Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Rektor: Prof. zw. dr hab. Paweł Czarnecki

 Działalność dydaktyczną rozpoczęła 1 października 1995 roku. 

Szkoła położona jest na warszawskiej Pradze w odległości 4 km od ścisłego centrum miasta, w pobliżu dworców kolejowych "Warszawa Wschodnia" i "Warszawa Wileńska" oraz dworca PKS "Warszawa Stadion". Umożliwia to łatwy dojazd osobom zamieszkałym w miejscowościach położonych na wschód jak i na zachód od Warszawy. Układ komunikacyjny korzystny jest także dla mieszkańców miejscowości położonych na północ od Stolicy. W bezpośrednim sąsiedztwie uczelni znajduje się pętla tramwajowa „Kawęczyńska Bazylika” tramwajów nr 7 i 13.

Kampus Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce. Na terenie Kampusu WSM poza bogatym zapleczem naukowo-dydaktycznym znajdują m.in.: sala widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowy (kryta pływalnia, sala gimnastyczna, pełnowymiarowa hala sportowa, siłownia), Dom Studenta z 300 miejscami dla studentów, biblioteka, klub studenta, czytelnia, parking podziemny, punkty gastronomiczne. Powierzchnia Kampusu to ponad 30.000 m2.

W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2016" przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie utrzymała miejsce w pierwszej dwudziestce zajmując 19 pozycję. 

Oferta edukacyjna


Wydział Nauk Społecznych i Administracji


Administracja

Administracja (łac. Administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać) to działalność organizatorska regulowana przez normy prawa, realizowana za pomocą aparatu urzędniczego obejmująca sprawy o charakterze publicznym.

Studia na kierunku administracja mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwowych przy wykonywaniu funkcji urzędniczych niższego i średniego szczebla w hierarchii administracji rządowej i samorządowej, jak również w jednostkach gospodarczych sfery prywatnej.

Okres studiów to czas zapoznania się ze wszelkimi dziedzinami wiedzy obejmującymi sferę funkcjonowania administracji

Studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat

Studia II stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: magister

Specjalności

 • Zarządzanie Ochroną Zdrowia - II stopień
 • Ochrona Danych Osobowych, Informacji Niejawnych I Baz Danych - II stopień
 • Fundusze I Systemy Finansowania Projektów Unii Europejskiej - II stopień
 • Administracja Bezpieczeństwa Narodowego - I i II stopień
 • Administracja Dyplomatyczno-Konsularna - I i II stopień
 • Administracja Instytucji Europejskich I i II stopień
 • Administracja Gospodarcza (W Tym Działalność Gospodarcza W Warunkach Integracji Europejskiej)- I i II stopień
 • Administracja Publiczna- I i II stopień
 • Administracja Skarbowa - I i II stopień
 • Prawo Pracy I Polityka Zatrudnienia - I i II stopień
 • Samorząd Terytorialny - I i II stopień
 • Zamówienia Publiczne - I i II stopień
 • Bezpieczeństwo Pracy (Bhp) - I i II stopień

Opłata 

Semestralna
I stopień stacjonarne 2200 zł 
I stopień niestacjonarne 1900 zł
II stopień stacjonarne 2500 zł
II stopień niestacjonarne 2400 zł

Miesięczna (5 rat w semestrze)
I stopień stacjonarne 470 zł 
I stopień niestacjonarne 410 zł
II stopień stacjonarne 530 zł
II stopień niestacjonarne 510 zł

Pedagogika

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykorzystywania specjalistycznej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych dzieci, młodzieży i dorosłych dla trafnej diagnozy i skutecznego rozwiązywania problemów edukacyjnych. Absolwent posiada umiejętność zaplanowania i zorganizowana działalności wychowawczo-dydaktycznej w placówkach szkolnych i poza szkolnych. Posiada umiejętność profesjonalnej współpracy z instytucjami szeroko rozumianego środowiska społecznego, zna zakres ich działania oraz współdziałania dla rozwiązywania problemów pedagogicznych.

Potrafi samodzielnie przygotować i prowadzić zajęcia w zakresie wszystkich poziomów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami metodyki edukacyjnej. Absolwent umie prowadzić dokumentację własnych działań wychowawczo-dydaktycznych lub innych, realizowanych w bezpośrednim doświadczeniu. Posiada umiejętność kierowania własnym rozwojem, samodoskonalenia i wzbogacania swojego warsztatu metodycznego dla rzetelnej analizy rzeczywistości społecznej i kulturowej. Prezentuje umiejętności komunikacyjne, informatyczne i medialne w działaniu na rzecz wspierania rozwoju drugiego człowieka.

Studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat

Studia II stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: magister

Specjalności nauczycielskie

 • Pedagogika Wczesnoszkolna I Przedszkolna - I i II stopień

Specjalności nienauczycielskie

 • Pedagogika Pracy - I stopień
 • Pedagogika Resocjalizacyjna - I stopień
 • Terapia Pedagogiczna - II stopień

Opłata 

Semestralna
I stopień stacjonarne 1900 zł 
I stopień niestacjonarne 1700 zł
II stopień stacjonarne 2300 zł
II stopień niestacjonarne 2100 zł

Miesięczna (5 rat w semestrze)
I stopień stacjonarne 410 zł 
I stopień niestacjonarne 370 zł
II stopień stacjonarne 490 zł
II stopień niestacjonarne 450 zł

Psychologia

Celem studiów psychologicznych jest wieloaspektowe przygotowanie absolwenta, pozwalające na dalsze doskonalenie praktyczne w wybranej specjalności w dziedzinie psychologii, np. psychologii edukacyjnej, klinicznej, polityki, sądowej czy zarządzania. Student poznaje metodologie i teorie psychologii, zapoznaje się z praktyką psychologiczną w wybranych działach psychologii stosowanej. Absolwent w trakcie kształcenia rozwija twórcze i krytyczne myślenie, posiada podstawową wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu psychologii ogólnej (procesy poznawcze, emocje, motywacja, osobowość, różnice indywidualne), psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka. Uzyskuje przygotowanie warsztatowe umożliwiające planowanie własnych badań i procesu diagnostycznego (metodologia badań psychologicznych, metody statystyczne, metody diagnozy psychologicznej, psychometria). Absolwent jest ogólnie przygotowany do rozpoznawania indywidualnych i społecznych problemów psychologicznych oraz niesienia pomocy innym i planowania interwencji psychologicznej.

Studia jednolite magisterskie
Czas trwania: 10 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: magister

Specjalności

 • Psychologia Ogólna
 • Psychologia Biznesu, Rynku Pracy I Zarządzania
 • Psychologia Rozwoju, Dojrzałości I Samorealizacji
 • Psychologia Sądowa
 • Społeczna Psychologia Międzykulturowa
 • Psychologia Sportu, Zdrowia, Life-Style Coaching

Opłata 

Semestralna
Studia jednolite stacjonarne 2000 zł 
Studia jednolite niestacjonarne 1800 zł

Miesięczna (5 rat w semestrze)
Studia jednolite stacjonarne 430 zł 
Studia jednolite niestacjonarne 390 zł


Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych


Bezpieczeństwo Narodowe

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

Po ukończeniu kierunku absolwent będzie odpowiedzialnie realizował powierzone mu prace, zachowując się w sposób profesjonalny i etyczny. Zdobyte umiejętności pozwolą mu podejmować prace na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii. Będzie dysponował poszerzaną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi, zgodnie z indywidualnymi preferencjami, na obieralnych zajęciach specjalnościowych.

Studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat

Specjalności

 • Bezpieczeństwo Narodowe
 • Dyplomacja
 • Bezpieczeństwo Informacji Publicznej

Opłata 

Semestralna
I stopień stacjonarne 2200 zł 
I stopień niestacjonarne 1900 zł

Miesięczna (5 rat w semestrze)
I stopień stacjonarne 470 zł 
I stopień niestacjonarne 410 zł

Finanse i rachunkowość

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość wykazuje się wiedzą ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych, wiedzą szczegółową z zakresu nauk o finansach i pokrewnych dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, finansowym, społecznym.

Absolwent Finansów i Rachunkowości posiada wiedzę dotyczącą istoty i prawidłowości problemów funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wykorzystuje umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z działalnością organizacji w obszarze rachunkowości i finansów oraz planowania optymalnej strategii działalności firmy i jej dalszego rozwoju. Jest przygotowany do zarządzania finansami w firmie. Stosuje takie umiejętności jak komunikowanie się, negocjowanie, nie obce są mu również problemy umiędzynarodowienia i globalizacji działalności gospodarczej.

Studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat

Specjalności

 • Rachunkowość Finansowa
 • Analiza Finansowa
 • Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa
 • Bankowość I Ubezpieczenia
 • Controlling I Audyt Finansowy
 • Doradztwo Finansowo-Księgowe
 • Finanse I Inwestycje
 • Rachunkowość I Finanse Publiczne

Opłata 

Semestralna
I stopień stacjonarne 2200 zł 
I stopień niestacjonarne 1900 zł

Miesięczna (5 rat w semestrze)
I stopień stacjonarne 470 zł 
I stopień niestacjonarne 410 zł

Informatyka

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu wykorzystywania, zarządzania i projektowania różnych systemów informatycznych. Zna dobrze zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Posiada umiejętność programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Posiada wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwent zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz słownictwo specjalistyczne z zakresu informatyki. Jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub eksploatacją narzędzi informatycznych i systemów komputerowych. Jest przygotowany także do pracy w instytucjach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Studia I stopnia
Czas trwania: 7 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: inżynier

Specjalności

 • Bezpieczeństwo Obiektów I Informacji
 • Technologie Sieciowe
 • Inżynieria Systemów
 • Systemy Webowe
 • Bazy Danych
 • Systemy Mobilne

Opłata 

Semestralna
I stopień stacjonarne 2400 zł 
I stopień niestacjonarne 2200 zł

Miesięczna (5 rat w semestrze)
I stopień stacjonarne 510 zł 
I stopień niestacjonarne 470 zł

Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie rozwija umiejętność wprowadzania pojawiających się nowych koncepcji zarządzania, wynikających z powstawania nowych standardów i norm, np. w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości i efektywności działania firm, czy też aktywności innowacyjnej. Przygotowuje do tworzenia struktur organizacyjnych umożliwiających sprawny przebieg procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz kierowania zespołami pracowników w różnych działach firm, a także zespołami o charakterze międzywydziałowym.

Absolwent kierunku Zarządzanie posiada wiedzę o właściwościach i procesach zarządzania całą organizacją, a także jej składowymi, tj. zatrudnionymi pracownikami, finansami, innowacjami, marketingiem, zasobami rzeczowymi, wiedzą i informacjami. Wiedzę tę absolwent potrafi zastosować poprzez wykorzystanie funkcji planowania, organizowania, kierowania i kontroli. Absolwent posiada także wiedzę o otoczeniu organizacji i sposobach jego diagnozy. Zna metody statystyczne i potrafi je wykorzystać w badaniach społecznych, gospodarczych i marketingowych.

Studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat

Studia II stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: magister

Specjalności

 • Emarketing & Social Media - I i II stopień
 • Marketing - I i II stopień
 • Przedsiębiorczość Międzynarodowa - I i II stopień
 • Zarządzanie Administracją Publiczną W Unii Europejskiej - I i II stopień
 • Zarządzanie Działalnością Innowacyjną - I i II stopień
 • Zarządzanie Funduszami Europejskimi - I i II stopień
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem W Zintegrowanej Europie - I i II stopień
 • Zarządzanie W Bankowości I Finansach - I i II stopień
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - I i II stopień
 • Zarządzanie Państwem - I i II stopień
 • Menedżer Biznesu - I stopień
 • Organizacja I Zarządzanie W Turystyce Międzynarodowej - I stopień
 • Rachunkowość I Controlling - I stopień
 • Marketing Polityczny - II stopień
 • Przywództwo W Biznesie - II stopień
 • Rachunkowość I Audyt - II stopień
 • Zarządzanie Projektami - II stopień
 • Menedżer Hr - II stopień

Studies in English

 • Bachelor Program In Management - Specialization: Corporate Management
 • Bachelor Program In Management - Specialization: Accounting And Controlling

Opłata 

Semestralna
I stopień stacjonarne 2200 zł 
I stopień niestacjonarne 1900 zł
II stopień stacjonarne 2500 zł
II stopień niestacjonarne 2400 zł

Miesięczna (5 rat w semestrze)
I stopień stacjonarne 470 zł 
I stopień niestacjonarne 410 zł
II stopień stacjonarne 530 zł
II stopień niestacjonarne 510 zł

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Program nauczania nie jest tylko ukierunkowany na umiejętności techniczne, logicznego, precyzyjnego myślenia inżynierskiego, ale także uwzględnia inne aspekty takie jak m.in. kompetencje menedżerskie (kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w obliczu zmian, kierowania ludźmi), społeczne (umiejętność dostrzegania potrzeb ludzi, komunikowania się, tłumaczenia języka technicznego na język „cywilizacyjny", pracy zespołowej), miękkie (asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzania czasem), czy ekonomiczne (głównie w obszarze zarządzania i finansów).

Inżynieria to kluczowy czynnik determinujący rozwój gospodarek na całym świecie, dlatego zawód inżyniera był, jest i nadal będzie bardzo cenionym i pożądanym na rynku pracy. Zarobki inżynierów są adekwatne do posiadanych przez nich kompetencji i uprawnień, analizując Centralną Bazę Ofert Pracy zawierają się w granicach od 4500 zł do 12000 zł w zależności od ukończenia danej specjalności.

Studia I stopnia
Czas trwania: 7 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: inżynier

Specjalności

 • Inżynieria Obsługi Procesów Wytwórczych
 • Zarządzanie Systemami Jakości W Procesach Wytwórczych
 • Logistyka Procesów Wytwórczych

Opłata 

Semestralna
I stopień stacjonarne 2400 zł 
I stopień niestacjonarne 2200 zł

Miesięczna (5 rat w semestrze)
I stopień stacjonarne 510 zł 
I stopień niestacjonarne 470 zł


Wydział Nauk Społecznych i Administracji
 • Administracja (I i II stopnia)
 • Stosunki Międzynarodowe (I i II stopnia)
 • Pedagogika (I i II stopnia)
 • Prawo (jednolite magisterskie)
 • Psychologia (jednolite magisterskie)
Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych
 • Bezpieczeństwo Narodowe (I stopnia)
 • Finanse i Rachunkowość (I stopnia)
 • Informatyka (inżynierskie)
 • Zarządzanie (I i II stopnia)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (inżynierskie)
Studia w jęz. angielskim
 • Bezpieczeństwo Narodowe (I stopień)
 • Zarządzanie (I stopnia)

Studia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym)

Studia podyplomowe
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Coaching w życiu i biznesie
 • Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • Kontrola wewnętrzna i audyt
 • Master of Laws (L L.M.)
 • Menedżer Jakości
 • Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
 • Trener biznesu i rozwoju osobistego
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Rektorat:
rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

Rekrutacja:
rekrutacja@wsm.warszawa.pl
tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe:
podyplomowe@wsm.warszawa.pl
tel. 22 59 00 765

Wydział Zamiejscowy w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów
tel. 44 77 70 001

Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie
ul. Żórawskiego 5, 06 - 400 Ciechanów
tel. 23 6725061 , tel. / fax 23 6729333

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Psychologia

Celem studiów psychologicznych jest wieloaspektowe przygotowanie absolwenta, pozwalające na dalsze doskonalenie praktyczne w wybranej specjalności w dziedzinie psychologii, np. psychologii edukacyjnej, klinicznej, polityki, sądowej czy zarządzania.

czytaj dalej

Bezpieczeństwo Narodowe

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

czytaj dalej

Administracja

Administracja (łac. Administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać) to działalność organizatorska regulowana przez normy prawa, realizowana za pomocą aparatu urzędniczego obejmująca sprawy o charakterze publicznym.

czytaj dalej

Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie rozwija umiejętność wprowadzania pojawiających się nowych koncepcji zarządzania, wynikających z powstawania nowych standardów i norm, np. w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości i efektywności działania firm, czy też aktywności innowacyjnej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane