Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Rok założenia: 1945 | Rektor: prof. dr hab. inż. Jan Kazior

przejdź do spisu treści

TO TWOJA PROSTA DROGA DO KARIERY

Każdy marzy o tym, by mieć ciekawą i dobrze płatną pracę. Jest to możliwe, jeśli wybierzesz studia na PK! Nasi absolwenci to jedna z najbardziej poszukiwanych i najlepiej wynagradzanych grup pracowników. Dowodzą tego badania prowadzone przez Biuro Karier PK.

Jak wynika z najnowszego raportu, już pół roku od uzyskania dyplomu ponad 93% absolwentów studiów II stopnia pracuje, a blisko 68% badanych bez problemu znalazło pracę jeszcze w czasie studiów. Wychowankowie Politechniki Krakowskiej są najczęściej zatrudniani na podstawie umowy o pracę – aż 86%. Spośród absolwentów studiów I stopnia prawie 80% kontynuuje naukę na II stopniu, a pozostali w większości pracują

70-letnia tradycja kształcenia kadr inżynierskich kraju, wytrwała praca nad poprawą polskiej myśli naukowo-technicznej oraz nowoczesność i otwartość na zmiany - to największe atuty Politechniki Krakowskiej. Dzięki nim uczelnia - funkcjonując w tak konkurencyjnym ośrodku akademickim, jak Kraków - wywalczyła mocną pozycję i utrwaliła markę, którą najlepiej określa słowo solidność.

Dajemy studentom najtrwalszy kapitał na rynku pracy 
- wiedzę!

Mury Politechniki opuściło prawie 100 tys. absolwentów - to ogromna rzesza bardzo dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu inżynierów i magistrów inżynierów. Stawiamy na jakość kształcenia, dając studentom najtrwalszy i najcenniejszy kapitał, z którym wchodzą na rynek pracy - wiedzę.

Obecnie uczelnia kształci 14,5 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie edukacyjnej Politechniki znajduje się 31 kierunków studiów I i II stopnia w języku polskim na 7 wydziałach oraz 7 kierunków studiów w języku angielskim na 5 wydziałach. Tak duży wybór oznacza różnorodność poszukiwań intelektualnych oraz rozwiązywanie ambitnych zadań pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowej.

Wielu spośród prawie 1 200 pracowników naukowych i dydaktycznych to wybitni specjaliści, uczestniczący w pracach międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych. Ich wiedza i kompetencje pozwalają naszej uczelni utrzymać odpowiednią pozycję w Polsce i w międzynarodowym środowisku naukowym.

W ramach umów dwustronnych oraz programu „Erasmus”, Politechnika Krakowska prowadzi współpracę naukową i wymianę studencką z kilkuset uniwersytetami w 47 krajach na świecie.

Uczelnia patronuje wielu przedsięwzięciom kulturalnym Krakowa, wspiera funkcjonowanie Teatru Zależnego i Akademickiego Chóru „Cantata” oraz działającej pod jej patronatem Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej. PK organizuje także wiele wystaw w swoich galeriach „Gil”, „Kotłownia” i galeriach wydziałowych. Politechnika wydaje swoje pismo, prowadzi radio internetowe, dysponuje własną biblioteką i wydawnictwem.

Studenci mogą rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania w 82 kołach naukowych, których działalność często wykracza poza mury uczelni. Mają możliwości rozwoju pasji sportowych w ramach Akademickiego Związku Sportowego oraz Centrum Sportu i Rekreacji. Uczelnia oferuje studentom zakwaterowanie w czterech domach studenckich, dysponujących ponad 2 tys. miejsc.

Politechnika Krakowska dba o najwyższe standardy etyczne i wysoki poziom naukowy, tak aby każdy absolwent na rynku pracy mógł wybierać spośród jak największej ilości interesujących ofert, zgodnie z promującym uczelnię hasłem: Politechnika Krakowska - Prosta droga do Kariery.


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2020/2021

W nowym roku akademickim 2020/21 kształcenie prowadzone będzie na 8 wydziałach Politechniki Krakowskiej. Uczelnia zaoferuje ponad 30 kierunków studiów I stopnia, w tym kierunki w języku angielskim. Kandydaci będą mogli wybrać:

Wydział Architektury
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Wydział Mechaniczny
Studia międzywydziałowe

Kliknij aby pobrać :


Każdy kandydat na studia I stopnia może dokonać elektronicznej rejestracji na dwa podstawowe kierunki studiów (na każdy obowiązuje oddzielna opłata rekrutacyjna). Dodatkowo kandydaci na studia I stopnia mają możliwość wybrania, oprócz kierunku podstawowego, także kierunku alternatywnego prowadzonego na tym samym wydziale. Kandydaci mogą zostać przyjęci na kierunek alternatywny, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym wartość wskaźnika rekrutacyjnego będzie niewystarczająca do przyjęcia na kierunek podstawowy lub gdy kierunek podstawowy nie zostanie uruchomiony /więcej na rekrutacja.pk.edu.pl/.

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe 


Badania i analiza architektury historycznej

BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie

Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

Budowa, eksploatacja i modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych

Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa

Doradztwo zawodowe

Ekspertyza wypadku drogowego

Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi

Inżynieria ruchu drogowego

Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki

Konserwacja, kształtowanie architektury i aranżacja wnętrz obiektów sakralnych

Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie

Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji

Logistyka i transport drogowy

Miejski transport zbiorowy – zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie

Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000

Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE

Napędy i sterowanie płynowe

Nowoczesne metody eksploatacji w systemach ciepłowniczych

Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA)

Procedury FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych

Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych

Rewitalizacja miejskich i wiejskich zespołów osiedleńczych

Rewitalizacja środowiska miejskiego i gospodarka w obiegu zamkniętym

Systemy CAD i przetwarzanie obrazu

Systemy sieciowe i bazodanowe

Szacowanie nieruchomości

Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych

Współrzędnościowa technika pomiarowa

Wyroby Lakierowe. Technologia i zastosowanie

Zamówienia publiczne

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH

Zarządzanie energią

Zarządzanie infrastrukturą komunalną w inteligentnych miastach (SMART CITIES)

Zarządzanie infrastrukturą lotniskową

Zarządzanie środowiskowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast

Zieleń w układach historycznych

Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.

przejdź do spisu treści

Kursy i szkolenia


Akredytacja oraz system zarządzania w laboratorium wg ISO/IEC 17025:2017

Auditor wewnętrzny laboratorium wg ISO/IEC 17025:2017

Auditor wewnętrzny systemu HACCP

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

CATIA V5

Doradca w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) (RID) (ADR/RID)

Komputerowo wspomagane modelowanie wyrobu z wykorzystaniem systemu 3D CAD SolidWorks

Kurs doskonalący – Efektywna Komunikacja

Kurs: Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kurs doskonalący – Język migowy – pierwszego stopnia

Kurs doskonalący – Język migowy – drugiego stopnia

Kurs doskonalący – Program metody projektu

Kurs doskonalący – Trening asertywności

Kurs doskonalący – Warsztaty Rozwoju Osobistego

Kurs kompetencji zawodowych przewoźnika

Kurs kwalifikacyjny – Studium Pedagogiczne dla Asystentów i Doktorantów

Kurs kwalifikacyjny – Studium Pedagogiczne dla Studentów

Kurs obsługi programu AutoCAD

Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wg kryteriów PCBC)

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (wg kryteriów PCBC)

Pierwsza pomoc przedlekarska

SAP ERP

Solid Works

Szkolenia BHP

System HACCP – zasady, wdrażanie, utrzymanie

Szkolenie: „Kosztorysowanie w programie BIMestiMate”

Szkolenie „Kosztorysowanie w programie NormaPro”

Szkolenie okresowe dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Szkolenie: Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym

Wytwarzanie przyrostowe – od koncepcji do realizacji


Kierunki wykładane na uczelni:

architektura I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia budowlana I stopnia Stacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka stosowana I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria wzornictwa przemysłowego I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka stosowana I stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nanotechnologie i nanomateriały I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
    ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
  •  
  • Telefon: (12) 628 22 22, 628 22 02, 632 86 44
  • Fax: (12) 628 20 71
  • Email: rekrutacja@pk.edu.pl
  • Strona: http://www.pk.edu.pl

Dział Kształcenia
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
budynek Wydziału Inżynierii Lądowej (W-1)
I piętro, pokój 104
tel. 12 632 86 44
e-mail: rekrutacja@pk.edu.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Szlak 44
31-155 Kraków
budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (W-12)
tel.: 12 628 25 22, 12 628 30 44, 12 628 20 09
e-mail: bwm@pk.edu.pl

Erasmus+
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
budynek Wydziału Inżynierii Lądowej (W-1)
parter, pokój 33
tel. 12 628 25 12
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Geoinformatyka - nowy kierunek studiów I stopnia na Politechnice Krakowskiej

Geoinformatyka - łączy zagadnienia informatyczne z geoinżynierią i hydroinżynierią

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Rekrutacja na Politechnikę Krakowską bez tajemnic. Sprawdź!

Epidemia koronawirusa pokrzyżowała wiele planów, m.in. odwołane zostały targi edukacyjne, Dzień Otwarty w tradycyjnej formie oraz spotkania z uczniami. Dlatego Politechnika Krakowska przygotowała zbiór najczęściej zadawanych przez Was pytań, związanych z rekrutacją na studia ...

czytaj dalej

Jakie studia zapewnią Ci pracę? Nowoczesne KIERUNKI STUDIÓW

Ponad 30 nowoczesnych kierunków studiów czeka na Ciebie w roku 2020/2021 na 8 wydziałach Politechniki Krakowskiej

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie