Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Masaż w rehabilitacji i odnowie biologicznej

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie

Adresaci studiów

Oferta skierowana jest do absolwentów: fizjoterapii, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, analityki medycznej, dietetyki ratownictwa medycznego, kosmetologii, medycyny, stomatologii, wychowania fizycznego.

Cele i zakres merytoryczny 

Główny nacisk w programie studiów położony został na zdobycie umiejętności praktycznych, niezbędnych w skutecznej rehabilitacji i odnowie biologicznej. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych, uczestnicy studiów nabędą umiejętności wykonywania masażu klasycznego, sportowego, kosmetycznego, limfatycznego, głębokiego i segmentarnego.

Dodatkowe kompetencje słuchaczy po ukończeniu studiów to: umiejętność zastosowania wybranych metod fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych, stosowania technik relaksacji oraz wiedza na temat żywienia i suplementacji w procesie rehabilitacji, a także podstawowe informacje z zakresu psychologii i komunikacji interpersonalnej, niezbędne do zrozumienia potrzeb i profesjonalnego podejścia do pacjenta/klienta.

Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych ( BEZ DODATKOWYCH OPŁAT )

certyfikat ukończenia kursu: Masaż głęboki z elementami terapii manualnej

certyfikat ukończenia kursu: Manualny drenaż limfatyczny

Program studiów

 • Wybrane zagadnienia z anatomii człowieka – 15h
 • Wybrane zagadnienia z fizjologii z elementami fizjologii wysiłku fizycznego – 10h
 • Wybrane zagadnienia z patologii ogólnej – 10h
 • Warunki i higiena masażu – 5h
 • Podstawy ortopedii i traumatologii – 10h
 • Psychologiczne podstawy rehabilitacji i odnowy biologicznej – 10h
 • Metodyka i technika masażu – 20h
 • Praktyka masażu (klasycznego, sportowego, kosmetycznego, limfatycznego, głębokiego, segmentarnego i gorącymi kamieniami)– 150h
 • Taping w rehabilitacji i odnowie biologicznej – 10h
 • Teoria odnowy biologicznej – 10h
 • Żywienie i suplementacja – 10h
 • Wellness & SPA – 10h
 • Komunikacja interpersonalna – 5h
 • Metody fizjoterapeutyczne wspierające masaż: fizykoterapia – 15h
 • Metody fizjoterapeutyczne wspierające masaż: kinezyterapia – 15h
 • Techniki relaksacji – 10h

Łącznie: 315 godzin, w tym: 115 godzin wykładów i 200 godzin ćwiczeń

Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry;  w systemie niestacjonarnym;  zjazdy sobota – niedziela

Główne efekty kształcenia w zakresie

 wiedzy:

 • Potrafi opisać budowę i funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego człowieka oraz zmiany patofizjologiczne zachodzące w tym układzie,
 • Opisuje budowę i procesy fizjologiczne zachodzące w poszczególnych narządach  układu krążenia, oddechowego, hormonalnego i nerwowego,
 • Wymienia i charakteryzuje składniki odżywcze wykorzystywane w postępowaniu dietetycznym w rehabilitacji i odnowie biologicznej,
 • Potrafi wymienić i opisać patologię schorzeń poszczególnych układów wewnętrznych człowieka oraz rodzaje obrażeń ciała  w stopniu niezbędnym do planowania procesu usprawniania,
 • Potrafi opisać środowiskowe czynniki patologiczne wpływające na przebieg rehabilitacji i odnowy biologicznej,
 • Wymienia i charakteryzuje warunki sanitarno –higieniczne oraz zasady BHP jakie muszą panować w gabinecie masażu,
 • Wykazuje wiedzę z zakresu opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów chorobowych z zakresu chorób ortopedycznych, reumatoidalnych i traumatologicznych,
 • Wyjaśnia i uzasadnia znaczenie wiedzy z psychologii w procesie rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych,
 • Potrafi wymienić i opisać rodzaje oraz wyjaśnić mechanizm działania zabiegów stosowanych w rehabilitacji i odnowie biologicznej,
 • Potrafi scharakteryzować wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów stosowanych w rehabilitacji i odnowie biologicznej,
 • Wymienia i opisuje podstawowe pojęcia związane z odnową biologiczną, zdrowiem i chorobą,
 • Potrafi scharakteryzować podstawowe ośrodki zdrowia uczestniczące w procesie rehabilitacji i odnowy biologicznej,
 • Wyjaśnia psychologiczne podstawy skutecznej komunikacji interpersonalnej i terapeutycznej,
 • Potrafi dobrać odpowiednie zabiegi/techniki i przedstawić ich schemat w zależności od potrzeb pacjenta/klienta,
 • Wymienia, klasyfikuje i dobiera elementy zaopatrzenia ortopedycznego w zależności od potrzeb pacjenta ortopedycznego i po urazach.

umiejętności:

 • Potrafi zaplanować i przeprowadzić ćwiczenia ruchowe stosowane w procesie usprawniania chorych i odnowie biologicznej,
 • Potrafi dobrać i przeprowadzić właściwy rodzaj masażu w zależności od potrzeb pacjenta/klienta,
 • Potrafi właściwie dobierać zabiegi fizykoterapeutyczne i samodzielnie je przeprowadzić w zależności od potrzeb pacjenta/klienta,
 • Potrafi kontrolować zabieg masażu i metody wspomagające masaż pod kątem ich efektywności i bezpieczeństwa,
 • Potrafi identyfikować potrzeby żywieniowe pacjenta/klienta i zaproponować podstawowe postępowanie dietetyczne w zależności od potrzeb,
 • Potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury w celu ustawicznego podnoszenia posiadanej wiedzy i umiejętności,
 • Potrafi przeprowadzić wybrane badania i testy funkcjonalne niezbędne do prawidłowego doboru metod rehabilitacji i odnowy biologicznej,
 • Potrafi wykorzystać w procesie rehabilitacji i odnowy biologicznej techniki manualne,
 • Potrafi prowadzić edukację prozdrowotną i działania profilaktyczne,
 • Potrafi wykorzystać z wiedzy psychologicznej, aktywnie słuchać pacjenta/klienta i prowadzić dialog terapeutyczny,
 • Potrafi założyć i prowadzić dokumentację dotyczącą przebiegu wykonywanych w procesie rehabilitacji i odnowy biologicznej zadań,
 • Potrafi w oparciu o potrzeby pacjenta i zalecenia lekarza właściwie dobrać i zastosować wybrane zabiegi stosowane w rehabilitacji i odnowie biologicznej.

kompetencji społecznych:

 • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
 • Potrafi pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • Wykazuje nawyk dbania o właściwą kondycję fizyczną i psychiczną,
 • Posiada umiejętności interpersonalne,
 • Potrafi samodzielnie pracować nad powierzonymi zadaniami,
 • Toleruje postawy i zachowania wynikające z odmiennych uwarunkowań społecznych, kulturowych i wieku,
 • Propaguje i aktywnie kreuje zdrowy styl życia i promocję zdrowia,
 • Potrafi okazać szacunek i zrozumienie dla problemów pacjenta/klienta,
 • Przestrzega zasad etyki zawodowej w realizacji powierzonych zadań,
 • Wykazuje  nawyk przestrzegania przepisów BHP w pracy. 

Powiązane artykuły

Rehabilitacja dzieci i niemowląt w oparciu o metody neurofizjologiczne i edukacyjne

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie

czytaj dalej

Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane