Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Rok założenia: 1999 | Rektor: prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz

przejdź do spisu treści

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku / wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku/ jest nowoczesną uczelnią nastawioną na praktyczne kształcenie zawodowe. Oferta MUP w Płocku obejmuje studia I stopnia na trzech wydziałach:

 • Wydziale Nauk Ekonomicznych i Informatyki z kierunkami: Ekonomia, Informatyka i Finanse z elementami matematyki
 • Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych z kierunkami: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Filologia, Nowe Media, Pedagogika, Pedagogika Specjalna, Praca Socjalna.
 • Wydziale Nauk o Zdrowiu z kierunkami: Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Położnictwo
W ostatnim okresie, w ramach studiów I stopnia, uczelnia uzyskała uprawnienia do kształcenia na czterech nowych kierunkach licencjackich: nowe media, położnictwo, finanse z elementami matematyki, pedagogika specjalna. Wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczno – naukowa uczelni kształci i wspiera studentów na każdym etapie procesu edukacyjnego.

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI


Ekonomia


Studia I stopnia na kierunku Ekonomia dają wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii i przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Program studiów obejmuje naukę m.in.: nowoczesnych metod obliczeniowych, pozyskiwania i analizowania informacji potrzebnych przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. Studia łączą umiejętności identyfikacji i analizy zjawisk ekonomicznych z wiedzą pozwalającą wypracować metody oraz techniki wykorzystania ich w działalności gospodarczej. Na tym kierunku stawiamy na naukę język obcego na poziomie biegłości B2 (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz na opanowaniu języka specjalistycznego z zakresu ekonomii. Kończąc studia na kierunku Ekonomia I stopnia student jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Specjalności na kierunku Ekonomii I stopnia na studiach stacjonarnych: ( zmiana kolejności )

 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Finanse publiczne i administracja
 • Logistyka w działalności gospodarczej
 • Ekonomika handlu i usług
 • Informatyka w biznesie

Student kierunku Ekonomia II stopnia będzie posiadał rozbudowaną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów oraz zarządzania. Dodatkowo poszerzy swoją wiedzę i umiejętności związane z działalnością gospodarczą oraz mechanizmami funkcjonowania instytucji zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Ponadto student będzie poszerzał kompetencje związane z analizą własnych działań oraz zdolnością inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

Nasi absolwenci są otwarci na zmiany, posiadają umiejętności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego oraz doskonale wykorzystują zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania finansami. Jako osoby posiadające specjalizacyjną wiedzę i umiejętności stanowią idealnych pracowników.


Informatyka


Informatyka I stopnia to studia dające wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia nowych technologii i narzędzi informatycznych. Program studiów obejmuje programowanie m.in. C, Python, Java, R, VBA, podstawowych struktur danych i algorytmów uczenia maszynowego a także bazy danych, grafiki komputerowej, projektowania i programowania gier komputerowych.

Student specjalności sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne zdobędzie wiedzę ukierunkowaną na oprogramowanie komunikacyjne, instalację i tworzenie sieci LAN i WAN, architektury logiczne sieci, administrowanie i zarządzanie sieciami.

Absolwent tego kierunku będzie mógł pracować z systemami operacyjnymi w różnych klasach i typach urządzeń sieciowych oraz będzie w stanie samodzielnie projektować, zarządzać oraz integrować sieci komputerowe.


Finanse z elementami matematyki


Student kierunku Finanse z elementami matematyki będzie posiadał wiedzę o charakterze nauk społecznych, współczesnych dylematach cywilizacji, ich miejscu oraz systemie nauk i relacjach, a w szczególności o dyscyplinie ekonomia i finanse oraz matematyka jak i jej powiązaniach z innymi dyscyplinami. Zdobędzie wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej i finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych i jednostek sektora finansów publicznych. Pozna mechanizm rynkowy i zjawiska makro i mikroekonomiczne.

Absolwent kierunku Finanse z elementami matematyki zdobędzie kompetencje w zakresie dokonywania analizy i oceny własnych działań oraz umiejętności wskazywania obszarów wymagających modyfikacji pracy zawodowej. Będzie potrafił prognozować procesy i zjawiska gospodarczo – finansowe przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi statystycznych, ekonometrycznych z dziedziny finansów i rachunkowości.

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH


Bezpieczeństwo Wewnętrzne


Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają zdobyć wiedzę na temat uwarunkowań, wymiarów oraz sposobów zapewniania bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Student tego kierunku uzyska umiejętności i kompetencje umożliwiające kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w procesach, a także działaniach organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie i państwie.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne to kierunek na którym student zagłębia się w wiedzę na temat zabezpieczania danych osobowych, publicznych lub wrażliwych, pozna tajniki przesłuchań, pracy w służbach mundurowych oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Absolwenci tego kierunku pracują w jednostkach samorządów terytorialnych , służbach mundurowych, ochrony czy w tajnych służbach rządowych.


Filologia


Filologia angielska to kierunek , który dedykowany jest osobom, które chcą rozwijać swoje kompetencje lingwistyczne na wysokim poziomie.

PWSZ w Płocku na wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oferuje na studiach I stopnia specjalności tłumaczeniowe i nauczycielskie.

W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego często jest przepustką do świata biznesu, a możliwości branżowe są nieograniczone. Absolwent kierunku filologii może pracować zarówno w kraju, jak i za granicą.

Studia II stopnia na kierunku Filologia Angielska odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalności kształcenia w ramach tego kierunku to:

 • Filologia Angielska specjalizacje: nauczycielska oraz tłumaczeniowa,
 • Język angielski z językiem niemieckim w biznesie.

Nowe Media


Studia mieszczą się w obszarze kształcenia obejmującym nauki humanistyczne i społeczne.

Absolwent zdobywa interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną i praktyczną z szeroko zdefiniowanego zakresu zjawisk, zagadnień i zadań wynikających z globalnego, dynamicznego rozwoju współczesnej kultury audiowizualnej, mediów elektronicznych oraz społeczeństwa informacyjnego. W szczególności nabywa umiejętności i kompetencje poszukiwane na rynku pracy w obliczu rosnącego zapotrzebowania na specjalistów, którzy znają i potrafią wykorzystywać nowe media jako narzędzie komunikacji dla celów reklamowych i marketingowych, istotny element e-biznesu, a także skuteczny sposób dystrybucji różnorodnych treści kulturowych, społecznych lub politycznych poprzez przekaz na styku mediów tradycyjnych i cyfrowych, dziennikarstwo internetowe, media społecznościowe, portale informacyjne, blogi, itp.

Posiadane kwalifikacje i podbudowa teoretyczna zapewniają absolwentowi niezbędną w kontekście nowych mediów wszechstronność, rozbudowaną świadomość kulturowo-społeczną, zdolność efektywnego porozumiewania się w realiach ery cyfrowej, jak również łatwość dostosowania się do szybko zmieniających się technologii, oczekiwań społecznych oraz trendów ekonomicznych i kulturowych w zróżnicowanym, coraz bardziej umiędzynarodowionym środowisku komunikacji interaktywnej. Umożliwia to absolwentowi zatrudnienie w agencjach reklamowych, działach promocji i public relations, mediach tradycyjnych i internetowych, instytucjach kultury oraz branży rozrywkowej, działalności związanej z kreowaniem wizerunku firm, osób lub instytucji, kampaniach edukacyjnych i społecznych, tworzeniu i prowadzeniu różnego typu witryn internetowych, marketingu usług i towarów, handlu internetowym, zawodach związanych z kreatywnym zarządzaniem informacją, zarządzaniu relacjami z klientem lub odbiorcą, czy wreszcie prowadzenie własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informacyjno -komunikacyjnych.


Pedagogika


Kierunek Pedagogika I stopnia w trybie stacjonarnym.

Student ma do wyboru 6 specjalności:

 • Pedagogikę Wczesnoszkolną z wychowaniem przedszkolnym,
 • Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim,
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z arteterapią,
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną,
 • Pedagogika sądowa z mediacją,
 • Edukację obronną z bezpieczeństwem wewnętrznym

Pedagogika Specjalna


Studia na kierunku pedagogika specjalna pozwalają na uzyskanie kwalifikacji umożliwiających projektowanie i realizację zadań pedagogicznych i terapeutycznych wobec osób z odchyleniami od normy, z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi i funkcjonalnymi, w szczególności z niepełnosprawnością.

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób wymagających specjalnego i specjalistycznego wsparcia.

Specjalności na tym kierunku to:

 • logopedia ogólna,
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz osób z zaburzeniami spektrum autyzmu.

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Przeznaczone sa dla absolwentów, którzy ukończyli kierunek Pedagogika I stopnia.

Specjalności na kierunku Pedagogika II stopnia:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią,
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych, w tym specjalizacje do wyboru:

– profilaktyka i prewencja kryminalna,
– pedagogika kryminologiczna,
– pedagogika sądowo – penitencjarna.


Praca Socjalna


Studia na kierunku praca socjalna są dla osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu form pomocy społecznej adresowanej do jednostek i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją. Ukończenie studiów w tej dziedzinie daje możliwość wykonywania zawodu pracownika socjalnego nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej.

Specjalności na tym kierunku to:

 • profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową,
 • asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej,
 • praca z osobą niepełnosprawną i starszą.

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU


Kosmetologia


Wydział Nauk o Zdrowiu oferuje kierunek Kosmetologii w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Student po ukończeniu studiów I stopnia zdobywa wiedzę z zakresu medycyny (wiedza ogólna) i kosmetologii (wiedza szczegółowa).

Podczas studiów licencjackich student nabywa umiejętności kosmetologa, które pozwalają mu na świadczenie pełnego zakresu usług oferowanych przez profesjonalne salony kosmetyczne w ramach odnowy biologicznej, zabiegów SPA, współpracy z lekarzem dermatologiem czy produkcji kosmetyków.

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku dużą rolę przywiązujemy do wykształcenia u studenta postawy empatii i zrozumienia pacjenta oraz świadomości czynników wpływających na komunikację interpersonalną.

Oferujemy:

 • nauczanie – od teorii do praktyki (wykłady- konwersatoria- ćwiczenia- ćwiczenia w warunkach symulowanych- praktyki zawodowe – egzamin dyplomowy);
 • warunki studiowania – nowoczesne aule wykładowe i sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt audiowizualny, nagłaśniający i klimatyzatory, pracownie specjalistyczne, pracownie kształtowania umiejętności praktycznych zorganizowane na wzór sal i gabinetów zabiegowych wyposażone w nowoczesny sprzęt, materiały, fantomy, trenażery i symulatory, umowy z podmiotami zewnętrznymi (gabinetami kosmetologicznymi, ośrodkami spa, ośrodkami odnowy biologicznej, podmiotami leczniczymi) umożliwiające realizację praktyk zawodowych w warunkach rzeczywistych;
 • nowoczesne technologie w nauczaniu – symulacja niskiej, pośredniej i wysokiej wierności; prebriefing; debriefing; klient standaryzowany; platforma Moodle; bazy bibliometryczne;
 • możliwość dodatkowego rozwoju – praca w studenckich kołach naukowych, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, działalność na rzecz promocji zdrowia w środowisku lokalnym, aktywność w promowaniu Wydziału i Uczelni, odbywanie w uczelniach europejskich części kształcenia teoretycznego i/ lub praktycznego studentów lub praktyk absolwentów w ramach programu Erasmus+.

Pielęgniarstwo


Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu to jeden z wiodących kierunków. Podczas studiów pierwszego stopnia studenci zdobywają ogólną wiedzę z nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa.

Zdobywane w trakcie studiów  umiejętności  oraz uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa pozwalają na zatrudnienie w podmiotach leczniczych oraz  na samozatrudnienie w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarskiej.

Student kierunku Pielęgniarstwo oprócz wiedzy medycznej poznaje  prawne i etyczne regulacje wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza.

Absolwent  potrafi sprawować opiekę nad człowiekiem zdrowym oraz w każdym stanie chorobowym lub zagrożenia życia,  samodzielnie wykonywać zawód  zgodnie z zasadami etyki oraz skutecznie porozumiewać się z pacjentem.

Oferujemy:

 • nauczanie – od teorii do praktyki (wykłady- konwersatoria- ćwiczenia- ćwiczenia w warunkach symulowanych- zajęcia praktyczne – praktyki zawodowe – egzamin dyplomowy);
 • warunki studiowania – nowoczesne aule wykładowe i sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt audiowizualny, nagłaśniający i klimatyzatory, pracownie specjalistyczne, pracownie kształtowania umiejętności praktycznych zorganizowane na wzór sal szpitalnych i gabinetów zabiegowych wyposażone w nowoczesny sprzęt, materiały, fantomy, trenażery i symulatory, umowy z podmiotami zewnętrznymi (podmiotami leczniczymi, domami pomocy społecznej, szkołami) umożliwiające realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w warunkach rzeczywistych;
 • nowoczesne technologie w nauczaniu – symulacja niskiej, pośredniej i wysokiej wierności; prebriefing; debriefing;, pacjent standaryzowany; platforma Moodle; bazy bibliometryczne; Międzynarodowa Klasyfikacja Diagnoz Pielęgniarskich ICNP; IT w pracowniach umiejętności;
 • możliwość dodatkowego rozwoju – praca w studenckich kołach naukowych, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, działalność na rzecz promocji zdrowia w środowisku lokalnym, aktywność w promowaniu Wydziału i Uczelni, odbywanie w uczelniach europejskich części kształcenia teoretycznego i/ lub praktycznego studentów lub praktyk absolwentów w ramach programu Erasmus+.

Studia II stopnia

Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry).

Absolwent w trakcie studiów

Zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;

Nabywa umiejętności:

 •  rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,
 • określania standardów profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażania ich do praktyki zawodowej,
 • prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniania ich wyników w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
 • organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,
 • organizowania pracy podwładnych i własnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
 • wykorzystywania przepisów prawa w działalności zawodowej oraz stosowania ich w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),
 • opracowywania założeń polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
 • opracowywania i wdrażania do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
 • dokonywania wyboru i stosowania określonych metod, technik organizatorskich i technik zarządzania w badaniu, rozwiązywania problemów organizacyjnych i usprawniania pielęgniarstwa,
 • dokonywania wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosowania wybranych z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
 • opracowywania programów edukacji zdrowotnej i realizowania ich w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

Położnictwo


Podczas studiów pierwszego stopnia studenci zdobywają ogólną wiedzę z nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa.

Zdobywane w trakcie studiów umiejętności oraz uzyskanie tytułu licencjata położnictwa pozwalają na zatrudnienie w podmiotach leczniczych oraz na samozatrudnienie w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki położniczej.

Student kierunku Położnictwo oprócz wiedzy medycznej poznaje prawne i etyczne regulacje wykonywania zawodu położnej/ położnego.

Absolwent potrafi sprawować opiekę nad kobietą w poszczególnych okresach rozwojowych, stanach fizjologicznych i patologicznych , stanach zagrożenia jej zdrowia i życia oraz sprawować opiekę nad noworodkiem i samodzielnie wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki i prawa.

Oferujemy:

 • nauczanie – od teorii do praktyki (wykłady- konwersatoria- ćwiczenia- ćwiczenia w warunkach symulowanych- zajęcia praktyczne – praktyki zawodowe – egzamin dyplomowy);
 • warunki studiowania – nowoczesne aule wykładowe i sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt audiowizualny, nagłaśniający i klimatyzatory, pracownie specjalistyczne, pracownie kształtowania umiejętności praktycznych zorganizowane na wzór sal szpitalnych i gabinetów zabiegowych wyposażone w nowoczesny sprzęt, materiały, fantomy, trenażery i symulatory, umowy z podmiotami zewnętrznymi (podmiotami leczniczymi, domami pomocy społecznej, szkołami) umożliwiające realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w warunkach rzeczywistych;
 • nowoczesne technologie w nauczaniu – symulacja niskiej, pośredniej i wysokiej wierności; prebriefing; debriefing;, pacjent standaryzowany; platforma Moodle; bazy bibliometryczne; Międzynarodowa Klasyfikacja Diagnoz Pielęgniarskich ICNP; IT w pracowniach umiejętności;
 • możliwość dodatkowego rozwoju – praca w studenckich kołach naukowych, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, działalność na rzecz promocji zdrowia w środowisku lokalnym, aktywność w promowaniu Wydziału i Uczelni, odbywanie w uczelniach europejskich części kształcenia teoretycznego i/ lub praktycznego studentów lub praktyk absolwentów w ramach programu Erasmus+.

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI


Rachunkowość budżetowa

E-usługi administracji

Lean Management – szczupłe zarządzanie przedsiębiorstwem.

Logistyka w przedsiębiorstwie

Rachunkowość finansowa w praktyce.

Studia Podyplomowe Podatkowe

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy UE

Analiza i eksploracja danych rynkowych i marketingowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie dla MŚP

Bezpieczeństwo publiczne

Menedżer farmacji

Zastosowanie Excela w biznesie

Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości


WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH


Doradztwo zawodowe, edukacyjne i zarządzanie zasobami ludzkimi

Etyka szkolna

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Język angielski w biznesie

Negocjacje i mediacje

Oligofrenopedagogika. Praca z dzieckiem autystycznym i z Zespołem Aspergera

Organizacja i zarządzanie oświatą

Pedagogika szkolna i trening kreatywności

Przygotowanie pedagogiczne

Resocjalizacja z profilaktyką. Elementy diagnozy i terapii zaburzeń społeczno-emocjonalnych u dzieci i młodzieży

Rozwój osobisty – studia coachingu

Studium socjoterapii i pomocy psychologicznej

Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością z elementami oddziaływań rehabilitacyjnych i wsparcia rodziny

Wycena, pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami.


Kursy i szkolenia


KURSY I SZKOLENIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI


Kurs „Kadry i płace”

Kurs ,,Księgowość komputerowa”

Kurs ,,Podstawy księgowości”

Kurs przygotowujący do matury z matematyki – poziom podstawowy oraz rozszerzony.


KURSY I SZKOLENIA WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU


Kursy kwalifikacyjne

Kursy specjalistyczne

Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych.


Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny
nowe media I stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
  Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock
 •  
 • Telefon: 24 366 54 00, 366 54 20, 366 54 21
 • Fax: 24 366 54 21 wew.219
 • Email: pwsz@pwszplock.pl
 • Strona: http://mazowiecka.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie