Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej- TRWA NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Służba przygotowawcza jest przeznaczona dla ochotników, którzy posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Jeżeli chcesz być powołany do służby przygotowawczej musisz spełnić następujące warunki:
 • obywatelstwo polskie,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • niekarany za przestępstwa umyślne,
 • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • odpowiednie wykształcenie.
Powinieneś mieć następujące wykształcenie:
 • co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 • co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.
Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej składasz do Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień wraz z następującymi dokumentami:
 • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
Szkolenie służby przygotowawczej będziesz odbywał:
 • w uczelniach wojskowych - w przypadku korpusu oficerów;
 • w szkołach podoficerskich - w przypadku korpusu podoficerów;
 • w ośrodkach szkolenia i w jednostkach wojskowych - w przypadku korpusu szeregowych;
Po rozpoczęciu szkolenia otrzymasz tytuł :
 • podchorążego - jeżeli będziesz się kształcił na oficera;
 • kadeta - jeżeli będziesz się kształcił na podoficera;
 • elewa - jeżeli będziesz się kształcił na szeregowego.
Czas twojego szkolenia będzie wynosił:
 • do sześciu miesięcy - dla żołnierza kształcącego się na oficera;
 • do pięciu miesięcy - dla żołnierza kształcącego się na podoficera;
 • do czterech miesięcy - dla żołnierza kształcącego się na szeregowego.
Podczas pełnienia służby przygotowawczej otrzymasz uposażenie:
 • w wysokości 60% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj. aktualnie 1920 zł - w przypadku korpusu oficerów;
 • w wysokości 40% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj. aktualnie 1280 zł - w przypadku korpusu podoficerów;
 • w wysokości 30% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj. aktualnie 960 zł - w przypadku korpusu szeregowych.
Podczas pełnienia służby przygotowawczej przysługują ci następujące świadczenia pieniężne i należności finansowe:
 • zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby przygotowawczej;
 • nagrody i zapomogi;
 • należności za podróże służbowe;
 • zasiłek z tytułu posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
 • zasiłek alimentacyjny;
 • zwrot kosztów poniesionych na pomoc prawną,
 • odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby przygotowawczej,
 • zwrot kosztu przejazdu do miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

W przypadku gdy jesteś studentem możesz odbyć służbę przygotowawczą w dwóch okresach kolejno po sobie następujących lat studiów w czasie letnich przerw wakacyjnych:
 • w pierwszym okresie – do trzech miesięcy;
  w drugim okresie – do dwóch miesięcy.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
 • 261-656-155
 • 261-656-157
 • 261-656-158
 • 261-656-141 

Powiązane artykuły

Konkurs DRON rozstrzygnięty! Akademia Wojsk Lądowych na II i III miejscu!

11 sierpnia 2021 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu o nagrodę MON na realizację koncepcji projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego/Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

czytaj dalej

Zażegnać KRYZYS - AWL 2021

Pogłębienie wiedzy teoretycznej i przełożenie jej na konkretne umiejętności praktyczne, a także sprawdzenie skuteczności aktualnych procedur, które wchodzą w zakres współpracy podmiotów militarnego i pozamilitarnego komponentu systemu bezpieczeństwa państwa - to główne cele cyklicznego ćwiczenia KRYZYS realizowanego w Akademii Wojsk Lądowych od 2015 roku.

czytaj dalej

Główna Wojskowa Szkoła Średnia Husarz

ukończyłeś gimnazjum lub szkołę podstawową. ZAPRASZAMY

czytaj dalej

Nowe technologie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

KRYTA MOBILNA STRZELNICA ĆWICZEBNA 40FT HC

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie