Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie

Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera mają charakter studiów kwalifikacyjnych. Zasadniczym celem proponowanych studiów jest wyposażenie słuchaczy, którzy mają już przygotowanie pedagogiczne/nauczycielskie czy psychologiczne, w kwalifikacje do prowadzenia terapii i kierowania procesem edukacyjnym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (szkoły, przedszkola, publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne).

Uczestnik studiów nabędzie kwalifikacje i umiejętności do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach placówek oświatowych, w których przebywa dziecko autystyczne. Ukończenie studiów zapewni rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów umożliwi słuchaczom zdobycie fundamentalnej wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz wyposaży ich w umiejętności praktyczne dotyczące pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami z autyzmem. Program nastawiony jest na modelowanie u słuchaczy umiejętności prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze specjalistycznym i terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z autyzmem.

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach placówek oświatowych, w których przebywa dziecko autystyczne. Ukończenie uprawnia do ubiegania się o pracę na stanowisku - „nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego – nauczanie specjalne” (Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym).

Słuchacze w ramach studiów uczestniczyć będą w warsztatach Programu Językowego Makaton a po ich ukończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności posługiwania się językiem Makaton na poziomie podstawowym.

Adresaci studiów

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku "Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera" są nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, logopedzi, psycholodzy i pedagodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz fizjoterapeuci, psycholodzy i pedagodzy szkolni.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami na zajęciach są certyfikowani specjaliści poszczególnych metod terapeutycznych, z bogatym doświadczeniem praktycznym jak i akademickim, co gwarantuje uzyskanie solidnych i wiarygodnych podstaw do przyszłej samodzielnej pracy.

Kierownik studiów

 dr Izabela Krempińska - absolwentka pedagogiki zdrowia (mgr), pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki (mgr). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu neurokognitywistyki w patologii i zdrowiu na PUM w Szczecinie. Praktykujący logopeda i pedagog specjalny. Prowadzi zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinie, wykładowca WSEiT, autorka wielu publikacji naukowych, uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Program studiów

 I. DIAGNOZA OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

 •  Podstawy psychopatologii dzieci i młodzieży. Różnicowanie zaburzeń - dr Beata Nicewicz (5h W, 10h C)
 •  Zaburzenia ze spektrum autyzmu – kryteria diagnozy, specyfika rozwojowa – dr Beata Nicewicz (5h W, 10 C)
 •  Diagnoza funkcjonalna całościowych zaburzeń rozwoju – różnicowanie, narzędzia diagnostyczne – dr Aneta Wojciechowska (5h W, 8h C)
 •  Aspekty prawne pomocy dzieciom z zaburzeniami spektrum autyzmu – mgr Małgorzata Myrta (5h W)
 •  Procesy poznawcze osób ze spektrum autyzmu – dr Beata Nicewicz (5h W, 10h C)

 II. MAŁE DZIECKO Z AUTYZMEM LUB ZESPOŁEM ASPERGERA

 •  Trening efektywności indywidualnej pedagoga i terapeuty w pracy z dzieckiem z ASD – mgr Małgorzata Myrta (10h C)
 •  Podstawy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży (rozwój sfery motorycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej) – mgr Dominika Wyrwa (10h W, 5h C)
 •  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z ASD – wczesna interwencja terapeutyczna – dr Aneta Wojciechowska (5h W, 10h C)
 •  Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z ASD – dr Izabela Krempińska (5h W, 5h C)
 •  Stymulacja zmysłowa i integracja sensoryczno-motoryczna – mgr Magdalena Iwan (10h C)
 •  Metody wspierające terapię dziecka z ASD (metoda W. Sherborne, metoda dobrego startu, neuroterapie, metoda P. Dennisona, terapia behawioralna) – dr Joanna Buława-Halasz (5h W, 10h C)

III. MŁODZIEŻ Z AUTYZMEM LUB ZESPOŁEM ASPERGERA I JEGO RODZINA

 • Elementy pedagogiki specjalnej. Zakres kompetencji pedagoga specjalnego w szkole – prof. Teresa Żółkowska (10h W, 5h C)
 • Metody terapii indywidualnej i grupowej osób z ASD – planowanie w oparciu o diagnozę funkcjonalną – mgr Magdalena Iwan (5h W, 5h C)
 • Praca z zachowaniami trudnymi u osób z ASD – dr Izabela Krempińska (5h W, 5h C)
 • Alternatywne metody komunikacji w terapii i wspomaganiu rozwoju osób z ASD – mgr Urszula Moskal (5h W, 10h C)
 • Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z ASD na różnych etapach edukacyjnych – mgr Małgorzata Myrta (5h W, 7 C)

IV. DOROSŁY Z AUTYZMEM LUB ZESPOŁEM ASPERGERA

 •  Problemy dojrzewania i seksualność osób z ASD – dr Izabela Fornalik (10h W, 5h C)
 •  Rodzina dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Podstawowy trening umiejętności rodzicielskich – mgr Adrianna Żak (2h W, 8h C)
 •  Trening umiejętności społecznych - rozwijanie kompetencji społecznych osób z ASD – mgr Magdalena Iwan, (5h W, 10h C)
 •  Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z ASD – dr Aneta Wojciechowska (5h W, 5h C)

V. PRAKTYKA O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM – 120 h

 Wszyscy słuchacze mają możliwość zrealizowania praktyk na terenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Carpe Diem”. Poradnia wspiera rozwój dzieci i młodzieży od 2007 roku. Poradnia dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi diagnostycznych, a terapię prowadzi grupa doświadczonych specjalistów.
 

Powiązane artykuły

Masaż w rehabilitacji i odnowie biologicznej

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie

czytaj dalej

Rehabilitacja dzieci i niemowląt w oparciu o metody neurofizjologiczne i edukacyjne

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane