Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie MANS

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie MANS

Rektor: dr hab. inż. dr h.c. Zbigniew Ciekanowski, prof. MANS

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie to Uczelnia z gronem 80. tys. studentów na przestrzeni 28 lat istnienia. MANS w Warszawie jest jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację młodego pokolenia. Oferta edukacyjna MANS w Warszawie jest stale rozszerzana o nowe kierunki i specjalności zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy socjalnej. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie otrzymuje  wiele akredytacji, certyfikatów i  nagród  za prowadzoną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zajmuje  wysokie miejsca w rankingach.

Aktualne władze uczelni:
Prezydent - Prof. MANS dr hab. Stanisław Dawidziuk, dr h.c.m. 
Rektor - dr hab. inż. dr h.c. Zbigniew Ciekanowski, prof. MANS
Prorektor - dr Joanna Michalak-Dawidziuk, prof. MANS 

Kampus MANS to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce. Poza bogatym zapleczem naukowo–dydaktycznym znajdują się w nim m.in. aula widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowo–rekreacyjny (basen, hale sportowe), akademik z 300 miejscami dla studentów, biblioteka, punkty gastronomiczne.


Oferta edukacyjna

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Dziekan: dr Monika Bychowska

 • Administracja ( I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie )
 • Bezpieczeństwo Narodowe ( I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie )
 • Kryminologia ( I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie )
 • Prawo ( jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)

Administracja

Studia na kierunku administracja przygotowują do pracy w organach władzy publicznej, zapewniając solidne podstawy merytoryczne oraz przygotowanie kompetencyjne. Plan studiów zakłada kształcenie z zakresu prawa i administracji, przykładając duża wagę do nauki przedmiotów prawniczych, które są niezbędne podczas pracy w administracji rządowej i samorządowej. Obserwowana integracja grup studentów pozwala na sprawne, wyjątkowo ciekawe, zawsze skuteczne i optymalne merytorycznie prowadzenie zajęć.

Administracja I stopnia:

 • Administracja danych osobowych 
 • Administracja publiczna 
 • Bezpieczeństwo pracy (BHP)
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej 
 • E-administracja
 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia 
 • Zamówienia publiczne  

Administracja II stopnia:

 • Administracja publiczna 
 • Administracja samorządowa 
 • Bezpieczeństwo pracy (BHP)
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej 
 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia 
 • Zamówienia publiczne 

Bezpieczeństwo Narodowe

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe adresowany jest do osób, które chcą zawodowo związać się z organami państwa odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo kraju. Studia te dają możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętności w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Kierunek został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestiami militarnymi i pozamilitarnymi zagrożeniami występującymi we współczesnym świecie.
Po ukończeniu kierunku absolwent będzie odpowiedzialnie realizował powierzone mu prace, zachowując się w sposób profesjonalny i etyczny. Zdobyte umiejętności pozwolą mu podejmować prace na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych oraz trafnych ocen i opinii.

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia:

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej
 • Zarządzanie kryzysowe 
 • Bezpieczeństwo narodowe II stopnia:
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne 
 • Cyberprzestępczość 
 • Zarządzanie kryzysowe 

Kryminologia

Kryminologia zajmuje się badaniem przestępstw w ujęciu całościowym. Studia kryminologiczne otwierają szereg perspektyw zawodowych. Absolwenci mogą podjąć prace w organach przeciwdziałania zjawisku przestępczości, a także w instytucjach zajmujących się ofiarami przestępstw. Absolwent kończąc studia na tym kierunku sprawnie porusza się w obszarze źródeł prawa w szczególności prawa i postepowania karnego. Umie stosować metody i narzędzia właściwe dla pracy kryminologa. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie znajduje się w wąskim gronie uczelni wyższych, które oferują kierunek Kryminologia.

Prawo

Absolwent kierunku Prawo posiada szeroka wiedze ogólna z zakresu wszystkich dziedzin prawa, historii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych oraz filozofii. Posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz jest przygotowany do dalszego rozwoju w zakresie specjalizacji w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego, jak tez do podjęcia pracy naukowej. Studia na kierunku Prawo maja charakter praktyczny, zajęcia prowadzone są przez praktyków w poszczególnych dziedzinach m.in. adwokatów, radców prawnych, komorników, sędziów. 


Oferta edukacyjna

Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych 

Dziekan: dr Agnieszka Król

 • Zarządzanie ( I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie )
 • Informatyka ( I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie )
 • Finanse i Rachunkowość ( I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie )
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ( I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie )

Zarządzanie

Na kierunku Zarzadzanie absolwent nabędzie wiedze, umiejętności, kompetencje w zakresie m.in. nowoczesnych koncepcji zarzadzania, rozpoznawania, diagnozowania i rozwiazywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami w organizacjach, krytycznego analizowania, interpretowania oraz oceniania zjawisk i procesów zarzadzania w różnej skali, kształtowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, tworzenia projektów i biznesplanów, pracy zespołowej i komunikacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem, implementowania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi, wdrażania planów i strategii marketingowych, przygotowania nowego, ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego, opracowywania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym w obszarze ochrony środowiska, zasad rządzących gospodarka, rynkami ekonomicznymi, relacji zachodzących miedzy podmiotami na nich funkcjonującymi oraz informatycznych systemów wspomagających procesy zarzadzania.

Zarządzanie I stopnia:

 • Emarketing & social media
 • Logistyka
 • Menedżer biznesu
 • Zarządzenie międzynarodowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie publiczne
 • Zarzadzanie w turystyce 
 • Zarzadzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie II stopnia: 

 • Emarketing & social media
 • Logistyka
 • Menedżer HR
 • Przywództwo w biznesie
 • Rachunkowość i audyt
 • Zarzadzanie międzynarodowe
 • Zarządzanie projektami 
 • Zarządzanie publiczne
 • Zarzadzanie w turystyce 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informatyka

Absolwent kierunku Informatyka posiada wiedze, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedze i umiejętności techniczne z zakresu wykorzystywania, zarzadzania i projektowania systemów informatycznych. Zna dobrze zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych.

Absolwent posiada umiejętność programowania komputerów i inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywna prace w zespołach programistycznych. Posiada wiedze w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Program studiów gwarantuje przygotowanie do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub eksploatacja narzędzi informatycznych i systemów komputerowych.

Informatyka I stopnia – studia inżynierskie:

 • Bazy danych 
 • Bezpieczeństwo obiektów i informacji 
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Grafika komputerowa
 • Inżynieria systemów
 • Informatyka śledcza 
 • Kryptografia i krypto analiza
 • Systemy mobilne 
 • Systemy webowe
 • Technologie sieciowe

Informatyka II stopnia:

 • Internet rzeczy
 • Technologie sieciowe
 • Zaawansowane bazy danych

Finanse i rachunkowość

Absolwent studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość zdobywa wiedze, umiejętności i kompetencje w zakresie obejmującym m.in. funkcjonowanie i rozwój organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw w ich otoczeniu ekonomicznym, finansowym, społecznym, poznanie istoty i prawidłowości problemów funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, rozpoznawania, diagnozowania i rozwiazywania problemów związanych z działalnością organizacji w obszarze rachunkowości i finansów, w tym w kontekście problemów umiędzynarodowienia i globalizacji działalności gospodarczej oraz planowania optymalnej strategii działalności firmy i jej dalszego rozwoju, czy zarzadzania finansami przedsiębiorstw z różnych sektorów.

Finanse i rachunkowość I stopnia:

 • Controlling i audyt finansowy 
 • Doradztwo finansowo-księgowe
 • Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie 
 • Rachunkowość finansowa 

Finanse i rachunkowość II stopnia:

 • Controlling
 • Rachunkowość i audyt
 • Rachunkowość i finanse publiczne
 • Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie 
 • Zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Program nauczania jest ukierunkowany nie tylko na umiejętności technicznego i logicznego, precyzyjnego myślenia inżynierskiego, lecz także uwzględnia inne aspekty takie jak kompetencje menedżerskie (kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz w obliczu zmian, kierowania ludźmi), społeczne (umiejętność dostrzegania potrzeb ludzi, komunikowania się, tłumaczenia jeżyka technicznego na jeżyk potoczny, pracy zespołowej), miękkie (asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarzadzanie czasem), czy ekonomiczne (głównie w obszarze zarzadzania i finansów). Inżynieria to kluczowy czynnik determinujący rozwój gospodarczy na całym świecie, dlatego zawód inżyniera był, jest i nadal będzie bardzo cenionym i pożądanym na rynku pracy.

Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia – studia inżynierskie:

 • Inżynieria obsługi procesów wytwórczych 
 • Logistyka procesów wytwórczych
 • Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych 

Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia:

 • Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych 
 • Zarzadzanie logistyka i łańcuchem dostaw
 • Zarzadzanie technologiami wspomagającymi przemysł 4.0 i 5.0


Oferta edukacyjna

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziekan: dr Izabella Kust

 • Pedagogika ( I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie )
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna ( jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie )
 • Psychologia ( jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie )

Pedagogika

Absolwent kierunku Pedagogika wykorzystuje specjalistyczna wiedze w trafnej diagnozie i skutecznym rozwiazywaniu problemów pedagogicznych. Współczesne możliwości zawodowe dla pedagogów są znacznie szersze niż zatrudnienie w placówkach oświatowych na stanowisku nauczyciela. Kluczowa kompetencja absolwentów staje się elastyczność pozwalająca swobodnie reagować na możliwości rynku pracy dla pedagogów. Dla osób zainteresowanych pedagogika, jednak niewiążących swojej przyszłości z praca nauczyciela stworzono program pozwalający swobodnie poruszać się po zagadnieniach z różnych obszarów zastosowań wiedzy pedagogicznej. Absolwenci kierunku Pedagogika mogą pracować w poradniach, centrach pomocy i rozwoju rodziny, a także w instytucjach zajmujących się coachingiem, mentoringiem, doradztwem zawodowym, projektami profilaktycznymi, co jest zgodne z zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu pedagogiki wyposażonych w kompetencje pozwalające adaptować się im do warunków współczesnych.

Pedagogika I stopnia:

 • Doradztwo zawodowe z HR 
 • Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Absolwent kierunku jest wszechstronnie przygotowany do pracy z dziećmi, potrafi kreować proces kształcenia zintegrowanego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, umiejętnie kształtować i wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka, a także wykazuje się znajomością najnowszych trendów w tym zakresie.

Program jednolitych studiów magisterskich uwzględnia treści wynikające z obowiązującego standardu kształcenia nauczycieli. Studenci uzyskują wiedze, umiejętności i kompetencje z zakresu pedagogiki. W trakcie studiów poznają innowacyjne metody organizowania pracy z grupami dzieci w różnym wieku, pochodzącymi z różnych środowisk. Poza obowiązującymi formami kształcenia studenci maja możliwość rozwoju naukowego w kołach naukowych i realizacji aktywności społecznej w Samorządzie Studenckim. 

Psychologia 

Psychologia to praktyczny kierunek przygotowujący do wykonywania zawodu psychologa i wykorzystywania dorobku psychologii w różnych obszarach praktyki zawodowej. Studenci poznają problematykę psychologiczna w szerokim spektrum – od ujęć klasycznych, jak np. diagnoza psychologiczna czy psychologia kliniczna, poprzez rozwijające się bardzo prężnie psychologie biznesu czy neuropsychologie. Połączenie teorii z praktyka kształtuje kompetencje pozwalające wykorzystywać umiejętności psychologiczne na wielu płaszczyznach zawodowych.

Program studiów skonstruowany został tak, aby stworzyć studia kształcące specjalistów potrafiących wykorzystywać wiedze psychologiczna w analizie i diagnozie różnych zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz sprawnie poruszających się po rynku pracy dzięki uzyskanym kwalifikacjom. 

Psychologia – studia jednolite magisterskie:

 • Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania
 • Pomoc psychologiczna i psychologia kliniczna
 • Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka


Kierunki studiów podyplomowych 

 • Akademia Nowoczesnego Zarządzania Coachingowego
 • Asystent Rodziny
 • Audyt IT
 • Audyt Podatkowy z elementami rachunkowości
 • Audyt Śledczy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
 • Budowanie kompetencji menedżerskich
 • Compliance w organizacji
 • Doradztwo i mentoring międzykulturowy
 • Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka.
 • Emisja głosu
 • ESG w biznesie
 • Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • Executive Master of Business Administration (EMBA) – Zrównoważony rozwój ESG
 • Inspektor Ochrony Danych (RODO)
 • Kontrola wewnętrzna i audyt
 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej (Studia on-line)
 • Logopedia
 • Master of Business Administration (MBA) – Menedżer ESG
 • Media, kultura, sztuka
 • Menedżer Jakości Studia Podyplomowe
 • Menedżer sportu, organizator imprez sportowych
 • Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
 • Neurologopedia
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
 • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
 • Psychodietetyka
 • Psycholog w szkole i przedszkolu
 • Psychologia kliniczna
 • Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym jednostek samorządowych i państw
 • Rynki energii – uwarunkowania i perspektywy rozwoju dla biznesu
 • Suicydologia
 • Sztuczna inteligencja
 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym
 • Zarządzanie Flotą Samochodową
 • Zarządzanie kryzysowe w turystyce
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym – Kontrola biznesowa

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

 • Administracja - I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie
 • Bezpieczeństwo Narodowe - I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie
 • Kryminologia - I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie 
 • Prawo - jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie

Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych 

 • Zarządzanie - I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie 
 • Informatyka - I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie 
 • Finanse i Rachunkowość - I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie 
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 • Pedagogika - I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie 
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna - jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie
 • Psychologia - jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie 

Kierunki studiów podyplomowych 

 • Akademia Nowoczesnego Zarządzania Coachingowego
 • Asystent Rodziny
 • Audyt IT
 • Audyt Podatkowy z elementami rachunkowości
 • Audyt Śledczy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
 • Budowanie kompetencji menedżerskich
 • Compliance w organizacji
 • Doradztwo i mentoring międzykulturowy
 • Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka.
 • Emisja głosu
 • ESG w biznesie
 • Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • Executive Master of Business Administration (EMBA) – Zrównoważony rozwój ESG
 • Inspektor Ochrony Danych (RODO)
 • Kontrola wewnętrzna i audyt
 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej (Studia on-line)
 • Logopedia
 • Master of Business Administration (MBA) – Menedżer ESG
 • Media, kultura, sztuka
 • Menedżer Jakości Studia Podyplomowe
 • Menedżer sportu, organizator imprez sportowych
 • Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
 • Neurologopedia
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
 • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
 • Psychodietetyka
 • Psycholog w szkole i przedszkolu
 • Psychologia kliniczna
 • Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym jednostek samorządowych i państw
 • Rynki energii – uwarunkowania i perspektywy rozwoju dla biznesu
 • Suicydologia
 • Sztuczna inteligencja
 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym
 • Zarządzanie Flotą Samochodową
 • Zarządzanie kryzysowe w turystyce
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym – Kontrola biznesowa


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Punkty komunikacji
Najbliższy przystanek znajduje się 20 metrów od uczelni tj. Kawęczyńska-Bazylika.
Tramwaje, którymi do nas dojedziesz to 7 i 73.
W pobliżu kampusu znajduje się stacja metra Stadion Narodowy i Dworzec Wschodni z SKM i KM.

Rektorat:
rektorat@mans.org.pl
tel. 22 59 00 710 / fax 22 81 80 052

Rekrutacja:
rekrutacja@mans.org.pl
tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe:
podyplomowe@mans.org.pl
tel. 22 59 00 765

Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie
ul. Żórawskiego 5, 06 - 400 Ciechanów
tel. 23 6725061 , tel. / fax 23 6729333

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Psychologia

Celem studiów psychologicznych jest wieloaspektowe przygotowanie absolwenta, pozwalające na dalsze doskonalenie praktyczne w wybranej specjalności w dziedzinie psychologii, np. psychologii edukacyjnej, klinicznej, polityki, sądowej czy zarządzania.

czytaj dalej

Bezpieczeństwo Narodowe

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

czytaj dalej

Administracja

Administracja (łac. Administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać) to działalność organizatorska regulowana przez normy prawa, realizowana za pomocą aparatu urzędniczego obejmująca sprawy o charakterze publicznym.

czytaj dalej

Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie rozwija umiejętność wprowadzania pojawiających się nowych koncepcji zarządzania, wynikających z powstawania nowych standardów i norm, np. w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości i efektywności działania firm, czy też aktywności innowacyjnej.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

25 września 2023 r. MANS organizuje Dzień Otwarty Online

na wszystkich kierunkach w godzinach 13:00-13:45

czytaj dalej

MENEDŻERSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH ZAPRASZA !

NA DNI OTWARTE ONLINE - 2 czerwca 2023r.

czytaj dalej

STUDIA PODYPLOMOWE SUICYDOLOGIA

Suicydologia: teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu profilaktyki samobójstw

czytaj dalej

Poznaj ofertę edukacyjną WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE

2020/2021

czytaj dalej

Studium Języków Obcych

Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane