Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Rektor: dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. WSM

Działalność dydaktyczną rozpoczęła
1 października 1995 roku

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie to Uczelnia z gronem 80. tys. studentów na przestrzeni 27 lat istnienia. MANS w Warszawie jest jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację młodego pokolenia. Oferta edukacyjna WSM w Warszawie jest stale rozszerzana o nowe kierunki i specjalności zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy socjalnej. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie otrzymuje  wiele akredytacji, certyfikatów i  nagród  za prowadzoną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zajmuje  wysokie miejsca w rankingach.

Aktualne władze uczelni:
Prezydent - Prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c.m. 
Rektor - dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. WSM
Prorektor - dr Joanna Michalak-Dawidziuk, prof. WSM 
Prorektor - dr inż. Leszek Borowiec

Kampus MANS to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce. Poza bogatym zapleczem naukowo–dydaktycznym znajdują się w nim m.in. aula widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowo–rekreacyjny (basen, hale sportowe), akademik z 300. miejscami dla studentów, biblioteka, punkty gastronomiczne.


Oferta edukacyjna

Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Dyrektor: Dr Monika Bychowska

 • Administracja (lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Bezpieczeństwo Narodowe (lic. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Kryminologia (lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Prawo (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)

Administracja

Studia na kierunku administracja mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwowych przy wykonywaniu funkcji urzędniczych niższego i średniego szczebla w hierarchii administracji rządowej i samorządowej, jak również w jednostkach gospodarczych sfery prywatnej. Okres studiów to czas zapoznania się ze wszelkimi dziedzinami wiedzy obejmującymi sferę funkcjonowania administracji.

Administracja I stopnia:

 • Administracja publiczna 
 • Bezpieczeństwo pracy (BHP)
 • Administracja samorządowa 
 • Zamówienia publiczne 
 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia 
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej 
 • E-administracja
 • Administracja danych osobowych 

Administracja II stopnia:

 • Administracja publiczna 
 • Bezpieczeństwo pracy (BHP)
 • Administracja samorządowa 
 • Zamówienia publiczne 
 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia 
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej 
 • Ochrona danych osobowych 

Bezpieczeństwo Narodowe

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Po ukończeniu kierunku absolwent będzie odpowiedzialnie realizował powierzone mu prace, zachowując się w sposób profesjonalny i etyczny. Zdobyte umiejętności pozwolą mu podejmować prace na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii. Będzie dysponował poszerzaną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi, zgodnie z indywidualnymi preferencjami, na obieralnych zajęciach specjalnościowych.

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia:

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej 
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • Zarządzanie kryzysowe 
 • Zarządzanie I stopnia:
 • Emarketing & social media
 • Marketing
 • Zarządzanie działalnością innowacyjną 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Menedżer biznesu
 • Rachunkowość i controlling
 • Nowe trendy w turystyce
 • Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie 
 • Zarządzanie publiczne 
 • Zarzadzanie międzynarodowe

Kryminologia

Studia kryminologiczne pozwalają studentowi na uzyskanie wiedzy z zakresu psychologii przestępstw, mechanizmów psychologicznych ofiar, metodologii zwalczania i zapobiegania przestępczości, a także z zakresu odkrywania i badania motywów dokonywania przestępstw. Absolwent kończąc studia na tym kierunku sprawnie porusza się w obszarze źródeł prawa w szczególności prawa i postępowania karnego. Umie stosować metody i narzędzia właściwe dla pracy kryminologa.

Prawo

Absolwent tego kierunku legitymuje się szeroką wiedzą ogólną z zakresu wszystkich dziedzin prawa oraz historii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii. Posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz jest przygotowany do dalszego rozwoju w zakresie specjalizacji w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego, jak też do podjęcia pracy naukowej. Praktyczną stroną edukacji jest również możliwość wzięcia udziału w licznie organizowanych przez Uczelnię dodatkowych formach aktywności np. w Klinice Prawa.

 • Prawo - studia jednolite magisterskie


Oferta edukacyjna

Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych 

Dyrektor: Dr Agnieszka Król

 • Zarządzanie (lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Informatyka (inż. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Finanse i Rachunkowość (lic. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (inż. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)

Zarządzanie

Studia o interdyscyplinarnym charakterze, które przygotują studenta do pracy na wielu różnych stanowiskach. Oferujemy ponad 20 różnych specjalizacji od e-marketingu i social media, przez marketing polityczny aż do zarządzania kryzysowego. Absolwent kierunku zarządzanie posiada wiedzę o właściwościach i procesach zarządzania całą organizacją, a także jej składowymi i potrafi ją zastosować poprzez wykorzystanie funkcji planowania, organizowania, kierowania i kontroli.

Zarządzanie II stopnia: 

 • Emarketing & social media
 • Marketing
 • Zarządzanie działalnością innowacyjną 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przywództwo w biznesie 
 • Rachunkowość i audyt 
 • Zarządzanie projektami 
 • Menedżer HR 
 • Nowe trendy w turystyce
 • Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie 
 • Zarządzanie publiczne 
 • Zarzadzanie międzynarodowe
 • Finanse i rachunkowość I stopnia:
 • Rachunkowość finansowa 
 • Controlling i audyt finansowy 
 • Doradztwo finansowo-księgowe
 • Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie 

Informatyka

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu wykorzystywania, zarządzania i projektowania różnych systemów informatycznych. Zna dobrze zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Posiada umiejętność programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Posiada wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

Informatyka I stopnia – studia inżynierskie:

 • Bezpieczeństwo obiektów i informacji 
 • Technologie sieciowe
 • Inżynieria systemów
 • Systemy webowe
 • Bazy danych 
 • Systemy mobilne 
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie  

Finanse i rachunkowość

Absolwent wykazuje się wiedzą ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych, wiedzą szczegółową z zakresu nauk o finansach i pokrewnych dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, finansowym, społecznym. Jest przygotowany do zarządzania finansami w firmie i stosuje takie umiejętności jak komunikowanie się, negocjowanie, nie obce są mu również problemy umiędzynarodowienia i globalizacji działalności gospodarczej.

Finanse i rachunkowość I stopnia:

 • Rachunkowość finansowa 
 • Controlling i audyt finansowy 
 • Doradztwo finansowo-księgowe
 • Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Program nauczania nie jest tylko ukierunkowany na umiejętności techniczne, logicznego, precyzyjnego myślenia inżynierskiego, ale także uwzględnia inne aspekty takie jak m.in. kompetencje menedżerskie (kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w obliczu zmian, kierowania ludźmi), społeczne (umiejętność dostrzegania potrzeb ludzi, komunikowania się, tłumaczenia języka technicznego na język „cywilizacyjny", pracy zespołowej), miękkie (asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzania czasem), czy ekonomiczne (głównie w obszarze zarządzania i finansów). Inżynieria to kluczowy czynnik determinujący rozwój gospodarek na całym świecie, dlatego zawód inżyniera był, jest i nadal będzie bardzo cenionym i pożądanym na rynku pracy.

Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia – studia inżynierskie:

 • Inżynieria obsługi procesów wytwórczych 
 • Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych 
 • Logistyka procesów wytwórczych 


Oferta edukacyjna

Instytut Pedagogiki i Psychologii

Dyrektor: Dr Izabella Kust

 • Pedagogika (lic. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Psychologia (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)

Pedagogika

Specjalność na kierunku Pedagogika I stopnia:

 • Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykorzystywania specjalistycznej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych dzieci dla trafnej diagnozy i skutecznego rozwiązywania problemów edukacyjnych. Absolwent posiada umiejętność zaplanowania i zorganizowana działalności wychowawczo-dydaktycznej w placówkach szkolnych i poza szkolnych. Posiada umiejętność profesjonalnej współpracy z instytucjami szeroko rozumianego środowiska społecznego, zna zakres ich działania oraz współdziałania dla rozwiązywania problemów pedagogicznych. Potrafi samodzielnie przygotować i prowadzić zajęcia w zakresie wszystkich poziomów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami metodyki edukacyjnej. Absolwent umie prowadzić dokumentację własnych działań wychowawczo-dydaktycznych lub innych, realizowanych w bezpośrednim doświadczeniu.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie  

Psychologia 

Celem studiów psychologicznych jest wieloaspektowe przygotowanie absolwenta, pozwalające na dalsze doskonalenie praktyczne w wybranej specjalności w dziedzinie psychologii, np. psychologii edukacyjnej, klinicznej, polityki, sądowej czy zarządzania. Student poznaje metodologie i teorie psychologii, zapoznaje się z praktyką psychologiczną w wybranych działach psychologii stosowanej. Absolwent w trakcie kształcenia rozwija twórcze i krytyczne myślenie, posiada podstawową wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka. Uzyskuje przygotowanie warsztatowe umożliwiające planowanie własnych badań i procesu.

Psychologia – studia jednolite magisterskie:

 • Psychologia biznesu, rynku pracy
 • Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyk

Kierunki studiów podyplomowych 

 • Akademia Coachingowego Stylu Zarządzania
 • Asystent rodziny
 • Audyt IT
 • Audyt podatkowy z elementami rachunkowości
 • Audyt śledczy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bibliotekoznawsto i informacja naukowa
 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
 • Budowanie kompetencji menedżerskich
 • Compliance w organizacji
 • Doradztwo i mentoring międzykulturowy
 • Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka.
 • Emisja głosu
 • Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • Inspektor Ochrony Danych (RODO)
 • Kontrola wewnętrzna i audyt
 • Logopedia
 • Media, kultura, sztuka
 • Menedżer Jakości
 • Menedżer sportu, organizator imprez sportowych
 • Menedżerskie studia podyplomowe
 • Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
 • Nauczanie zdalne z elementami metodyki - kluczowe kompetencje nauczyciela
 • Neurologopedia
 • Organizacja i zarządzanie oświatą (Warszawa)
 • Organizacja i zarządzenie oświatą (Wrocław, Katowice, Poznań)
 • Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
 • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
 • Psychologia kliniczna
 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym
 • Zarządzanie Flotą Samochodową
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa

Administracja
I stopnia
 • Administracja publiczna 
 • Bezpieczeństwo pracy (BHP)
 • Administracja samorządowa 
 • Zamówienia publiczne 
 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia 
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej 
 • E-administracja
 • Administracja danych osobowych 
Administracja
II stopnia
 • Administracja publiczna 
 • Bezpieczeństwo pracy (BHP)
 • Administracja samorządowa 
 • Zamówienia publiczne 
 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia 
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej 
 • Ochrona danych osobowych 
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej 
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • Zarządzanie kryzysowe 
 • Rachunkowość finansowa 
 • Controlling i audyt finansowy 
 • Doradztwo finansowo-księgowe
 • Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie 
Informatyka
I stopnia – studia inżynierskie
 • Bezpieczeństwo obiektów i informacji 
 • Technologie sieciowe
 • Inżynieria systemów
 • Systemy webowe
 • Bazy danych 
 • Systemy mobilne 
Kryminologia
lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie
Pedagogika
lic. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie
 • Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
studia jednolite magisterskie  
Prawo 
studia jednolite magisterskie
Psychologia
studia jednolite magisterskie
 • Psychologia biznesu, rynku pracy
 • Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyk
Zarządzanie
I stopnia
 • Emarketing & social media
 • Marketing
 • Zarządzanie działalnością innowacyjną 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Menedżer biznesu
 • Rachunkowość i controlling
 • Nowe trendy w turystyce
 • Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie 
 • Zarządzanie publiczne 
 • Zarzadzanie międzynarodowe
Zarządzanie
II stopnia
 • Emarketing & social media
 • Marketing
 • Zarządzanie działalnością innowacyjną 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przywództwo w biznesie 
 • Rachunkowość i audyt 
 • Zarządzanie projektami 
 • Menedżer HR 
 • Nowe trendy w turystyce
 • Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie 
 • Zarządzanie publiczne 
 • Zarzadzanie międzynarodowe
Zarządzanie i inżynieria produkcji
I stopnia – studia inżynierskie
 • Inżynieria obsługi procesów wytwórczych 
 • Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych 
 • Logistyka procesów wytwórczych 
 • Akademia Coachingowego Stylu Zarządzania
 • Asystent rodziny
 • Audyt IT
 • Audyt podatkowy z elementami rachunkowości
 • Audyt śledczy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bibliotekoznawsto i informacja naukowa
 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
 • Budowanie kompetencji menedżerskich
 • Compliance w organizacji
 • Doradztwo i mentoring międzykulturowy
 • Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka.
 • Emisja głosu
 • Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • Inspektor Ochrony Danych (RODO)
 • Kontrola wewnętrzna i audyt
 • Logopedia
 • Media, kultura, sztuka
 • Menedżer Jakości
 • Menedżer sportu, organizator imprez sportowych
 • Menedżerskie studia podyplomowe
 • Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
 • Nauczanie zdalne z elementami metodyki - kluczowe kompetencje nauczyciela
 • Neurologopedia
 • Organizacja i zarządzanie oświatą (Warszawa)
 • Organizacja i zarządzenie oświatą (Wrocław, Katowice, Poznań)
 • Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
 • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
 • Psychologia kliniczna
 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym
 • Zarządzanie Flotą Samochodową
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Punkty komunikacji
Przystanek najbliżej nas to Kawęczyńska-Bazylika z tramwajami 7 i 13, 20 metrów od uczelni.
Dodatkowo niedaleko kampusu znajduje się stacja metra Stadion Narodowy i Dworzec Wschodni z SKM i KM.

Rektorat:
rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 710 / fax 22 81 80 052

Rekrutacja:
rekrutacja@wsm.warszawa.pl
tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe:
podyplomowe@wsm.warszawa.pl
tel. 22 59 00 765

Wydział Zamiejscowy w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów
tel. 44 77 70 001

Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie
ul. Żórawskiego 5, 06 - 400 Ciechanów
tel. 23 6725061 , tel. / fax 23 6729333

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Psychologia

Celem studiów psychologicznych jest wieloaspektowe przygotowanie absolwenta, pozwalające na dalsze doskonalenie praktyczne w wybranej specjalności w dziedzinie psychologii, np. psychologii edukacyjnej, klinicznej, polityki, sądowej czy zarządzania.

czytaj dalej

Bezpieczeństwo Narodowe

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

czytaj dalej

Administracja

Administracja (łac. Administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać) to działalność organizatorska regulowana przez normy prawa, realizowana za pomocą aparatu urzędniczego obejmująca sprawy o charakterze publicznym.

czytaj dalej

Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie rozwija umiejętność wprowadzania pojawiających się nowych koncepcji zarządzania, wynikających z powstawania nowych standardów i norm, np. w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości i efektywności działania firm, czy też aktywności innowacyjnej.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

STUDIA PODYPLOMOWE SUICYDOLOGIA

Suicydologia: teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu profilaktyki samobójstw

czytaj dalej

Poznaj ofertę edukacyjną WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE

2020/2021

czytaj dalej

Studium Języków Obcych

Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane