego, czy poszkodowanego. Dzięki tym przedmiotom poznają patofizjologię człowieka w stanie zagrożenia zdrowia.

Przedmioty kierunkowe takie jak np.: pierwsza pomoc czy medyczne czynności ratunkowe obejmują praktyczne umiejętności wykorzystywane w pracy zawodowej, takie jak: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zaopatrywanie ran, tamowanie krwotoków, przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych i wiele innych. Do nauczania wszystkich tych czynności wykorzystywane są zaawansowane fantomy i symulatory medyczne dające możliwość wielokrotnego przećwiczenia różnorodnych scenariuszy, a co najważniejsze, wiernie odzwierciedlają reakcje i stan poszkodowanego, dając poczucie realizmu, co podczas nauki jest niezwykle ważne.

Na dalszym etapie studiów rozpoczynają się zajęcia kliniczne na oddziałach szpitalnych, między innymi z przedmiotów: choroby wewnętrzne, chirurgia, ortopedia i traumatologia. Na tych zajęciach studenci uczą się o jednostkach chorobowych, ich rozpoznawaniu i leczeniu. Nasi studenci mają zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej, zajęcia praktyczne w klinikach i oddziałach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, przy łóżku chorego; mają również zajęcia, praktyki i staże w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Zajęcia prowadzone są w różnorodnej ciekawej i nowoczesnej formie przy wykorzystaniu nowoczesnych technik i sprzętu. Niezwykle ciekawe zajęcia prowadzone są w Zakładzie i Katedrze Medycyny Sądowej, gdzie studenci poznają m. in. aspekty prawne działań ratownika medycznego oraz konsekwencje ewentualnych błędów w postępowaniu czy związanych z zaniechaniem działań.

FORMA ZAJĘĆ

Początkowo duża część zajęć ma charakter teoretyczny i w dużym stopniu pokrywa obszary nauczania na innych kierunkach medycznych, w tym na kierunku lekarskim czy pielęgniarskim, w zakresie niezbędnym do pracy w zawodzie ratownika medycznego. Tym, co odróżnia kierunek ratownictwo medyczne od innych kierunków studiów, jest wczesne nawiązywanie kontaktu z pacjentem i oswajanie się z realiami panującymi w szpitalach. Już podczas drugiego semestru studiów prowadzone są zajęcia praktyczne na różnych oddziałach szpitalnych, dzięki niezwykle szerokiej i nowoczesnej bazie dydaktycznej i klinicznej oraz przede wszystkim dzięki doświadczonym pracownikom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Od trzeciego semestru na praktykę i zajęcia praktyczne kładziony jest jeszcze większy nacisk. Widać to zarówno podczas zajęć praktycznych w warunkach symulowanych jak i w trakcie zajęć praktycznych przy łóżku chorego w szpitalu. Podczas wielu zabiegów, w tym interwencji medycznych, czynności ratunkowych i pielęgnacyjnych, intubacji dotchawiczej, tracheotomii, zakładania dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych, działań terapeutycznych i diagnostycznych, w tym porodów, czy też różnego rodzaju zabiegów operacyjnych, studenci mają możliwość nie tylko obserwowania, ale też asystowania przy części z nich.

PRAKTYKI

Ponieważ studia trwają jedynie trzy lata, praktyki zaczynają się szybko, już po pierwszym semestrze. Odbywają się w podmiotach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Praktyki po drugim semestrze prowadzone są na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wielu studentów po raz pierwszy poznaje realia pracy na SOR, spotyka się z pierwszym przypadkiem zatrzymania krążenia, zabiegami resuscytacyjnymi, a czasem niestety i śmiercią pacjenta. Po trzecim semestrze studenci realizują praktyki na dyżurach w Zespołach Ratownictwa Medycznego, jako dodatkowy członek zespołu, z którym wyjeżdżają do zgłoszeń, wezwań i interwencji. Plan studiów przewiduje łącznie ponad 600 godzin dydaktycznych praktyk.

SPECJALIZACJE

Ratownictwo jako takie nie ma formalnych specjalizacji, ale po zakończeniu studiów można uczestniczyć w różnorodnych kursach i szkoleniach przygotowujących do pracy w warunkach specjalnych, na przykład w ratownictwie wodnym, wysokogórskim czy w warunkach ekstremalnych, w tym w warunkach konfliktu (tzw. medycyna taktyczna), a także pogłębiających wiedzę medyczną na certyfikowanych kursach międzynarodowych organizacji takich jak Europejska Rada Resuscytacji czy Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Każdy ratownik po ukończeniu studiów musi stale szkolić się i pogłębiać wiedzę. Przez 5 lat po zakończeniu studiów ma obowiązek zdobyć minimum 200 punktów edukacyjnych, przyznawanych za udział w konferencjach i kursach, bądź przez publikowanie artykułów naukowych. Wytyczne dotyczące postępowania z pacjentem urazowym i prowadzenia resuscytacji zmieniają się cyklicznie, więc kształcenie ustawiczne ratownika medycznego jest wpisane w jego zawód.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Ratownik medyczny nie musi pracować jedynie w ambulansie zespołu ratownictwa medycznego lub w szpitalnym oddziale ratunkowym. Po kilku latach stażu można znaleźć zatrudnienie w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Osoby kochające góry mogą znaleźć zatrudnienie w GOPR/TOPR (oczywiście po zaliczeniu odpowiednich egzaminów i stażu). Ratownicy medyczni zabezpieczają imprezy masowe, ale też mogą prowadzić szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zapotrzebowanie na takie szkolenia jest bardzo duże. Dla pasjonatów podróży czy osób widzących swoją karierę w jednostkach wojskowych istnieje możliwość wyjazdu na misje zagraniczne i praca w szpitalu polowym. Jest wiele dziedzin, w których ratownicy są potrzebni i doskonale się w nich odnajdują. Zawód ratownika niejednokrotnie ułatwia uzyskanie zatrudnienia czy rekrutację do takich jednostek jak Straż Pożarna, Straż Graniczna czy Policja. Biorąc pod uwagę tendencje demograficzne zapotrzebowanie na pracę ratowników medycznych będzie wzrastać. Ratownicy medyczni mogą znaleźć zatrudnienie w szeregu innych jednostek, które nie są bezpośrednio związane z zespołami ratownictwa medycznego, czy pracą w Pogotowiu Ratunkowym. Każdy, niezależnie od swoich możliwości fizycznych może po ukończeniu studiów na kierunku ratownictwo medyczne znaleźć interesującą pracę działając w różnych jednostkach, organizacjach czy firmach. Ratownik medyczny będzie zawsze poszukiwanym pracownikiem ze względu na posiadane umiejętności praktyczne, opanowanie i wiedzę, która znajdzie zastosowanie w wielu obszarach.

STUDIA MAGISTERSKIE - DRUGIEGO STOPNIA

Zawód ratownika medycznego można wykonywać już po studiach licencjackich. Nie ma studiów na poziomie magisterskim na kierunku ratownictwo medyczne. Absolwenci tego kierunku chętni do podjęcia studiów magisterskich mogą to zrobić na kierunku zdrowie publiczne.

Aby dostać się na 2-letnie magisterskie studia na kierunku zdrowie publiczne trzeba ukończyć studia I stopnia ratownictwa medycznego. W procesie rekrutacyjnym pod uwagę brana jest średnia z ocen uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia (np. średnia 5,0 to 5 punktów rekrutacyjnych; średnia 4,45 to 4,45 punktów). Oprócz tego można otrzymać 1 punkt rekrutacyjny za recenzowaną publikację.

LIMITY MIEJSC I PROGI PUNKTOWE
Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok ratownictwa medycznego w roku akademickim 2020/2021:
*studia stacjonarne I stopnia- 60

W rekrutacji 2019/2020 na studia stacjonarne I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne dostępnych było 60 miejsc. Na kierunku ratownictwo medyczne nie są prowadzone studia w formie niestacjonarnej, płatnej. O jedno miejsce starały się 2 osoby. Aby dostać się na studia należało uzyskać 34 punkty rekrutacyjne.

Rekrutacja 2018/2019 – 60 pkt./200 punktów rekrutacyjnych (przy rekrutacji wymagane były dwa przedmioty).
Rekrutacja 2017/2018 – 65 pkt./200 punktów rekrutacyjnych (przy rekrutacji wymagane były dwa przedmioty).
Rekrutacja 2016/2017 – 50 pkt./100
Rekrutacja 2015/2016 – 50 pkt./100
Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu prowadzi studia na 10 kierunkach w języku polskim i 2 w języku angielskim. Oferujemy studia doktoranckie, które z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością wśród kandydatów, a także studia podyplomowe. Od lat cieszymy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów. Naszym studentom staramy się stwarzać jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. Nowoczesne przestrzenie Centrum Naukowej Informacji Medycznej tętnią życiem. Czytelnia, pokoje cichej pracy, sprzyjający eventom hol i znajdujący się tam punkt gastronomiczny to centrum aktywności w tej części kampusu. Z zasobów naszej biblioteki korzysta ponad 10 tys. użytkowników rocznie.
 

Powiązane artykuły

Kierunki medyczne bez matury

4 ciekawe propozycje

czytaj dalej

KIERUNKI MEDYCZNE GOWORK.PL

Jesteśmy szkołą policealną, która oferuje bardzo szeroki wachlarz kierunków, dzięki czemu dostają Państwo niepowtarzalną szansę nabycia odpowiednich kwalifikacji, potrzebnych do ubiegania się o wymarzoną pracę.

czytaj dalej

Studiowanie medycyny za granicą. Które kraje wybierają Polacy?

Do tej pory miejscem przyciągającym największą liczbę uczniów była Wielka Brytania. Po Brexicie rosnącym zainteresowaniem cieszą się takie kraje jak Irlandia i Włochy, gdzie studiowanie jest tańsze, a poziom nauczania porównywalny.

czytaj dalej

Wyróżniające się kierunki studiów i wydziały PKA - zestawienie 2012-2015

W obecnej kadencji (tj. od 01.01.2012 r.), wg stanu na dzień ósmego lipca 2015 r., Polska Komisja Akredytacyjna przyznała 62 oceny wyróżniające. Pojedyczne kierunki studiów otrzymały najwyższą ocenę jakości kształcenia 46 razy, natomiast ocena wyróżniająca w ramach procedury instytucjonalnej przyznawana była rzadziej – 16 razy. Wyróżnienia częściej trafiały do uczelni publicznych (proporcja wynosi 56:6)

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane