Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki AWL

Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki AWL


przejdź do spisu treści

Akademia Wojsk Lądowych imienia generale Tadeusza Kościuszki jest wojskową, publiczną uczelnią akademicką, która posiada osobowość prawną i jest nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Akademia kształci studentów na studiach wojskowych oraz cywilnych, a także nadaje stopnie naukowe doktora. Ponadto Akademia jest jednostkę wojskową w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i realizuje zadania związane z obronnością.

Akademia działa na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  Pod aktualny nazwą działa od 1 października 2017 roku.

STUDIA WOJSKOWE

Stacjonarne, wojskowe studia przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych i mają na celu przygotowanie  ich   do   wykonywania  zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo- wychowawczej na szczeblu plutonu. Ponadto gwarantują podchorążym zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).

Zasadnicza część programu studiów jest ukierunkowana na osiągnięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do zajmowania stanowisk dowódczych w jednostkach organizacyjnych i instytucjach wojska.

Specjalistyczne szkolenie wojskowe w okresie studiów  realizowane  jest w m.in. Centrach Szkolenia i Ośrodkach Szkoleń Poligonowych.

STUDIA CYWILNE

Celem dydaktycznym studiów cywilnych jest przekazywanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych absolwentom do właściwej realizacji obowiązków zawodowych  na   różnych   stanowiskach w instytucjach resortu obrony narodowej, administracji państwowej, w zespołach reagowania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej, w społecznych organizacjach ratowniczych, w służbach, inspekcjach i straży oraz firmach związanych z obronnością kraju.

Zajęcia  prowadzone  są  w   oparciu o rozbudowaną infrastrukturę Akademii Wojsk Lądowych, która obejmuje nie tylko dobrze wyposażony bazę gabinetową, ale także laboratoria, pracownie i infrastrukturę specjalistyczną, adekwatną do rzeczywistych warunków przyszłej pracy zawodowej absolwentów, m.in.: Laboratorium  Zarządzania  Dronami w Działaniach Taktycznych, Laboratorium Komputerowe Systemów Informatycznych, Specjalistyczne Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania,  Laboratorium  Informatyczno-Elektroniczne i Pracownię Cyberbezpieczeństwa.

W trakcie studiów studenci mają także możliwość podnoszenia swojej sprawności fizycznej w ramach szerokiej oferty działalności sekcji sportowych.

Ponadto Akademia Wojsk Lądowych imienia generale Tadeusza Kościuszki posiada uprawnienia nadane przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki  o  zarządzaniu  i  jakości  oraz  stopnia  naukowego  doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej - nauki o bezpieczeństwie.

W Uczelni prowadzone są również studia podyplomowe, kształcenie w ramach studium oficerskiego dla absolwentów cywilnych szkół wyższych (cywili oraz żołnierzy zawodowych posiadających stopień magistra lub równorzędny) oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla żołnierzy wszystkich rodzajów wojsk, a także kursy przeszkolenia kadr rezerwy.

BAZA DYDAKTYCZNA

Akademia Wojsk Lądowych imienia generale Tadeusza Kościuszki dysponuje nowoczesną i wysoce wyspecjalizowaną bazą dydaktyczno-szkoleniową, która jest nieustannie rozwijana. Realizacja wieloletnich planów zakupów najnowszych technologii wspierających procesy kształcenia i szkolenia studentów mają zaowocować zmniejszeniem kosztów szkolenia z jednoczesnym wzrostem jego efektywności.

Do najnowocześniejszych elementów bazy dydaktyczno-szkoleniowej zalicza się Laboratorium Przywództwa, które zostało wyposażone między innymi w nowoczesne urządzenie skaningowe diagnostyki termoregulacyjnej do badania procesów osobowościowych lidera oraz w okulograf do określenia predyspozycji dowódcy w zakresie podejmowania decyzji. Kolejny składową bazy jest Laboratorium Zarządzania Dronami w Działaniach Taktycznych, ulokowane w dedykowanym obiekcie.

Pozostałe elementy to między innymi

 • Strzelnica kontenerowa
 • System symulacji taktycznej PACAST
 • System szkolno-treningowy ŚNIEŻNIK
 • Taktyczny symulator laserowy LST
 • System symulacji taktycznej VBS 3
 • Laserowy symulator strzelań LSS
 • Trenażer BESKID 2M/K (mod)
 • Trenażer ORTLES 3M/Z
 • Symulator do szkolenia kierowców KTO Rosomak „JASKIER"

WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Kierunek studiów: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Forma kształcenia: Studia I stopnia, inzynierskie
Specjalność: Inżynieria Wojskowa
Specjalność: Obrona Przed Bronią Masowego Rażenia

Forma kształcenia: Studia II stopnia, magisterskie
Specjalność: Inżynieria Wojskowa
Specjalność: Obrona Przed Bronią Masowego Rażenia

CZY WIESZ, ŻE?
Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną bazę dydaktyczno - szkoleniową. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej, a także Górski Ośrodek Szkoleniowy w Szklarskiej Porębie

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Kierunek studiów: DOWODZENIE

Forma kształcenia: Studia jednolite, 5 letnie
Specjalność: Dowodzenie Pododdziałami

Kierunek studiów: LOGISTYKA

Forma kształcenia: Studia I stopnia, licencjackie
Specjalność: Dowodzenie Pododdziałami

Kierunek studiów: INFORMATYKA

Forma kształcenia: Studia I stopnia, inzynierskie
Specjalność: Dowodzenie Pododdziałami

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE

Forma kształcenia: Studia II stopnia, magisterskie
Specjalność: Dowodzenie Pododdziałami

CO PO STUDIACH?
Zapewniona praca na stanowisku dowódcy plutonu lub równorzędnym w jednostkach i instytucjach wojskowych, zgodnie ze specjalnością wojskową. Możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i doskonalących oraz szkoleń specjalistycznych przewidzianych dla oficerów młodszych. Możliwość realizacji przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia naukowego doktora.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

KIERUNEK LEKARSKI

PODCHORĄŻOWIE KORPUSU OSOBOWEGO MEDYCZNEGO

Kształcenie realizowane w ciągu 6-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim Kolegium Wojskowo-Lekarskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Przed rozpoczęciem zasadniczego kształcenia oficerskiego podchorąży studiów medycznych odbywa kilkutygodniowe szkolenie podstawowe w AWL we Wrocławiu zakończone uroczystą przysięgą wojskową. Następnie rozpoczynają się studia medyczne na WW-L UM w Łodzi w ramach poszczególnych semestrów, rozdzielone corocznym miesięcznym szkoleniem wojskowym w trakcie przerwy wakacyjnej. W trakcie tego szkolenia studenci muszą chodzić w mundurach, gdzie obok typowej wiedzy medycznej, przyswajają sobie także wiedzę z zakresu przedmiotów wojskowo-medycznych i wojskowych np. medycyny morskiej, tropikalnej, lotniczej. Na czas trwania kształcenia w Łodzi podchorążowie są zakwaterowani i żywieni w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego. Kandydat na oficera po zakończeniu studiów medycznych i szkolenia wojskowego przystępuje do egzaminu na oficera uprawniającego go do promocji na pierwszy stopień oficerski.

Po ukończeniu studiów absolwenci zdają Lekarski Egzamin Końcowy, którego wynik jest podstawą wyboru specjalizacji. Zgodnie z umową absolwenci studiów medycznych zobowiązani są do służby i pracy w jednostkach i instytucjach medycznych Wojska Polskiego gdzie mają zapewnioną pracę w charakterze lekarza-oficera w strukturach wojskowej służby zdrowia.


PONADTO W OFERCIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

STUDIUM OFICERSKIE

FORMA SZKOLENIA WOJSKOWEGO KANDYDATÓW NA OFICERÓW.

12 miesięczne studum oficerskie: przeznaczone jest dla absolwentów cywilnych uczelni wyższych i szeregowych zawodowych kwalifikowanych przez Departament Kadr oraz posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia. Nabór do studium odbywa się w korpusie osobowym łączności i informatyki, geodezji i ogólnym.

6 miesięczne studium oficerskie: przeznaczone jest dla podoficerów zawodowych kwalifikowanych przez Departament Kadr oraz posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia. Wymagane kierunki ukończonych studiów są podawane do wiadomości po ich określeniu przez osoby właściwe do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych).

3 miesięczne strudium oficerskie: przeznaczone jest dla absolwentów cywilnych uczelni wyższych i podoficerów zawodowych kwalifikowanych przez Departament Kadr oraz posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia. Oferta dla zainteresowanych szkoleniem w korpusach osobowych medycznym i duszpasterstwa.

WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

KIERUNEK: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Inżynieria Bezpieczeństwa to interdyscyplinarny kierunek z zakresu bezpieczeństwa technicznego, zarządzania i ekonomii. Studia te skierowane są do osób, które przyszłość swoją wiążą z programowaniem i zarządzaniem systemami bezpieczeństwa, przeprowadzaniem oraz koordynowaniem akcji ratowniczych i logistycznych, a także kontrolowaniem przestrzegania szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa.

STUDIA I STOPNIA – INŻYNIERSKIE
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA w specjalnościach:

STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA w specjalności:

Perspektywy zatrudnienia i rozwoju zawodowego:

 • jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • administracja publiczna zajmująca się koordynacją jednostek publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 • firmy wdrażające systemy bezpieczeństwa,
 • instytucje wojskowe.
KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe adresowany jest do osób, dla których kwestie bezpieczeństwa oraz militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie nie są obojętne. Oferta ta jest skierowana do kandydatów, którzy chcą zostać specjalistami, operatorami i analitykami bezpieczeństwa w strukturach administracji publicznej, zespołach reagowania kryzysowego czy też wiążą swoją przyszłość z pracą w strukturach militarnych państwa.

STUDIA I STOPNIA – LICENCJACKIE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:

STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:

Perspektywy zatrudnienia i rozwoju zawodowego:

 • instytucje wojskowe,
 • administracja rządowa oraz samorządowa,
 • podmioty systemu ratownictwa,
 • instytucje naukowo-badawcze i ośrodki wdrożeniowe,
 • przedsiębiorstwa przemysłu obronnego,
 • sektor współpracy cywilno-wojskowej,
 • instytucje obsługujące wielonarodowe siły sojusznicze.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

Z uwagi na cywilno-wojskowy charakter Akademii, kierunek studiów Zarządzanie oferowany przez Akademię Wojsk Lądowych daje możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania zjawiskami i procesami społecznymi, mającymi wpływ na bezpieczne funkcjonowanie Państwa. Jest on przeznaczony dla osób chcących poznać całą gamę nowych wymiarów i płaszczyzn bezpieczeństwa.

STUDIA I STOPNIA – LICENCJACKIE

INFORMATYK w specjalnościach:

LOGISTYKA w specjalnościach:

ZARZĄDZANIE w specjalnościach:

STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE w specjalnościach:

Perspektywy zatrudnienia i rozwoju zawodowego:

 • instytucje wojskowe,
 • administracja rządowa oraz samorządowa,
 • firmy spedycyjno-transportowe oraz centra usług logistycznych,
 • sektor przemysłu obronnego,
 • firmy consultingowe,
 • jednostki projektowe i doradcze,
 • instytucje obsługujące wielonarodowe siły sojusznicze.

ROZWÓJ NAUKOWY
Akademia oferuje możliwość rozwoju naukowego w ramach seminariów doktoranckich i realizacji rozpraw doktorskich w ramach nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.


KLIKNIJ ABY POBRAĆ INFORMATOR 2021/2022przejdź do spisu treści

WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE - STUDIA WOJSKOWE

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA WOJSKOWE I i II STOPNIA / JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - STUDIA WOJSKOWE

 • STUDIA WOJSKOWE – JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU „DOWODZENIE”
 • STUDIA WOJSKOWE – INFORMATYKA
 • STUDIA WOJSKOWE I STOPNIA - LOGISTYKA
 • STUDIA WOJSKOWE II STOPNIA - ZARZĄDZANIE

przejdź do spisu treści

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
- STUDIA WOJSKOWE I i II STOPNIA / JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE


Stacjonarne, wojskowe studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Kształcenie odbywa się w ramach trzech modułów: 

 • kierunkowego, na którym student nabywa i doskonali umiejętności ogólne i inżynierskie;
 • wojskowego, na którym student nabywa podstawowa wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu oficera Wojsk Polskiego;
 • specjalistycznego, na którym student nabywa i doskonali specjalistyczną wiedzę w ramach wybranej specjalności wojskowej. 

Szkolenie wojskowe w okresie studiów realizowane jest w Centrach Szkolenia i Ośrodkach Szkoleń Poligonowych.

ORGANIZACJA STUDIÓW 

Aktualnie, kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w specjalności Inżynieria wojskowa trwa łącznie 5 lat (10 semestrów) i jest podzielone na dwa etapy: 

etap I: 7 – semestralne studia inżynierskie 

etap II: 3 – semestralne studia magisterskie

Studia te są przypisane do dziedziny nauk inżynieryjno – technicznych.

ROK AKADEMICKI 2021/2022

Akademia Wojsk Lądowych wystąpiła do Ministra Edukacji i Nauki z wnioskiem o pozwolenie na uruchomienie w roku akademickim 2021/2022 jednolitych studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Studia będą prowadzone w dwóch specjalnościach wojskowych: Inżynieria wojskowa (grupy osobowe: saperska, drogowo-mostowa oraz przeprawowa) oraz Obrona przed bronią masowego rażenia (grupa osobowa: rozpoznania i likwidacji skażeń). Studia trwają 10 semestrów, przypisane są do dziedziny nauk inżynieryjno – technicznych i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

KIM SĄ ABSOLWENCI?

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w specjalnościach: Inżynieria wojskowa i Obrona przed bronią masowego rażenia, po pozytywnym zdaniu Egzaminu Oficerskiego promowany jest na pierwszy stopień oficerski – podporucznika w korpusie osobowym wojsk inżynieryjnych lub obrony przed bronią masowego rażenia.

PRZEDMIOTY PROWADZONE NA STUDIACH

Poniżej wykaz przedmiotów prowadzonych na studiach wojskowych dla specjalności Inżynieria wojskowa i Obrona przed bronią masowego rażenia: 

Moduł kierunkowy (wspólny dla obu specjalności)

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Rysunek techniczny
 • Podstawy psychologii i pracy umysłowej
 • Chemia 
 • Przedsiębiorczość indywidualna
 • Mechanika techniczna
 • Pracownia zastosowań praw fizyki
 • Logika
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 
 • Materiałoznawstwo
 • Autonomiczne platformy mobilne
 • Środki bezpieczeństwa i ochrony
 • Podstawy mechatroniki
 • Wytrzymałość materiałów
 • Metrologia i normalizacja
 • Metody symulacyjne w zastosowaniach inżynierskich
 • Szacowanie ryzyka w zastosowaniach inżynierskich
 • Wspomaganie projektowania inżynierskiego
 • Eksploatacja i niezawodność obiektów technicznych
 • Teoria gier w praktyce inżynierskiej
 • Zarządzanie jakością
 • Dozór techniczny
 • Metodologia badań naukowych 
 • Wybrane metody optymalizacyjne
 • Ratownictwo techniczne
 • Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
 • Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivreu
 • Świadomość kulturowa w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych 

Szkolenie specjalistyczne – specjalność Inżynieria wojskowa

 • Dowodzenie pododdziałami wojsk inżynieryjnych
 • Drogi wojskowe 
 • Mosty wojskowe 
 • Minerstwo
 • Zapory inżynieryjne
 • Przeprawy
 • Fortyfikacja i maskowanie 
 • Podstawy geodezji 
 • Mechanika budowli
 • Mechanika gruntów
 • Fundamentowanie 
 • Metody obliczeniowe w budownictwie
 • Obrona przed bronią masowego rażenia 
 • Działania pokojowe i stabilizacyjne 
 • Szkolenie strzeleckie 
 • Zabezpieczenie logistyczne działań taktycznych 
 • Budowa i eksploatacja pojazdów, maszyn i sprzętu inżynieryjnego 

Szkolenie specjalistyczne – specjalność Obrona przed bronią masowego rażenia

 • Dowodzenie pododdziałami wojsk chemicznych
 • Podstawy dowodzenia 
 • Chemia II
 • Pracownia chemii
 • Analiza instrumentalna
 • Dozymetria i radiometria
 • Środki chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe 
 • Budowa i eksploatacja sprzętu wojsk chemicznych
 • Szkolenie strzeleckie
 • Zabezpieczenie inżynieryjne 
 • Ochrona radiologiczna
 • Ratownictwo chemiczne

przejdź do spisu treści

DOWODZENIE 
STUDIA WOJSKOWE – JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE


Dla kogo?

Jednolite studia magisterskie na kierunku „Dowodzenie” przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-metodycznej do szczeblu plutonu.

Studia przygotowują kandydatów na żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej na szczeblu plutonu. Ponadto gwarantują podchorążym zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).

Jednolite studia magisterskie na kierunku „Dowodzenie” realizowane są na Wydziale Zarządzania. 

W jakiej specjalności?

Jednolite studia magisterskie na kierunku „Dowodzenie” realizowane są w specjalności „Dowodzenie pododdziałami” w następujących grupach osobowych i specjalnościach wojskowych:

 • pancerno-zmechanizowanej, specjalność pancerna
 • pancerno-zmechanizowanej, specjalność zmechanizowana
 • aeromobilnej
 • rakietowej i artylerii, specjalność artyleria rakietowa
 • rakietowej i artylerii, specjalność artyleria lufowa
 • rozpoznania ogólnego
 • artylerii przeciwlotniczej

Co zawiera program studiów?

Jednolite studia magisterskie na kierunku „Dowodzenie” mają charakter studiów zawodowych i dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania pracy zawodowej w zakresie dowodzenia pododdziałem. Studenci kierunku „Dowodzenie” otrzymują solidne przygotowanie z zakresu teorii i strategii zarządzania, stosunków międzynarodowych, historii, w tym historii sztuki wojennej, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego, które mają istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza w zakresie prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach. Jednak zasadnicza część programu studiów jest ukierunkowana na osiągnięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do zajmowania stanowisk dowódczych w jednostkach organizacyjnych i instytucjach wojska.

Jednolite studia magisterskie na kierunku „Dowodzenie” zapewniają nowoczesną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych, jak również wiedzę specjalistyczną niezbędną do dowodzenia plutonem rodzaju wojsk. Ponadto prowadzą do nabycia określonych umiejętności charakteryzujących przyszły zawód oraz do ukształtowania odpowiednich postaw i cech osobowo-zawodowych. Powyższe kwalifikacje i kompetencje dają podstawę do pracy na stanowiskach na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, do prowadzenia własnej działalności oraz pełnienia funkcji oficera - dowódcy plutonu rodzaju wojsk.

Program studiów zakłada także odbycie dwóch praktyk zawodowych o łącznym okresie 6 miesięcy. Są one realizowane zarówno w Akademii, jak i w jednostkach wojskowych. 

Studia trwają 10 semestrów i obejmują ok. 5000 godz.

Co oferujemy?

 • Nowoczesny program studiów.
 • Kształcenie predyspozycji przywódczych.
 • Zajęcia praktyczne na strzelnicy, poligonie, w centrach szkolenia oraz wytypowanych instytucjach i jednostkach wojskowych.
 • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
 • Szeroką gamę zajęć sportowych.
 • 500 godzin zajęć z języka angielskiego.

a także:

 • Spotkania z wybitnymi dowódcami, ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
 • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
 • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
 • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
 • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
 • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.
Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

Co po ukończeniu studiów?

 • Zapewniona praca na stanowisku dowódcy plutonu lub równorzędnym w jednostkach i instytucjach wojskowych, zgodnie ze specjalnością wojskową. 
 • Możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i doskonalących oraz szkoleń specjalistycznych przewidzianych dla oficerów młodszych. 
 • Możliwość realizacji przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia naukowego doktora.

przejdź do spisu treści

INFORMATYKA
- STUDIA WOJSKOWE


Dla kogo?

Studia na kierunku „Informatyka” o profilu praktycznym przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych i przygotowują do wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej (instytucji wojskowej), dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-metodycznej do szczebla plutonu. Gwarantują zdobycie nowoczesnej i utylitarnej wiedzy specjalistycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania zadań na pierwszych stanowiskach służbowych w korpusie osobowym łączności i informatyki w charakterze oficera-specjalisty (młodszego inżyniera, młodszego informatyka).

Studia na kierunku „Informatyka” realizowane są na Wydziale Zarządzania. 

W jakiej specjalności?

Studia na kierunku „Informatyka” realizowane są w specjalności „Eksploatacja systemów informatycznych”, w korpusie osobowym łączności i informatyki, grupie osobowej eksploatacja systemów informatycznych.

Co zawiera program studiów?

Studia na kierunku „Informatyka” są studiami o profilu praktycznym. Wobec tego charakteryzują się zwiększoną liczbą godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe (specjalistyczne), a także zajęcia w centrach szkolenia (jednostkach/instytucjach wojskowych) związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym.

Studia dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej w zakresie eksploatacji systemów i sieci informatycznych. Studenci otrzymują solidne przygotowanie z zakresu matematyki i fizyki (stanowiących podstawę kierunku technicznego), teorii informatyki, elementów układów logicznych, cyfrowych i sensorów, z uwzględnieniem praktycznej wiedzy dotyczącej elektroniki i elektrotechniki, niezbędnej do właściwej i bezpiecznej eksploatacji sprzętu teleinformatycznego. 

Program studiów obejmuje także zagadnienia związane z systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, elementami cyberbezpieczeństwa oraz programowania strukturalnego i obiektowego, jak również kompetencje związane z tworzeniem skryptów automatyzujących zarządzanie sieciami i systemami teleinformatycznymi.

Zasadnicza część programu studiów ukierunkowana jest na osiągnięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do zajmowania stanowisk dowódczych i specjalistyczno-inżynierskich w jednostkach (instytucjach) wojskowych w ramach stanowisk umiejscowionych w korpusie osobowym łączności i informatyki.

Absolwent studiów wojskowych na kierunku „Informatyka” będzie nie tylko wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie eksploatacji systemów informatycznych, ale będzie również przejawiał odpowiednie postawy i cech osobowo-zawodowe niezbędne dla każdego oficera. Wyposażony zostanie w umiejętności przywódcze oraz wiedzę z zakresu podstaw dowodzenia, taktyki ogólnej, wsparcia ogniowego, teorii i praktyki strzelań oraz innych kompetencji dowódczych.

Co oferujemy?

 • Nowoczesny program studiów.
 • Zajęcia w nowych specjalistycznych laboratoriach i pracowniach.
 • Kształcenie predyspozycji przywódczych.
 • Zajęcia praktyczne na strzelnicy, poligonie, w centrach szkolenia oraz wytypowanych instytucjach i jednostkach wojskowych.
 • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
 • Szeroką gamę zajęć sportowych.
 • 500 godzin zajęć z języka angielskiego.

a także:

 • Spotkania z wybitnymi dowódcami, ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
 • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
 • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
 • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
 • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
 • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.
Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

 Co po ukończeniu studiów wojskowych?

Zapewniona praca na stanowisku dowódcy plutonu lub równorzędnym w jednostkach i instytucjach wojskowych, zgodnie ze specjalnością wojskową. 

Możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i doskonalących oraz szkoleń specjalistycznych przewidzianych dla oficerów młodszych.  

Możliwość realizacji przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia naukowego doktora.


przejdź do spisu treści

LOGISTYKA 
- STUDIA WOJSKOWE I STOPNIA


Dla kogo?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Logistyka” przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej do szczebla plutonu logistycznego lub młodszego oficera finansowego, po ukończeniu studiów drugiego stopnia.

Studia gwarantują zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej). Ponadto przygotowują słuchaczy do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”, które są także prowadzone na Wydziale Zarządzania.

W jakiej specjalności?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Logistyka” realizowane są w specjalności „Dowodzenie pododdziałami” w korpusie osobowym logistyki w grupie osobowej ogólnologistycznej.

Co zawiera program studiów?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Logistyka” mają charakter studiów zawodowych. Dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania pracy zawodowej w zakresie dowodzenia pododdziałem oraz prowadzenia działalności ekonomiczno-finansowej, jak również przygotowują absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia. Studenci kierunku „Logistyka” otrzymują solidne przygotowanie z teorii i strategii zarządzania, zarządzania łańcuchem dostaw, historii – w tym historii Polski oraz sztuki wojennej, rachunkowości, finansów i zamówień publicznych, systemów i technologii informatycznych w logistyce, logistyki w sytuacjach kryzysowych, gospodarki wojskowej. Zasadnicza część programu studiów – moduł specjalistyczny – ukierunkowana jest na osiągnięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do zajmowania stanowisk dowódczych w jednostkach wojskowych.

Program studiów zakłada także odbycie dwóch praktyk zawodowych o łącznym okresie 6 miesięcy. Są one realizowane zarówno w Akademii, jak i w jednostkach wojskowych.

Studia trwają 6 semestrów i obejmują ok. 3800 godz.

Co oferujemy?

 • Nowoczesny program studiów.
 • Kształcenie predyspozycji przywódczych i umiejętności logistycznych.
 • Zajęcia praktyczne na strzelnicy, poligonie, w centrach szkolenia oraz wytypowanych instytucjach i jednostkach wojskowych.
 • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
 • Szeroką gamę zajęć sportowych.
 • 360 godzin zajęć z języka angielskiego.

a także:

 • Spotkania z wybitnymi dowódcami, ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
 • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
 • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
 • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
 • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
 • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.
Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

Co po ukończeniu studiów?

Po zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów, absolwenci kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”.


przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE
- STUDIA WOJSKOWE II STOPNIA


Dla kogo?

Studia drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów studiów wojskowych pierwszego stopnia na kierunkach „Dowodzenie” (naboru 2018 i 2019) oraz „Logistyka”.

Studia przygotowują kandydatów na żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej na szczeblu plutonu. Ponadto gwarantują podchorążym zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).

W jakiej specjalności?

Studia drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” realizowane są w specjalności „Dowodzenie pododdziałami” w następujących grupach osobowych i specjalnościach wojskowych:

 • pancerno-zmechanizowanej, specjalność pancerna
 • pancerno-zmechanizowanej, specjalność zmechanizowana
 • aeromobilnej
 • rakietowej i artylerii, specjalność artyleria rakietowa
 • rakietowej i artylerii, specjalność artyleria lufowa
 • rozpoznania ogólnego
 • artylerii przeciwlotniczej
 • rozpoznania i likwidacji skażeń
 • ogólnologistycznej

 Co zawiera program studiów?

Studia drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” zapewniają nowoczesną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych, jak również wiedzę specjalistyczną niezbędną do dowodzenia plutonem rodzaju wojsk. Ponadto prowadzą do nabycia określonych umiejętności charakteryzujących przyszły zawód oraz do ukształtowania odpowiednich postaw i cech osobowo-zawodowych. Powyższe kwalifikacje i kompetencje dają podstawę do pracy na stanowiskach na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, do prowadzenia własnej działalności oraz pełnienia funkcji oficera - dowódcy plutonu rodzaju wojsk. 

Program studiów zakłada także odbycie dwunastotygodniowej praktyki zawodowej. Jest ona realizowana zarówno w Akademii, jak i w jednostkach wojskowych.

Studia trwają 4 semestry i obejmują ok. 2000 godz.

Co oferujemy?

 • Nowoczesny program studiów.
 • Kształcenie predyspozycji przywódczych.
 • Kształcenie i doskonalenie umiejętności dowódczych.
 • Zajęcia praktyczne na strzelnicy, poligonie, w centrach szkolenia oraz wytypowanych instytucjach i jednostkach wojskowych.
 • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
 • Szeroką gamę zajęć sportowych.
 • 150 godzin zajęć z języka angielskiego.

a także:

 • Spotkania z wybitnymi dowódcami, ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
 • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
 • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
 • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
 • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
 • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.
Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

Co po ukończeniu studiów?

 • Zapewniona praca na stanowisku dowódcy plutonu lub równorzędnym w jednostkach i instytucjach wojskowych, zgodnie ze specjalnością wojskową.
 • Możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i doskonalących oraz szkoleń specjalistycznych przewidzianych dla oficerów młodszych.
 • Możliwość realizacji przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia naukowego doktora.

przejdź do spisu treści

WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE - STUDIA CYWILNE

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA CYWILNE I STOPNIA
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA CYWILNE II STOPNIA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA CYWILNE I STOPNIA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA CYWILNE II STOPNIA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - STUDIA CYWILNE

 • STUDIA CYWILNE I STOPNIA - INFORMATYKA
 • STUDIA CYWILNE I STOPNIA - LOGISTYKA
 • STUDIA CYWILNE I STOPNIA - ZARZĄDZANIE
 • STUDIA CYWILNE II STOPNIA - ZARZĄDZANIE

przejdź do spisu treści

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
- STUDIA CYWILNE I STOPNIA


 Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego, jak również do pełnienia funkcji w strukturach militarnych państwa w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz innych podmiotach związanych z bezpieczeństwem, a także przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia.

Specjalności:

 • zarządzenie kryzysowe;
 • bezpieczeństwo publiczne.

Głównym celem kształcenia studentów na studiach I stopnia kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” prowadzonego na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie jest przekazanie absolwentom nowoczesnej i utylitarnej wiedzy teoretycznej oraz stworzenie warunków do opanowania umiejętności praktycznych umożliwiających późniejsze podjęcie pracy w instytucjach i firmach związanych z realizacją zagadnień bezpieczeństwa. 

Celem naukowym kształcenia jest przekazanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych absolwentom do właściwej realizacji obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach w instytucjach resortu obrony narodowej, administracji państwowej, w zespołach reagowania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej, w społecznych organizacjach ratowniczych, w służbach, inspekcjach i straży oraz firmach związanych z obronnością kraju. Celem dydaktycznym procesu kształcenia jest przygotowanie absolwentów do rozwiązywania złożonych problemów bezpieczeństwa narodowego. 

Studia I stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” mają charakter studiów zawodowych. Dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów sektora bezpieczeństwa narodowego zgodnie z potrzebami instytucji resortu obrony narodowej, organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb i organów administracyjnych, jak również przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia. 

Przygotowanie studentów w zakresie teorii i strategii bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego ma istotne znaczenie dla przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach.

DLA KOGO? 

O przyjęcie na stacjonarne studia I stopnia może ubiegać się absolwent szkoły ponadgimnazjalnej.

WARUNEK UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie w określonym terminie pracy dyplomowej oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego uwarunkowane jest uzyskaniem zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyki przewidzianej w planie studiów, uzyskaniem wymaganej ilości punktów ECTS oraz pozytywnych ocen za pracę dyplomową.


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
- STUDIA CYWILNE II STOPNIA


Specjalności:

 • zarządzanie kryzysowe;
 • bezpieczeństwo publiczne.

Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe stanowią uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia. Dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów w systemach bezpieczeństwa zgodnie z potrzebami instytucji resortu obrony narodowej, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa medycznego, organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb i organów administracyjnych. Przygotowanie studentów w zakresie strategii bezpieczeństwa, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego ma istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach. 

Kierunek studiów „Bezpieczeństwo narodowe” prowadzony na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w strukturach administracji publicznej, na stanowiskach kierowniczych w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach naukowo-badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

Celem naukowym kształcenia jest przekazanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych absolwentom do wykonywania zadańw jednostkach administracji rządowej i samorządowej związanej z kwestiami zapewnienia bezpieczeństwa (bezpieczeństwo polityczne, finansowe, militarne itp.) oraz reagowania kryzysowego. Celem dydaktycznym procesu kształcenia jest przygotowanie absolwentów do twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego - również w sytuacjach niestandardowych, na podstawie niekompletnych informacji. Gwarantuje słuchaczom zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia wymienionej wcześniej grupy stanowisk. Studia II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” stanowią uzupełnienie wiedzy z zakresu studiów pierwszego stopnia. Dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów sektora bezpieczeństwa narodowego zgodnie z potrzebami instytucji resortu obrony narodowej, organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb i organów administracyjnych, jak również przygotowują absolwentów do podjęcia studiów III stopnia. Przygotowanie studentów w zakresie strategii bezpieczeństwa, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego ma istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach.

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Umiejętności i kwalifikacje absolwenta zostały określone zgodnie z uregulowaniami zawartymi w standardzie kształcenia oraz strukturą kwalifikacji absolwenta kierunku „Bezpieczeństwo narodowe”, a także z przyjętymi w ramach Procesu Bolońskiego tzw. deskryptorami efektów kształcenia.

Absolwent studiów zawodowych otrzymuje tytuł zawodowy magistra z bezpieczeństwa narodowego, w jednej z dwóch specjalności: Bezpieczeństwo lokalne lub Zarządzanie kryzysowe.

Zakładane cele kształcenia oraz kompetencje ogólne i specyficzne, które uzyskają absolwenci, odnoszą się do wiedzy, umiejętności i postaw, w tym umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen i formułowania sądów, komunikowania się z otoczeniem.

O ABSOLWENTACH

Absolwent studiów II stopnia kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” powinien posiadać ogólną wiedzę interdyscyplinarną zgodnie ze „Standardem kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo narodowe - studia II stopnia”.

Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę w zakresie:

 • zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej;
 • odnoszącym się do istoty bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowań;
 • zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa.

Absolwent studiów powinien posiadać umiejętności w zakresie:

 • praktycznego wykorzystania ogólnej wiedzy interdyscyplinarnej z nauk społecznych w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych;
 • gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 • analizy i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
 • twórczego rozwiązywania złożonych problemów z bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, w sytuacjach niestandardowych na podstawie uzyskanych, często niekompletnych informacji;
 • skutecznego działania w grupie (zespole), m.in.: komunikowania się, negocjowania, motywowania;
 • kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki kierowania pracą zespołów ludzkich;
 • rozwiązywania problemów zawodowych;
 • oceny wpływu i skutków działań własnych i otaczającego go środowiska;
 • podejmowania racjonalnych decyzji z zarządzania i dowodzenia;
 • organizowania operacji reagowania kryzysowego, w sytuacjach klęsk żywiołowych, stanu zwiększonego lub bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa itp.;
 • posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent studiów powinien charakteryzować się pozytywnie ukształtowanymi postawami oraz cechami osobowo-zawodowymi w zakresie:

 • samoświadomości;
 • samoregulacji;
 • motywacji;
 • umiejętności społecznych;
 • empatii;
 • bystrości umysłu (spostrzegawczości);
 • zdolności adaptacyjnych;
 • umiejętności analitycznych;
 • przywództwa;
 • prawości.

Absolwenci będą prezentować szeroką wiedzę oraz wysoką kulturę osobistą i polityczną, a w tym: opanują zdolności i umiejętności oceny zmieniającej się sytuacji politycznej i militarnej, racjonalnego reagowania na destabilizujący wpływ czynników zewnętrznych oraz przystosowywania się do nowych warunków środowiska polityczno-militarnego.

Absolwenci będą dysponować nowoczesną wiedzą i podstawami teoretycznymi z ogólnych zagadnień bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, opartymi na podstawach nauk humanistycznych i wojskowych, dotyczących:

 • znajomości teoretycznych podstaw współczesnych systemów bezpieczeństwa, ich techniki i technologii oraz głównych dziedzin praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencji rozwojowych;
 • zasad i metodologii projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów bezpieczeństwa w różnych dziedzinach życia społeczno-politycznego, a także gospodarczo-ekonomicznego;
 • dalszego samokształcenia i permanentnego doskonalenia w nowoczesnych dziedzinach naukowych i dyscyplinach praktycznych związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz globalnymi kierunkami bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • umiejętności wykorzystania w pracy zawodowej procedur związanych z procesem decyzyjnym realizowanym przez organy kierowania bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym oraz szeroko rozumianej współpracy cywilno-wojskowej w zakresie bezpieczeństwa państwa.

GDZIE PRACUJĄ NASI ABSOLWENCI?

Studia II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” w specjalnościach: Bezpieczeństwo publiczne i Zarządzanie kryzysowe zapewnią absolwentom teoretyczne i praktyczne podstawy do:

 • pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa, w szczególności z zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa lokalnego w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego, jak również do pełnienia funkcji w strukturach militarnych państwa w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz innych działach związanych z obronnością państwa;
 • dalszego, ciągłego samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w miarę postępującego rozwoju naukowo-technicznego i technologicznego we współczesnym społeczeństwie globalnym;
 • podejmowania wyzwań badawczych z zakresu bezpieczeństwa narodowego i kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich).

Potencjalnym rynkiem zatrudnienia dla absolwentów o najwyższych kwalifikacjach będą instytucje wojskowe, Straż Graniczna, administracja rządowa oraz samorządowa. Inną sferą zatrudnienia absolwentów będą instytucje naukowo-badawcze, ośrodki wdrożeniowe, placówki kulturalno-oświatowe, szkolnictwo wyższe, sektor przemysłu obronnego oraz dynamicznie rozwijany sektor współpracy cywilno-wojskowej i inne instytucje obsługujące wielonarodowe siły sojusznicze.


przejdź do spisu treści

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA CYWILNE I STOPNIA


 Studia I stopnia o profilu praktycznym realizowane na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie na kierunku „Inżynieria bezpieczeństwa" w specjalności:

 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego

Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i przygotowują słuchaczy do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich). Po zdaniu egzaminu dyplomowego student uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

DLA KOGO?

O przyjęcie na stacjonarne studia I stopnia może ubiegać się absolwent szkoły ponadgimnazjalnej.

ILE PUNKTÓW ECTS?

Plan studiów i program nauczania został opracowany zgodnie z ideą równomiernego obciążenia studentów nakładem pracy w poszczególnych semestrach studiów. Przedmiotom przydzielono określone wartości punktów ECTS.

Dla wszystkich semestrów przyjęto równomierne obciążenie 30 punktów, a ogólna liczba za cały okres studiów wynosi 210 punktów.

WARUNEK UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie opracowanego w trakcie VI i VII semestru studiów projektu inżynierskiego (łączna liczba godzin przeznaczona na przygotowanie projektu wynosi 90 godzin) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego uwarunkowane jest uzyskaniem zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyki przewidzianej w planie studiów, uzyskaniem wymaganej ilości punktów ECTS oraz pozytywnej oceny za przygotowany projekt inżynierski.

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Umiejętności i kwalifikacje absolwenta zostały określone zgodnie z uregulowaniami zawartymi w standardzie kształcenia oraz strukturą kwalifikacji absolwenta kierunku inżynieria bezpieczeństwa, a także z przyjętymi w ramach Procesu Bolońskiego tzw. deskryptorami efektów kształcenia.

Absolwent studiów zawodowych otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera z inżynierii bezpieczeństwa, w specjalności: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego.

Zakładane cele kształcenia oraz kompetencje ogólne i specyficzne, które uzyskają absolwenci, odnoszą się do wiedzy, umiejętności i postaw, w tym umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen i formułowania sądów, komunikowania się z otoczeniem, kontynuacji kształcenia.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria bezpieczeństwa powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencję odnoszące się efektów kształcenia w obszarze nauk inżynieryjno – technicznych z uwzględnieniem osiągnięcia kompetencji inżynierskich.

O ABSOLWENTACH

Absolwent studiów powinien posiadać specjalistyczna wiedzę w zakresie:

 • bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka;
 • funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem;
 • zasad prawnych oraz procedur związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych.

Absolwent studiów powinien posiadać umiejętności w zakresie:

 • korzystania z wiedzy nabytej podczas studiów w przyszłym zawodzie;
 • komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym;
 • aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej związanej z inżynierią bezpieczeństwa;
 • kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną;
 • organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych,
 • działań zapobiegających i ograniczających wypadki oraz awarie;
 • projektowania oraz monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa;
 • pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem;
 • posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu;
 • posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z inżynierii bezpieczeństwa.

Absolwenci studiów powinni charakteryzować się pozytywnie ukształtowanymi postawami oraz cechami osobowo-zawodowymi w zakresie:

 • samoświadomości;
 • samoregulacji;
 • motywacji;
 • umiejętności społecznych;
 • empatii;
 • bystrości umysłu (spostrzegawczości);
 • zdolności adaptacyjnych;
 • umiejętności analitycznych;
 • przywództwa;
 • prawości.

GDZIE PRACUJĄ NASI ABSOLWENCI?

Rynkiem zatrudnienia dla absolwentów są: struktury administracji państwowej, samorządowej oraz sektora gospodarczego, a także organizacje i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ochronę ludności oraz ratowanie ich życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi. Przykładowymi pracodawcami mogą być: Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Zakładowa Służba Bezpieczeństwa.

Absolwenci kierunku Inżynieria bezpieczeństwa mogą być również zatrudniani w instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach wdrożeniowych, szkolnictwie wyższym, sektorze przemysłu obronnego oraz dynamicznie rozwijającym się sektorze współpracy cywilno-wojskowej.


INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA CYWILNE II STOPNIA


Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne
Profil kształcenia: praktyczny 
Czas trwania: 3 semestry 
Ogólna liczba godzin: 996 

Absolwent studiów zawodowych drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżynierii bezpieczeństwa, w specjalności: 

 • Techniczne systemy bezpieczeństwa i ratownictwo techniczne

DLA KOGO?

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny uzyskany na: kierunku inżynieria bezpieczeństwa, lub innym kierunku w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych.

ILE PUNKTÓW ECTS?

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji: 90 punktów

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Umiejętności i kwalifikacje absolwenta kierunku inżynieria bezpieczeństwa zostały określone zgodnie z uregulowaniami Polskiej Ramy Kwalifikacji w obszarze nauk technicznych z uwzględnieniem osiągnięcia także kompetencji inżynierskich.

Studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa zapewnią absolwentom teoretyczne i praktyczne podstawy do:

 • pracy w organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach zarządzania kryzysowego;
 • pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa, w szczególności w firmach produkcyjnych lub konsultingowo–doradczych oraz transportowych;
 • pełnienia funkcji w resorcie obrony narodowej lub spraw wewnętrznych oraz innych obszarach związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
 • dalszego studiowania na studiach III stopnia oraz ciągłego samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w miarę postępującego rozwoju naukowo-technicznego i technologicznego.

Absolwenci posiądą również ogólną umiejętność zapobiegania, ograniczania i usuwania negatywnych skutków (szkód) funkcjonowania obiektów technicznych, zjawiska naturalne i umyślne destrukcyjne działanie ludzi. Umiejętności te pozwalają absolwentowi na pracę w zespołach interdyscyplinarnych ukierunkowanych na rozwiązywanie zagadnień związanych identyfikacją i prognozowaniem określonych zagrożeń, projektowaniem systemów bezpieczeństwa podmiotów punktowych i obszarowych (takich jak np.: porty, zakłady produkcyjne, aglomeracje miejskie, obiekty użyteczności publicznej), organizacją systemów ratownictwa, prowadzeniem akcji ratowniczych, wdrażaniem i eksploatacją zautomatyzowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Zakładane cele kształcenia oraz kompetencje ogólne i specjalistyczne, które uzyskają absolwenci odnoszą się do wiedzy, umiejętności i postaw, w tym umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen i formułowania sądów, komunikowania się z otoczeniem, kontynuacji kształcenia.

Absolwent studiów powinien posiadać specjalistyczna wiedzę w zakresie:

 • nauk technicznych;
 • interdyscyplinarnym – z obszaru nauk technicznych;
 • zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa odnoszących się do istoty bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowań;
 • odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania;
 • zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa.

Absolwent studiów powinien posiadać umiejętności w zakresie:

 • analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa;
 • korzystania z profesjonalnego oprogramowania;
 • prowadzenia badań i analiz przyczyn wypadków, awarii i katastrof, oraz proponowania rozwiązań alternatywnych;
 • projektowania i realizacji operacji i procesów w sferze bezpieczeństwa ludzi, w sytuacjach zagrożeń;
 • analizy i oceny ryzyka przedsięwzięć i operacji;
 • wykorzystania rozszerzonej wiedzy interdyscyplinarnej z nauk technicznych w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych;
 • gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 • rozwiązywania problemów zawodowych;
 • skutecznego działania w grupie (zespole), między innymi: komunikowania się, negocjowania, motywowania;
 • oceny wpływu i skutków działań własnych i otaczającego go środowiska;
 • podejmowania racjonalnych decyzji z zarządzania i dowodzenia, opartych na ocenie zagrożeń, niepewności i ryzyka;
 • posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu;
 • posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2 + Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z inżynierii bezpieczeństwa.

Absolwenci studiów powinni charakteryzować się pozytywnie ukształtowanymi postawami oraz cechami osobowo-zawodowymi w zakresie:

 • samoświadomości;
 • samoregulacji;
 • motywacji;
 • umiejętności społecznych;
 • empatii;
 • bystrości umysłu (spostrzegawczości);
 • zdolności adaptacyjnych;
 • umiejętności analitycznych;
 • przywództwa;
 • prawości.

przejdź do spisu treści

STUDIA CYWILNE I STOPNIA - INFORMATYKA


 Dla kogo?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka” przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć wiedzę specjalistyczną, umiejętności oraz kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach administratorów sieci i systemów teleinformatycznych oraz inżynierów w zakresie cyberbezpieczeństwa w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach publicznych czy zakładach przemysłowych.

W jakich specjalnościach?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka” realizowane są w następujących specjalnościach:

 • Systemy i sieci informatyczne
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Wybór specjalności przez studentów następuje po czwartym semestrze studiów.

Co zawiera program studiów?

Studia na kierunku „Informatyka” o profilu praktycznym w specjalnościach „Systemy i sieci informatyczne” oraz „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” przygotowują absolwentów do wykonywania zadań w warunkach zarówno rynku cywilnego, jak i instytucji wojskowej. Gwarantują zdobycie nowoczesnej i utylitarnej wiedzy specjalistycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach pracy takich jak inżynier-informatyk oraz specjalista w zakresie administrowania sieciami i/lub cyberbezpieczeństwa.

Studenci kierunku „Informatyka” otrzymują solidne przygotowanie z matematyki i fizyki (stanowiących podstawę kierunku technicznego), teorii informatyki, podstaw sieci i systemów, z uwzględnieniem praktycznej wiedzy dotyczącej pracy na urządzeniach sieciowych, w tym zarządzania bezpieczeństwem w sieciach.

Program studiów obejmuje także zagadnienia związane z systemami operacyjnymi, monitorowaniem anomalii sieciowych, elementami baz danych oraz programowania strukturalnego i obiektowego, jak również kompetencje związane z tworzeniem skryptów automatyzujących zarządzanie sieciami i systemami teleinformatycznymi.

Moduł specjalnościowy, stanowiący istotną część programu studiów, ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania pracy zarówno w środowisku cywilnym, jak i instytucjach resortu obrony narodowej.

Absolwent studiów cywilnych na kierunku „Informatyka” będzie nie tylko wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie administrowania systemami i sieciami teleinformatycznymi lub zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, ale zostanie również wyposażony w tzw. kompetencje miękkie, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności przywódczych oraz wiedzy z zakresu socjotechniki.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o rozbudowaną infrastrukturę Akademii Wojsk Lądowych, która obejmuje nie tylko dobrze wyposażoną bazę gabinetową, ale także laboratoria, pracownie i infrastrukturę specjalistyczną, adekwatną do rzeczywistych warunków przyszłej pracy zawodowej absolwentów, m.in. Laboratorium Bezzałogowych Statków i Systemów Powietrznych, Laboratorium Komputerowe Systemów Informatycznych, Specjalistyczne Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania, Laboratorium Informatyczno-Elektroniczne i Pracownię Cyberbezpieczeństwa.

W trakcie studiów studenci mają także możliwość podnoszenia swojej sprawności fizycznej w ramach szerokiej oferty dodatkowych sekcji sportowych.

Grupa treści podstawowych i kierunkowych obejmuje 42 przedmioty oraz 4 fakultety (po 2-3 opcjonalne przedmioty), a także język obcy – cztery opcjonalne języki realizowane na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia studentom posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu informatyki w danym języku.

Przykładowe przedmioty: Autonomiczne platformy mobilne, Algorytmy i struktury danych, Podstawy sieci komputerowych, Teleinformatyka, Systemy operacyjne, Programowanie obiektowe, Systemy monitorowania sieci, Elementy uczenia maszynowego, Audyt informatyczny, Inżynieria oprogramowania, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, Inżynieria Internetu Rzeczy.

Grupa treści specjalistycznych zawiera odmienne treści kształcenia dla poszczególnych specjalności.

Przykładowe przedmioty:

 • Systemy i sieci informatyczne - Środowisko systemu Unix, Środowisko systemu Windows, Sieciowe systemy operacyjne, Routing i przełączanie, Systemy rozproszone, Zaawansowane zarządzanie sieciami komputerowymi, Bezpieczeństwo i niezawodność sieci informatycznych, Satelitarne systemy telekomunikacyjne
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - Podstawy kryptografii, Informatyka śledcza, Systemy wykrywania i zabezpieczania, Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, Bezpieczeństwo systemów i sieci, Audyt cyberbezpieczeństwa, Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych, Cyberbezpieczeństwo w Internecie Rzeczy

Studenci kierunku uczestniczą w różnych formach zajęć dydaktycznych: wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, seminariach, laboratoriach i projektach. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych dydaktyków i uznanych specjalistów w danej dziedzinie, posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Praktyczny profil kształcenia jest spełniony również poprzez włączenie do kształcenia profesjonalistów – praktyków, którzy stanowią o zbliżeniu teorii z praktyką. Oprócz tradycyjnych form aktywnych zajęć, jak ćwiczenia w grupach, czy zajęcia laboratoryjne i seminaria, studenci biorą udział w takich formach jak: warsztaty, treningowe formy zajęć, także realizowanie indywidualnych lub zespołowych form pracy studentów przez metodę analizy przypadków, opracowywanie i publiczne prezentowanie projektów w ramach warsztatów diagnostyczno-projektowych.

Każdy student studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany do odbycia w toku studiów minimum 3 miesięcy praktyki zawodowej. W Akademii jest także możliwość realizacji praktyki zawodowej w ramach praktyk zagranicznych – nie jest to jednak obligatoryjne.

Studia trwają 7 semestrów i obejmują ok. 2700 godz.

Co oferujemy?

 • Nowoczesny i bogaty program studiów.
 • Kształcenie na wysokim poziomie, ukierunkowane na umiejętności praktyczne i w wymiarze międzynarodowym.
 • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
 • Szeroką gamę zajęć sportowych.
 • Zajęcia z języka obcego.

a także:

 • Spotkania z wybitnymi ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
 • Spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
 • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
 • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
 • Spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Staży w ramach kierunku/specjalności studiów.
 • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
 • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.
Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

Co po ukończeniu studiów?

Po zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość:

 • kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia;
 • podjęcia studiów podyplomowych; odbycia praktyk i/lub staży;
 • podjęcia pracy zgodnie z uzyskanym wykształceniem.

przejdź do spisu treści

LOGISTYKA
- STUDIA CYWILNE I STOPNIA 


Dla kogo?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Logistyka” przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć wiedzę specjalistyczną, umiejętności oraz kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach publicznych czy zakładach przemysłowych w sektorze logistyki.

Ponadto studia przygotowują studentów do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”, które są także prowadzone na Wydziale Zarządzania.

W jakich specjalnościach?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Logistyka” realizowane są w następujących specjalnościach:

 • logistyka systemu obronnego
 • systemy transportowe w logistyce

Wybór specjalności przez studentów następuje po drugim semestrze studiów.

Co zawiera program studiów?

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane w procesie kształcenia na kierunku „Logistyka” mają charakter wysoce aplikacyjny. Opisują one i wyjaśniają powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój i współdziałanie organizacji gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego. Studia dostarczają studentom wiedzy ekonomicznej i znajomości zasad zarządzania firmą oraz sprzyjają nabyciu przez nich umiejętności menedżerskich niezbędnych w dobie gospodarki rynkowej, takich jak: szybkie podejmowanie decyzji i przewidywanie ich konsekwencji, planowanie w różnym dystansie czasowym, uwzględniając potrzebę systemów dystrybucji, przepływu towarów, usług i informacji, a także umiejętność pracy pod presją. Zapewniają zdobycie doskonałej znajomości gospodarki i specyfiki firmy oraz sektora transportowego.

Umiejętności nabyte przez studenta w procesie kształcenia i uzyskane kompetencje społeczne są związane ze szczególnymi treściami kształcenia w toku studiów. Umiejętności i kompetencje społeczne nabyte przez studenta w czasie studiów pierwszego stopnia dotyczą zwłaszcza:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzania zapasami
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową
 • zarządzania gospodarką odpadami
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

Grupa treści podstawowych i kierunkowych obejmuje 40 przedmiotów oraz 3 fakultety (po 2-3 opcjonalne przedmioty), a także język obcy – cztery opcjonalne języki realizowane na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia studentom posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu logistyki w danym języku.

Przykładowe przedmioty: Wprowadzenie do logistyki, Logistyka dystrybucji, Logistyka produkcji, Logistyka wojskowa, Logistyka zaopatrzenia, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Towaroznawstwo, Magazynowanie, Systemy identyfikacji towarowej i kodyfikacji, Ekonomika transportu, Podstawy logistyki międzynarodowej, Nowe trendy w logistyce (grupa przedmiotów do wyboru), Informatyka w logistyce, Ekonomia, Finanse, Rachunkowość, Podstawy zarządzania, Zarządzanie, Zarządzanie jakością, Marketing, Prawo gospodarcze, Kompetencje dowódcze i menedżerskie (grupa przedmiotów do wyboru), Komunikacja społeczna.

Grupa treści specjalistycznych zawiera odmienne treści kształcenia dla poszczególnych specjalności.

Przykładowe przedmioty:

 • Logistyka systemu obronnego - Infrastruktura krytyczna systemu obronnego, Logistyka systemu bezpieczeństwa, Teoria logistyki działań militarnych, Logistyka imprez masowych, Transport, Zamówienia publiczne
 • Systemy transportowe w logistyce - Infrastruktura logistyczna, Transport lądowy, Transport wodny, Transport powietrzny, Transport intermodalny, Zarządzanie flotą pojazdów drogowych, Outsourcing w logistyce, Logistyka miejska

Studenci kierunku uczestniczą w różnych formach zajęć dydaktycznych: wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, seminariach, laboratoriach i projektach. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych dydaktyków i uznanych specjalistów w danej dziedzinie, posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Praktyczny profil kształcenia jest spełniony również poprzez włączenie do kształcenia profesjonalistów – praktyków, którzy stanowią o zbliżeniu teorii z praktyką. Oprócz tradycyjnych form aktywnych zajęć, jak ćwiczenia w grupach, czy zajęcia laboratoryjne i seminaria, studenci biorą udział w takich formach jak: warsztaty, treningowe formy zajęć, także realizowanie indywidualnych lub zespołowych form pracy studentów przez metodę analizy przypadków, opracowywanie i publiczne prezentowanie projektów w ramach warsztatów diagnostyczno-projektowych.

Każdy student studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany do odbycia w toku studiów minimum 3 miesięcy praktyki zawodowej. W Akademii jest także możliwość realizacji praktyki zawodowej w ramach praktyk zagranicznych – nie jest to jednak obligatoryjne.

Studia trwają 6 semestrów i obejmują ok. 1800 godz.

Co oferujemy?

 • Nowoczesny i bogaty program studiów.
 • Kształcenie na wysokim poziomie, ukierunkowane na umiejętności praktyczne i w wymiarze międzynarodowym.
 • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
 • Szeroką gamę zajęć sportowych.
 • Zajęcia z języka obcego.

a także:

 • Spotkania z wybitnymi ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
 • Spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
 • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
 • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
 • Spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Staży w ramach kierunku/specjalności studiów.
 • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
 • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.
Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

Co po ukończeniu studiów?

 • Po zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość:
 • kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”;
 • podjęcia studiów podyplomowych;odbycia praktyk i/lub staży;
 • podjęcia pracy zgodnie z uzyskanym wykształceniem.

przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE
- STUDIA CYWILNE I STOPNIA 


Dla kogo?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach publicznych czy zakładach przemysłowych.

Studia są także adresowane do osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z szeroko rozumianym sektorem obronnym, szczególnie zainteresowanych służbą w jednostkach Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych, ale także dla osób zainteresowanych pracą w centrach zarządzania kryzysowego administracji publicznej wszystkich szczebli, zakładach przemysłowych na stanowiskach odpowiedzialnych za planowanie i kierowanie w sytuacjach zagrożeń, w obronie cywilnej, służbach porządkowych urzędów miejskich (straż miejska, inżynieria miejska, zarząd dróg i mostów, zarząd komunikacji miejskiej) czy też służbach organizujących transport materiałów niebezpiecznych (dowodzenie takimi zespołami), itp. 

Po ukończeniu studiów absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz kierownika niższego i średniego szczebla zarządzania w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia także przygotowują studentów do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”, które są także prowadzone na Wydziale Zarządzania. 

W jakich specjalnościach?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” realizowane są w następujących specjalnościach:

 • zarządzanie kapitałem ludzkim, czyli m.in.:

- treningi oparte na metodach coachingu i nowoczesnych technikach rozwoju personalnego
- kształcenie predyspozycji przywódczych
- doskonalenie umiejętności pracy w zespole i zarządzania ludźmi (metoda Kaizen i podobne)

 • zarządzanie systemami logistycznymi, czyli m.in.:

- nowoczesna kodyfikacja z wykorzystaniem RFID oraz pokrewnych programów logistycznych
- nowoczesne koncepcje logistyczne (Total Quality Management, Just In Time, Lean Management i wiele innych)
- zarządzanie produkcją, transportem i spedycją

 • zarządzanie bezpieczeństwem w systemach informatycznych, czyli m.in.:

- programowanie systemów informatycznych
- bezpieczeństwo teleinformatyczne
- kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu algorytmów i struktury danych
- praca na modelach i symulacjach komputerowych, a także różnego rodzaju informatycznych technologiach mobilnych

 • zarządzanie w służbach mundurowych, czyli m.in.:

- zajęcia praktyczne na strzelnicy i poligonie
- samoobrona, walka w bliskim kontakcie, zajęcia typu cross
- funkcjonowanie służb mundurowych i służb współpracujących (Wojsko Polskie, policja, straż pożarna, straż graniczna, służba więzienna, ratownictwo medyczne)

Wybór specjalności przez studentów następuje po drugim semestrze studiów.

Co zawiera program studiów?

W czasie studiów student zostaje wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów oraz nauk pokrewnych. Wiedza ta dotyczy spełniania związanych z działalnością organizacji funkcji podstawowych, kierowniczych (zarządzania) i pomocniczych (stanowiących obsługę funkcji podstawowych i kierowniczych). W celu właściwej realizacji wymienionych funkcji wymagane jest nabycie przez studenta wiedzy z zakresu wykorzystania w procesie zarządzania koncepcji, metod, technik i narzędzi zarządzania. Wiedza z zakresu nauk pokrewnych to przede wszystkim wiedza humanistyczno-menedżerska (głównie socjologiczno-psychologiczna) i prawna. Z całością ma związek przyswojenie określonej wiedzy ogólnej oraz kształtowanie w procesie kształcenia wrażliwości etyczno-społecznej, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim.

Umiejętności nabyte przez studenta w procesie kształcenia i uzyskane kompetencje społeczne są związane ze szczególnymi treściami kształcenia w toku studiów. Umiejętności i kompetencje społeczne nabyte przez studenta w czasie studiów pierwszego stopnia dotyczą zwłaszcza:

 • realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacji,
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi,
 • komunikowania się i pracy w zespole.

Grupa treści podstawowych i kierunkowych zawiera ok. 40 przedmiotów oraz 5 fakultetów, obejmujących po 2-3 opcjonalne przedmioty oraz przedmiot Język obcy obejmujący cztery opcjonalne języki realizowane na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia studentom posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w danym języku.

Przykładowe przedmioty: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami, Zarządzanie produkcją i usługami, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie jakością, Zarządzanie zmianami, Gry strategiczne w zarządzaniu, Rozwój przedsiębiorstwa, Public relations w zarządzaniu, Informatyczne systemy wspomagania decyzji, Bazy danych w zarządzaniu, Procesy informacyjne w zarządzaniu, Systemy informatyczne w zarządzaniu MŚP, Technologie informacyjne, Statystyczne metody analizy danych i badania rynkowe, Elementy teorii decyzji, Psychologiczne uwarunkowania decyzji, Finanse, Rachunkowość finansowa, Przywództwo w organizacji, Trening kierowniczy, Trening potencjału kierowniczego, Innowacje w biznesie, Komunikacja w zarządzaniu, Mikroekonomia, Nauka o organizacji, Prawo cywilne i prawo pracy, Podstawy administracji, Podstawy marketingu, Statystyka opisowa i badania rynkowe, Podstawy metodologii badań w zarządzaniu.

Grupa treści specjalistycznych zawiera odmienne treści kształcenia dla poszczególnych specjalności.

Przykładowe przedmioty:

Zarządzanie kapitałem ludzkim – Rynek pracy i planowanie zatrudnienia, Procedury zatrudniania i zwalniania pracowników, Nowoczesne systemy wynagrodzeń, Doradztwo zawodowe i coaching kariery, Procedury oceniania pracowników w organizacji, Kompetencje menedżerskie

Zarządzanie systemami logistycznymi – Logistyka produkcji, Logistyka zaopatrzenia, Koncepcje zarządzania logistycznego, Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce, Autonomiczne platformy w logistyce, Logistyka międzynarodowa, Innowacje w zarządzaniu systemami i procesami logistycznymi

Zarządzanie bezpieczeństwem w systemach informatycznych – Podstawy programowania, Algorytmy i struktury danych, Informatyczne bazy danych, Podstawy sieci komputerowych, Modele i symulacje komputerowe, Informatyczne technologie mobilne, Systemy informacyjne zarządzania

Zarządzanie w służbach mundurowych – Kierunki rozwoju służb mundurowych, Polityka kadrowa w służbach mundurowych, Etyka w służbach mundurowych, Działalność sztabowo-biurowa, Gotowość obronna państwa, Obrona terytorialna i współpraca cywilno-wojskowa CIMIC

Studenci kierunku uczestniczą w różnych formach zajęć dydaktycznych: wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, seminariach, laboratoriach i projektach. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych dydaktyków i uznanych specjalistów w danej dziedzinie, posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Oprócz tradycyjnych form aktywnych zajęć, jak ćwiczenia w grupach, czy zajęcia laboratoryjne i seminaria – studenci biorą udział w takich formach jak: warsztaty, treningowe formy zajęć także realizowanie indywidualnych lub zespołowych form pracy studentów przez metodę analizy przypadków, opracowywanie i publiczne prezentowanie projektów w ramach warsztatów diagnostyczno-projektowych.

Każdy student studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany do odbycia w toku studiów minimum 3 miesięcy praktyki zawodowej. W Akademii jest także możliwość realizacji praktyki zawodowej w ramach praktyk zagranicznych – nie jest to jednak obligatoryjne.

Studia trwają 6 semestrów i obejmują ok. 1900 godz.

Co oferujemy?

 • Nowoczesny i bogaty program studiów.
 • Kształcenie na wysokim poziomie, ukierunkowane na umiejętności praktyczne i w wymiarze międzynarodowym.
 • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
 • Szeroką gamę zajęć sportowych.
 • Zajęcia z języka obcego.

a także:

 • Spotkania z wybitnymi ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
 • Spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
 • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
 • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
 • Spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Staży w ramach kierunku/specjalności studiów.
 • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
 • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

Co po ukończeniu studiów?

Po zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość:

 • kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”;
 • podjęcia studiów podyplomowych;
 • odbycia praktyk i/lub staży;
 • podjęcia pracy zgodnie z uzyskanym wykształceniem.

ZARZĄDZANIE
STUDIA CYWILNE II STOPNIA


 Dla kogo?

Studia drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie szeroko rozumianego zarządzania oraz kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia przygotowują absolwentów do pracy w warunkach wolnego rynku, kierowania, organizowania oraz prowadzenia działalności szkoleniowej na podstawowych szczeblach organizacji. Gwarantują studentom zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań na stanowiskach kierowniczych w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach. Ponadto stanowią uzupełnienie wiedzy z zakresu studiów pierwszego stopnia.

W jakich specjalnościach?

Studia drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” realizowane są w następujących specjalnościach:

 • zarządzanie kadrami, czyli m.in.:

- treningi oparte na metodach coachingu i nowoczesnych technikach rozwoju personalnego
- kształcenie umiejętności zarządzania personelem
- doskonalenie predyspozycji przywódczych
- treningi technik motywacyjnych i przywództwa
- projektowanie procesu rekrutacji, rozwoju i zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

 • zarządzanie logistyką, czyli m.in.:

- zarządzanie logistyką produkcji, usług, magazynowania, transportu i spedycji w skali krajowej i międzynarodowej
- koncepcje stosowane w wiodących światowych korporacjach, jak m.in. Toyota, General Electric czy Amazon
- wykorzystanie bramki RFID
- programy logistyczne wykorzystywane w praktyce przez przedsiębiorstwa logistyczne

 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji, czyli m.in.

- przygotowanie do pełnienia funkcji menedżerskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji
- zdobycie profesjonalnej wiedzy i umiejętności w zakresie fachowego wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w różnych organizacjach
- poznanie praktycznych zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o obowiązujące normy

Wybór specjalności przez studentów następuje po pierwszym semestrze studiów.

Co zawiera program studiów?

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane w procesie kształcenia na kierunku „Zarządzanie” mają charakter wysoce aplikacyjny. Opisują one i wyjaśniają powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój i współdziałanie organizacji gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego. Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach praktyk zawodowych.

W trakcie studiów student zostanie wyposażony w pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów  oraz pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym. Realizacja programu studiów zmierza do wykształcenia u studentów zdolności krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do opisu oraz analizy złożonych problemów działalności organizacji gospodarczej i jej otoczenia.

Zakłada się, że w trakcie studiów studenci nabędą umiejętność aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz tworzenia i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim, jak i pogłębioną umiejętność przedstawiania i konsultowania w gronie specjalistów swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę.

Umiejętności i kompetencje społeczne nabyte przez studenta w czasie studiów sprowadzają się przede wszystkim do:

 • krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali;
 • oceny wpływu otoczenia na zjawiska i procesy zarządzania oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych;
 • organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami;
 • negocjowania i przekonywania.

Grupa treści podstawowych i kierunkowych zawiera ok. 30 przedmiotów w tym 4 fakultety, obejmujące po 2-3 opcjonalne przedmioty oraz przedmiot Język obcy obejmujący cztery opcjonalne języki realizowane na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia studentom posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w danym języku.

Przykładowe przedmioty: Koncepcje zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie projektami, Strategie militarne w zarządzaniu, Psychologia w zarządzaniu i dowodzeniu, Zarządzanie ryzykiem w projektach, Zarządzanie wizerunkiem organizacji, Systemy zarządzania jakością, Rachunkowość zarządcza, Przedsiębiorczość, Makroekonomia, Badania marketingowe, Strategia marketingowa na rynku międzynarodowym, Controlling, Metody i strategie gry giełdowej, Kapitał ludzki w organizacji, Trening przywództwa, Elementy teorii gier, Negocjacje, Prawo cywilne, Prawo handlowe, Metodologia badań w zarządzaniu.

Grupa treści specjalistycznych zawiera odmienne treści kształcenia dla poszczególnych specjalności:

Przykładowe przedmioty:

 • Zarządzanie kadrami – Badanie metod i środowiska pracy, Wybrane procedury kadrowe w zatrudnianiu i zwolnieniach, Employer Branding – projektowanie i wdrażanie w organizacji Informatyczne wspomaganie służby personalnej, Zarządzanie kadrami w projektach UE.
 • Zarządzanie logistyką – Strategie i koncepcje zarządzania logistycznego, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych, Logistyka dystrybucji i systemy CRM, Informatyczne systemy w logistyce, Koszty w logistyce i budżetowanie projektów logistycznych.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - Wstęp do komputerowych systemów wspomagania decyzji, Systemy zarządzania wiedzą, Zarządzanie sieciami sieciowymi i usługowymi, Komputerowe systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu, Zarządzanie efektywnymi algorytmami, Zarządzanie zespołowym projektem interdyscyplinarnym, Zarządzanie projektami UE w kontekście innowacyjności.

Studenci kierunku uczestniczą w różnych formach zajęć dydaktycznych: wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, seminariach, laboratoriach i projektach. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych dydaktyków i uznanych specjalistów w danej dziedzinie, posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Oprócz tradycyjnych form aktywnych zajęć, jak ćwiczenia w grupach, czy zajęcia laboratoryjne i seminaria – studenci biorą udział w takich formach jak: warsztaty, treningowe formy zajęć także realizowanie indywidualnych lub zespołowych form pracy studentów przez metodę analizy przypadków, opracowywanie i publiczne prezentowanie projektów w ramach warsztatów diagnostyczno-projektowych.

Każdy student studiów drugiego stopnia jest zobowiązany do odbycia w toku studiów minimum 2 tygodni praktyki zawodowej na drugim semestrze nauki. W Akademii jest także możliwość realizacji praktyki zawodowej w ramach praktyk zagranicznych – nie jest to jednak obligatoryjne.

Studia trwają 4 semestry i obejmują ok. 1200 godz.

Co oferujemy?

 • Nowoczesny i bogaty program studiów.
 • Kształcenie na wysokim poziomie, ukierunkowane na umiejętności praktyczne i w wymiarze międzynarodowym.
 • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
 • Szeroką gamę zajęć sportowych.
 • Zajęcia z języka obcego.

a także:

 • Spotkania z wybitnymi ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
 • Spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
 • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
 • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
 • Spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Staży w ramach kierunku/specjalności studiów.
 • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
 • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.
Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

Co po ukończeniu studiów?

Po zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość:

 • podjęcia studiów podyplomowych;
 • odbycia praktyk i/lub staży;
 • podjęcia pracy zgodnie z uzyskanym wykształceniem;
 • realizacji przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia naukowego doktora.

przejdź do spisu treści

Życie studenckie


SEKCJE SPORTOWE I ZAINTERESOWAŃ m.in.:
 • piłki nożnej, biegów długodystansowych, biegu patrolowego, judo, koszykówki, pływacka, płetwonurkowa,
 • tenisa ziemnego, piłki siatkowej, walki w bliskim kontakcie, sportów siłowych, działań bojowych, Leadership Section, szkoleń wojsk aeromobilnych, strzelecka,
 • szkoleń wysokogórskich, topografii wojskowej, jeździectwo konne.

KOŁA NAUKOWE I SEKCJE ZAINTERESOWAŃ m.in.:
 • Naukowe Koło Zarządzania, Naukowe Koło Zarządzania Dronami, Naukowe Koło Logistyki Mil-Log, Medyczne Cywilno-Wojskowe Koło Naukowe, Naukowe Koło
 • Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, Naukowe
 • Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, Naukowe
 • Koło Inżynierii Bezpieczeństwa, Naukowe Koło Pamięci
 • Narodowej, Naukowe Koło Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa
ROZWÓJ NAUKOWY
 • Z uwagi na uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk
 • o zarządzaniu oraz doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, Akademia oferuje
 • możliwość rozwoju naukowego w ramach seminariów
 • doktoranckich i realizacji rozprawy doktorskiej na Wydziale Zarządzania i Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie.

przejdź do spisu treści

PROCES REKRUTACYJNY NA STUDIA WOJSKOWE


Kto może być przyjęty?

1) niekarani sądownie;
2) posiadający obywatelstwo polskie;
3) posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
4) w wieku co najmniej 18 lat, w dniu powołania do służby kandydackiej;
5) posiadający dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, np.: świadectwo dojrzałości.

Podstawę przyjęcia na studia stanowią punkty kwalifikacyjne obejmujące wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:

1. matematyka/informatyka/ fizyka/chemia/historia
2. język angielski

Kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie maturalnym, zdają test znajomości języka angielskiego. Wyniki testu są podstawą do naliczenia punktów kwalifikacyjnych za język

PROCES REKRUTACYJNY:

CO DALEJ?

Dokonaj rejestracji elektronicznej na stronie internetowej AWL. Dostęp do systemu IRK znajduje się w zakładce DLA KANDYDATA. www.wojsko-polskie.pl/awl/rejestracja-online

Dostarcz do Akademii (osobiście lub za pośrednictwem poczty):

 • wniosek do Rektora-Komendanta o przyjęcie na studia,  wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości, jeśli wydane zostało przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).

TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OKREŚLA ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW I TRYBU REKRUTACJI NA STUDIA DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO UCZELNI WOJSKOWYCH W DANYM ROKU AKADEMICKIM.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

W dniu stawiennictwa kandydaci składają:

 • kopię świadectwa dojrzałości – oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną notarialnie – do wglądu, celem poświadczenia kopii przez uczelnię,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego lub elektroniczne zaświadczenie z KRK w formacie XML,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,
 • inne potwierdzenia kwalifikacji i umiejętności.

Następnie:

 • TEST ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO (jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego): Poziom B1 z elementami B2.

KOLEJNY ETAP SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

KOBIETY: 

 • zwis na ugiętych ramionach 
 • bieg zygzakiem – „koperta” 

MĘŻCZYŹNI:

 • podciąganie na drążku
 • bieg wahadłowy 10 x 10

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Oceni predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują tylko kandydaci, którzy osiągnęli wymaganą minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych ze znajomości języka angielskiego oraz sprawdzianu sprawności fizycznej.

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego na studia wojskowe znajdują się w Zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia kandydatow na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych, a także w sekcji DLA KANDYDATA na stronie www AWL.


przejdź do spisu treści
Tradycje Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki sięgają okresu I Rzeczypospolitej, kiedy to w 1765 roku utworzono w Warszawie Szkołę Rycerską, którą ukończyło około 600 oficerów. Byli wśród nich późniejsi słynni dowódcy i bohaterowie Narodu Polskiego: Jakub JASIŃSKI, Józef SOWIŃSKI i Tadeusz KOŚCIUSZKO.
Dlaczego warto studiować w AWL
 • Akademii Liderów?
 • elitarny, wojskowy charakter Akademii,
 • szeroki zakres wykorzystania w nauczaniu symulatorów i trenażerów,
 • nowoczesne laboratoria i przedmiotowe pracownie dydaktyczne,
 • nowoczesna baza sportowa,
 • liczne koła naukowe i organizacje studenckie,
 • możliwość studiowania w języku angielskim,
 • nowoczesna biblioteka z bogatym księgozbiorem,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju (m.in. naukowego, językowego i sportowego),
 • możliwość rozwijania zainteresowań w Akademickim Centrum Kultury,
 • Ośrodek Szkolenia Jazdy Konnej,
 • Górski Ośrodek Szkoleniowy „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie,
 • atrakcyjne systemy stypendialne,
 • możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia w uczelniach i instytucjach europejskich oraz światowych,
 • programy studiów cywilnych dostosowane do oczekiwań pracodawców,
 • bogata oferta płatnych staży,
 • profesjonalne doradztwo edukacyjne i zawodowe,
 • możliwość kontaktu studentów cywilnych i współpracy z przyszłymi pracodawcami.


STUDIA WOJSKOWE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KIERUNEK: DOWODZENIE I LOGISTYKA


DOWODZENIE

Studia I stopnia – licencjackie
(specjalność dowodzenie pododdziałami), kształcenie wojskowe w grupach osobowych (specjalnościach):

 • pancerno-zmechanizowana (zmechanizowana),
 • pancerno-zmechanizowana (pancerna),
 • aeromobilna,
 • rozpoznanie ogólne,
 • artylerii przeciwlotniczej,
 • rakietowa i artylerii (artyleria lufowa),
 • rakietowa i artylerii (artyleria rakietowa),
 • rozpoznanie i likwidacja skażeń.
LOGISTYKA

Studia I stopnia – licencjackie
kształcenie wojskowe w grupach osobowych:

 • ogólnologistyczna,
 • materiałowa,
 • ekonomiczno-finansowa


STUDIA WOJSKOWE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE


ZARZĄDZANIE

Studia II stopnia – magisterskie
(realizowane przez podchorążych po studiach wojskowych I stopnia na kierunkach: Dowodzenie i Logistyka), kształcenie wojskowe w grupach osobowych (specjalnościach):

 • pancerno-zmechanizowana (zmechanizowana),
 • pancerno-zmechanizowana (pancerna),
 • aeromobilna,
 • rozpoznanie ogólne,
 • artylerii przeciwlotniczej,
 • rakietowa i artylerii (artyleria lufowa),
 • rakietowa i artylerii (artyleria rakietowa),
 • rozpoznanie i likwidacja skażeń,
 • ogólnologistyczna,
 • materiałowa,
 • ekonomiczno-finansowa.


STUDIA WOJSKOWE

WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE
KIERUNEK: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA


INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia I stopnia – inżynierskie
kształcenie wojskowe w grupach osobowych (specjalnościach):

 • saperska,
 • przeprawowa,
 • drogowo-mostowa.
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia II stopnia – magisterskie
(realizowane przez podchorążych po studiach wojskowych I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa).

kształcenie wojskowe w grupach osobowych (specjalnościach):

 • saperska,
 • przeprawowa,
 • drogowo-mostowa.

Podchorążowie po ukończeniu studiów I i II stopnia na ww. kierunkach studiów oraz po zdaniu egzaminu na oficera są promowani na pierwszy stopień oficerski – podporucznika Wojska Polskiego. Następnie, zgodnie z podpisaną umową absolwenci studiów wojskowych w AWL zobowiązani są do służby i pracy w jednostkach i instytucjach Wojska Polskiego gdzie mają zapewnioną pracę na stanowisku dowódcy plutonu (równorzędnym). Całkowite koszty związane ze studiowaniem i utrzymaniem w trakcie nauki pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej.


STUDIA WOJSKOWE

OFERTA EDUKACYJNA
STUDIUM OFICERSKIE:


 • dwunastomiesięczne studium oficerskie - oferta przeznaczona dla osób nie będących żołnierzami zawodowymi oraz szeregowych zawodowych posiadających wykształcenie wyższe drugiego stopnia;
 • sześciomiesięczne studium oficerskie - oferta przeznaczona wyłącznie dla podoficerów zawodowych posiadających wykształcenie wyższe drugiego stopnia;
 • trzymiesięczne studium oficerskie - oferta przeznaczona dla osób nie będących żołnierzami zawodowymi i podoficerów posiadających medyczne wykształcenie wyższe drugiego stopnia oraz teologiczne (dotyczy osób kierowanych przez Ordynariaty).

Szkolenie wojskowe realizowane jest w grupach osobowych (specjalnościach) wynikających z decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe na dany rok kalendarzowy. Słuchacze Studium Oficerskiego po ukończeniu szkolenia wojskowego oraz zdaniu egzaminu na oficera są promowani na pierwszy stopień oficerki – podporucznika Wojska Polskiego. Następnie zgodnie z podpisaną umową absolwenci Studium Oficerskiego AWL zobowiązani są do służby i pracy w jednostkach i instytucjach Wojska Polskiego, gdzie mają zapewnioną pracę  na stanowisku dowódcy plutonu (równorzędnym). Całkowite koszty związane ze studiowaniem i utrzymaniem w trakcie nauki pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej.


STUDIA WOJSKOWE

WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


KIERUNEK: LEKARSKI

Podchorążowie korpusu osobowego medycznego realizują kształcenie w ciągu 6-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przed rozpoczęciem zasadniczego kształcenia wojskowego - oficerskiego podchorąży studiów medycznych odbywa 6-tygodniowe szkolenie podstawowe w AWL we Wrocławiu zakończone uroczystą przysięgą wojskową. Następnie rozpoczynają się studia medyczne na WW-L UM w Łodzi w ramach poszczególnych semestrów, rozdzielone corocznym miesięcznym szkoleniem wojskowym w trakcie przerwy wakacyjnej. Podchorążowie po ukończeniu szkolenia wojskowego oraz zdaniu egzaminu na oficera są promowani na pierwszy stopień oficerki – podporucznika Wojska Polskiego.

Na czas trwania kształcenia podchorążowie otrzymują zakwaterowanie i wyżywienie w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Po ukończeniu studiów absolwenci zdają lekarski egzamin końcowy, którego wynik jest podstawą wyboru specjalizacji.

Zgodnie z podpisaną umową absolwenci studiów medycznych zobowiązani są do służby i pracy w jednostkach i instytucjach medycznych Wojska Polskiego,

gdzie mają zapewnioną pracę w charakterze lekarza- oficera w strukturach wojskowej służby zdrowia. Całkowite koszty związane ze studiowaniem i utrzymaniem w trakcie nauki pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej.


Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dowodzenie Magister Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 
tel. 261 658 361 

 Dziekan Wydziału Zarządzania 
tel. 261 658 262 

Oficer Dyżurny 
tel. 261 658 110

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Konkurs DRON rozstrzygnięty! Akademia Wojsk Lądowych na II i III miejscu!

11 sierpnia 2021 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu o nagrodę MON na realizację koncepcji projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego/Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

czytaj dalej

Zażegnać KRYZYS - AWL 2021

Pogłębienie wiedzy teoretycznej i przełożenie jej na konkretne umiejętności praktyczne, a także sprawdzenie skuteczności aktualnych procedur, które wchodzą w zakres współpracy podmiotów militarnego i pozamilitarnego komponentu systemu bezpieczeństwa państwa - to główne cele cyklicznego ćwiczenia KRYZYS realizowanego w Akademii Wojsk Lądowych od 2015 roku.

czytaj dalej

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej- TRWA NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Służba przygotowawcza jest przeznaczona dla ochotników, którzy posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

czytaj dalej

Główna Wojskowa Szkoła Średnia Husarz

ukończyłeś gimnazjum lub szkołę podstawową. ZAPRASZAMY

czytaj dalej

Nowe technologie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

KRYTA MOBILNA STRZELNICA ĆWICZEBNA 40FT HC

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane