Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki


przejdź do spisu treści
Tradycje Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki sięgają okresu I Rzeczypospolitej, kiedy to w 1765 roku utworzono w Warszawie Szkołę Rycerską, którą ukończyło około 600 oficerów. Byli wśród nich późniejsi słynni dowódcy i bohaterowie Narodu Polskiego: Jakub JASIŃSKI, Józef SOWIŃSKI i Tadeusz KOŚCIUSZKO.
Dlaczego warto studiować w AWL
 • Akademii Liderów?
 • elitarny, wojskowy charakter Akademii,
 • szeroki zakres wykorzystania w nauczaniu symulatorów i trenażerów,
 • nowoczesne laboratoria i przedmiotowe pracownie dydaktyczne,
 • nowoczesna baza sportowa,
 • liczne koła naukowe i organizacje studenckie,
 • możliwość studiowania w języku angielskim,
 • nowoczesna biblioteka z bogatym księgozbiorem,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju (m.in. naukowego, językowego i sportowego),
 • możliwość rozwijania zainteresowań w Akademickim Centrum Kultury,
 • Ośrodek Szkolenia Jazdy Konnej,
 • Górski Ośrodek Szkoleniowy „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie,
 • atrakcyjne systemy stypendialne,
 • możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia w uczelniach i instytucjach europejskich oraz światowych,
 • programy studiów cywilnych dostosowane do oczekiwań pracodawców,
 • bogata oferta płatnych staży,
 • profesjonalne doradztwo edukacyjne i zawodowe,
 • możliwość kontaktu studentów cywilnych i współpracy z przyszłymi pracodawcami.


STUDIA WOJSKOWE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KIERUNEK: DOWODZENIE I LOGISTYKA


DOWODZENIE

Studia I stopnia – licencjackie
(specjalność dowodzenie pododdziałami), kształcenie wojskowe w grupach osobowych (specjalnościach):

 • pancerno-zmechanizowana (zmechanizowana),
 • pancerno-zmechanizowana (pancerna),
 • aeromobilna,
 • rozpoznanie ogólne,
 • artylerii przeciwlotniczej,
 • rakietowa i artylerii (artyleria lufowa),
 • rakietowa i artylerii (artyleria rakietowa),
 • rozpoznanie i likwidacja skażeń.
LOGISTYKA

Studia I stopnia – licencjackie
kształcenie wojskowe w grupach osobowych:

 • ogólnologistyczna,
 • materiałowa,
 • ekonomiczno-finansowa


STUDIA WOJSKOWE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE


ZARZĄDZANIE

Studia II stopnia – magisterskie
(realizowane przez podchorążych po studiach wojskowych I stopnia na kierunkach: Dowodzenie i Logistyka), kształcenie wojskowe w grupach osobowych (specjalnościach):

 • pancerno-zmechanizowana (zmechanizowana),
 • pancerno-zmechanizowana (pancerna),
 • aeromobilna,
 • rozpoznanie ogólne,
 • artylerii przeciwlotniczej,
 • rakietowa i artylerii (artyleria lufowa),
 • rakietowa i artylerii (artyleria rakietowa),
 • rozpoznanie i likwidacja skażeń,
 • ogólnologistyczna,
 • materiałowa,
 • ekonomiczno-finansowa.


STUDIA WOJSKOWE

WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE
KIERUNEK: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA


INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia I stopnia – inżynierskie
kształcenie wojskowe w grupach osobowych (specjalnościach):

 • saperska,
 • przeprawowa,
 • drogowo-mostowa.
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia II stopnia – magisterskie
(realizowane przez podchorążych po studiach wojskowych I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa).

kształcenie wojskowe w grupach osobowych (specjalnościach):

 • saperska,
 • przeprawowa,
 • drogowo-mostowa.

Podchorążowie po ukończeniu studiów I i II stopnia na ww. kierunkach studiów oraz po zdaniu egzaminu na oficera są promowani na pierwszy stopień oficerski – podporucznika Wojska Polskiego. Następnie, zgodnie z podpisaną umową absolwenci studiów wojskowych w AWL zobowiązani są do służby i pracy w jednostkach i instytucjach Wojska Polskiego gdzie mają zapewnioną pracę na stanowisku dowódcy plutonu (równorzędnym). Całkowite koszty związane ze studiowaniem i utrzymaniem w trakcie nauki pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej.


STUDIA WOJSKOWE

OFERTA EDUKACYJNA
STUDIUM OFICERSKIE:


 • dwunastomiesięczne studium oficerskie - oferta przeznaczona dla osób nie będących żołnierzami zawodowymi oraz szeregowych zawodowych posiadających wykształcenie wyższe drugiego stopnia;
 • sześciomiesięczne studium oficerskie - oferta przeznaczona wyłącznie dla podoficerów zawodowych posiadających wykształcenie wyższe drugiego stopnia;
 • trzymiesięczne studium oficerskie - oferta przeznaczona dla osób nie będących żołnierzami zawodowymi i podoficerów posiadających medyczne wykształcenie wyższe drugiego stopnia oraz teologiczne (dotyczy osób kierowanych przez Ordynariaty).

Szkolenie wojskowe realizowane jest w grupach osobowych (specjalnościach) wynikających z decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe na dany rok kalendarzowy. Słuchacze Studium Oficerskiego po ukończeniu szkolenia wojskowego oraz zdaniu egzaminu na oficera są promowani na pierwszy stopień oficerki – podporucznika Wojska Polskiego. Następnie zgodnie z podpisaną umową absolwenci Studium Oficerskiego AWL zobowiązani są do służby i pracy w jednostkach i instytucjach Wojska Polskiego, gdzie mają zapewnioną pracę  na stanowisku dowódcy plutonu (równorzędnym). Całkowite koszty związane ze studiowaniem i utrzymaniem w trakcie nauki pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej.


STUDIA WOJSKOWE

WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


KIERUNEK: LEKARSKI

Podchorążowie korpusu osobowego medycznego realizują kształcenie w ciągu 6-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przed rozpoczęciem zasadniczego kształcenia wojskowego - oficerskiego podchorąży studiów medycznych odbywa 6-tygodniowe szkolenie podstawowe w AWL we Wrocławiu zakończone uroczystą przysięgą wojskową. Następnie rozpoczynają się studia medyczne na WW-L UM w Łodzi w ramach poszczególnych semestrów, rozdzielone corocznym miesięcznym szkoleniem wojskowym w trakcie przerwy wakacyjnej. Podchorążowie po ukończeniu szkolenia wojskowego oraz zdaniu egzaminu na oficera są promowani na pierwszy stopień oficerki – podporucznika Wojska Polskiego.

Na czas trwania kształcenia podchorążowie otrzymują zakwaterowanie i wyżywienie w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Po ukończeniu studiów absolwenci zdają lekarski egzamin końcowy, którego wynik jest podstawą wyboru specjalizacji.

Zgodnie z podpisaną umową absolwenci studiów medycznych zobowiązani są do służby i pracy w jednostkach i instytucjach medycznych Wojska Polskiego,

gdzie mają zapewnioną pracę w charakterze lekarza- oficera w strukturach wojskowej służby zdrowia. Całkowite koszty związane ze studiowaniem i utrzymaniem w trakcie nauki pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej.


przejdź do spisu treści

STUDIA CYWILNE

WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE
KIERUNKI: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE


Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe skierowany jest do osób, dla których kwestie militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie nie są obojętne. To oferta dla kandydatów, którzy chcą zostać specjalistami, operatorami i analitykami bezpieczeństwa w strukturach administracji publicznej, zespołach reagowania kryzysowego czy też wiążą swoją przyszłość z pracą w instytucjach wojskowych.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia I stopnia – licencjackie
w specjalnościach:

 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa.

Studia II stopnia – magisterskie
w specjalnościach:

 • zarządzania kryzysowe,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa.

Perspektywy zawodowe

 • instytucje wojskowe,
 • administracja rządowa oraz samorządowa,
 • podmioty systemu ratownictwa,
 • instytucje naukowo-badawcze
 • ośrodki wdrożeniowe,
 • przedsiębiorstwa przemysłu obronnego.

STUDIA CYWILNE

WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE
KIERUNKI:  INŻYNIERA BEZPIECZEŃSTWA


Inżynieria Bezpieczeństwa to interdyscyplinarny kierunek z zakresu bezpieczeństwa technicznego, zarządzania i ekonomii. Studia te skierowane są do osób, które przyszłość swoją wiążą z programowaniem oraz zarządzaniem systemami bezpieczeństwa, przeprowadzaniem oraz koordynowaniem akcji ratowniczych i logistycznych, a także kontrolowaniem przestrzegania szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia I stopnia – inżynierskie
w specjalnościach:

 • inżynieria bezpieczeństwa technicznego,
 • bezpieczeństwo w systemach logistycznych i transportowych.

Studia II stopnia – magisterskie
w specjalnościach:

 • techniczne systemy bezpieczeństwa i ratownictwo techniczne.

Perspektywy zawodowe

 • jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • administracja publiczna zajmująca się koordynacją jednostek sektora publicznego, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

STUDIA CYWILNE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE


ZARZĄDZANIE

Studia I stopnia – licencjackie
w specjalnościach:

 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • zarządzanie systemami logistycznymi,
 • zarządzanie w służbach mundurowych.
LOGISTYKA

Studia I stopnia – licencjackie
w specjalnościach:

 • logistyka systemu obronnego,
 • transport.
ZARZĄDZANIE

Studia II stopnia – magisterskie
w specjalnościach:

 • zarządzanie systemami logistycznymi,
 • zarządzanie systemami informatycznymi,
 • project manager,
 • zarządzanie kadrami.

Perspektywy zatrudnienia:

 • instytucje wojskowe,
 • administracja rządowa oraz samorządowa,
 • firmy spedycyjno-transportowe oraz centra usług logistycznych,
 • sektor przemysłu obronnego,
 • firmy consultingowe.

przejdź do spisu treści

Życie studenckie


SEKCJE SPORTOWE I ZAINTERESOWAŃ m.in.:
 • piłki nożnej, biegów długodystansowych, biegu patrolowego, judo, koszykówki, pływacka, płetwonurkowa,
 • tenisa ziemnego, piłki siatkowej, walki w bliskim kontakcie, sportów siłowych, działań bojowych, Leadership Section, szkoleń wojsk aeromobilnych, strzelecka,
 • szkoleń wysokogórskich, topografii wojskowej, jeździectwo konne.

KOŁA NAUKOWE I SEKCJE ZAINTERESOWAŃ m.in.:
 • Naukowe Koło Zarządzania, Naukowe Koło Zarządzania Dronami, Naukowe Koło Logistyki Mil-Log, Medyczne Cywilno-Wojskowe Koło Naukowe, Naukowe Koło
 • Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, Naukowe
 • Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, Naukowe
 • Koło Inżynierii Bezpieczeństwa, Naukowe Koło Pamięci
 • Narodowej, Naukowe Koło Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa
ROZWÓJ NAUKOWY
 • Z uwagi na uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk
 • o zarządzaniu oraz doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, Akademia oferuje
 • możliwość rozwoju naukowego w ramach seminariów
 • doktoranckich i realizacji rozprawy doktorskiej na Wydziale Zarządzania i Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie.

przejdź do spisu treści

STUDIA WOJSKOWE PROCES REKRUTACYJNY


Na studia wojskowe może być przyjęta osoba:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • mająca co najmniej osiemnaście lat,
 • posiadająca świadectwo dojrzałości.
ETAP 1 Analiza nadesłanych dokumentów

Do 31 marca kandydat powinien:

1. dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Uczelni.

2. dostarczyć do Akademii Wojsk Lądowych (osobiście lub za pośrednictwem poczty):

a) wniosek do Rektora-Komendanta o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej,

b) życiorys,

c) odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).

ETAP 2 Analiza wyników ze świadectwa dojrzałości, uzupełnienie dokumentacji

(KRK, opłata rekrutacyjna i inne) oraz sprawdzian sprawności fizycznej

Podstawę przyjęcia na studia stanowią punkty kwalifikacyjne obejmujące wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:

1. matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub historia.

2. język angielski.

Kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie maturalnym, zdają test znajomości języka angielskiego. Wyniki testu są podstawą do naliczenia punktów kwalifikacyjnych za język.

Sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje następujące konkurencje:

DLA MĘŻCZYZN

 • podciąganie (siłowe) na drążku wysokim,
 • bieg wahadłowy 10x10 m,
 • bieg na dystansie 1000 m,
 • pływanie 50 m kraulem na piersiach.

DLA KOBIET

 • zwis na ramionach ugiętych (na czas),
 • bieg zygzakiem – „koperta”,
 • bieg na dystansie 800 m,
 • pływanie 50 m kraulem na piersiach.
ETAP 3 Rozmowa kwalifikacyjna
 • do rozmów kwalifikacyjnych przystępują wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etapy 1 i 2,
 • rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), jak również motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej. 


STUDIA WOJSKOWE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KIERUNEK: DOWODZENIE I LOGISTYKA


DOWODZENIE

Studia I stopnia – licencjackie
(specjalność dowodzenie pododdziałami), kształcenie wojskowe w grupach osobowych (specjalnościach):

 • pancerno-zmechanizowana (zmechanizowana),
 • pancerno-zmechanizowana (pancerna),
 • aeromobilna,
 • rozpoznanie ogólne,
 • artylerii przeciwlotniczej,
 • rakietowa i artylerii (artyleria lufowa),
 • rakietowa i artylerii (artyleria rakietowa),
 • rozpoznanie i likwidacja skażeń.
LOGISTYKA

Studia I stopnia – licencjackie
kształcenie wojskowe w grupach osobowych:

 • ogólnologistyczna,
 • materiałowa,
 • ekonomiczno-finansowa

STUDIA WOJSKOWE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE


ZARZĄDZANIE

Studia II stopnia – magisterskie
(realizowane przez podchorążych po studiach wojskowych I stopnia na kierunkach: Dowodzenie i Logistyka), kształcenie wojskowe w grupach osobowych (specjalnościach):

 • pancerno-zmechanizowana (zmechanizowana),
 • pancerno-zmechanizowana (pancerna),
 • aeromobilna,
 • rozpoznanie ogólne,
 • artylerii przeciwlotniczej,
 • rakietowa i artylerii (artyleria lufowa),
 • rakietowa i artylerii (artyleria rakietowa),
 • rozpoznanie i likwidacja skażeń,
 • ogólnologistyczna,
 • materiałowa,
 • ekonomiczno-finansowa.

STUDIA WOJSKOWE

WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE
KIERUNEK: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA


INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia I stopnia – inżynierskie
kształcenie wojskowe w grupach osobowych (specjalnościach):

 • saperska,
 • przeprawowa,
 • drogowo-mostowa.
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia II stopnia – magisterskie
(realizowane przez podchorążych po studiach wojskowych I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa).

kształcenie wojskowe w grupach osobowych (specjalnościach):

 • saperska,
 • przeprawowa,
 • drogowo-mostowa.

STUDIA CYWILNE

WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE
KIERUNKI: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia I stopnia – licencjackie
w specjalnościach:

 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa.

Studia II stopnia – magisterskie
w specjalnościach:

 • zarządzania kryzysowe,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa.

STUDIA CYWILNE

WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE
KIERUNKI:  INŻYNIERA BEZPIECZEŃSTWA


INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia I stopnia – inżynierskie
w specjalnościach:

 • inżynieria bezpieczeństwa technicznego,
 • bezpieczeństwo w systemach logistycznych i transportowych.

Studia II stopnia – magisterskie
w specjalnościach:

 • techniczne systemy bezpieczeństwa i ratownictwo techniczne.

STUDIA CYWILNE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE


ZARZĄDZANIE

Studia I stopnia – licencjackie
w specjalnościach:

 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • zarządzanie systemami logistycznymi,
 • zarządzanie w służbach mundurowych.
LOGISTYKA

Studia I stopnia – licencjackie
w specjalnościach:

 • logistyka systemu obronnego,
 • transport.
ZARZĄDZANIE

Studia II stopnia – magisterskie
w specjalnościach:

 • zarządzanie systemami logistycznymi,
 • zarządzanie systemami informatycznymi,
 • project manager,
 • zarządzanie kadrami.

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej- TRWA NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Służba przygotowawcza jest przeznaczona dla ochotników, którzy posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

czytaj dalej

Główna Wojskowa Szkoła Średnia Husarz

ukończyłeś gimnazjum lub szkołę podstawową. ZAPRASZAMY

czytaj dalej

Nowe technologie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

KRYTA MOBILNA STRZELNICA ĆWICZEBNA 40FT HC

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane